Muž a žena v manželství

 

 

Profesor geometrie na gymnáziu Hendrich stál za katedrou jako césar, jako bůh, jako nejvyšší bytost. Hledě s výrazem nejvyšší dokonalosti do třídy, hlásal tomu shromáždění gymnazistů dole pod ním v školních lavicích:

„Přímka může křivku protínati a pak slove sečnou, aneb se může křivky dotýkati a pak se jmenuje tečnou křivky. Přímka, která spojuje dva body křivky, nazývá se tětivou.“ A ukazuje s tvrdým posunkem na obrazec, který velkým kružidlem nakreslil na školní umouněné tabuli, zvolal slavnostně: „Tyto přímky s, s, jsou, jak vidíte, sečnami, přímky t, t, tečnami a přímky AB, CD tětivami.“

Byl krásný ve své velikosti, hrůzokrásně vznešený, když spouštěje pomalu svou ruku od tabule ke kapse se zadíval do školních lavic.

Učiniv k tabuli dva rychlé kroky pozpátku, připomínal bengálského tygra, chystajícího se ke skoku na smutného indického poutníka ke pramenům Gangu.

A tiše pronesl: „Chaloupecký, může tečna kružnice tuto křivku zároveň protínati?“

Žádná odpověď. Profesor Hendrich přidal důrazu svému hlasu a otázal se hlasitěji: „Chaloupecký, může tak učiniti tečna závitnice?“

Hrobové ticho.

Profesor Hendrich se vymrštil. Učinil báječný skok od tabule k první řadě lavic, zařval do třídy: „Chaloupecký, jak se nazývá tětiva procházející středem kružnice?“

Mrtvé ticho. Všichni v předních lavicích otočili se dozadu, kde v předposlední lavici seděl Chaloupecký. Vlastně neseděl, neboť bylo vidět jen jeho vypouklá záda, vystupující mezi pultem lavice a jejím opěradlem jako Říp z roviny nebo biskup pštrosa, který si, pitomec, strčil hlavu do písku, aby ho neviděli.

Majestátně pokynuv rukou, zvolal profesor Hendrich: „Zvedněte ho!“

Když sousedé Chaloupeckého vyzdvihli, objevila se červená tvář gymnazisty. Stál nyní tváří v tvář profesorovi, který postihl, že když Chaloupeckého zvedali, ozval se pád nějakého předmětu, patrně knihy. Tak padá jenom kniha, úder plochy o plochu.

Chaloupecký tvářil se úplně klidně a odhodlaně.

„Co jste dělal pod lavicí, Chaloupecký?“

„Četl jsem si.“

„A co jste si četl?“

Chaloupecký podíval se po třídě a hrdě pronesl: „Muž a žena v manželství od Debaye!“

„Co je to za knihu, Chaloupecký? Román nebo co?“

A znova hrdě odpověděl Chaloupecký, rozhlížeje se vítězoslavně po celé třídě: „Jest to přírodopis a lékařské dějiny manželů v nejzvláštnějších podrobnostech. Nova teorie, pane profesore, o určení pohlaví při plození, neschopnost, neplodnost. K tomu jest přídavek Zvláštní hygiena ženy těhotné a novorozeňátka. Právě jsem dočetl poslední stránku.“ Shýbl se pod lavici pro knihu, vyšel z řady a provázen závistivými zraky všech v třídě, nesl knihu profesorovi, podal mu ji a vystoupil nahoru k tabuli jako nezdolný hrdina na popravní lešení či pod gilotinu.

Klid zračil se v jeho tváři. Věděl, že nyní profesor Hendrich zasedne za stůl, bude si listovat v knize a činit mu výčitky, pak zanese všechno jako vyšetřující soudce v třídní knihu a oznámí mu, že ho předává vyšší spravedlnosti, polnímu mimořádnému hrdelnímu soudu, strašnému inkvizičnímu tribunálu, profesorskému sboru, kterému bude předsedat ten dědek ředitel.

