X

Heslo:

 Grete Reiner

 

Grete Reiner, vlastním jménem Magarette  Reiner  (Markéta Reinerová), rozená Margarette Stein, později Margarette Straschnow, později Margarette Reiner (20. listopadu 1892 Praha - 8. září 1943 až 9. březen 1944 Auschwitz) byla překladatelka do němčiny, redaktorka a vydavatelka. Jako první, po českém vydání, přeložila román Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka do jiného jazyka. Byla zavražděna  v rámci nacistické ideologie "konečného řešení židovské otázky".    

         

Grete Reinerová 1921, 1937, 1939

Obsah:

Život | Dětství | První sňatek a narození syna | Druhý sňatek | Překlady: | Jaroslav Hašek | Ostatní čeští autoři | Překlady z ostatních jazyků | Korespondence

       
Dětství:

Narodila na Pražském Novém Městě č.p. 1598 v ulici V jámě 4. Její otec JUDr. Moritz Stein byl advokátem a pocházel z Kosovy Hory, okr. Příbram [tehdy Amschelberg]. Byl synem obchodníka Samuela Steina a Františky rozené Friedman. Matka se jmenovala Pauline a byla dcera Adolfa Jelinka, majitele továrny na kožené rukavice [Handschuhlederfabrikant ] a Anny rozené Růžička. Dům kde se narodila stojí dodnes.

Jméno Margarette, Margarethe nebo českou verzi Markéta používala pouze v úředním styku. Jinak používala domácí verzi jména Grete nebo počeštělé Greta. Tímto jménem také později signovala své práce.

Asi rok po narození Grety se rodina přestěhovala na Královské Vinohrady č.p. 94 . Zde se také narodili Gretini sourozenci: 26. 7. 1889 Gustav, 8. 4. 1891 Gertruda a 16. 5. 1895 Marianna. Ten dům již neexistuje. Stával vedle tehdejšího Novoměstského divadla (dnes Státní opera) v Sadové ulici (dnes Wilsonova) a na jeho místě jsou jakési garáže.

Rodina Steinových patřila zcela jistě k té bohatší vrstvě pražských, německy hovořících obyvatel. Proto mohlo být Gretě poskytnuto skvělé středoškolské vzdělání, zřejmě na některé německé škole. V Praze existovalo šest německých gymnázií, čtyři německé reálky a německé dívčí lyceum . I když se nepodařilo odhalit, které školy absolvovala, její překlady z francouzštiny, angličtiny, ruštiny, italštiny a slovenštiny dokazují, že to byla pilná studentka. Praha byla v době jejího dospívaní dvojjazyčné, česko - německé město, toto prostředí tvořilo podmínky i pro velmi dobré osvojení českého jazyka.

         

Záznam v matrice o narození a pojmenování Margarette Stein, Rodný dům v ulici V Jámě 1598/4.

První sňatek a narození syna:

Poprvé  se provdala ve svých necelých jednadvaceti letech za advokáta JUDr. Oskara Straschnowa , narozeného v Roudnici n. L. dne 12. 6. 1875 Karlovi Straschnow, obchodníkovi v Roudnici n. L. a Amálii roz. Rössel. Svatební obřad se uskutečnil ve Vinohradské synagoze, dne 8. 7. 1906. Bohužel, tuto sakrální stavbu si na Vinohradech neprohlédnete. Vzala za své při angloamerickém náletu 14. února 1945.

JUDr. Straschnow a otec Grety JUDr. Moritz Stein se stali společníky a provozovali advokátskou praxi v Bredovské ulici č. 10 (dnes Politických vězňů). Manželé bydleli v Dušní ulici č. 10, Praha 1, č.p. 907. a zde se jim narodil dne 22.6.1911 syn Kurt.

I když manželský svazek trval téměř osmnáct let, nebylo soužití v závěru šťastné a bylo rozvedeno Zemským soudem civilním v Praze 22. března. 1924 z viny manžela. (Viz poznámka v matričním záznamu o sňatku).

Ani JUDr. Oskar Straschnow neunikl „konečnému řešení židovské otázky“. Byl deportován, spolu s dalším tisícem pražských Židů, dne 9. července 1942 transportem AAp do Terezínského ghetta. Zemřel v Terezíně na spálu dne 13. listopadu 1942.
Jediný Kurt Straschnow vše přežil. Zemřel ve Švýcarsku dne 14. října 1999 v osmaosmdesáti letech.

                

Vlevo záznam o sňatku s JUDr. Straschnow, ten je na fotografii, a záznam o narození syna Kurta  Straschnow

Druhý sňatek:

Greta Straschnow se znovu provdala, nedlouho po rozvodu s Oskarem Straschnow, za tiskového referenta rakouského vyslanectví PhDr. Karla Ludvíka Reinera. Podle záznamu ze žádosti M. Reinerové o cestovní pas je patrné, že sňatek byl civilní: Oddací l. z mag. hl. m. Prahy č.IV f 881/24 ze dne 21. 6. 1924. Podle záznamu na žádosti o obč. průkaz M. Reinerové se obřad uskutečnil 18. června 1924.

