Námořnická povídka
 

 

 

Pamatuji se na starou píseň lodníků Irských:

Bylo nás tam léta onoho patnáct
vlků a patnáct lodníků,
všichni chtěli píti přemnoho
a křičeli: „Johoho, johoho!“

Proč to připomínám? Jedině proto, abych poukázal na to, že není námořníka, který by nepil.

Tak i na našem parníku Košíře, který konal pravidelně plavby do Chuchle a nazpět, celá lodní posádka ba i pasažéři, ti všichni chtěli píti přemnoho a tu, pánové, abych zachoval kázeň, přiznávám se, vypil jsem sám jednou láhev rumu, aby snad nevypukla na lodi vzpoura, kdyby byli oni rum ten vypili.

Posádka parníku Košíře, jehož jsem byl kapitánem, sestávala ze mne, pak z pokladníka, kterým jsem byl též já a dále ještě z proštipovače lístků opravňujících k plavbě, tím byl pan Vojtěch Scheinosta, tak se totiž jmenuji. Ve strojovně byl zaměstnán starý zkušený topič. Nechci se chválit, ale zkoušku topičskou vykonal jsem s výborným prospěchem. Dále nacházel se na palubě starý zšedivělý námořník ve službách naší paroplavební společnosti. Bože, jakpak bych nezešedivěl za tu celou dobu, kdy neviděl jsem ani mys Dobré naděje, jen samý Podol, Bráník, Chuchle, či jak se jmenují všechna ta místa na zeměkouli, kde jsme zakotvili nesčíslněkráte.

Když se nám ztratila někdy kotva, neboť obyvatelé těchto míst provozují loupežnictví, hodil jsem prostě do vody nějakého pasažéra. Nehodil jsem ho sám, hodil jsem ho tam s prvním lodním poručíkem. To byl dobrý hoch, jmenoval se Kaňourek. Ten házel lano na kůl u přístavního můstku, když jsme se přibližovali a přitáhl pak celý parník k můstku. Jeho jedinou vadou bylo, že když se opil, stal se krátkozrakým a jednou hodil lano na nějakou starou bábu, očekávající na přístavním můstku v podolské zátočině náš parník. Považoval ji za kůl a strašně se divil, když ten kůl, kolem kterého lano bylo obtočeno jako had, dal se do řvaní. Teprve když tu babu vytáhl na palubu, seznal svůj omyl a ještě dodnes nemůže ten zázrak pochopit.

Pak tam byl stevard. Chlap jako hora, strašně klel a šlapal pasažérům na kuří oka. Měl vždy v kapse láhev kontušovky, aby nedostal mořskou nemoc. Ten chlap mně jednou zachránil život. Kdysi jsme vyčerpali zásoby uhlí a zůstali jsme stát uprostřed rozsáhlých vod mezi Bráníkem a Chuchlí. A tu vypukla vzpoura na lodi. Cestující chtěli mne hodit pod kotel, aby se mnou přiložili a náš stevard hezky chytil jednoho za druhým a srazil ho do vody. Pak jsme slezli do vody také a táhli parník ve vodě za špagát až ku břehu.

Abych nezapomněl řeč, hádky s cestujícími byly stále na denním pořádku. Nebyli spokojeni ani s krajinou, stále chtěli vidět vlny nebo žraloky nebo křičeli: „Tak, pane kapitáne, kdypak už tam budem.“

Nestačil jsem je ubezpečovat, že tam musíme zcela určitě dojet, aby se nic nebáli. Já totiž měl rozkaz, abych loď v proudech co nejvíce šetřil. Dostal jsem také prémii od paroplavební společnosti. To jsme jednou vyjeli ráno v sedm hodin z Prahy a do Chuchle přijeli jsme druhého dne v osm hodin večer. To byl můj největší rekord.

