Můj strýček Gabriel

Z galerie příbuzných

 

Domkář Gabriel měl špatnou pověst po celém okolí. V Ouklicích, mé rodné vesnici, nikdy nerodili se pořádní lidé, ovšem kromě mne, což skromně připomínám. Nerodili se dobří a pořádně nežili, ale domkář Gabriel choval se tak špatně, že nábožní lidé v okolí považovali, že Gabriel musí přijít zaživa do pekla už kvůli tomu, že stejným jménem dělá hanbu archandělovi Gabrielovi, který ohnivým mečem vyháněl čerty z ráje. Ba bylo tomu tak. Gabriela našeho vyháněli hajní z lesa, a poněvadž jim Ga-briel říkal čerti, bylo to dost smutné, ale pravdivé, že čerti Gabriela vyháněli z ráje. Zajisté! Lesy kolem Ouklic byly rájem. Bible nás učí, že v ráji bylo mnoho zvěře. V ouklických lesích bylo jí také dosti. S klidným svědomím mohu ovšem konstatovat, že v Ouklicích, jakož i jinde v Posázaví, není tygrů a lvů. Nikdo nenašel v lesích ohlodané kosti a lebky výletníků, jako různé ohlodané věci, náležející výletníkům, ale jsou to povětšině slupky z buřtů, skořápky vajec na tvrdo uvařených. Tyto stopy civilisace nacházejí se na pokraji lesů, kam odvážlivě vstoupily nohy výletníků. Nikdo však neslýchal, že by výletníci odvážili se do hlubin tmavých lesů ouklických.

Proč? V ouklických lesích straší. Kdyby nějaký odvážný výletník nedbal na prosby a úpěnlivý nářek své snoubenky, milenky, rodičů, bratří, sester a vnikl odhodlaně mezi černé stíny tamějších hvozdů, vrátil by se jistě vyděšen a oznamoval, že potkal v hloubi lesa muže s klackem. Tento muž s vousy loupežníka a s hlasem loupežného vraha že se ho ptal, kolik je hodin.

Ano! Takového strašného dobrodružství zažije ubohý odvážlivec a dodává, že z onoho hrozného muže byla cítit kořalka.

Nebo. Sedí společnost na pokraji lesa a najednou kdesi zahoukne rána v lese. Komu ta rána platila, ptá se mimoděk každý výletník, který zná pověst o strašném muži s klackem v ouklických lesích.

Jaké drama odehrálo se v těch hlubokých lesích, ptají se slečinky, které čtou krvavé romány.

A domkář Gabriel se v hloubi lesů směje. Chytí zastřeleného ušáka za zadní běhy a unáší pryč. On jest tím hrozným mužem s klackem.

Složí pušku do klacku a odchází. Má takovou pušku skládací. Čerti vědí, kde k ní přišel. Dle všeho nějakým obchodem výměnným. Jeden stařeček žil v Ouklicích, již zemřel, a ten říkal, že všechno, co má Gabriel, stálo ho větší nebo menší čas strachu. - Tento stařeček zcela veřejně tvrdil, že Gabriel je zloděj. On sám nijak toho nezapíral, nepomohlo by mu to.

Říkal a tvrdil o sobě, že s radostí krade a že je dost již starý kriminálník, aby se za název zloděj nestyděl.

Jeho osobní vzpomínky točily se vždy kolem nějaké krádeže nebo kousků, podléhajících paragrafům.

Hajní, fořtové, četníci a policajti byli jeho nepřátelé. V Ouklicích byl jen jeden zloděj, a to byl Gabriel. Mohl směle nad dvéře své chalupy nadepsat: „Jeden proti všem!“ Ke všemu neštěstí byl domkář Gabriel mým strýčkem.

Rok co rok pravidelně objevoval se u mě v Praze a vždy po jeho návštěvě pohřešili jsme něco v bytě.

A na druhý rok objevil se zase u nás, přivezl nám bochník chleba domácího, dal se týden hostit, a když jsme mu říkali, že chleba nám nemusí vozit, říkával: „Něco za něco.“

A vskutku. Vždy se nám něco ztratilo.

Znamenitý strýček! Jednou, když přijel jako obyčejně na návštěvu, šel jsem ho provést po Praze.

