Duch Rakytnoc ze Slného vrchu a spol.

 

 

I

Občané z města Krupiny obklopovali celé své okolí řetězem pověstí. Dnes měšťan krupinský Štěpán Gonda uspořádal výlet na „Krupinské bralce“, kteréžto skály s tajemnými nápisy nacházejí se ve středu okolí, prostoupeného pověstmi, pod kopcem s německým jménem „Štangarígel“.

Tento kopec poskytuje krásný pohled na východ slunce, na bzovský zámek a na senohradské vrchy. Před tímto kopcem na straně východní leží tři vrchy. Napravo „Havran“ a na levém břehu potoka Bebravy Siný vrch a Siksova stráně. Každý z těch vrchů měl svého ducha. Duch v Havranu jmenoval se Faklonoc, duch v Siném vrchu slyšel na jméno Rakytnoc a duch v Siksově stráni na jméno Malinoc.

Když byla půlnoc, tu duchové řádili, jak potvrzuje dodnes pověst zachovaná v rodině Štěpána Gondy. Nebožtík otec Gondův šel jednou na vrch Siksovu stráň, kde v těch dobách byly ještě pěkné vinice, podívat se do svých sklepů, zdali víno již se dá pít. Poctivý krupinský měšťan okoušel do půlnoci na Siksově stráni víno a v tu nešťastnou hodinu duchů spouštěl se právě s vrchu na silnici ke Krupině. A hle! Co se poctivému muži z rodu Gondů nestalo! Ubožák slyšel za sebou hvizdot, otočil se a viděl ducha Malinoce letět na jednom kole za ním. Malinoc měl kus rozžhaveného železa v ruce, v druhé ruce buď roh nebo troubu. Na to poslední se již dobře nepamatoval pan Gonda. Věděl jenom, že duch ze Siksovy stráně ho vzal s sebou, dovedl až pod bzovský zámek opačným směrem od Krupiny a tam před mlýnem pana Barančíka zatroubil buď na roh nebo na troubu a zmizel. Pan Gonda byl tak popleten tímto příšerným dobrodružstvím, že počal se dobývat do Barančíkova mlýna, tvrdě sběhlé chase, že nachází se ve svém domě na krupinském náměstí. Měl prý zlou ženu nebožtík otec Štěpánův, která nechtěla věřit tomuto příšernému dobrodružství. A hle! Co se stalo panu notáři z města Krupiny, který měl své vinice na Siném vrchu, čtrnáct dní po zjevení se Malinoce ze Siksovy stráně?

Když ze svých vinných sklepů vracel se před půlnocí, tu nad potokem Bebravou stihlo ho cosi podobného. Byl to v tomto případě duch Rakytnoc ze Siného vrchu, který ho zavedl až do krnišovského území a poručil mu vyspat se na louce krnišovského faráře, který ho tam ráno při své ranní procházce našel a vzbudil, udiveného, že se nenachází na své posteli.

Případy se množily. Z Havrana přepadal lid Faklonoc, pod Siným vrchem zaváděl krupinské občany Rakytnoc a ze Siksovy stráně vycházel o půlnoci Malinoc. Tito duchové zaváděli dobré měšťany k nemalé zlosti jejich manželek, které vážně tvrdívaly, že se jejich mužové jen nestydatě vymlouvají.

A okolo kopce Štangarígelu zaváděli vždy duchové měšťany, zejména okolo skaliska se záhadnými nápisy vedly vždy jejich cesty.

Toto skalisko bylo příšerné svými pověstmi, které dodnes vykládají Krupinčané. Pod skaliskem je jeskyně, která jest zakryta křovím, a jen do řady položené kameny ukazovaly zasvěceným cestu k ní. V jeskyni jest prostorná místnost, kde před pandury a hajduky za těch dobrých starých časů skrývali se „dobří chlapci“ zbojníci.

O tom vypráví pověst „Výprask čtyř“. Kdysi čtyři synové dobrých hospodářů dali se na „samopaš“ a „zbíjali“, loupili. Jednou udělali si v jeskyni dobrý den při ukradeném beranu a sudu vína. Pekli berana a popíjeli tak důkladně při jídle, že jeden z nich se nehorázně přejedl, a bylo mu tak špatně, že ostatní myslili, že umírá, i vedli umírajícího v hodinách nočních do města Šťávnice k lékaři. - Ve Svatém Antole nad mýtem potkali „dobří chlapci“ horníky, kteří se vraceli z práce ze šťávnických „bání“, i uskočili za sloupy na druhé straně potoka. „To jistě nejsou dobří lidé, když se skrývají,“ řekli si baníci, obstoupili sloupy, hochy chytli a „panské stolici“ odevzdali. Na zámku dali „dobrým chlapcům“ po dvaceti pěti ranách holí, a tomu nemocnému tak pomohlo těch pětadvacet, že hned se uzdravil.