Jednou se stalo, že se nám loď začala topit. Cestující vyběhli na palubu, voda valila se do zádě lodi otvorem, tak jsme díru vycpali jedním klukem, který to udělal za dva šestáky. Ten hoch později stal se admirálem na jedné velké lodi, která z Davle vozí cihly.

Zajímavější bude vyprávět vám o svém prvním setkání se v oněch vodách s námořními lupiči.

Tito piráti žijí hlavně v Podole a Bráníce. Původně byli v podskalských vodách, ale pak byli vyhubeni a jen jeden zbytek pirátů utekl se do hor u Pankráce, kdež se rozmnožili a opět sestupovali k vodám. Počali se skrývat v Bráníce a v Podole. Měli malé loďky, s kterými vyjížděli na lup. Sbírali hlavně šaty koupajících se klidných obyvatelů u břehu, loudili cigarety, chytali ryby a hlavně měli namířeno na menší parníky vezoucí náklad.

Tak jednoho dne, když rejdili jsme mezi Bráníkem a Chuchlí, ozval se výkřik prvního lodního důstojníka: „Pane kapitáne, pirátská loď za námi!“ Ohlédl jsem se a vskutku. Dvojveslá loď obsazená čtyřmi muži divokého vzezření letěla jako šipka po hladině k nám. Dal jsem zatížit kotle a plnou parou ujížděli jsme kupředu. Piráti však napjali všechny síly a již nás doháněli křičíce: „Nemáte sportku?“

Pasažéři na palubě se hlasitě modlili a pirátská loď ocitla se již na samé zádi našeho parníku a zahákovala se. Ženy plakaly a stevard zpíval „Až nás na Olšany povezou“ a do toho zněl řev pirátů: „Dejte nám sportku!“

Tak jsem jim hodil jedno dramo a tím jsme získali času, že jsme mohli ujeti. Aby pak ještě kotel byl víc zatížen, sedla si na něj jedna hokynářka z Bráníka a tak jsme jim ujeli.

Ale o tom jsem nechtěl povídat. Chtěl jsem vyprávět, proč jsem dostal diplom od zeměvědné společnosti a proč mi říkají „Novej Kolumbus“.

Měl jsem nařízeno, abych neplul dál, než do Chuchle, poněvadž za Chuchlí ještě nikdo z nás nebyl. Třebas bychom se tam setkali s divochy.

Jednoho dne však jsem si myslel: „Copak asi je tam za Chuchlí?“ Já byl vždy zvědavý. Slyšel jsem mnoho bájek o zemi směrem k jihu od poslední stanice parníčků v Chuchli. Říkalo se, že prý tam je neznámé město s podivným pivem.

A víte, to mně nedalo. Jednoho dne jsem se opil na kuráž a pustil jsem se v neznámé kraje. Pasažéři i lodní posádka se sice vzbouřila, ale já to hnal od Chuchle plnou parou na jihozápad proti proudu a nedovolil jsem nikomu přistát v Chuchli.

Marně mne prosili. Vytáhl jsem z kapsy revolver a hrozil jsem každému, že ho zastřelím na místě, když bude trvat na tom, že chce jeti jen do Chuchle. Křižoval jsem v neznámých vodách až do půlnoci a pak jsem najednou uviděl světlo.

Na březích shromáždili se domorodci a já úplně opilý rumem a slávou, přistál jsem, v cizím díle světa. Byl jsem několik dní před tím v kinematografu na obraze Kryštof Kolumbus, tak jsem také věděl, s jakou vážností má se vystoupit na břeh.

Z jedné strany mne držel stevard, z druhé první lodní poručík a tak jsem vylezl na břeh za všeobecného proklínání.

„Copak je to k sakru za novej díl světa,“ otázal jsem se nějakého domorodce.

„To je Zbraslav,“ bylo mně řečeno.

Druhého dne mne paroplavební společnost propustila ze svých služeb, ačkoliv jsem objevil Zbraslav. Kolumbus také zažil nevděku, ačkoliv nezavezl chuchelského starostu násilím místo do Chuchle na Zbraslav.