Karel Reiner se narodil v Čakovicích 23. ledna 1897 obchodníkovi Emilu Reinerovi a Floře rozené Wolfové. Emil Reiner (1870) pocházel z Divišova u Benešova a Flora roz. Wolfová se narodila (26. ledna 1876) v obchodnické rodině z Benešova.

Karel Reiner pracoval jako tiskový referent rakouského vyslanectví, ale v roce 1928 byl již redaktorem zahraniční rubriky Prager Presse . V redakci tohoto deníku pracovala i jeho manželka a to již v roce 1927. Je tedy celkem pochopitelné, že právě v tomto periodiku se vyskytuje nejvíce překladů, podepsaných Greta Reiner.

 

       
       
       

  Bibliografie:

Překlady z díla Jaroslava Haška
Původní český název

Německý název

máme prvotisk, ale vyšlo již knižně

♥ nemáme prvotisk, ale vyšlo již knižně

Poprvé vydáno Rok něm.  vydání Pytlík - Leiske event.  poznámka
Běh o závod Mein Marathonlauf Knižně: Von Scheidungen und andern tröstlichen Dingen;  Adolf Synek Praha 1927 1294
Boží sláva Gottes Lob und Preis Tagblatt, Nr. 245 1930, 22/10, str. 7 1930 514 ANNO
Danas jesmo, sutra nismo Danas jesmo, sutra nismo Prager Presse 15, 1935, Bilderbeilage Die Welt am Sonntag 44, 3/11, str. 4-5. 1935 1123 NK neveř.EDDO
Detektiv Patočka Die Abenteuer des Detektivs Patotschka Knižně: Von Scheidungen und andern tröstlichen Dingen;  Adolf Synek Praha 1927 1294 ANNO jen do 1918
Dobrý voják Švejk opatřuje mešní víno Schwejk holt Messwein Knižně: Ur-Schwejk und anderes aus dem alten Europa und dem neuen Russland; Adolf Synek Praha 1929 1307
Dobrý voják Švejk působí u aeroplánů Schwejk als Flieger Prager Abendblatt 62, 1928, nr. 94, Unterhaltungs-Beilage, 21/4, str. 7.  Knižně: Ur-Schwejk und anderes aus dem alten Europa und dem neuen Russland; Adolf Synek Praha 1928, 1929 538
Feldpilot Schweijk Volkspost, 10, 1928, nr. 18, 5/5 1928 538 ANNO
Dobrý voják Švejk - Švejk stojí proti Itálii Schwejk zieht gegen Italien Knižně: Ur-Schwejk und anderes aus dem alten Europa und dem neuen Russland; Adolf Synek Praha 1929 1307
Dobrý voják Švejk učí se zacházet se střelnou bavlnou Schwejk im Arsenal Knižně: Ur-Schwejk und anderes aus dem alten Europa und dem neuen Russland; Adolf Synek Praha 1929 1307
  Ein Silvester der Abstinenzler Povídková kniha, kde některé povídky přeložila G. Reiner - nutno zjistit které. K dispozici ve fondu MK Ústí nad Orlicí 1990 Nakl. Stuttgart : Philipp Reclam jun., 1990
Finanční tíseň Die Finanzkrise Knižně: Von Scheidungen und andern tröstlichen Dingen;  Adolf Synek Praha 1927 1294
Historické anekdoty Historische Anekdoten Prager Tagblatt 54, 1929, Morgen-Ausgabe 72, Der Sonntag, 24/3, str. III. Knižně: Ur-Schwejk und anderes aus dem alten Europa und dem neuen Russland; Adolf Synek Praha 1929 608, 1307
Hořický okresní hejtman Der Horschitzer Bezirkshauptmann Knižně: Ur-Schwejk und anderes aus dem alten Europa und dem neuen Russland; Adolf Synek Praha 1929 1307
Hovor s malým Mílou Gespräch mit dem kleinen Míla Prager Presse 7, 1927, Morgen-Ausgabe 43, Beilage Dichtung und Welt 7, 13/2, str. II-III. 1927 654 NMjen obr. část Bilderbeilage
Hudební talent Ein musikalisches Talent Prager Presse 18, 1938, Bilderbeilage 6, 6/2, str. 4-5 1938 161 MZK jen studovna
Hymna vytrvalosti Hymne der Beharrlichkeit Knižně: Ur-Schwejk und anderes aus dem alten Europa und dem neuen Russland; Adolf Synek Praha 1929 1307
I vyklepal prach z obuvi své... Er schüttelte den Staub von seinen Schuhen Knižně: Ur-Schwejk und anderes aus dem alten Europa und dem neuen Russland; Adolf Synek Praha 1929 1307
Jak jsem se setkal s autorem svého nekrologu Begegnung mit dem Verfasser meines Nekrologs Knižně: Ur-Schwejk und anderes aus dem alten Europa und dem neuen Russland; Adolf Synek Praha 1929 1307
Jak lze s úspěchem zachraňovat sebevrahy Wie man mit Erfolg Selbstmörder rettet Knižně: Ur-Schwejk und anderes aus dem alten Europa und dem neuen Russland; Adolf Synek Praha 1929 1307
Jaké máme trápení s tetou Tante Anna und wir Knižně: Von Scheidungen und andern tröstlichen Dingen;  Adolf Synek Praha 1927 1294