Až potud vypráví pověst „Výprask čtyř“.

Duchové vodili, jak viděti, své oběti z měšťanských krupinských kruhů kolem nebezpečných míst a není divu, že z jeskyně pod „Štangaríglem“ vycházeli na ně páni zbojníci, kteří je obírali do posledního groše.

Byl to právě zase nebožtík otec Štěpána Gondy, kterého prvého stihlo toto neštěstí. Vrátil se ze svých sklepů bez peněz.

Napřed ho duch Malinoc zavedl před jeskyni, tam ho zbojníci obrali a pak padl do rukou ducha Rakytnoce a nečistou silou byl zaveden pod bzovský zámek, kde se v poetickém zákoutí rozvalin nepohodlně vyspal na rozbitých cihlách, pálených za časů Matyáše Korvína.

Když odpůldne dorazil do Krupiny a doma ulehl, našla žena v jeho kapse francouzské karty, ale ani penízku. A vidíte, byla tak zlá, že nevěřila ani v existenci „dobrých chlapců“, kteří jejího manžela obrali, dle jeho dlouhého vykládání. Pravila mu, že se scházejí dle všeho ve vinicích, na Siksově stráni a provozují karban a že „dobří chlapci“ nejsou v jeskyni pod Štangarígelem, ale v samotném městě Krupině a mezi ně že patří i pan notář, i pan městský hejtman.

Z té doby pochází též pověst o Lambertovi, pánovi na hradě bzovském, s jehož duchem mluvil pan městský hejtman. Dva dny, pravda, trvalo, nežli se z procházky vrátil domů, ale ne nadarmo po dvě noci ho zaváděl duch Rakytnoc ze Siného vrchu a poroučel mu, aby se vyspal ve zříceninách bzovského hradu, na těch historických cihlách z dob Matyáše Korvína.

Přinesl zprávu o zjevení se před sto lety zemřelého pána hradu Lamberta, jehož nedokonalého pohostinství nyní požíval. V noci probudil se ze spánku duch Lambertův, který se ho ptal, zdali ví, proč není dnes jezovitů v Krupině. Zděšený nocležník odvětil uděšeně, že neví. I řekl mu nebožtík Lambert, že tam dole, kde leží rybník a kde spojuje se Malá Bebrava s Velkou, před sto lety stál klášter. Zde jsou slova, která vykládal duch Lambertův panu městskému hejtmanovi, který je zas věrně reprodukoval své manželce, která nad tím kroutila hlavou.

„Klášterníci zajali mně mou dceru, krásnou Marjenku, a zavřeli ji do sklepení, chtějíce ode mne vynutiti bohaté výkupné buď v penězích, nebo polnostech. Marně hledal jsem svou dceru, až nějaký žebrák uchýlil se před bouřkou ke sklepení a slyšel ji naříkat a poznal ji po hlase. ,Kde jsi, vraj, Marjenko?’ ,To jste vy, Tomáško?’ ozvala se má dcera, poznavši žebráka po hlase, i nakázala mu, aby šel ke mně a vyložil, kde je, že myslí, že ji přijdu vysvobodit. Žebráka zprvu nechtěli pustit ke mně, ale nakonec přece pustili. Tu sebral jsem ozbrojence, dceru Marjenku osvobodil, klášter rozbořil a mnichy rozehnal. Od té doby není jezovitů v Krupině.“

Po tomto vypravování upadl v úplnou nemilost u své ženy a paní městská hejtmanka jinak na něho nevolala, než: „To jste vy, Tomáško?“ Ano! V těch dobách byli ještě na Slovensku městští hejtmanové Slováci a pan městský hejtman uchoval pro budoucí pokolení svou pověst o vyhnání jezovitů z Krupiny a o panu Lambertovi. Na této pověsti nejhezčí je to, že jezovitů nikdy v Krupině nebylo.