Věděl, že je ztracen a že katecheta ho prohlásí za nemravu a vyvrhele. Neměl však času číst to někde v sadu, v ústraní. Půjčil mu to jeden jeho známý kvartán z druhého gymnázia na dnešní dopoledne. A on se poctivě snažil během hodin češtiny, fyziky a geometrie to přečíst. A dokázal to. Nyní je celý život pohlavní jemu úplně jasným a to vyváží víc, než celá přímka s křivkou. Po nás ať přijde potopa. Dnes večer všechno vysvětlí Máně z Ženského výrobního spolku. Beztoho už jednou mu dala patnáct korun, aby jí koupil Pohlavní zdravovědu a on celý obnos prohrál na kulečníku.

Stalo se, jak předpokládal.

Profesor Hendrich zasedl za stůl, rozevřel třídní knihu i Debayho Muž a žena v manželství a listuje v knize, spustil: „Byl jste, Chaloupecký, vždy mimořádně zvrhlým studentem. Kouřil jste na záchodě a předloni jste mně, třídnímu profesorovi, vrazil maňáskem do jolky, divže jste mne nepřevrhl. Ještě dnes jsem přesvědčen, že jste mne chtěl utopit...“

„Jako štěně,“ vykřikl někde tajemný, dušený hlas ve třídě.

„Péro,“ poručil profesor a vážně prohlásil: „Kdo to vykřikl, je mně lhostejno. Vyšetřovat nebudu a celou třídu zapíšu do třídní knihy. Jeden za všechny a všichni za jednoho!“

„Tak jest,“ ozval se opět dušený hlas ve třídě, po kterém následoval výbuch smíchu všech.

Když se smích utišil, mohl profesor Hendrich pokračovat: „Byl jste velice nezdárný a dnešek je jen pokračováním a může být i rozuzlením vaší nemravnosti. Vy jste byl nejneschopnější student ve třídě. Nevěděl jste, že se směry různoběžných přímek odchylují, ale s největším apetýtem jste si přečetl v této knize úvahy o manželství a ještě jste si podtrhl: ‚Existence a trvání živoucích bytostí zakládá se na pudu rozplemeňovacím, jenž se jeví ve spojení pohlaví.‘ Profesorský sbor vám vyžene z hlavy rozplemeňovací pud a consilium abeundi jest málo. Zatímco já vykládám, co je to sečna a tečna křivky, vy si čtete pod lavicí, že manželství po stránce fyziologické jest jen spojením obou pohlaví na dosaženou téhož cíle, totiž trvalého zachování druhu.“

„Tak jest,“ ozval se opět neznámý hlas ve třídě ale vzápětí asi dvacet hlasů vykřiklo: „Drž hubu, nebo ti dáme hobla. Nevyrušuj pana profesora.“

Panovalo hrobové ticho. Kdyby v tom okamžiku přišel i ten nejpřísnější inspektor, musel by říci profesorovi Hendrichovi: „Gratuluji vám, vy máte nejvzornější třídu. Nikde žactvo nejevilo takový zájem.“

„Chaloupecký,“ pokračoval profesor, „v šesté školní úloze znáte jen úhel pravý a přímý a vynechal jste úhel ostrý, tupý a vypouklý. To vám však nevadí, abyste se nepoučil, že panická čistota a abstinentní zdrženlivost jest nemožná a že bouřlivé tužby, jsou-li potlačovány bez naděje na ukojení, činí muže i ženu zádumčivými a málomluvnými. Narýsujte mně pomocí úhloměru 75° úhel. No vidíte, Chaloupecký, ani to neumíte, ale číst si v hodině geometrie o Venušiných pásech, to považujete za důležitější než vědět, co je to poloměr a zažrat se do popisu lidského těla je pro vás směrodatnější, než se snažit pochopit, že ovál jest přímka podobná elipse, skládající se z kruhových oblouků. Řekněte mně, co je to elipsa? Že se nemůžete vyjádřit?“

Profesor se zamlčel, listoval horlivě a zvolal: „Ale kdyby se vás někdo zeptal na některou erotickou afekci, jsem přesvědčen a nepochybuji ani za mák, že byste mu to vyložil velice podrobně.“

Dívaje se do knihy, otázal se Chaloupeckého: „Řekněte mně například, co je to erotománie?“

Bylo slyšet tikot kapesních hodinek Matouška, sedícího v první lavici.