Jak přítel Klučka maloval svatou Apolenu Wie freund Klutschka die heilige Apollonia malte Kuckuck 2. Jahr. 49, 1930 7/12, str. 7 a 12 1930 337 ANNO
Korupční aféra magistrátního praktikanta Bachůry Die Korruptionsaffaire des Magistratspraktikanten Bachura Knižně: Ur-Schwejk und anderes aus dem alten Europa und dem neuen Russland; Adolf Synek Praha 1929 1307
"Lásko, ó lásko, ty mocná vládkyně!" "Liebe, o Liebe, die himmlische Königin!" Prager Presse 11, 1931, Morgen-Ausgabe 95, Beilage Dichtung und Welt 14, 5/4, str. II-III. 1931 643 digi NM ročník schází studovna AHMP
Malá domácí slavnost Eine kleine häusliche Feier Das interessante Blatt Nr.47, 1933, 23/11, str. 21 1933 642 ANNO
Malý kouzelník Der kleine Zauberer Prager Presse 10, 1930, Morgen-Ausgabe 204, Beilage Dichtung und Welt 30, 26/7, str. II-III. 1930 827
Mezi přáteli Unter Freunden Das Kleine Blatt 1929 31/10 str.3,4 1929 750 ANNO
Mírová konference Die Friedenskonferenz Knižně: Von Scheidungen und andern tröstlichen Dingen;  Adolf Synek Praha 1927 1294
Mladý císař a kočka Der junge Kaiser und die Katze Knižně: Ur-Schwejk und anderes aus dem alten Europa und dem neuen Russland; Adolf Synek Praha 1929 1307
Můj obchod se psy Mein Geschäft mit Hunden Knižně: Von Scheidungen und andern tröstlichen Dingen;  Adolf Synek Praha 1927 1294
Muž a žena v manželství Mann und Weib in der Ehe Knižně: Von Scheidungen und andern tröstlichen Dingen;  Adolf Synek Praha 1927 1294
Námitky proti konfiskaci Die Konfiskation Kleine Blatt 3. Jahr 1929, 27/12 str. 3,4 1929 767 ANNO
Něco o soudních znalcích Gerichtssachverständige Das Kleine Blatt 3. Jahr. 1929 17/7 str.3,4 1929 1307 ANNO
Knižně: Ur-Schwejk und anderes aus dem alten Europa und dem neuen Russland; Adolf Synek Praha 1307
O domýšlivém kocouru Bobešovi Die Geschichte vom eingebildeten Kater Bobesch Prager Presse 15, 1935, Bilderbeilage Die Welt am Sonntag 37, 15/9, str. 4-5. 1935 390 EDDO
O jachtě a dvou romantických lidech Eine Yacht und zwei romantische Herzen Prager Presse 18, 1938, Bilderbeilage 36, 4/9, str. 4-5 1938 581 AHMP
Obchod s rakvemi Der Sargenträger Prager Presse 9, 1929, Morgen-Ausgabe 89, 30/3, str. 3-4.  Knižně: Ur-Schwejk und anderes aus dem alten Europa und dem neuen Russland; Adolf Synek Praha 1929 806, 1307 AHMP
Obtíže se svědkem Der Tollpatsch Knižně: Ur-Schwejk und anderes aus dem alten Europa und dem neuen Russland; Adolf Synek Praha 1929 1307
Ohař pana barona Der Jagdhund des Herrn Barons Prager Presse 13, 1933, Bilderbeilage Die Welt am Sonntag 28, 2/7, str. 6. 1933 712 AHMP
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. 1-4.  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk während des Weltkrieges. 1–4. Knižně: Adolf Synek, Praha  1926 1356, 1357, 1358, 1359
Otcovské radosti pana Motejzlíka Die Vaterfreuden Herrn Motejzliks Prager Presse 6, 1926, Morgen-Ausgabe 312, Beilage Dichtung und Welt 47, 4/11, str. III. 1926 667 AHMP
Pan Florentin contra Chocholka Herr Florentin contra Chocholka Knižně: Von Scheidungen und andern tröstlichen Dingen;  Adolf Synek Praha 1927 1294
Pátrání po vrahu Der Mörder wird gesucht Knižně: Von Scheidungen und andern tröstlichen Dingen;  Adolf Synek Praha 1927 1294
Poctivý nálezce Der ehrliche Finder Prager Tagblatt 52, 1927, Morgen-Ausgabe 66, 19/3, str. 3.; Knižně: Von Scheidungen und andern tröstlichen Dingen;  Adolf Synek Praha 1927 1927 1069, 1294
Pohádka o mrtvém voliči Die Geschichte vom toten Wähler Knižně: Ur-Schwejk und anderes aus dem alten Europa und dem neuen Russland; Adolf Synek Praha 1929 1307
Povídka o obrazu císaře Františka Josefa I. Das Bild Kaiser Franz Josefs Knižně: Von Scheidungen und andern tröstlichen Dingen;  Adolf Synek Praha 1927 1294
Povídka o pořádném člověku Die Geschichte eines anständigen Menschen Knižně: Von Scheidungen und andern tröstlichen Dingen;  Adolf Synek Praha 1927 1294
Proces s Chámem, synem Noemovým Prozesscham Der Kuckuck 4. Jahr. Nr. 4 1932, 24/1, str. 2  1932 385 ANNO
Proč se zbláznil prof. Ressler Warum Prof. Ressler verrückt wurde Prager Presse 15, 1935, Bilderbeilage Die Welt am Sonntag 31, 4/8, str. 4-5. 1935 79 AHMP
