Nastane okamžik ...

 

 

Na ruském a rumunském bojišti bylo uzavřeno příměří. Bolševici, využivše plně rozkladu ruské armády — chlubí se vítězstvím. Jejich „Pravda" dokonce praví, že „příměří bylo uzavřeno silou ruské revoluce, vědomím slabosti německých uchvatitelů". Tak vykládají svoje „salto mortale".

V přítomné chvíli otvírá se nová stránka dějin lidstva, na níž bude zaznamenána i naše revoluční česká věc. Rakousko ústy minist. předsedy d r. S e i d l e r a vyslovuje ochotu uzavřít mír se všemi státy. „Vláda — pravil dr. Seidler 17. list. ve vídeňském parlamentě — bude se snažit uzavřit takový mír, který bude stejně čestný pro všecky skupiny, uzavírající mír, a který bude vyplývat ze zásady — beze všech územních a hospodářských násilí. Při tom rakousko - uherská vláda uznává právo států, souhlasících s mírovými poradami a národů náležejících k těmto státům na úplnou svobodu řešení své státní budoucnosti."

Tímto výkladem zásady sebeurčení národů rakouský minist. předseda hodlá navnaditi evropskou veřejnost, usiluje nákloniti si ony vrstvy evropského obyvatelstva, které přejí si míru, které však také mají smysl pro spravedlnost. Odtud ona hladká „demokratická" slova, za nimiž tají se známá úskočnost a nepoctivost rakouská. Jak si rakouská vláda představuje uspořádáni vnitřních poměrů — vysvitá z dalšího prohlášení: „Rakousko-uherská vláda se zavazuje, že nebude se jakýmkoli způsobem vměšovati do vnitřních státních záležitostí těch, s kým bude uzavírat příměří. Ale se své strany vysloví přání, aby se také nikdo nevměšoval do naší vlastní říšské organisace. Já se své strany, jakožto rakouský ministerský předseda, jsem nucen zároveň ukázati, že říše, jako je naše, která má parlament, zvolený na základě všeobecného, rovného, přímého a tajného práva hlasovacího je oprávněna tvrditi, že má lidové zastupitelstvo, nad něž stěží lze si představiti demokratičtější parlament, že má opravdu všecky předpoklady k sebeurčení politického osudu národů, obývajících tuto říši. Tímto myslím, jsou vyčerpány dotazy, podané posl. Adle-
rem a soudruhy a s druhé strany poslancem Finkem a soudruhy".

Rakousko si nepřeje, aby na mírové konferenci projednávána byla otázka československá, jihoslovanská, rumunská, ukrajinská a italská. Domnívá se, že kulturní svět je slepý a hluchý, že ještě dnes najde se takový pošetilec, který by uvěřil v demokratičnost rakouského ústrojí. Či si snad min. předseda myslí, že všeobecné, rovné, přímé a tajné právo hlasovací je vše, co předpokládá sebeurčení národů? Víme, že pod touto obmítkou skrývá se nejstrašnější žalář národů, že se tam kupčí a znásilňuje nestoudně a hrubě, že vídeňský parlamentní krámek je semeništěm zla a útrap porobených národů rakouských. Tam nebude rozhodováno o našem osudu.

Nechť se události vyvinou jakkoliv,buďme si jen vědomi, že podniknuté revoluční dílo české musí být vítězně skončeno. Za všech okolností a v každých poměrech.

Paměť, mysl, srdce naplňme jedinou nezadržitelnou, nezničitelnou, žhavou myšlenkou.

My budeme úplně samostatní!

Žádný kompromis žádné obchodování se svědomím. Buďme opravdovými, pevnými a přímými lidmi. Buďme vroucími revolucionáři slova i činu.

My nesložíme ruce v klín, nebudeme čekat s fatální vírou v jakési splnění osudu. Nevěřme, že mírnou cestou události samy rozluští naši otázku, nevěřme, že hlavou zdi neprorazíme, nevěřme, že nestrhneme hvězd s oblohy, zachce-li se nám, nefilosofujme, nýbrž pracujme. A pracujme přímo, neohroženě a poctivě. Neohlížejme se za sebe, nehleďme ani na právo, ani na levo. Pěstujme
revoluční, nepokornou povahu, která dovede bez váhání rychle jednat!

Je jisto a nevyhnutelno :

My se jistě s Rakouskem utkáme. Kdy však přijde onen okamžik, nelze říci. Ale [???nečitelné] jistě nastane, náhle a neočekávaně přijde dříve, než Rakousko tuší.

Připravujme se k tomuto okamžiku, zocelme svého ducha, uvědomněme si veškerou svou sílu, rozžehněme v duši pomstu. Neboť musí být potrestány všecky krvavé zločiny Habsburků, staleté křivdy, pachané na našem národě jsme povinni pomstít: za všech poměrů a v každé době!

Připravujme se na tyto veliké povinnosti, vystupňujme svoji sílu k vše ničícímu žáru. A až přijde náš okamžik, půjdeme směle v před, půjdeme, abychom navždy vyhladili z naší vlasti temný rakouský přízrak.