Moderní lov velryb

 

 

Ze všech druhů loveckého sportu nebyl žádný provázen pro svou nebezpečnost tolika fantastickými případy jako lov velryb, kde fantazii nezúčastněných mohlo se poskytnout volné pole.

Je pravda, že lov na velryby není jakýmsi podnikem, s kterým se můžeme obírati každodenně a že bylo jistě k tomu třeba odvahy odebrati se do ledových a nehostinných krajů a podniknouti tam zápas s těmito obry z říše nynější zvířeny.

Za dřívějších časů lovec velryb mohl ještě leccos vypravovat a popustil přečasto uzdu své fantazii, nejsa v kruhu posluchačů nikým kontrolován, jisto však je, že právě tito staří lovci velryb naučili nás první poznávat krajiny polární a že znalost arktických a antarktických moří byla jich prostřednictvím značně rozšířena.

Lov velryb, který dříve, přestože vyžadoval chuti po dobrodružstvích a napětí tělesných sil, obsahoval v sobě i zakořeněné choutky materiální, zájmy hmotné, jako lov ryb a lov vůbec, vzal na se poslední dobou zcela novou, tvářnost, stal se řemeslem. Byl-li dříve lov velryb odkázán na nedostatečné pomůcky, dnes při lovu velryb užívá se všech vymožeností moderní techniky; lov velryb, který dříve byl považován za umění v lovu, dnes následkem zdokonalení moderní techniky stal se po dlouhém vývoji řemeslným odvětvím.

Systematicky zabývali se nejdříve lovem velryb Baskové a to ve století čtrnáctém a patnáctém, přinejmenším byli prvními, kteří si zbudovali zvláštní lodi k tomuto lovu, které vzhledem k tomu, že byl lov na velryby provozován v mořích severních, byly silně stavěny a opatřeny a na přídě pobity železem.

Též starší doba lovu velryb předchází době Basků. Byli to národové hlavně germánští, námořní, kteří vypravovali se na lov velryb na křižnících, z nichž utvořili menší loďstvo, a byli na cestách po celé měsíce, ba i po léta.

Takový křižník měl s sebou množství menších člunů, které byly lehce stavěny a na obou stranách přiostřeny a mohly co nejrychleji dělat jakékoliv pohyby. Každý z těchto člunů, jichž bylo s jedním křižníkem až pět, byl obsazen šesti muži s primitivními nástroji. Později se na výpravách těch mnoho nezměnilo. Byla tu opět veliká loď, zbudovaná pevně a množství malých lodí, obsazených harpuníkem, kormidelníkem a čtyřmi veslaři. Jako náčiní lovecké byly na člunu čtyři harpuny, více kopí a pak jakýsi druh hmoždíře, kterým se střílelo po velrybách a který vyrazil s nábojem ostrý krátký nůž, lano a hák. Nejdůležitějším náčiním loveckým byla však harpuna, upevněná na konopném provazu, náležitě silném, v délce 350 loktů. Harpun těch bylo více a rychle za sebou vrhali je harpuníci ze člunu do těla velryby. Když harpuna v těle velryby „seděla“, tu člun byl co nejrychleji obrácen a nyní nastal pravý zápas, útěk a potápění se raněné velryby a její pronásledování mužstvem člunu.

Zápas trval 10, 20, 30 minut, někdy i dvakrát tak dlouho a skončil obyčejně tím, že uštvaná a obyčejně víceronásobně raněná velryba byla kopími a výstřelem z hmoždíře usmrcena.

Při jízdě tak dlouho trvající nebylo lze ovšem myslet na to, aby kořist byla snad odvlečena do nějakého přístavu, nýbrž bylo nutno zužitkovat z velryby hned na místě vše, co bylo cenné. Za tím účelem byla velryba odvlečena k velké lodi a silný řetěz jí uvázán u kořene ohonu. Za řetěz ten s velkou námahou vytažena podél přídy do výše tak, že její hlava dolů skloněná plula ve vodě. Pracně pak byla velryba po částech zbavována tuku, který byl z ní řezán v pruzích, které pak dopravovány na palubu, kde vyvářeny na rybí tuk. Pak byla též vyřezána kostice a po osmihodinové práci mrtvola velryby jako beztvárná hmota přenechána napospas mořským vlnám.

Během posledních desetiletí vzal však, jak již jsme řekli, lov velryb na sebe zcela novou tvářnost. Dnes nikdo nevysílá velké křižníky do vod, nýbrž na místech, kde velryby navštěvují jako zvířata pospolitá společně místa, kde nacházejí potravu, tam založí se velrybářské farmy, faktorie, jako činí Pacifická velrybářská společnost britské Kolumbie na západním pobřeží kolumbijském anebo Tyee Company na pobřeží Aljašky.

Každá z těchto velrybářských faktorií sestává z továrenské budovy a vedlejších stavení, má v přístavu k dispozici několik malých parolodí, které podnikají příležitostné vyjížďky na lov třebas dvakrát i víckrát za den. Na přídě paluby stojí zvláštní druh děla. Náboj sestává z těžké harpuny, opatřené zvláštním zahnutým bodcem, kterým je zastižená velryba připoutána k lodi. Harpuna opatřena je na konci zvláštním přístrojem, který uvede ve výbuch výbušnou látku, nacházející se na jejím konci, kterou se velryba rychle usmrtí. Někdy se ovšem stane, že výbuch selže a tu nezbývá nic jiného, než po starém způsobu pronásledovat raněné zvíře a třebas i ručně zasadit velrybě smrtelnou ránu kopím, jako španělský torero usmrcuje dýkou rozzuřeného býka.

Všechny druhy velryb, velryby obřímí i plejtváci, dále kytovci, ti všichni po stech a stech padají ročně za oběť hromadnému vraždění. Na celém pobřeží pacifickém provozuje se pak urputný boj a lov na velrybu sírobřichou, zvanou Američany sulphurbottom, která je považována za největší ze všech velryb. Po celém pobřeží pacifickém jest také nejvíce rozšířena a nejvydatnější. Při velikosti 29 metrů dosahuje váhy 147 000 kg. Jest důvtipná a opatrná. Kůže její jest svrchu hladká, na spodní straně drsná, barva kůže na vrchu černá až světle hnědá, na břiše živě žlutá, barvy síry.

Velryby, které byly mužstvem parníků společnosti usmrceny, jsou řetězem připjaty k parníku a dopravovány zvláštním způsobem k velrybářským stanicím. Aby totiž jejich doprava byla co nejrychlejší, čerpá se pomocí vzdušných pump do velryb vzduch, aby velryby se nafoukly a pohodlně plavaly na povrchu. Vzduch přivádí se do těla velryb rourou, na konci špičatou, která se libovolně zasadí dovnitř těla. Když velryby vynoří se, následkem bohatého vzdušného obsahu, tak jako nafouknutý měch z vody, uzavře se otvor, kudy vzduch se čerpal, zvláštním přístrojem.

Pak dopraví se na velrybářskou stanici, kde podle možnosti vše jest zpracováno mechanickou cestou. Pomocí jeřábu jest velryba vytažena z přístavu a parním pohonem dopravována na místo zpracování. Její zbavení vrstev tuku provádí se také stroji, které vrstvy tuku odlupují tak pěkně, jako sloupne se kůra z citrónu. Nic není zde ztraceno. I z masa a kostí vyváří se rybí tuk. Z masa pak zbaveného tuku a uměle usušeného, jakož i z mletých kostí vyrábí se hned na místě vydatné umělé hnojivo. Dokonce i voda, ve které byl tuk vyvářen, se zužitkuje. Slouží ku přípravě rybího klí.