Přátelský zápas mezi Tillingen a Höchstad Fussball in Bayern Knižně: Von Scheidungen und andern tröstlichen Dingen;  Adolf Synek Praha 1927 1294
Reelní podnik Ein reelles Unternehmen Knižně: Von Scheidungen und andern tröstlichen Dingen;  Adolf Synek Praha 1927 1294
Reklamní scéna. Americká humoreska Amerikanische Reklamszene Prager Presse 9, 1929, Morgen-Ausgabe 279, Beilage Dichtung und Welt 41, 12/10, str. I-II 1929 123; 124 AHMP
Was wollen Sie damit sagen Interessante Blatt, 50 Jahr., 1931 12/11, str 14,15 1931 123; 124  ANNO
Rodinná tragedie Eine Familientragödie Der Kuckuck 3.Jahr, Nr. 11, 15/3 1931 1931 377  ANNO
Prager Presse 11, 1931, Morgen-Ausgabe 4, Beilage Dichtung und Welt 4, 4/1, str. I-II. 1931 377 AHMP
Rozvod pana Solivara Herrn Solivars Scheidung Knižně: Von Scheidungen und andern tröstlichen Dingen;  Adolf Synek Praha 1927 1294
Řetězový obchod cukerinem Kettenhandel mit Sacharin Knižně: Ur-Schwejk und anderes aus dem alten Europa und dem neuen Russland; Adolf Synek Praha 1929 1307
Silvestr abstinentů Alkoholgegner feiern Silvester Prager Presse 9, 1929, Morgen-Ausgabe 333, Beilage Dichtung und Welt 49, 8/12, str. II. 1929 793 NM
Silvestr zajíce s černou skvrnou na břiše Der Hase mit dem schwarzen Fleck am Bauch feiert Silvester Prager Presse 13, 1933, Bilderbeilage die Welt am Sonntag 54, 31/12, str. 4-5 1933 708 AHMP
Soudní znalci písma Schriftsachverständige Der Kuckuck 1.Jahr, Nr. 32, 10/11 1925 1925 540 ANNO
Spiritistické sezení Spiritistischer Nachwuchs Knižně: Ur-Schwejk und anderes aus dem alten Europa und dem neuen Russland; Adolf Synek Praha 1929 1307
Spravedlnost vítězí Die Gerechtigkeit siegt Der Kuckuck 1.Jahr, Nr. 30, 27/10 1929 str. 5 1929 508 ANNO
Styk rodičů s dítkami Der Verkehr zwischen Eltern und Kindern Prager Presse 5, 1925, Morgen-Ausgabe 306, Beilage Dichtung und Welt 45, 8/11, str. III.  Knižně: Von Scheidungen und andern tröstlichen Dingen;  Adolf Synek Praha 1927 1925 1079, 1294 AHMP
Superarbitrační řízení s dobrým vojákem Švejkem Schwejk wird superarbitriert Knižně: Ur-Schwejk und anderes aus dem alten Europa und dem neuen Russland; Adolf Synek Praha 1929 1307
Škola pro státní policii Die Staatspolizeischule Knižně: Ur-Schwejk und anderes aus dem alten Europa und dem neuen Russland; Adolf Synek Praha 1929 1307
Školní výlet Der Schulausflug Prager Presse 11, 1931, Morgen-Ausgabe 255, Beilage Dichtung und Welt 38, 20/9, str. II. 1931 329 AHMP
Ausflug der Tertia Tagblatt 64. Jahr. 1930. Sonntags Beilage 30/11 str. 27, 28 1930 329 ANNO
Tasemnice paní kněžny Der Bandwurm der Fürstin Knižně: Ur-Schwejk und anderes aus dem alten Europa und dem neuen Russland; Adolf Synek Praha 1929 1307
Tragédie obchodníka Betrogen, verloren, verschollen Arbeiter Zeitung 1930 Nr. 129, 11/5, str. 20 1930 632 ANNO
Velitelem města Bugulmy Kommandant der Stadt Bugulma Knižně: Ur-Schwejk und anderes aus dem alten Europa und dem neuen Russland; Adolf Synek Praha 1929 1307
V detektivním ústavě Detektivinstitut Röntgen Das interessante Blatt, Nr 45, 1929, 7/11, str. 14 1929 761ANNO
Vrchní policejní komisař Wagner Oberpolizeikomissär Wagner Knižně: Ur-Schwejk und anderes aus dem alten Europa und dem neuen Russland; Adolf Synek Praha 1929 1307
Výprava zloděje Šejby Die Erlebnisse eines Einbrechers Knižně: Von Scheidungen und andern tröstlichen Dingen;  Adolf Synek Praha 1927 1294
Záhadné zmizení proroka Eliáše. Před senátem trestního soudu v Iesraheli Das rätselhafte Verschwinden des Propheten Elias Knižně: Von Scheidungen und andern tröstlichen Dingen;  Adolf Synek Praha 1927 1294
Záhady vesmíru Die Geheimnise des Weltalls Prager Presse 5, 1925, Morgen-Ausgabe 104, 16/4, str. 4-5. 1925 1084AHMP
Zasnoubení mé sestry Die Verlobung meiner Schwester Knižně: Von Scheidungen und andern tröstlichen Dingen;  Adolf Synek Praha 1927 1294
Zasnoubení v naší rodině Die Verlobung in unserer Familie Prager Presse 7, 1927, Morgen-Ausgabe 36, Beilage Dichtung und Welt 6, 6/2, str. II.  Knižně: Ur-Schwejk und anderes aus dem alten Europa und dem neuen Russland; Adolf Synek Praha 1929 1927 566, 1307AHMP
         

