Mravenčí vajíčka

 

 

U Mramuchů v Súlové ubytovalo se „panstvo“ z Peštu, a od té doby nastaly pro starého Mramucha smutné časy. „Ti kluci toho panstva,“ stěžoval si sousedům, „ti mne utrápí, ba že nedožijem zimy, zemřem. Kluci lezou do stáje, nenechají nic na pokoji. Mou zapekačku [Dýmka z plechu, jež jest velmi rozšířena zvláště v horách mezi Slováky.] zničili, pravda, že pán velkomožný daroval mi dýmku, pěknou dýmku, ale co platno, zapekačka je zapekačka. A rozumět těm klukům nelze. Švandrkuje to maďarsky, jako pes když v dáli štěká.“

Po takové řeči plival starý Mramuch kolem sebe hodnou chvíli, pak sňal beranici s hlavy, hrábl si do dlouhých šedivých vlasů, otočil se, zahromoval a šel si na zlost vypít sklínku do krčmy.

„Ať jim, těm klukům, pán bůh uši odřeže,“ křičel, převrátiv do sebe několik kalíšků slivovice.

„Ale copak, vždyť panstvo dobře platí, tak nehromujte,“ tišil Mramucha rychtář, „podívejte se, těch rýnských, co budete mít. To stojí už za tu zlost.“

„Pravda, páni hodní, ale ti kluci. Pán velkomožný dobrý člověk, včera mně povídá, abych v neděli s nimi obědval, ať prý vidím panský oběd. Paní bude sama vařit. Tak člověka si i takové panstvo váží, ale pán bůh mne netrestej, ti kluci, mít je zde v ruce! Tak na mne přichází někdy myšlenka, netrestej, bože, ale ta moje radost, kdyby kluky někdo spráskal, až by leželi po celou tu dobu, co zde budem mít pány,“ zlostně pronášel Mramuch, „člověk už teď ani nemá čas sbírat mravenčí vajíčka a jít je prodat do Predmiru. Kluci všude za mnou, ta zodpovědnost.“

„Však pan notarius, když jsem byl včera v Predmiru, stěžoval si, že má již malou zásobu mravenčích vajíček a prý chytil opět jednoho kosa,“ pravil rychtář, „tak abyste došel s nějakými.“

„Půjdu ráno, když ti kluci budou spáti, beztoho později nebude lze. Zítra je neděle, zval mne velkomožný pán k obědu, aspoň vytrávím,“ pravil Mramuch, dopíjeje láhev slivovice. Nežli na seně doma usnul, těšil se, jak pozítří bude notář platit za mravenčí vajíčka . . .

Bylo ráno. Starý Mramuch opatrně, tiše slezl s půdy, vzal nůši, sekyru, režný pytlík a lopatu a vydal se mezi skalami k lesu.

Slunce ozařovalo strmé, ostré vrcholky Súlovských skal a z lesů vycházela pára. Bylo krásné jitro.

„To je pěkně,“ zašeptal si Mramuch, „tak ticho všude, kluci zde nejsou, boží krása, vzduch čistý, pršet dnes nebude. Notář bude musit víc platit za vajíčka než teď. Člověk má větší vydání. Jde do krčmy, zapije si, utratí hromadu peněz, a to jen ti kluci jsou vinni. Kdo jiný? Na zlost piju, jen na zlost a pro ně. Tak, seberu vajíčka a pozítří draze prodám. Jen ti kluci.“

Došel v přemítání pomalu do lesa. „Zde bylo mraveniště, někdo ho rozházel,“ zašeptal vida, jak černí mravenci se hemží na rozestlaném jehličí.

„Patrně ti kluci, zbít je,“ výkřik pro sebe. Šel dále. U druhého místa našel totéž. „Ať mne pán bůh netrestá, klukům něco udělám.“

Konečně po dlouhém hledání podařilo se mu najít velké neporušené mraveniště. Postavil nůši na zem a počal lopatou nabírat mraveniště. Naplnil nůši, nakopal trochu hlíny, pokryl povrch, aby mravenci nemohli ven, a opatrně ubíral se dolů na silnici.

U potoka nařezal několik vrbových větví.

