Mučednická smrt německého misionáře v Číně

Z vypravování Číňana z velkoobchodu Staňkova v Praze

 

V provincii „Čtvero údolí“ žilo spokojeně v klášteře Zlaté květnici sedm svatých Chunguzů. Krmili zlaté kapříky v jezírku a ptáky pelikány na březích stojatých vod i nádherné stříbrné volavky u říčky Lar-Me-Har, která jim také poháněla velké mlýnky modlitební. Tak žili spokojeně, dokud tam nepřišli Němci stavět dráhu z města druhé třídy Kičan-ongu do města třídy třetí Mo-Ho-Ping, aby byla spojena provincie Čtvero údolí s provincií Ptačích hlav u pramenů Jan-tse-Kiangu. Tito němečtí diblíci ze západu měli průvod od místokrálů obou provincií a vycházeli celkem dobře s obyvatelstvem, navštěvovali pagody, učili se nářečí provincie Čtvero údolí a pojídali kořeny lilií, nakládané v sladkém víně.

Mezi těmito německými diblíky vynikal obchodním duchem pan Theodor Feuergart, který provázel průvod inženýrů a stálého řadového čínského vojska. Původně křtil obyvatelstvo v provincii Ming-Lao za mírnou náhradu, kterou mu poskytovala Společnost pro záchranu srdcí, založená nejdůstojnějším biskupem Lichtersternem v Kantoně. Dávali mu zprvu za každou duši, kterou vyrval Budhovi nebo stoupencům filosofa Laotse a Konfu-tse, obnos deseti malých ,,pa“, později dostával za každý křest dva stříbrné penízky a 10 procent provise z toho, co museli odvádět pokřtění biskupovi v Kantonu. Obchody se dařily, i byl přijat na pevný plat šesti taelů stříbra měsíčně a zvýšena mu provise na dvacet procent. Bylo to, jako by sbíral inseráty. Byl by si rád kromě křtu vzal s sebou také nějaké jiné vzorky zboží než nože solingenské, které prodával nebo vyměňoval za vzácná péra stříbrných volavek, kdyby byl nemusel s sebou nosit plány, mapy a fotografický aparát, poněvadž tento výtečný člověk hodlal bud Anglii nebo Rusku prodat důkladně vypracované rozestavení posádek čínského vojska v severních a západních provinciích. Byl to tedy člověk naprosto podnikavý a pocházel z Trutnova, kde jeho bratr byl městským radním a zuřivým německým nacionálem. Když se přidružil k výpravě inženýrů, vyměřujících dráhu z Ki-čan-onga do Mo-Ho-Ping, hádal se s nimi často o politice mezi háji tamarišků a malými jezírky, kde se proháněly želvy a rostl bambus. Jeden z inženýrů, bydlící v Pekingu od dvaceti let, stal se před několika léty wolfiánem. Bylo to příliš platonické a nemohl nijak své přesvědčení dále v lidu rozšířit, poněvadž to bylo příliš daleko od střediska evropské německé kultury. Ostatním inženýrům bylo to jedno. Hádat se o politice připadalo jim trochu podivným v této zemi divů, podivných tvarů v území Velkého draka, kterému právě zapověděla vláda přísným zákonem vstup do severních provincií, poněvadž Velký drak poslal příliš mnoho deště do jižní části říše.

Konečně však se stalo, že pan Theodor Feuergart pohádal se i se svým přívržencem a rozmrzelý odešel od společnosti, pokřtiv předtím najednou čtyry sta kuliů, pracujících u společnosti v řece Svatých znaků. Prošel tak sám východní část provincie, a málem byl by pro Krista Pána podstoupil v městě Wong-Sing smrt noži, kdyby byl včas před soudem úředníků s modrými kuličkami na čepici Krista Ježíše nezapřel a neřečnil přes dvě hodiny lámaným nářečím provincie Čtvero údolí o božských a posvátných pravidlech, obsažených v knize filosofa Konfu-tse a filosofa Laotse: „Hledati pravdu.“ Byl za to pochválen a v průvodu tří vojáků odveden do kláštera Zlatá květnice, kde žilo sedm svatých Chunguzů.

Co měl ubožák Theodor Feuergart dělati mezi sedmi svatými Chunguzi, mezi hodným Pu-dze, rozšafným Lodže, moudrým Ma-dze, ctihodným Rong-dze, bystrým Ig-nong-dze, poctivým Fong-dzem a jemným Ci-yong-dzem?

Místodržitel provincie Čtvero údolí vydal nařízení, aby udělali z ubohého pana Theodora Feuergarta bonze, kněze, který by pokřtěné obyvatelstvo provincií Čtvero údolí přivedl opět na cestu nauk filosofa Laotse a filosofa Konfu-tse. Ubohý ďábel od západu, ubohých sedm svatých Chun-guzů! Učili ho tibetánskému jazyku, kterým proplétají ná-boženské úvahy obou filosofů. Učili ho stavět se na hlavu a provádět ony podivuhodné kejkle, pro které stali se sami svatými. Krmili ho masem čínských psů ,,chow-chow“, nadívaných huspeninou z očí koček a z rozsekaných psích tasemnic. Cpali do něho shnilá vejce upravená s omáčkou ,,wang-ho“, v níž plaval zvláštní druh hmyzu. A přitom hovořili s ním o nekonečnosti, dobrotě a úctě k rodičům, o zásadách mravnosti, o bohatství, o chudobě, o tajemné značce ,,kio-ting“, nacházející se na hřbetě želv v jezírkách horních provincií. Učili ho neúnavně 80 000 značkám, kterými se vyznamenává písmo čínských učenců. Vštěpovali mu do hlavy písně ku chvále menšího draka, sepsané před vpádem dynastie Mandžů, a jednoho dne, kdy jeho duch opět po dlouhém čase byl jakž takž svěží, vyvedli ho před klášter, který musel obtančit tolikrát, kolik je svatých zna-ček na mušli ,,jiming-mang“. Byl s tím hotov až za devět dní. Pak mu propíchali tváře a chodidla ostnatými kolíky a musel odříkávat modlitbu Vítězných pěti srdcí, totiž spravedlnosti, ctnosti, slušnosti, mírumilovnosti a rozumu. S těmi modlitbami byl hotov za čtrnácte dní. Pak odvedli ho k místokráli provincie, který řekl: „Ďáble od západního moře! Jaké učení se ti lépe líbí, učení Krista Ježíše, či učení filosofa Laotse a božského Konfu-tse?“

„Učení božského Laotse a třikrát božšího Konfu-tse!“

I bylo mu dovoleno, aby připlížil se po čtyřech k místokráli, který ho laskavě kopl a řekl: „Jdi, ďáble od západu, do síně ,dračí’, kde nalezneš ku svému občerstvení pečeného jelena s vrchů Inde-Ming. I odešel pan Theodor Feuergart do síně, kde jak náleží pochutnal si na pečeném jelenu. Jedl tu vonnou pečeni po dlouhých těch útrapách s takovou chutí, že když ho odnášeli od stolu, a zakopnuvše pustili ho na břicho, tu v pravém slova smyslu pukl. Ubožáka zakopali pak pod pahorkem Bílých stínů vdov, a když později za tři roky dozvěděl se biskup v Kantonu, pan Lichterstern, o jeho smrti, rozeslal zprávu, že v provincii Čtvero údolí zahynul mučednickou smrtí německý misionář Theodor Feuergart, rakouský příslušník.

Takový byl konec tohoto poctivého Němce.