Překlady, zatím neztotožněné s českými předlohami

??? Amerikanische Humoreska Prager Presse 10, 1930, Morgen-Ausgabe 96, Beilage Dichtung und Welt 14, 6/4, str. II. 1930  
??? Conan Doyle als Gerichtssachverständiger Prager Presse 9, 1929, Morgen-Ausgabe 312, Beilage Dichtung und Welt 46, 17/11, str. I-II. 1929  
??? Es wird doch nichts schlimmes sein Prager Tagblatt 54, 1929, Morgen-Ausgabe 268, 16/11, str. 3. 1929  
??? Ein Detektiv sucht meine Uhr Prager Abendblatt 64, 1930, nr. 85, Unterhaltungsbeilage, 12/4, str. 9-10. 1930 MZK Brno
??? Mein Zögling und ich Prager Presse 11, 1931, Morgen-Ausgabe 141, Beilage Dichtung und Welt 21, 24/5, str. II-III. 1931 digi NM ročník schází AHMP
??? Die Weinachtsbeschärung Prager Presse 13, 1933, Bilderbeilage Die Welt am Sonntag 52, 17/12, str. 4-5. 1933 digi NM ročník schází AHMP
??? Herr Ru aus der Vorzeit Prager Tagblatt 59, 1934, Morgen-Ausgabe 82, Der Sonntag, 8/4, str. I. 1934 1934
??? Ein wackerer Mann Prager Presse 16, 1936, Bilderbeilage Die Welt am Sonntag 8, 23/2, str. 4-5. 1936 digi NM ročník schází AHMP
??? Der Mantel Prager Presse 16, 1936, Bilderbeilage Die Welt am Sonntag 24, 14/6, str. 4. 1936 digi NM ročník schází AHMP
??? Über den Sport (Causerie) Prager Presse 16, 1936, Morgen-Ausgabe 131, 12/5, str. 6. 1936 digi NM ročník schází AHMP
??? Die ungetreue Gattin Prager Presse 17, 1937, Bilderbeilage Die Welt am Sonntag 30, 25/7, str. 4-5. 1937 digi NM ročník schází AHMP
 
Překlady  Grete Reiner (Straschnow) - ostatní autoři
Autor originálu Název originálu Název překladu Vydáno, zdroj Datum vydání
         