Opatrně rozestlal mraveniště na silnici do dlouhé řady, kolem které rozložil vrbové větve, a sedě na trávě u potoka, díval se, jak spousty velikých mravenců vynášejí s chvatem malá bílá vajíčka mezi listy větví.

„Tučné mraveniště,“ šeptal si, dívaje se na množství vajíček, které za malou chvíli nacházelo se mezi listím. „Nejmíň za pětadvacet grošů. To je na tři deci slivovice. Tak se člověk musí namáhat. A pro koho jen? Pro ty kluky. Ba, jest to samá stálá rvačka s nimi.“

Slunce již stálo výře na obloze. Mlha se ztratila a bílé, nádherné skály Súlovské ostře vystoupily. Různé podoby tyčily se mezi sráznými stěnami.

Bylo asi deset hodin, když Mramuch ocitl se opět doma. Uložil nasbíraná vajíčka v komoře a pokusil se vyhnat rozpustilé synky „velkomožných“ pánů od seníku, kdež pustošili právě nemilosrdně mladé štěpy. Nic platno. Hoši se vrátili za chvíli zase, aby pokračovali ve svých vandalských výkonech.

„Ej, hrom se s nimi vypořádej,“ pomyslil si stařík, „jsem pozván k obědu, vadit se nebudu. Půjdu nyní do kostela a pak ještě se stavím na nějaké sklínce slivovice.“

A tak se i stalo.

O poledni vybral se trochu posilněný Mramuch k obědu k velkomožným pánům, který uvařila velkomožná paní sama.

Vstupuje do jizby, pozdravil uctivě a chtěl se usadit na prahu.

„I jen si sedněte sem,“ vybídl ho pán. „Vždyť jste jako mezi svými.“

Mramuch si sedl. Díval se nejisté kolem, jako kdyby nechtěl tomu věřit, že on, prostý sedlák ze Súlova, bude nyní obědvat s pány. Tak ho vidět nebožka žena!

„Víte, dnes budeme mít polévku a v ní něco, co jste jaktěživ nejed,“ pravila paní k staříkovi.

„Co jsem jaktěživ nejed,“ pomyslil si Mramuch, „to bude něco dobrého.“

„Velkomožná paní, uctivě prosím, jak se to jmenuje?“ optal se třesoucím se hlasem.

„Ságo, jest to z palmy,“ pravila paní.

„Tak, ságo, ságo, ba věru, co tečí už se nevynajde,“ zašeptal Mramuch, „takový název zvláštní, ságo. Ba svět je široký a mnoho jídel.“

Služka přinesla polévku na stůl. „Ságová polévka jest zdravá a chutná. Není sice ságo zvláštní chuti, ale my to rádi,“ promluvila paní, nalévajíc polévky udivenému Mramuchovi, jehož staré, vrásčité ruce nervosně se třásly.

Pohlédne stařík na polévku. V ní plave cosi, není to vidět, ale chopíš lžíci, a plno toho na ní. „Ba, je to zázrak,“ myslil si, pojídaje s chutí dosud neznámou polévku.

„Dnes jest obzvláště dobrá,“ podotkla paní. „A zvláštní jest to druh, větší,“ poznamenal pán, dávaje si na talíř novou porci.

„A nějaká zvířátka jsou v tom,“ pronesl uctivě Mramuch, „jako mra ...“ a stařík chyt se zuřivě za hlavu, vyskočil, převrhl židli a zmizel ve dveřích.

„Ježíši, on se zbláznil,“ pravila zděšeně paní, když se vzpamatovala ze svého leknutí.

Vtom již objeví se ve světnici starý Mramuch s režným pytlíkem v ruce.

„To není ságo,“ pravil smutně, „to jsou mravenčí vajíčka, poníženě prosím, velkomožný pane, byl plný a teď jest půl v polévce, tak mně přijde dvacetpět krejcarů. Byly velký ...“

Od toho času, když paní „velkomožná“ šla do komory pro ságo, brala si vždy s sebou lampičku.

A druhého dne v Predmiru pravil starý Mramuch, prodávaje zbytek mravenčích vajíček panu notáři:

„Jakpak by to kosi nežrali, když urozeným pánům to chutnalo. Říkali tomu ságo ...“