Naši „pulometčíci“

 

 

Tento název si vytvořili sami, aniž se ptali filologů, kterým jistě by se lépe zamlouvalo slovo: „kulometčíci“. Poněvadž však si již zavedli slovo „pulomet", nezbývá nám nic jiného, než smířit se s oním slovem, respektujíce onu část českého vojska, která se jistě vyznamenává v boji s naším starým nepřítem.

Považujeme tedy onen název za jednu z oněch malých privilegii, která vznikají sama sebou u různých vojenskýph částí.

Jsou známí po celém okolí, kde leží jejich „pulometná komanda" a natropili se již různých kousků, s kterými se musí každý smířit. Nesmíme je tak přísně a neúprosně posuzovati, obveselují-li se v prázdné chvíli způsobem, nad kterým by snad nějakému rakouskému hejtmanu vstávaly vlasy hrůzou na hlavě, krátí-li si na př. chvíli oddechu napodobováním různých indiánských tanců, při čemž zpívají dosud nevysvětlený refrain: „A ten starý Tobolák, ten tancuje Krakovjak", nebo když dávají někomu „hobla", provádějíce tak rozsudek domácího soudu nad těmi, kteří spáchali nějaký přestupek proti disciplině, nebo zlehčili nějak pověst „pulometné komandy", či prohřešili se na bratrské solidárnosti.

Kdykoliv jsem je pozoroval, nabýval jsem názoru, že všední zkušenost je pro ně příliš hrubá a nízká, aby ji mohli zvát životem a že je jim třeba vymýšleti stále něco, co by jim život učinilo pestřejším. Tak počali z čista jasna vyráběti nahajky. Vášnivě splétali řemínky, chodili po dvoře s nahajkami za pasem.

Byla to taková kasárenská móda, třebas by nahajka neměla nic společného se strojní puškou. Pak to zaniklo náhle, jako to začlo a „pulometná komanda" počala plésti košíky z vrbového proutí. A hezká maloruská děvčátka dostávala náhle koše od našich pulometčíků, opravdové koše, uměle propletené. Když bývalo po škole nebo po cvičení, viděl jsem často pulometčíky vléci se s košíky jako mravence z kasáren dolů do vesnic nebo městečka.

Elegická nálada u nich zprvu hrála prim. Vídal jsem je za nedělních odpoledních chvil sedávati s očima zadívanýma do svých vzpomínek nad řekou. Snad vzpomínají těch dob, kdy v Rakousku nutili je obsluhovati strojní pušky. Je mnoho mezi nimi těch, kteří odnášeli strojní pušku rakouskou s sebou do zajetí. Dnes ovládá je zcela nový, svěží duch, plný podnětů a vytrvalosti. Je radost poslouchati je ve škole. Jasně a srozumitelně objasňují sestrojení a obsluhu strojních pušek. I to, čemu je naučili rakouští Němci, se zde neztratí.

Kdo pozná „pulometčíky" musí si je zamilovat!. Potkal jsem u štábu brigády skupinu malých hošíků. „Куда, мальчики?" [Kampak, chlapci?] „Въ пуюметьною тьоманьдю"[šišlavě: K pujumetné ťomaňdě - (ke kulometné rotě)], povídá mazlivě jeden baculatý klučina, „будемъ обедать" [budem obědvat].

Byly to děti běženců: které naši „pulometčíci" krmí. Je opravdu lidumilnost našich hochů veliká. Co chleba rozdají ubohým běžencům. Nevím, zdali se na mne nebudou zlobit, prozrazují-li takovou intimní stránku z jejich duše, ale vidím stále před sebou onoho baculatého chlapečka s jeho měkkým: ,,Въ пуюметьнюю тьомандю".

Abych však prozradil ještě jednu ne tak skvělou a vynikající stránku.

Jsou mezi nimi i prostopášníci, kteří třeba vykouří balíček machorky za noc. Noci jsou, pravda, dlouhé a někdy se povídá až do rána. Jednou jsem byl u nich hostem a slyšel jsem je rozbírat naše politické sváry. Nikdy neslyšel jsem mluviti tak silně a bezprostředně k srdci: „Nač to štvaní v našich řadách? Postavte štváče před strojní pušku a za pár minut bude pokoj a půjde se opravdově za naším jediným cílem".

*

Naše revoluční časopisy na frontě, které budou jednou pěkným dokumentem do sbírek válečného musea v matičce Praze, našly přirozeně ohlas svůj i mezi „pulometčíky".

Vydávají týdenník pod názvem: „Nová Doba". Je to časopis satirický. Kritisuje v posledním čísle osobní nešváry ohrožující naši práci, praví:

„Do vlasů si vjedou velmi často,
„komplimentů" při tom slyším na sto.
Pro změnu tak vyrazí si sanice.
Tak se přece nestavějí příští české hranice."

I ostatní články jsou bolestnou analysou české společnosti, v níž hynou charaktery, zaniká svědomí, jen aby se mohly nasytiti nízké soukromé vášně a ambice.

Články ty jsou neklamným svědectvím, že přichází období, kdy promluví český voják a uklidí ony spory rázně a bez pardonu.

„Nová Doba“, týdenník pulometčíků,počíná si vůbec rázně a báseň, uveřejněná v čísle 5., jest vlastně celým programem „pulometné komandy". Zní:

„Pryč s přetvářkou nastala nová éra,
ted vítězí jen ten, kdo chrabrý je,
co značí pánů Franců kariéra,
když k zemi klesá shnilá Austrie.
Má starý orel polámaná péra
a z kaluže se brzy napije.
Za malou chvíli praskne portiera
a na trůn vstoupí máti Čechie."

Síla a jedinost českého vojáka jeví se pak v poslední sloce:

„My kousali se dlouho do svých retů
a zatínali ruce do pěsti,
teď hrdě chceme dokázati světu,
kam láska k vlasti může dovésti.
Tož, táto Žižko, přehlédni svou četu,
snad nedočkáš se na nás bolesti.
My budem střílet ze svých pulometů,
ty v nebi drž nám palec pro štěstí!"

Drazí hoši! Ten palec drží vám pro štěstí i celý český národ doma, čekající již netrpělivě až zarachotí děla a pulomety české armády.