Překlady z češtiny

Blatný Lev   Die Botschaft Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 20/12, str. II 1925
  Die Woche Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 26/9, str. II, III 1926
  Herr Marcel berichtet Herrn Aurel Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 2/6, str. II 1929
  Lichter Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt,  29/6, str. II 1930
  Pikkolos Verbannung und Tod Prager Presse, 8/12, str. 3, 4 1926
Burian Emil František Polydynamika Polydynamik Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt,  29/6, str. II 1927
Čapek- Chod Karel Matěj   Ein Romankapitel [signováno R.G.] Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, IV. Jahrg. Nr. 36,   str. II, III 1924
  Wie ich Schuster werden sollte Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt,  18/11, str. I, II, III 1927
Elgart Karel - Sokol   Glückliche Menschen Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 26/6, str. III 1927
  Der Zensor Zpráva o vydání knihy v něm. překladu; Prager Presse 8/2, str. 7 Kniha je k dispozici ve fondech NK 1928
Fantová Marie (Ma - Fa)   In Monte Carlo Prager Presse, 17/1, str. 4, 5 1926
Gellner František   Das Inserat Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 15/9, str. II 1929
Hašková Jarmila   Die Krone steigt Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 10/6, str. II 1928
  Die Tante Das kleine Blatt, 4/10, str. 3, 4 1930
  Die Tante des Architekten Podhradsky Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt,  7/9, str. I 1930
  Herr Ru aus der Urzeit Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 17/2, str. I, II 1929
  Psychologie des Gartenzaunes Prager Presse, 5/5, str. 4, 5 1929
Jeřábek Čestmír   Der Schwarze Kreis Prager Presse, 14/8, str. 4, 5 1924
  Kämpfe Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 20/11, str. II, III 1927
John Jaromír   Der Knopf Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 21/11, str. II, III 1930
  Heiratskandidaten Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 4/8, str. II 1929
Klička Benjamin   Zweimal eins ist nichts Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 9/11, str. II, III 1930
Kopta Josef   Der Stern über dem Restaurant Mars Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 22/9, str. I 1929
Lom Stanislav Žižka [divadelní hra] Žižka [Szene aus dem ersten Akt] Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 3/5, str. I, II 1925
Mahen Jiří   Auf der Terrasse Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 5/2, str. II 1928
Malířová Helena   Das Modell Prager Presse, 18/6, str. 4, 5 1925
Maria Jaroslav   Das alte Italien Prager Presse, 4/9, str 5,6 1925
  Der Italiener Prager Presse, 6/6, str. 15,16 1926
Mixa Vojtěch   Mädchen Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 14/4, str. II, III 1929
       
  Mädchen [jiná stejnojmenná povídka] Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 12/10, str. II 1930
  Míla Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 7/2, str. III 1926
Neruda Jan Římanka Die Römerin Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 11/7, str. III 1926
  Die Witwe Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 29/11, str. III 1925
Andílek Engelchen Prager Presse, 21/10, str. 4, 5 1925
Nezval Vítězslav   Maskenball Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 21/2, str. II 1932
Nor A. C.   Das Fräulein aus der Straßenbahn Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 22/4, str. II 1928
  Träumerei Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 12/9, str. II 1926
Novák Arné Praha Barokní Das barocke Prag Zpráva o vydání knihy v něm. překladu; Prager Presse IV. Jahrg. Nr. 272 1924
České písemnictví s ptačí perspektivy Die tschechische Literatur aus der Vogelperspektive AV ČR nakl. Prag : Verlag Dr. Josef Flesch, 1923 1923
Nováková Milena   Das Begräbnis Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 19/5, str. I, II 1926
Nový Karel   Der Tod Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 7/2, str. I, II 1932
Olbracht Ivan   Das Mädchen mit dem Browning Der Kuckuck, 3. Jahr. Nr. 8, 22/2 1931
Žalář nejtemnější Der dunkelste Kerker Zpráva o vydání knihy v něm. překladu; Prager Presse 23/11, str. 4 1922
Pujmanová Marie   Jahrmarkt Prager Presse,24/7, str. 4, 5 1925
  Neger - Indianer Prager Presse,19/1, str. 4, 5 1924
  Unser Königreich Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 14/10, str. I, II 1923
  Vor dem Einschlafen Prager Presse,22/10, str. 4, 5 1924
Rutte Miroslav   Der häftling Prager Presse,19/7, str. 4 1921
Říha Bohumil   Der blaue Schakal Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, Nr. 4 str. I 1926
  Der Fuchs und die Elefanten Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 6/6, str. II 1926
  Der Rosenkranz Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 25/12, str. I, II 1926
Tilschová Anna Maria   Sonne Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 26/1, str. I 1928
Vachek Emil   Das Wiedersehen Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 25/12 str. III-V 1927
Vajtauer Emanuel Ostrov slzí Träneninsel Zpráva o vydání románu v něm. překladu; Neue Freie Presse 3/1, str. 16 1932
Vančura Vladislav Pekař Jan Marhoul Bäcker Marhoul Zpráva o vydání románu v něm. překladu; Prager Presse 1/5, str. 6 1928
Cesta do světa Die Flucht in die Welt Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 24/1 str. II 1932
Houpačka Die Schaukel Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 19/2 str. II 1928
Vzpomeň si na něco veselého Erinnere dich an etwas Lustiges Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 24/2 str. II, III 1929
Hudba na ulici Musik aus der Straße Prager Presse, IV. Jahrg. Nr. 247, 6/9,  str. 4 1924
  Vogelfang Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 3/3 str. I 1929
Vaněk Karel Osudy dobrého vojáka Švejka v ruském zajetí Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk in russischer Gefangenschaft Zpráva o vydání románu v něm. překladu; Prager Presse 9/10, str. 10 1927
Vávra Jaroslav Raimund Petrolejáři Petroleum Krieg Kniha ve Fondu NKP 1932
Vrba Jan   Das entblößte Herz Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 8/8, str. III 1925
  Fasanenliebe Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 7/4, str. I, II 1929
Weiss Jan   Hände Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 27/10, str. I, II 1929
Wolker Jiří Pohádka o Jonym z cirkusu Die geschichte vom Zirkus Johny Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 6/9, str. I, II 1925
Sestra Die Schwester Prager Presse, 8/1 str. 4 1925
  Vom Buchbinder und vom Dichter Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 9/1, str. I, II 1927
O milionáři, který ukradl slunce Vom Millionär, der die Sonne stahl Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 2/8, str. II, III 1925
         

