K VOJENSKÝM HODNOSTEM A FUNKCÍM RAKOUSKO-UHERSKÉ ARMÁDY

Podle služebního poměru se osoby vojenské dělily do těchto skupin:

Skupina  
A

vojáci
B vojenští duchovní
C auditoři, od roku 1917 důstojníci justiční služby
D vojenští lékaři
E účetní důstojníci, od roku 1917 patří tato skupina  domobranekým inženýrům - Landsturmingenieuroffiziere.
F od roku 1917 se sem přesouvají účetní důstojníci
G vojenští úředníci. Sem patřili například vojenští učitelé, úředníci vojenské lesní správy a podobně.
H osoby vojska pobírající gáži, ale bez hodnosti - gážisté. Sem patřili například dozorčí věznic - profousové.
     

Podle hodnosti se osoby vojenské dělily do těchto tříd:

Označení Třída Hodnost

Generálové

I polní maršál (Feldmarschall) nevyšší vojenská hodnost, lidově feldmaršálek, feldmaršál
II generálplukovník (Generaloberst)
III polní zbrojmistr (Feldzeugmeister), generál jízdy (General der Kavallerie), generál pěchoty (General der Infanterie)
IV polní podmaršálek (Feldmarschalleutnant)
V generálmajor (Generalmajor)
Štábní důstojníci (Stabsoffiziere)
VI plukovník (Oberst), lidově óbršt
VII podplukovník (Oberstleutnant), lidově óbrštlajtnant
Vyšší důstojníci (Oberoffiziere)
IX hejtman (Hauptmann), setník, u jízdy rytmistr (Rittmeister), dnes přibližně kapitán
     
Důstojníci (Offiziere)
X nadporučík (Oberleutnant) lidově obrlajtnant
XI poručík (Leutnant) lidove lajtnant
Poddůstojníci (Unteroffiziere)
  praporčík (Fähnrich)
Kadet - důstojnický zástupce (Kadet - Offiziersstellvertreter) žák vojenské důstojnické školy, kam nastoupil po absolvování vyššího základního vzdělání (8 let) ne tedy z obecné školy (5let). Kadetní škola lidově Kadetka trvala 4 roky. Po úspěšném ukončení byl vyřazen do poddůstojnické hodnosti kadet - důstojnický zástupce - Kadetstellvertreter. V opačné případě rukoval jako desátník.
  štábní šikovatel (Stabsfeldwebel) od r. 1913 lidově štábsfeldvébl
  důstojnický zástupce (Offiziersstellvertreter) od r.1915
  šikovatel (Feldwebel) slangově felák.  Od r. 1805 byli systemizováni pro setninu 2 šikovatelé pro dobu války. Původní šikovatel byl označován jako službuvedoucí (Dienstführender Feldwebel), druhý jako manipulační (Manipulierender Feldwebel) a měl v referátu kancelářské a finanční záležitosti. Od roku 1868 se Manipulierender Feldwebel  označuje jako účetní šikovatel (Rechnungs-Feldwebel) a konečně od roku 1882 jako účetní poddůstojník I. třídy (Rechnungs-Unterofficier I. Cl.) - účetní poddůstojníci II. třídy byli na úrovni četaře. Ostatní prameny týkající se tématiky rakousko - uherské armády v době 1. sv. války uvádějí již jen hodnost Rechnungs-Unteroffizier. Přesto je to záhada, že Hašek, který jako bývalý anarchista, antimilitarista a který před válkou neměl o armádě takřka žádné znalosti, najednou použil označení, jehož užívání zaniklo ještě před jeho narozením. Hlavně se to týká Vaňka, který byl Rechnungs-Unteroffizier, ale v románu  Rechnungs-Feldwebel, účetní šikovatel.
  četař (Zuksführer) lidově cuksfíra
  desátník (Korporal) lidově kaprál
  svobodník (Gefreiter) lidově frajtr
     
Vojíni (Soldaten)

  Do r. 1896 Gemeine [obyčejný, prostý, obecný lidově kmán ] obecné označení příslušníků armády bez jakékoli hodnosti: pěšák (Infanterist), myslivec (Jäger), dragoun (Dragoner)[příslušník lehké jízdy v německy a česky mluvící části monarchie], husar (huszár) [příslušník lehké jízdy v uherské části monarchie], hulán (Uhlane) [příslušník lehké jízdy v polské části monarchie -Haliči], dělostřelec (Kanonier), zdravotník (Sanitätssoldat), pionér (Pionnier) zákopníci, sapér (Sapeur) [obojí dnes zastává ženijní a železniční vojsko], zeměbranec (Landwehrsoldat) lidově landvérák (v uherské části mocnářství Honvéd), domobranec (Landsturmsoldat) lidově ladšturmák. (Voják, který si odsloužil vojenskou službu, byl ve věku kolem čtyřiceti let převelen k domobraně), důstojnický sluha (Offiziersdiener) lidově burš, pucflek, fajfka. Mezi mužstvem neoblíbený tvor (mimo Švejka). Buršové měli na rukávech našitou červenou pásku - viz obrázek.
  Jednoroční dobrovolník (Einjährig Freiwilliger) lidově jednoročák, ajnjérigr, jednoroční služba byla úleva pro ty, kteří se věnovali vyššímu studiu včetně gymnázia a reálky !! Je to obdoba služby vysokoškoláků před (aspiranti) i po 2. sv. válce (absolventi) a jejich příprava na důstojnickou hodnost důstojníka v záloze. Na rukávech měli našitou žlutou pásku s černým pruhem viz obrázek.
  Supák či Zupák nemá s vojenskými hodnostmi a funkcemi co společného. Je to jen slangové označení pro dobrovolně délesloužící vojáky nad rámec presenční služby. Tento nešťastník byl též označován jako Furťák. Od čeho vznikly tyto názvy? V rozkaze o pokračování služby měl určitě napsáno [něm.] führt fort [pokračujete] z toho zkomoleně furt - tedy furťák. Supák je prý odvozeno z toho, že sloužil za polévku něm. die Suppe, to ale asi nebude pravda. Pravděpodobnější je odvozenina z něm. subaltern = nižší, podřízený, servilní. Na rukávech měl našité zlaté pásky. Ty široké přibývaly s odslouženými léty.
     

Vojenští duchovní a jejich označení na rukávech kleriky

V Apoštolský polní vikář (Apostolischer Feldvikar) byl na úrovni hodnosti generálmajora.
VI Ředitel polní konsistoře (Feldkonsistorial­direktor) byl na úrovni hodnosti plukovníka.
VII Polní superior (Feldsuperior) byl na úrovni hodnosti podplukovníka. V řeckokatolickém Felderzpriester, v protestanském Feldsenior, v muslimském Militärmufti 1 Klasse
VIII Vrchní polní kurát (Feldoberkurat) byl na úrovni hodnosti majora a nazýval se tak v řeckokatolickém i protestanském náboženství. Muslimové ho nazývali Militärmufti 2 Klasse.
IX Polní kurát (Feldkurat) byl na úrovni hodnosti hejtmana.Tak se nazývla i v ostatních náboženstvích. Pouze židovský duchovní byl Feldrabbiner a muslimský Militärimam.