Jak jsem vystoupil ze strany nár. sociální

 

I

Předně jest otázkou, jak jsem do strany vstoupil! Velmi lehce. Byl jsem původně redaktorem časopisu Svět zvířat. Když se o tom národní sociálové dověděli, žádali mne, abych změnil své politické přesvědčení. Kdybych byl konzervativcem a měl se stát anarchistou, byl by boj duševní těžší. Takto však se nejednalo o žádnou propast. Ze Světa zvířat sklouzl jsem klidně do Českého slova. Známí tvrdili, že jsem své politické smýšlení vůbec nezměnil. Buldoky zaměnil jsem prostě za novou stranu s tím rozdílem, že buldoky a dogy jsem krmil já a nyní mne krmila nová strana.

A to dr. Hübschmann.

Jaký jest dr. Hübschmann? Velmi dobrý člověk, až na jednu věc. Že jest totiž dobrý, pokud to nepřesahuje míru jeho trpělivosti. Ale není trpělivým. Toť jedna jeho vada. Kdyby byl majitelem Světa zvířat, psal by jistě články o smutném postavení psů v psincích, ale ten psinec by si vydržoval a ty psy by prodával. Poněvadž jest obchodník. Stejně mluví o strašném zvyšování činží a zvyšuje je sám. A proč by to nečinil? Jest poslancem. To slovo jest velmi krásné a není tak zodpovědné, jak se zdá. Jako poslanec má dr. Hübschmann nejkrásnější myšlenky, které též dovede povědít davu. Ale jsou dvě protivy v jeho duši. Jest také člověkem. A jako člověk přiráží na nájemníky a jako člověk jest též předsedou tiskového družstva Českého slova. Jest výborný člověk. Sláva poslanecká pomine, mandát zmizí, ale peníze zde zůstanou. Podíly Českého slova jsou totiž po 50 K. A tak stal se mým šéfem.

II

Jak se žije ve straně národně sociální? Velmi dobře. Měli jsme Zlatou husu. Toť nejkrásnější kapitola z celého hnutí strany.

Jméno „husa“ není sice krásným, ale jest symbolem národních sociálů. Leckdes o demonstracích uvidíte mladíky s kladivem a pérem, pod kterou značkou výboj ně leskne se zlatá husa na špendlíku. Toť symbol strany. Husy zachránily Kapitol a Zlatá husa zachraňuje stranu. Ten špendlík s husou zlatou dostali, když přišli si vypít několik sklenic piva denně do Rychty. A husa, ten symbol majestátnosti, ověnčená skromnou slovanskou trikolórou, kladivem a pérem a červenobílým karafiátem, svítí zlatě v knoflíkových dírkách a znamená: My jsme svoji, my jsme národní socialisti. A až bouře přiletí a smete tu stranu, denní hosté od Husy utvoří poslední šik a jako garda Napoleonova zvolala v bitvě u Waterloo na výzvu Angličanů, aby se vzdala, slovo „merd“, ukáží poslední bojovníci na svůj odznak Zlatou husu na kabátě, což znamenat bude ‚husa‘. A bude po partaji.

III

Tak jsem klidně žil a seznámil jsem se v redakci Českého slova s mnohými vysoce inteligentními muži. Předně s obecními národně sociálními staršími. Jsou to jména: Boháč, Louda, Simonides.

Boháč jest výrobce kosmetických prostředků, Louda má v ústech knedlík a Simonides jest v jedné nemocenské pokladně úředníkem. Boháč se stále vrtí, Louda se mdle dívá na všechno a Simonides tře si nos. Má bílou pleť a nos jeho doplňuje barvy národně sociálního karafiátu.

Pak přijdou poslanci. S Lisým jsem flámoval, s Klofáčem jsem flámoval, se Stříbrným jsem neflámoval, s Chocem jsem nemluvil, poněvadž nesměl do naší redakce, jest totiž osobním nepřítelem Klofáče. Klofáč pak nemá rád Fresla. Stříbrný pohlíží na Klofáče jako na uzurpátora a nejlepší jest poslanec Exner. Je to tlustý člověk, který nikomu neubližuje, nikomu neprospívá a mnoho piva nesnese. Ve straně ho proto nemají také rádi. Pak přijde Buříval. Tento výborný člověk jest v opovržení u poslance Vojny. Buříval také nemá rád Vojnu, poněvadž pak oba na sebe leccos vědí, co do programu strany nepatří, vyhýbají se sobě, kde mohou a když se setkají přece, pak je to jako v tom popěvku:

A když se vyhnout nemůže, začervená se jak růže.