Sem tedy, pod Krupinské bralce, skaliska se záhadnými značkami, vyrytými do nich s těmi nápisy, které z dálky upomínají na runy, sem pod vrch Štangarígel, do středu pověstí, uspořádal velký výlet krupinský měšťan Štěpán Gonda, jehož otce za mladých let zaváděli duchové Rakytnoc, Malinoc i Faklonoc. Očarované okolí!

„Výlet bude velmi hezký,“ pravil učitel na evangelické škole pan Schádza, který zabýval se geologií a archeologií, „neboť budeme míti tu čest v Krupinských bralcích obdivovat pyroxenandesit, což jest druh trachytu.“

Společnost vyšla z domu pana Gondy.

II

Pan Schádza miloval vroucně geologii a archeologii. Miloval ty dvě vědy vášnivě, což nemohl nijak pochopit pan Štěpán Gonda, který říkal, že kamení je kamení a to kamení že zůstane kamením, jestli se jmenuje křemen, nebo vápenec. Choval-li se snesitelně vůči geologickému nadšení pana Schádzy, počínal si bojovně vůči archeologickým záchvatům mladého muže. Dle pana Štěpána nemělo žádného významu nosit si domů kusy starých hrnců, někde vyhrabaných, anebo dokonce přivléci domů lebky a zkoumat, zdali jsou to dlouholebci či krátkolebci. Pak mu podejte ruku! Před chvílí držel v ní Schádza lebku dlouholebce. Podejte mu ruku! Vytáhne ji z kapsy, kde před chvílí měl nějaký hnát.

„Prosím,“ říkával pan Gonda, „vezměte si laskavě jeho jméno Schádza. Tedy: s, ch, á, d, z, a. S má rozum, ch nemá rozum, á má rozum, d nemá rozum, z má rozum, a nemá rozum. Tak vidíte, že ho nemá.“

Kdykoliv pan Schádza odejel někam, do kraje, neposílával jiné pohlednice než se zprávami, jak se mu daří, a to: „Mám se dobře, ve zdejší krajině zajímavé útvary,“ nebo: „Krajina příjemná, člověk každou chvíli zakopne o nějakou popelnici.

Tyto pohlednice uváděly v zoufalství pana Štěpána. Kdyby alespoň napsal, jestli nemá hlad, ale ten mladík by raději umřel někde hladem, nežli by opomenul prozkoumati nějaké staré pohřebiště. Darmo mluvit. Ještě někde srazí vaz, až poleze na nějakou skálu zkoumat vrstvy kůry zemské.

„Vy jste, Ivane, hodný hoch,“ říkal k panu Schádzovi, „a já vám radím upřímně, nechte vrstvy kůry zemské býti vrstvami, nechte pohřebiště, nebo žároviště, jak vy říkáte, být žárovišti, a raději botanisujte jako já. Máme zde v okolí tolik druhů vzácných planých růží, jako nikde v Evropě. Víte dobře, že já sám jich našel dvě stě. Je to ušlechtilejší, a abych tak řekl vznešenější, nežli hledati nějaké zbytky po mrtvolách anebo lézt na skály a křičet: ,Hle, tuť slída!’ ,Hle, tuť trachyt!’ ,Hle, tuť křemen!’ „

„Nevím,“ bránil se pan Ivan Schádza, „co jest na tom vznešeného, když někdo křičí: ,Hle, tu zase nová psí růže. Rosa canina nitida!

„Ach, vy nemilujete botaniku,“ nadával mu pan Gonda, vskutku nadával, poněvadž to znamenalo: „Vy jste ohavný barbar!“

To ovšem nijak nezměnilo pana Schádzu. Miloval dál vroucně vrstvy kůry zemské, stará pohanská žároviště a hradiska se zbytky popelnic, jichž v tomto záhadném kraji bylo tolik, že někteří pánové à la pan Gonda vážně se domnívali, že praobyvatelé těchto krajin nic jiného neměli na práci, než po obědě tlouci hrnce.

„Špatně jim ty jejich praženy asi vařily,“ říkával cynicky písař u advokáta Lehotského pan Chotárný, což uvádělo pana Schádzu do nezměrného zoufalství. Dal se dokonce jednou strhnout k vyjádření, že by všichni Krupinčani měli políbit ruce těm, co ty hrnce rozbili, poněvadž právě ty hrnce činí nám pravěk přístupnějším a dokazují neomylně, že Slované vnikli do severních Uher dávno před IV. stoletím po Kristu.

Byl to sice přece jen trochu anachronismus s tím líbáním ruky, ale přece to trochu posměváčky zarazilo, a pan Schádza dál bádal a pátral neúnavně v okolí.