Překlady z francouzštiny

Apollinaire Guillaume   Walt Whitmans Begräbnis Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 24/4, str. II, III 1927
Bachelin Henri   Suggestion oder Wirklichkeit? Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 31/8, str. I 1930
Baillon André   Der Richter Prager Presse, 24/11 str. 4 1926
Barbusse Henri   Die drei Soldaten Tagblatt Nr. 193, 21/8, str.1, 2 1932
Bazin René   Der Schutzengel Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 21/2, str. II, III 1926
Beaumont Germaine   Das Testament Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 10/6, str. II 1928
Bérence Fred L'echelle de Jacob ??? Zpráva o připravované knize v něm. překladu; Prager Presse 21/12, str.9 1930
Bernard Tristan   Der Glückliche Schüße Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 20/11, str. III 1927
  Der Opportunist Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 15/4, str. II 1928
Boutet Frédéric   Der Schlepper Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 25/7, str. I, II 1926
  Ein beneidenswertes Schicksal Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 23/9, str. II, III 1928
Cocteau Jean   Aphorismen Prager Presse,  22/1 1927
Colette   Die Heuchlerische Frau Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 29/4, str.II, III 1928
  Neujahrsträumerei Prager Presse,  Jahrg. 5, Nr. 1, 1/1, str.5, 6 1925
Desbordes Jean   Das tote Haus Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 11/8, str. II 1929
  Eine Frau warted Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 27/1, str. II, III 1929
  Gott und seine Hunde Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 28/4, str. III 1929
Dekobra Maurice   3 Anekdote Die Bühne, Heft 266, str. 42 1929
Drei Anekdote Prager Presse  21/1 1928
  Der Herr vom dritten Pock Das Kleine Blatt, 6 Jahrg., Nr. 33, 2/2, str. 3, 4 1932
  Der Schlangenbiß Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 6/3 str. I 1932
  Ein originelles Geschenk Das interessante Blatt, 1/9, str. 19 1932
  Wie man's macht, macht man's schlecht Das interessante Blatt, 13/10, str. 11 1932
Dorgelès Roland   Der nächtliche Wanderer Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 15/12, str.I, II 1929
Duhamel Georges   Die Pläne Cousins Prager Presse, Sonntags Beilage, 16/10, str.13 1921
  Vergeltung Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 2/9, str. I 1923
Duvernois Henri   Die Pelzgarnitur Prager Presse  8/10, str. 3, 4 1926
Farrère Claude   Die japanische Puppe Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 18/7, str.I, II 1926
  Die Pfeifen Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 9/10, str. II 1927
Guitry Sacha   Geld Prager Presse  16/3, str. 4 1926
Hamp Pierre   Eine Grabstätte Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 18/9, str. III 1925
  Fräulein Reizend Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 28/8, str. III 1927
  Gracieuse Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, IV Jahrg., Nr.36, str. 2 1924
  Madame Emma Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 20/5, str. II 1928
Istrati Panait   Das Erlebnis zweier Männer, die eine Kröte aßen Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 30/10, str. II 1927
  Eine Rumänische Anekdote Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 27/11, str. II 1927
Jaloux Edmond   Der letzte Konflikt Prager Presse, 17/7, str. 3, 4 1926
Jammes Francis   Ueber die Liebe zu Tieren Prager Presse, 20/8, str. 4 1929
Orlan Pierre Mac   Der letzte Traum Prager Presse, IV Jahrg., Nr. 236, 26/8, str.4, 5 1924
  Der Ursprung des Theaters Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, Nr.36, 2/9, str. I, II 1928
  Versuch eines Hundetheaters Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 19/1, str. I 1930
Proust Marcel   Automobilreise Prager Presse, IV Jahrg. Nr. 251, 11/9, str. 4, 5, 6 1924
Maurois André   Träume Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 27/2, str. III 1927
Menteaux Paul André   Das Abentuer des Tramp Trobler Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, Nr.35, 1/9, str. I, II 1929
Miomandre Francis de   Der Gast Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, Nr. 15, 13/4, str. I, II 1930
Ray Jean   Der Name des Schiffes Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 18/3, str. II 1928
Reboux Paul   Catherines neue Rezepte Der Kuckuck, 4. Jahr. Nr. 40, 2/10 1932
Régnier Henri de   Der alte Palast Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 1/7, str. III 1928
Reverdy Pierre   Gedichte in Prosa Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 28/2, str. III 1926
Richepin Jean   Der Feind Prager Presse, 20/12, str. 4,5 1925
Rochon Jean   Die Mutter Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 16/2, str. I, II 1930
Salmon André   Der Menschenfresser Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 15/7, str. II, III 1928
Soupault Philippe   Der Tod des Nick Carter Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 4/3, str. I, II 1928
Szilágyi András Új pásztor (fr. asi Nouveau berger, Paříž 1930) Demeter, der Schweinehirt Zpráva o vydání románu v něm. překladu; Neue Freie Presse 3/1, str. 16 1932
Villetard Pierre   Eitelkeit Prager Presse, 4/5, str. 4, 5