A Chaloupecký zvučným hlasem odpověděl bystře: „Erotománie jest šílenství erotické, kterému podléhá oboje pohlaví bez rozdílu.“

„Nikoliv, Chaloupecký,“ opravil ho profesor, dívaje se do textu kapitoly: „Nepodléhá, ale napadá.“

„To je velký rozdíl, hoši,“ poznamenal k třídě: „Erotománie napadá oboje pohlaví bez rozdílu, ale podlehnout se erotománii nemůže. Pokračujte, Chaloupecký, neb už dále nevíte?“

Chaloupecký se stejnou jistotou ovládání látky pokračoval: „Erotoman unášen bývá vášní k předmětu buď skutečnému, buď ideálnímu, sní jen o lásce, štěstí, sladkých rozkošech a jsa pln ohně, který jím zmítá, neustále se koří předmětu svých vroucích tužeb. Erotoman jest cudný při své vášni, jak objasní následující příklad.“

„Stačí, Chaloupecký.“ Profesor zabral se do čtení a po dlouhé chvíli obrátil se k Chaloupeckému za hrobového napjatého ticha: „Řekněte nám, Chaloupecký, co jsou to afrodiziaka?“

„Pod jménem afrodiziaka,“ odpověděl bez váhání Chaloupecký, „rozumíme rozličné látky výživné i léčivé, kterých používáme, abychom oživovali již pouhasínající v nás oheň lásky fyzické a rozdmýchali jej opět, jestliže docela uhasl. Povětšině skládaly se recepty na tyto prostředky z látek víceméně nechutných a odporných. Četné fakty, zaznamenané ve starých i moderních dějinách, nenechávají o tom žádné pochybnosti.“

„Ne tak povšechně, Chaloupecký,“ rozčilil se profesor, „z čeho se zbláznil například Kaligula, císař římský, jakého složení byl onen nápoj lásky, který mu dala vypít Kesonia?“

Chaloupecký, doposud chladný, zakolísal. Maje po celou dobu studií odpor k historickým faktům, přeběhl ty příklady z dějin. Počal lapat vzduch a tázavě díval se do prvních lavic na nápovědy. Ale kdepak. Ti sami, vědychtiví, čekali na vysvětlení jako na smilování boží.

„Tak vám to řeknu, Chaloupecký. Dala mu vypít odvar ze satureje, máty peprné a řeřichy zahradní. Poznamenejte si to, hoši. To bylo to, po čem se zbláznil císař Kaligula. Je vidět, Chaloupecký, že jste se nepřipravil.“

Profesor přelistoval několik stránek, přistoupil se zápisníkem k Chaloupeckému a skolil ho naprosto touto otázkou: „Mezi kolika centimetry kolísá délka novorozeňat? Ticho tam!“

Nastal totiž opět hluk.

Chaloupecký byl ztracen. K číslům měl stejnou nechuť, jako k historickým faktům. A hygienu novorozeňat úplně zběžně přečetl.

„Tedy nevíte,“ zavrčel profesor, „a patrně také nevíte, mezi kolika gramy kolísá váha novorozeňat?“

Hluk ve třídě stoupal. Vše jako by znovu ožilo.

Chaloupecký mlčel.

„Máte šestku, Chaloupecký, jděte si sednout.“

Nežli došel k lavici, školní zvonek ukončil hodinu a přispěl k rozuzlení tohoto zajímavého případu.

Jsem panu školníkovi neobyčejně zavázán díky.