Vodím ho, vodím, až najednou potkám jednoho pána, na jehož protekci mně tenkrát záleželo. Připojil se k nám, i představil jsem mu svého hrozného strýce Gabriela. Zajdeme do restaurace a povídáme. Můj protektor byl nadšen znamenitými nápady strýčka Gabriela, až podotkl: ,,Vy jste toho jistě hodně zkusil.“

„Všechny kriminály jsem prolez,“ rozpovídal se k mému ustrnutí strýc, „a nežli jsem zdědil tu chalupu po tátovi, byl jsem i dva roky v donucovací pracovně. Tam jsem zažil švandu. Dělal jsem při mši ministranta. - Mám na sobě červenou sukni, za ministrování o jeden knedlík víc než ostatní. Je to veliký knedlík, vypadá jako useknutá dětská hlava a říkají mu blboun.“

Můj protektor počal se ošívat. „Jo,“ vykládá strýc, „v donucovací pracovně byla legrace. Já tedy ministruju ještě s jedním, dostanu blbouna a je dobře. Takhle ale jednou nedostal jsem za ministrování knedlík. Jak oni tobě, tak ty jim, pomyslím si a čekám. Je druhá neděle, už zvoní mši a já se klidně procházím po dvoře. Chodím, a tu přijde ke mně dozorce a povídá: Jděte se obléknout za ministranta.’ ,Co?’ já na to, ,nikam nejdu; předešle jsem knedlík nedostal.’ Prosí mne, žádají, a nic, nejdu ministrovat.

Odbylo se to beze mne. Po mši přijde ke mně pan páter a povídá:

,Pročpak jste, Gabrieli, dnes neministroval?’ Já, velebný pane, nedostal předešlou neděli za to knedlík. Pan páter se ulek a povídá: ,Vy tedy, Gabrieli, sloužíte Pánu Bohu za knedlík?’

‚Já si nemůžu pomoct, velebný pane, já mám hlad.’ Jo, milý pane,“ poklepal na rameno mému protektorovi, „já už v kriminálech prodělal fuga (hladu).“ Nu a vidíte. Ten pán vstal, zaplatil a bez pozdravu od nás odešel. Poslal mně hned druhého dne psaní: „Máte strýčka kriminálníka. Jablko nepadne daleko od stromu. Potkáme-li se kdy, nechte klobouk na hlavě.“

Můj milý, hrozný strýčku Gabrieli! Pamatuješ se, že jsme ti zakázali nás navštěvovat, když ty z čistá jasna při jedné tvé návštěvě prodal jsi přítomnému jednomu kupci nábytku můj psací stůl.

Můj drahý strýčku Gabrieli! Pamatuješ se, že jsi mně jednou ukradl hodinky a ty hodinky že jsi prodal hospodskému v Kuřině? A což ta pětikoruna? Vidíš, jak leze špinavé prádlo ven.

*

Choval-li se domkář Gabriel špatně vůči svým příbuzným, choval se přirozeně ještě hůře vůči cizím lidem. Nebylo snad souseda v Ouklicích, který by nepostrádal něčeho a neměl tušení, že mu to vzal můj strýček Gabriel. Žil proto samotářsky, neboť nikdo nechtěl s ním tovaryšit. Vůči sousedům měl můj strýček než slova opovržení, vůči bezpečnostním orgánům slova prokletá, vůči ochráncům lesů slova výhružná. To se dobře hodilo hajnému a fořtovi z ouklického panství. Hajný sliboval, strýčkovi že přeláme nohy, fořt činíval mu občas lákavou nabídku, že ho připíchne vel-kým loveckým nožem k nějakému stromu v lese. Oběma pak vyhrožoval Gabriel, že náhodou u sebe nemá nůž a že ta náhoda je jejich štěstí. Mluvil také cosi o štěňatech a o uškrcení a fořt i hajný vzkazovali mu, že mu při nejlepší příležitosti vpálí sůl se štětinami do zad.

Domek Gabrielův byl na samém kraji lesa. Z jeho oken bylo lze přehlédnouti hodně daleký kus ráje, z kterého Gabriela čerti vyháněli v osobách hajného a fořta.

V této krajině bylo by se hajnému i fořtovi spokojeně žilo, kdyby nebylo mého strýčka. -

Ale strýček nedal jim pokoje. Pytlačil, kradl jim dříví a pytlačil. V Posázaví jest plno výletních restaurací, tam lze prodat zajíce a jiné chutné tvory lesa.