„Má ve svém srdci jen kamení a střepy ze starých popelnic,“ myslili si o něm všechny slečny z Krupiny, a vidíte, pan Schádza byl tak nedůsledný, že ve svém srdci nechal si místo pro Marjenku Gondovou.

Marjenka Gondová byla jistě hezčí, než ta Marjenka pana Lamberta, kterou klášterníci na Petru zavřeli do „pivnice“,’ a lidé říkali, že kvůli ní by se dalo několik klášterů rozbořit.

A tu hezkou Marjenku miloval pan Schádza a ta hezká Marjenka milovala pana Schádzu a oba si dosud neřekli ani slova, že se milují...

Kdykoliv spolu mluvili, a bývalo to tak často, že jiní by si již dávno řekli, jak se mají rádi, tu hovořívali vážně o vrstvách kůry zemské, o starých žárovištích a o všem tom, co bylo koníčkem pana Schádzy. Přitom dívali se jeden druhému do očí a myslili si: „Kdypak on řekne, že mne miluje.“ „Kdypak ona řekne, mám vás ráda.“

A často, když se rozcházeli, tu pan Schádza rýpl se tak silně do žeber, až bolestí vykřikl: „Uf!“ Proč, k čertu, dnes již neřekl, že ji miluje, proč jí hovořil o nálezech v pravěkých hrobech v hutské stolici, v Domaniku, Medovarci, Lisově a sv. Antolu.

A slečna Marjenka doma plakala na zahradě, když si vzpomněla, že mohla to udělat jako Olga Prividzkých a říci panu Ivanovi: „Hned bych se do vás zamilovala, kdyby vás to nermoutilo.“ Ale když on je takový vážný, ona si ho tolik váží, a je to také hezké, když jí vykládá o nálezech v Domaniku, Medovarci, Lisově a sv. Antolu:

„Na mou duši,“ řekl si pan Ivan Schádza, když se společností docházeli ke mlýnu, „jednou tomu musím udělat konec, a dneska jí na výletě rozhodně řeknu, že ji miluji, třebas že pan Gonda má rád botaniku a já geologii a archeologii.“

III

Pan Gonda rád pořádal výlety, které nebyly daleké a při kterých mohlo se užít dobrého vína. Program jejich byl stále tentýž jako všech výletů měšťanů krupinských. Vzali si s sebou dva cikány, kteří nesli zásoby vína, vajec, slaninu a chléb.

Pak se společnost někde po „zbojnicku“ utábořila, rozdělal se oheň a opíkala se slanina na prutech, jedlo se, pilo a zpívalo. Když byla tma, šlo se pak domů, při čemž si účastníci navzájem vykládali, jak se hezky dnešní výlet vydařil.

Dnešního výletu zúčastnili se, jako obyčejně, stálí účastníci. Scházel jen písař u advokáta Lehotského, pan Chotárný, který šel se podívat na svou viničku na Siném vrchu a prozkoumat, zdali se již může pochlubit svým morušovým vínem ze tří moruší nad samým srázem Siného vrchu.

Společnost byla veselá, až na Marjenku a pana Schádzu, kdežto mladí lidé pomalu vlekli se za výletníky a jeden na druhého dívali se smutně.

„Povídejte něco, pane Ivane!“

„Ovšem, slečno Marjenko. Tak leží v těhovské stolici obec Rybník, mající jméno od rybníka náležejícího ku beňadickému klášteru. Víte, slečno Marjenko, od sv. Beňadika nepadne to daleko, ale na druhou stranu Hronu, kde asi železniční most stojí, jest dále to místo, kde byl ten rybník, jmenuje se ‚Karachtovo’, a doposud nikdo nevyzkoumal, proč mu říkají ‚Karachtovo’.“

Mluvil páté přes deváté. „Při vsi Žibřitově byl také rybník,“ povzdechla slečna Marjenka.

„Ano, rybníky chránily v čas neúrody od hladu, jak stojí psáno v několika zápisech městských od Žárnovic až na Svatý Kříž i jinde,“ pravil pan Ivan; „je to smutné, když lidé musí být jen na ryby odkázáni.“
Došli pod vrch Štangarígel, kde se utábořila společnost. Nahoře nad nimi vypínaly se „Krupinské bralce“, dvacet trachytových hranolů v souměrném pořádku, podobny královskému diadému, jdoucí hřebenem kopce, mezi zelenými drinky od severu k jihu.

