Milujme své nepřátele

Z chystané knihy „Jak psáti polemiky“

 

V jednom z minulých čísel XXXI. ročníku Času byl jsem napaden. Uznávaje úplně zbytečným a bezúčelným dávat úřední opravy, ve kterých věta: „Není pravdou, že..., nýbrž jest pravdou...,“ vždy celou záležitost ještě více rozmaže v neprospěch napadeného, omezuji se na tyto řádky.

Pokusím se proto naučit redakci Času zdvořilosti a promluvit jí do duše. Jsem přesvědčen, že se polepší. Upřímná domluva velmi často přivedla na lepší cestu i mnohem starší nezdvořáky, než je XXXI. ročník Času.

Prostudovav Kahliga, Josefa Kožíška i Andersena, upozorňuji Čas na několik myšlenek o zevnější stránce slušného chování, jež výše zmínění pánové nazývají zdvořilostí.

Naši zeměkouli obývá přes půldruhé miliardy lidí, což jest zcela slušné číslo. Ti všichni, jak bude asi ctěné redakci Času známo, dělí se opět na různá plemena a národy, které se podrobují, každý po svém způsobu, jistým pravidlům a zákonům o mravech i slušnosti, nevyjímaje ani pány redaktory Času. A každý z těch různých národů vydává různé časopisy, což jest nepochybně známo i panu Gustavu Dubskému, nakladateli Času.

Bohužel, když jsem v Času četl poslední útok na mne, shledal jsem, že půjde-li to takhle dále, bude Čas kotvou, která zdržuje lásku k bližnímu.

Jsem přesvědčen, že ještě není pozdě a že se všichni redaktoři zmíněného deníku mohou napravit.

A proto je upozorňuji, že zdvořilost je dvojí: Zdvořilost srdce a zdvořilost manýr. První Času velmi často nedostačovala a druhá scházela, až do uveřejnění a přečtení tohoto článku, který, jak pevně a srdečně doufám, bude mít své následky.

Obě výše zmíněné stránky zdvořilého chování, které byly ctěné redakci Času španělskou vesnicí, rozdělují se opět na jemný takt a dobrý tón. Jemným taktem rozumíme ono chování, které jest diktováno naším srdcem a pro které Čas už tolik přetrpěl. Dobrý tón jest oproti tomu znalost zevnějších způsobů a forem, která velmi často bývala i jest definována slovy: „Čas opět nadává.“

Jemný takt velí nám například nečinit nikoho směšným a nevysmívat se mu, když ho potkala nehoda, neštěstí, že vstoupil do Armády spásy, jak to učinil Čas ve svém výpadu na mne.

Dobrý tón učí nás zase, jak máme postupovat ve vnějších věcech, což naprosto vylučuje způsob psaní Času, že prý prodávám autografy svých knih podle kabátu.

Jak by bylo například panu redaktorovi Kuntemu z Času, kdybych dal do novin inzerát: „Vyměním autograf redaktora Času za gramofon nebo za kohouta bílých wyandotek?“ Neučiním tak, neboť lidi dobrého srdce a nezkažených mravů jsou zdvořilými, aniž by se tomu zvláště z Času musili učit. Oni jednají prostě dle zásady: „Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň jim.“

Lze to často pozorovat na nezkušených a bodrých redaktorech venkovských časopisů, jejichž nenucenost bez trapné ostýchavosti přivádí je před poroty pro tiskové delikty.

Zdvořilost redaktora jeví se přirozeně nejvíce v jeho článku. Jak by to bylo krásné, kdyby Čas nikoho nezarmucoval, neurážel a snažil se učinit každému nějakou radost a sebral mně například tu kladenskou rudou gardu, o které psal, že se mně rozeběhla, opět dohromady.

Jak by to bylo pěkné, kdyby Čas choval se vůči svému okolí tak, že by s ním bylo spokojeno, rádo s ním obcovalo a jeho vyhledávalo, ale takto luští pan Dubský příšerný problém: „O ztracených předplatitelích.“

Jestli by se Čas tak choval, pak by byl zván sestrou skromnosti, výkvětem lidskosti a vůní lásky k bližnímu. Ale takhle se o něm mluví zcela jinak.

„Zdvořilými máme býti při všem napomínání a kárání.“ Čím šetrněji a zdvořileji napomínáme a domlouváme, tím hlubšího docílíme dojmu, velectěná redakce Času.

Pamatujte vždy, že kárání, provázené nadávkami a klením, mine se účinkem, protože zevnější hrubá forma odsuzuje vnitřní dobrý obsah, jak pravil Is. Kahling ve své knize O džentlmenu, z kteréž úryvky uveřejňoval kdysi Čas.

Zdvořilost se nazývá francouzsky la politesse, což značí obroušení všeho hrubého, drsného.

Co by tomu řekl Čas, kdybych dal do novin inzerát: „Redakce Času hledá schopné brusiče.“ Zajisté že by se zlobil.

A tak zajisté i mne mrzí, když Čas píše špatně, ne o mně, to je vedlejší, ale o lidech vůbec.

Neupadám do sentimentality, jestli poznamenávám, že jsem vám, ctěná redakce Času, nikdy neublížil a že si nic více nepřeji, než aby tento můj článek vám otevřel srdce a vy jste psali tak, aby se na sporná mínění nenarazilo, aby city jiných nebyly uráženy, aby se nevyslovilo nějaké podezření, abyste se nedotekli předmětu, jenž by mohl někoho urazit nebo zarmoutit.

Není daleka doba, kdy pan Gustav Dubský přestane, vzhledem k stálému ubývání předplatitelů, vydávat Čas. A tu přál bych si, abych mohl na náhrobní kámen redaktorů Času napsat takovýto nadpis: „Žili životem tak, jak jej snili a psali. Snili jej umělecky, ušlechtile, s jemnocitem téměř ženským. Pravda, četba Času nebyla zrovna oblíbeným duševním pokrmem...“

Dívaje se na poslední větu, vidím, že i při nejlepší vůli jest strašně těžké být zdvořilým. Kde jsem se to octnul!