1926

Villiers de l'Isle Adam   Das heilverfahren des Doktor Tristan Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 28/3, str. III 1926

Překlady z angličtiny

Cohen Roy Octavus   Eine einfache Geschichte Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 3/6, str. I

1928

Hastings Macdonald   Die Scheidung Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, IV. Jahrg. Nr. 40 str. III

1924

Chesterton Gilbert Keith   Die freie Familie Prager Presse, 10/12, str. 4,5

1925

  Feinde des Besitzes Prager Presse, 26/11, str. 4 1925
  Ueber die Moral der neuen Generation Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 12/2, str.II, III 1928
Maugham William Somerset   Der Mann mit der Rabe Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 29/5, str. III

1927

Stevenson Robert Louis   Etwas über Wohltätigkeit und Dankbarkeit Prager Presse, 14/9, str. 2

1925

Wallace Edgar   Der Baum des Lebens Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 8/4, str. IV

1928

Překlady z italštiny

Pirandello Luigi   Du Lachst Prager Presse, Beilage Dichtung und Welt, 9/8, str. III, IV

1925

Překlady z ruštiny

Zoščenko Michail Michajlovič   Nervöse Menschen Kleine Blatt, 3. Jahrg., Nr. 192, 14/7, str. 9,10 

1929

Překlady ze slovenštiny

Vámoš Gejza Atómy Boha Atome Gottes Zpráva o vydání románu v něm. překladu; Prager Presse 21/8, str. 6 1930

 

Prager Presse NM dig 1921-1932 schází 1931 NK dig 1931 -1935 zamčeno MZK BRNO 1921-1938 jen studovna  OBN 0 AHMP 1921-1938    
Pager Tagblatt NM 0 NK 0 MZK BRNO 1938-1939 jen studovna OBN dig1877 -1938 AHMP  1877- 1939    
Prager Abendblatt NM 0 NK 1848-1849 nepůjčuje se MZK BRNO 1923-1938 jen studovna OBN dig 1867-1918 AHMP 1887-1926    
               

 

 

Korespondedce Grety Reiner (Straschnow) ve fondech Literárního archivu Památníku národního písemnictví 

Název fondu

Složka

Předmět

Rok
Tilschová Anna Marie Korespondence vlastní→přijatá→osoby Reiner Grete 1 dopis 1933
Menger Václav Korespondence vlastní→přijatá→osoby Reiner Grete 1 dopis 1933
Vachek Emil 1. část Korespondence vlastní→přijatá→osoby Reiner Grete 2 dopisy 1927-1932
Fischer Otokar Korespondence vlastní→přijatá→osoby Reiner-Straschnow Grete 3 dopisy 1924
Družstevní práce Němeček Zdeněk Grete Reiner Z. Němečkovi, 1932, 1 dopis
DP Gretě Reinerové, 1932, 1 dopis
1932
Urban A. J. Grete Reinerová vydavatelstvu DP 2 dopisy
DP G. Reinerové,  4 dopisy
1934
Nezval Vítězslav Korespondence vlastní→přijatá→osoby Reinerová Grete 1 dopis 1925
Čapek-Chod Karel Matěj Korespondence vlastní→přijatá→osoby Reinerová Grete 14 dopisů 1923-1927
Vondráčková Jaroslava Fotografie→fotografie budov a interiérů interiér bytu Grete Reinerové (textilní zařízení J. Vondráčková), 2 ks
příl.: 3 ll poznámek J. Vondráčkové
???
Archiv Huberta Ripky C. MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ V LONDÝNĚ
Kabinet státního tajemníka - státního ministra→II. Spisy→4) Českoslovenští občané v zahraničí→d) Osobní složky
3060 sg.1-1-64/1 Reinerová, Greta Korespondence1 list 1939
Weis Jan Korespondence vlastní→přijatá→osoby Reinerová Greta 5 dopisů 1930-1935
Novák Arne, Nováková Teréza Novák Arne korespondence vlastní→přijatá→osoby Straschnow Grete 5 dopisů 1923-1926

W 

X