Nad jezerem Blatenským

Črta z Uher

 

Boll János seděl toho odpůldne před svým statkem na jakési verandě, stavěné dle zvyků tohoto kraje na způsob podloubí, které se táhne až k domu a poskytuje útulku před žárem slunce.

Odtud byl krásný výhled do okolí. Stráně, svažující se dolů, zelenaly se a modraly vinicemi, nepřehledná zeleň révy táhla se dolů, namodralá místy, kde vinice byly postříkány svinibrodskou zelení, chránící proti révokazu.

Samá vinice až dolů s boudami pokrytými slaměnou střechou, kde bydlí hlídači, pak doleji pruhy kukuřičných polí a ještě dál bylo vidět luka, odkud ozýval se dušený cinkot kravských zvonců a bučení stád.

A za lukami prostírala se hladina Blatenského jezera, rozkládalo se Balatontó, čili jak zde říkají hrdě „Magyar tenger“, „maďarské moře“, s vodou zelenou, bouřlivou, splývající s obzorem, na kterém v modru objevovaly se pruhy kouře, když paroloď brázdila vlny jezera dlouhého od tohoto cípu až za Vesprim sto dvacet pět kilometrů.

Ano, toť „Magyar tenger“ se svými víny, s bouřemi a se zkazkami o vodních dívkách, které za večera stahují rybáře z lodí do hlubiny, se starými bájemi o vodních čarodějkách, které v noci vynášejí mladé chlapce ze stavení, roztrhají a mrtvá těla položí před práh.

Toť Blatenské jezero, kde za noci, v tichu, ozývají se divné zvuky křik a pláč dětí vodníků, kterých odnepaměti jest v hlubinách kolik rodin, poněvadž současně objevují se v Bodafalu, v Megesfalu, Olvasfalu, v Olmó a v jiných vesnicích kolem jezera, staří s dlouhými vousy a vlasy, sta a sta let staří, neboť vypravovali již o nich dědové dědů pradědečků dnešních obyvatelů.

Boll János neobdivoval se nijak tomuto výhledu do kraje. Seděl na židli, zahalen jsa v kožichu, ačkoliv bylo neobyčejné vedro.

Na stolku u něho ležely hodinky. Tvář Bollova byla zachmuřena. „Záchvat se nedostavuje,“ zabručel, dívaje se na hodinky, „jindy již v pět hodin třese se mnou zimnice a dnes se zatrolená zpozdila. V šest hodin přijde stoliční soudce podrobit mne výslechu a takhle bych nebyl do šesti se svou zimnicí hotov.“

Pozoroval bedlivě, jak čas ubíhá. „No sláva,“ řekl si ve čtvrt na šest, „cítím mrazení. Je zde.“

Boll János počal klepat zuby. Zvuk ten byl tak silný, až přiběhl čeledín s otázkou, co si přeje.

„Te vagy szamár, tys osel,“ vypravil ze sebe s namáháním Boll, „přines polštář a zabal mně nohy.“

Když měl nohy zabaleny, pozoroval, stále se třesa, okolí. V hlavě mu hučelo, v těle mrazilo a celé okolí zdálo se mu, že má barvu žlutou.

Vinice, kukuřice, boudy hlídačů, luka, jezero, obloha. V tom okamžiku byl záchvat nejprudší. Chtěl říci čeledínovi, že je s ním velmi zle, ale nemohl vypravit ze sebe ani slova. Žlutá barva oblohy mizela a nyní viděl vše fialové.

V tom okamžiku mohl již zakoktat: „To je zkouška.“ A když řekl: „Chválabohu, už to přestává,“ viděl vše v přirozené barvě.

Oblohu modrou, vinice zelené a namodralé, luka nažloutlá a jezero zelené.

A když rozkázal čeledínovi: „Sundej polštář, svleč mně kožich a přines dýmku,“ cítil, jak slunce hřeje a jak pot vystupuje mu na čele. Záchvat zimnice pominul.

„Teď přijde druhá zimnice,“ pravil, zapaluje si černou dýmku, „stoliční sudí.“

Dole v úvozové cestě mezi vinicemi zarachotil kočár a bylo slyšet hněvivý hlas stoličního soudce: „Tys mi pěkný kočí. Jestli vystoupím, tak tě přetáhnu párkrát holí. Cožpak jsem ti poroučel, abys se opil?“

„Není v dobré náladě,“ povzdechl Boll János, „bude to zlý výslech.“

Kočár byl jíž zde a z něho vystoupil stoliční sudí, vážně a důstojně, maje svazek papírů pod paždí. Kráčel k Bollovi na verandu, který vyšel mu vstříc, dýmaje z dýmky.