Hajný v hájovně a fořt ve fořtovně poskytoval také občerstvení výletníkům, měli hájovnu i fořtovnu zařízenou jako restauraci výletní, dobře se jim vedlo, ale život ztrpčoval jim Gabriel.

Mohli v neděli oddat se cele hostění žíznivých a hladových výletníků, kteří když jí pod zelenými stromy, dobře platí?

Nemohli. Museli prohánět mého strýčka, který výletní sezóny plně využitkovával.

A tak jednou na začátku sezóny, aby měli od něho na nějaký čas pokoj, střelili mu do zad slíbenou směs ze štětin a sole.

A hle! Když přicházeli výletníci houfně sem, strýček Gabriel byl zase zdráv jako ryba. Nechal si prostě štětiny do kůže zárost.

V tu dobu přišel do Ouklic medvědář s medvědem a ubytoval se v hostinci dolejším.

Přes noc uvázal medvěda na řetěz, a když se ráno lidé probudili ve stavení, viděli, že medvědář chce se věšet na řemenu a že medvěd je pryč.

Ano, bylo tomu tak, jak řekl pan učitel v Ouklicích: „Medvěd obecný neboli brtník, to největší masožravé zvíře na souši evropské, utrhl se v noci a utekl do ouklických lesů. Do těch lesů, kde je nyní tolik výletníků.“

První, co se stalo, bylo to, že medvědáři překazili, aby se mohl oběsit. Po tomto rozšafném skutku nevěděli si rady. Jeden četník rozloučil se s pláčem s rodinou. Musí jít totiž přes les. Medvědář mu řekl, že medvěd jmenuje se „Ruska“. Aby byl tak laskav, a až půjde lesem, volal medvěda jménem, že snad medvěd k němu přiběhne. Četník neslíbil ničeho.

„Čím jste medvěda krmil?“ tázal se nešťastný četník. „Masem,“ zněla zoufalá odpověď. Četník se zachvěl, neboť z chleba četníci jak známo nejsou, jsou z masa ...

*

Výletníci byli v zahradě před hájovnou ouklickou, popíjeli a pojídali a těšili se ze života.

Vtom objevil se z čistá jasna domkář Gabriel.

„Pánové,“ křičel, „v Ouklicích, půl hodiny odtud, byl včera medvědář, dnes v noci medvěd mu utekl sem do ouklických lesů. Ten medvědář dá prosit, kdyby pánové nebo paničky toho medvěda někde v lese viděli, aby na něho volali ,Ruško’. Na to jméno medvěd přijde a může se za řetěz odvést do Ouklic. On ten medvědář má strach, aby mu medvěd v lese hladem nechcíp. Já ale říkal, aby se nebál.

Medvěd už něco vždycky v lese najde, roztrhá a sežere. Tedy když budete tak laskaví ...“

Poslední už výletníci neslyšeli. V divém úprku hnalo se všechno z lesa a z lesa k nádraží, šíříce všude strašnou zvěst, že v ouklických lesích skrývá se medvěd.

Za půl hodiny oznamoval strýček Gabriel i na fořtovně výletníkům to samé co v hájovně.

Bylo po výdělku. Ani za týden medvěda nenašli, ačkoliv medvědář tvrdil, že medvěd je slepý, starý a strašlivý dobrák. Četnictvo, hajní, fořtové, lovci, sedláci prolezli kdekterý lesní kout.

Hajný a fořt neviděli ani jednoho výletníka a medvěda také nenašli. Starosta dával zatím opuštěnému medvědáři obědy a večeře.

*

Bylo k večeru. Z chalupy Gabriela ozval se hrozný křik a Gabriel vyrazil ven, naříkaje: „Mně se zdá, že mám ucho pryč.“

A bylo tomu tak. Gabriel měl ukousnuté ucho. Běžel naříkaje na četnickou stanici, tam mu ránu obvázali, zatkli ho a vedli k soudu do města.

Víte, co udělal můj strýček Gabriel? Ukradl tenkrát v noci medvěda a držel ho doma, aby se pomstil hajnému, fořtovi a četníkům, kteří plahočili se strachy za stopami medvěda, který konečně vysvobodil se ze zajetí, ukousnuv strýčkovi ucho.

Od té doby říkají strýčkovi Gabrielovi „Medvědář“, a já myslím, že málokdo má strýčka, který krade medvědy.