Vůbec jsem pozoroval, že když jeden národně sociální poslanec potká druhého, že se vždy začervená. Někdy ten druhý zbledne a opět jsou to dohromady barvy národně sociální. A přitom se mají všichni dohromady velice rádi. Poslance národně sociálního Formánka jsem vůbec neviděl. Jest abstinent, proto se o stranu nestará a proto se též strana nestará o něho.

IV

Jako lokální referent Českého slova byl jsem účasten několikrát schůzí elektrických zřízenců, neboť jednalo se o to, Jak odpoví zřízenci provozu, kdyby snad správní rada elektrických podniků zamítla jejich spravedlivé požadavky a odkázala je až „potom za šest měsíců“.

U městské rady se totiž vždy říká, když někdo chce přídavek: „Až potom.“

A tu slyšel jsem ve schůzi obecních starších br. Simonidesa, br. Boháče: „Stávka jest neodvratnou!“ A br. Louda dodával: „Ba, ba, to je tak!“ A na sekčních schůzích zřízenců br. Vojna i br. Stříbrný do těch rozvášněných gest shromáždění vykřikli po „dvakrát tři“: „Stávka jest neodvratnou!“

Ale pak nám redaktorům Českého slova nechtěla správní rada elektrických podniků povolit celoroční volné lístky na elektrickou tramvaj.

Stříbrný, Vojna byli rozzuřeni. „Musíme,“ prohlásil Vojna, „získat živnostenskou a obchodní komoru, aby vyjednávala se správní radou elektrických podniků. Vždyť jde o naše volné lístky!“ A svolali na jednu hodinu noční do Riegrových sadů elektrické zřízence.

V

Byli připraveni, že odtamtud již se nehnou, že se to udělá jako při poslední stávce na Střeleckém ostrově.

Přicházeli zasmušilí i veselí. „Nejede se!“ tak to znělo sálem.

Ale tu vystoupil br. Vojna. Vidím ho dodnes, jak mu v očích plálo přesvědčení, že musí dostat od správní rady elektrických podniků volný lístek celoroční.

„Přátelé,“ zvolal, „držte hubu, teď mluvím já! Mějte rozum, posuzujte to rozumově, čekejte, co odpoví správní rada elektrických podniků.“

„Slezeš dolů!“ ozval se hlas jednoho zřízence.

„Přátelé, povídám vám naposled,“ vykřikl br. Vojna, v jehož duši zahnízdilo se mínění, že musí dostat ten celoroční volný lístek na elektrickou tramvaj, „držte hubu, nebo rozpustím schůzi, počkejte, až co odpoví správní rada elektrických podniků.“

„Pane poslanče, vy jste mamlas,“ ozval se nějaký hlas, „hlásím se o slovo!“

Ten hlas byl můj výkřik, můj výkřik organizovaného národního socialisty, bývalého redaktora Světa zvířat, nyní redaktora Českého slova. Brabenec mluvil k brabenci.

„Držte hubu, vy idiote,“ zvolal br. Vojna, předseda výkonného výboru strany, jejímž jsem byl členem.

„A vy jste také blbec,“ zvolal jsem klidně, „přátelé, řežte ho!“

Neřezali ho, poněvadž utekl, ale roztrhali své legitimace. Br. Fresla nazvali tam troubou.

Byl jsem rád nad těmito projevy důvěry.

VI

Pak mne vyhodili ze strany. Respektive já odešel. Neboť když jsem druhého dne se vrátil do redakce Českého slova, abych zasedl ku plodné práci lokálního referenta, ve prospěch společné věci, kterou jsem tolik miloval, čekali tam direktoři. Tak čekali kdysi na Martinice a Slavatu na Hradčanech.

A ten, který mne chytil první za krk, byl pan dr. Hübschmann. Redakční sluha Šefrna (všechna čest tomu dobrému muži, dluhuji mu dodnes osm korun) otevřel okno a předseda výkonného výboru br. Vojna s poslancem br. Freslem chytili mne za zadnici a vyhodili mne oknem z druhého patra na kluziště zadního traktu paláce Sylva Tarouccy.

Ještě jsem slyšel za sebou: „Já ti ukážu disciplínu ve straně!“

Víc nevím.

Tak jsem vystoupil ze strany národně sociální a nyní hledám těch 200 zřízenců, kterým jsem slíbil několik hodin před onou památnou schůzí v Riegrových sadech, že stávka bude určitě, aby si jen s sebou vzali vuřty, že se zítra nejede.

Prosím je, aby se mně písemně přihlásili pod adresou autora: Vršovice, Palackého 363 a s přiloženou známkou na odpověď, abych mohl se s nimi dorozuměti, v který čas by bylo možno výkonný výbor strany národně sociální a jeho předsedu br. Vojnu rozprášit býkovci.