Pozdravili se a stoliční sudí pravil: „Jsem Omaisz Béla. Přikročíme okamžitě k výslechu.“ Položil papíry na stůl, posadil se na židli, zkřížil nohy, klepl prstem na stůl a řekl: „He - stojí to s vámi bledě, milý příteli.“

Boll János si sedl a pokrčil rameny.

„Ba, je to smutné,“ pokračoval sudí, „kdy jste, milý příteli, zastřelil toho cikána Burgu?“

„Dnes je tomu právě týden,“ odpověděl Boll, „bylo pět hodin odpůldne. Není libo doutník?“ tázal se, vytahuje z kapsy tobolku s doutníky, „jest to dobrý druh. Tabák z Banátu.“

Stoliční soudce vzal jeden a okrajuje špičku, prohodil: „Říkáte, že to bylo v pět hodin odpůldne dne 21. června.“

„Ano,“ odvětil statkář, „přesně v pět hodin dne dvacátého prvého, dvacátého třetího měl pohřeb. Dovolte, ať vám zapálím.“

„Děkuji,“ řekl Omaisz Béla, „pitvou bylo zjištěno, že byl střelen zezadu a to broky.“

„Ano,“ přikývl souhlasně Boll, „lankasterka, číslo 11.“

„Jest to smutná záležitost,“ pronesl Omaisz, „odkud říkáte, že jest tento doutník?“

„Z Banátu, dovolíte, abych poručil čeledínovi, aby přinesl trochu vína?“

„Budiž,“ svoloval stoliční soudce, „až se napiji, budu pokračovat ve výslechu.“

Na stole objevily se láhve vína. Statkář nalil do sklenek a řekl: „Na vaše zdraví.“

„Děkuji, jest to smutná povinnost.“ Stoliční soudce pozvedl sklenku proti světlu a jako znatel vína prohlížel barvu.

Sluneční paprsky prorážely sklenkou a červená barva, čistá, rudá, zbarvila obličej stoličního soudce. Srkl a pak vypil naráz pomlaskávaje.

„Výborné víno,“ pravil, usmívaje se spokojeně, „co vás to jen napadlo, zastřelit cikána.“

Boll János kouřil klidně z dýmky. „Jest to dvouleté víno,“ řekl, „z mých vinic na západním svahu. Na vaše zdraví.“

Vyprázdnili poznovu poháry a Boll János pravil: „Mám ještě lepší víno, víno tříleté z vinic na druhé straně.“

Vzal jinou láhev, urazil hrdlo a nalil. „Toť nádherné víno,“ chválil stoliční soudce, „vy jste, celkem řečeno, znamenitý člověk.“

„Až na zimnici,“ stěžoval si mezi pitím Boll, „před čtyřmi dny chytila mne a drží teď každý den. Chutná vám?“

„Výtečná chuť,“ pochvaloval sudí.

„A já mám ještě lepší,“ ozval se statkář, bera z košíku dlouhou láhev, „toť víno pětileté.“

„Vy jste výtečný občan,“ řekl Omaisz Béla, když vypil první sklenku pětiletého, „podobného vína jsem dosud neokusil. Ta chuť, ta barva, výborná harmonie.“

„A já mám ještě lepší,“ pravil Boll János, když láhev se vyprázdnila, „takového vína jste nepil.“

„Hleďte,“ řekl, nalévaje z úzké láhve, „toť víno dvacetileté.“

Stoliční soudce byl nadšen. „Toť tokaj, ba lepší než tokaj,“ hlučně chválil, pije jednu sklenku za druhou, „vy jste znamenitý člověk, vážím si vás, ale povězte mně, proč jste zastřelil toho cikána?“

„Proto,“ odpověděl vážně Boll János, „poněvadž ten darebák ukradl z mého sklepa dvacet lahví tohoto vína...“

„A já,“ řekl stoliční soudce pomlaskávaje, „na vašem místě nejednal bych jinak. Neb toto víno... Napíši: Bylo nade vši pochybnost zjištěno, že cikán Burga byl zastřelen nešťastnou náhodou. Nalejte mně, drahý příteli...“

A oba pili víno ze svahů Blatenských hor, víno rudé, tak rudé jako krev cikána Burgy, zloděje...