Jako vyzdvižené prsty obrovské ruky vypadalo to z dálky.

Ivan s Marjenkou nezúčastnili se všeobecného veselí, ani nepekli kolem ohně slaninu. Šli nahoru do kopce ke „Krupinským bralcům“.

„Samý pyroxenandesit,“ pravil mladý muž, když stáli před hranoly, „odrůda trachytu, jádra zrnitého, jednotného, trachyt zdravý.“

„Jak to, zdravý?“

„Což jsem řekl zdravý?“ tázal se nadobro popleten Ivan. „Tak jste dnes nějak divný,“ pravila Marjenka. Šli pod Siným vrchem.

„Že jsem divný? Ach, slečno Marjenko, já ...“

„Co vy?“

„A! Já se jen ptám, která podzemní nebo nadzemní síla utvořila tyto sloupy, podobné stalagmitům. A za druhé: hleďte na ty vyryté značky, tečky, půlměsíce a čáry do těchto trachytových sloupů. Kdo rozluští to písmo?“

Stával se po této předmluvě k vyznání lásky klidnější a pokračoval: „Hleďte, slečno Marjenko, snad kdysi před tisíci lety milovali se dva předhistoričtí lidé. On a ona. On jí se to neosmělil říci, tak to sem vyryl na památku budoucím. A vidíte, slečno Marjenko, pokud se mne týče, já bych to četl takto: ,Ivan Schádza miluje slečnu Marjenku!“1

Dle tohoto vyjádření považoval se pan Ivan za předhistorického člověka a nyní jest otázka, zdali se prehistoričtí lidé tak vášnivě líbali a objímali, jako pan Ivan se slečnou Marjenkou po rozluštění tohoto tajuplného písma na „Krupinských bralcích“.

Pak si popovídali, šli druhou stranou dolů se Štangarígelu - a zapomněli, že - že patří ku společnosti, která dnes vypravila se na výlet pod tajuplné „Krupinské bralce“.
Zamilovaní nešťastníci vzdalovali se od Krupiny, vedouce se za ruce a vykládajíce si, jak je to hezké, když se dva mají rádi, tak velmi rádi jako oni.

A v lesích byla již tma, když si vzpomněli, že mají domov v Krupině.

To došli právě k jakémusi sloupu. Pan Ivan vytáhl z kapsy sirky a rozsvítil. Hle, co tam stálo? „Sv. Korponába 6 kmt., Szent. Antolba 1 kmt. Do Krupiny 6, do Sv. Antolu 1 kilometr.“ Jakáž pomoc! Jan Gonda je liberální člověk, a když mu řekne, že ji má rád, jeho Marjenku, odpustí tak pozdní příchod.

Zapálil si doutník. Jeho oharek blýskal v temnu lesním jako rozžhavené železo.

„Tys mne ale zaved,“ pravila Marjenka, tulíc se k Ivanovi.

IV

Pan Chotárný zkoušel pozdě do večera své morušové víno ve své „pivnici“ na Siném vrchu a pln tajemné nálady a víry v duchy, spouštěl se jaksi podezřele ze Siného vrchu na cestu ke Krupině.

A pak uviděl cosi, nad čímž se tak polekal, až upadl. Tam dole pod ním duch Rakytnoc, mávaje rozžhaveným železem, unášel slečnu Marjenku Gondovou, kterou poznal dle hlasu: „Tys mne ale zaved!“

„Jeho Marjenku, kterou on tolik miluje, zavádí duch Rakytnoc ze Siného vrchu. Jaký bude život pana Chotárného bez Marjenky?“

A pan Chotárný pomalu vydrápal se opět nahoru na Siný vrch do své pivnice, kde okoušel poznovu své morušové víno. Dalo se pít. Když se vzpamatoval, ježily se mu vlasy hrůzou. Vzpomněl si na vypravování o těch duchách v tomto tajemném kraji a dal se do hořkého pláče.
*
Ráno našli pana Chotárného před jedním domem ve sv. Antolu, divícího se nesmírně, jak se sem dostal, když přece bydlí v Krupině.

„Patrně duch Rakytnoc má v tom prsty,“ vzdychl si, upamatovávaje se pomalu na večer, „ale který duch zavedl slečnu Marjenku Gondovou, Rakytnoc, či Malinoc, či Faklonoc?“

To se ale dozvěděl až v Krupině, kde si o panu Ivanovi slečně Marjence vykládalo celé město ...

Po celém světě toulají se Rakytnocové.