Nejkrásnější den v životě pana A. Mathesa

 

 

Předseda spolku proti týrání zvířat, velkoobchodník kávou A. Mathes, vyšel z vinárny, kde pojedl sardinky, uzený jazyk s křenem a vypil dvě čtvrtky bílého moselského vína a dvě sklenky vermutu. Zapálil si doutník a vydal se slíditi do ulic.

Činil tak každodenně od pul desáté do jedenácti a zjišťoval neúnavně kočí a povozníky, když švihali koně.

Měl oči jako bazilišek. Pozoroval fysiognomii kolemjedoucích kočí a tvořil si úsudky.

Jeho sluch byl vyvinut měrou neobyčejnou. Slyšel harašení nákladních vozů vzadu, a zatím co hleděl kupředu, zdali tam někde nezvedá se ruka s bičem, usuzoval současně dle zvuku, není-li snad vzadu vůz nadmíru přetížen.

V deset hodin zastavil se pak po druhé ve vinárně, neboť nyní mělo počíti to hlavní. Vypravil se totiž vzhůru hlavní třídou až ke křižovatce, kde ulice značně stoupají. Tam čekával denně. Poněvadž byla tam křižovatka, stál tu vždy ochotný strážník, který vytáhl ihned z kapsy zápisník, přísně zahoukl na kočího, na něhož jej pan Mathes upozornil: „Jmenujete se!“ Tak se stalo i dnes. Mezitím zástup lidu vzrůstal, povozy zůstaly stát a pan A. Mathes ochotně odpovídal: „Co udělal? Bije koně, jsou to surovci! Vezme bič, obrátí a švihne! Ubozí koně! Mrskal je, darebák, já to vidím, jdu k strážníkovi a řeknu mu to. Kam by to vedlo.“

Mezitím kočí volal, že má svědky, že koně jen bičem hladil, kůň že se musí občas pobídnout, když nechce jít. Kdyby ho nešvihl, ta bestie líná by vůbec nešla do vrchu!

Pan A. Mathes uznal za dobré říci mu pravdu do očí.

Přistoupil k vozu a řekl: „Co to, člověče, říkáte, vždyť já vás viděl na své vlastní oči, jak jste do koní bil. Že se nestydíte, cožpak zvířata necítí bolest? Já to odpřísáhnu a vás zavřou, člověče!“

„Tak voni to tedy řekli,“ zařval kočí a rozpřáhl se, odhaduje vzdálenost mezi svou pravicí a tváří předsedy spolku proti týrání zvířat. Odhadl správně. Doutník vyletěl panu A. Mathesovi z úst, klobouk mu sletěl s hlavy a strážník za vzrůstající nevole obecenstva zatýkal kočího.

Facka se všeobecně líbila a sympatie davu byly na straně vozky.

„Dal vám pořádnou,“ říkali panu A. Mathesovi kolem, „ještě jednu takovou, tak se svalíte a neřeknete ani a ani b!“

Pan Mathes byl omámen. Přišlo to tak znenadání a prudce, že se mu točila hlava. Vyjeveně rozhlédl se po shromážděných divácích, kteří vypukli v hlučný smích, neboť tvář mu rapidně otékala.

Zatím co se s ním strážník tahal, křičel vozka: „Já vám ukážu, vy jste mě už udal třikrát, dvakrát jsem musel kvůli trestu z místa, teď mne připravíte i s rodinou o chleba, já vám přerazím...“ Nedokončil a vypískl: „Pomoc, lidičky, strážník mne škrtí!“ Byla to pravda, neboť v úřední horlivosti ho strážník skutečně chytil za krk. Vpředu zvedl někdo hůl a udeřil strážníka do ramene. A už to začalo. Vlna lidu pohltila strážníka i pana A. Mathesa a pěsti se zdvihaly. Strážník nemohl tasiti v tlačenici šavli. Někdo ho chytil za revolver, panu A. Mathesovi vytrhli hodinky z kapsy a bušili do něho. Pak do toho vrazilo dvanáct strážníků s revírním inspektorem, zmocnili se předsedy spolku proti týrání zvířat i kočího a odváděli je odděleně s několika zatčenými na policejní ředitelství. Tam byl pan A. Mathes prohlédnut policejním lékařem, sepsán s ním protokol, a on laskavě propuštěn. Vsedl do zavolaného fiakru a jel domů.

Ve fiakru se pomalu uklidňoval. Rychle to nejde, když má člověk tvář opuchlou, že sotva vidí na oko, a záda zmlácená. Divně to dnes slídil. Něco podobného se mu dosud nestalo. Ale trpí pro povinnost. Vytáhl z kapsy kapesní zrcátko a prohlížel svůj obličej. Vypadal hrozně. Nikdy tak ještě nevypadal a je již přece přes dvacet let předsedou spolku proti týrání zvířat. Každý den dopoledne od půl desáté do jedenácti udává vozky strážníkům, od jedenácti do dvanácti chodí svědčit, pak napíše občas referát do novin o neslýchaném trýznění koní, žádá veřejnost i bezpečnostní úřady v zaslánech o ochranu zvířat a apeluje na ně, aby zakročovaly s veškerou přísností, je váženým občanem, koná přednášky o ochraně zvířat, chce, aby pro koně stářím sešlé byl zřízen asyl, v městské radě stěžuje si v každé schůzi již po pět let na vozky - a co z toho nyní má? Oteklou tvář a zmlácená záda! Kdekoliv se mu naskytne příležitost, propaguje místodržitelská nařízení o ochraně zvířat, mluví o svévolném a surovém trhání otěžemi při silném podepnutí uzdy, v kavárně začíná vždy hovor o tom, co zkusí zapražená zvířata, když se užívá nevhodného postroje, udidla, ve vinárnách nehovoří o ničem leč o místodržitelských výnosech ze dne 26. prosince 1892 č. 123 850 a ze dne 19. ledna 1899 č. 197 088, které pozbyly platnosti, kdežto v platnosti zůstává pouze nařízení č. 116 251, o kterýchžto výnosech je ochoten podati každému obšírné vysvětlení kdykoliv, kdekoliv a v kteroukoliv hodinu denní či noční, ať se to týká ustanovení o svazování drůbeže, o uvazování psů, o užívání jařma, o provozování vozby, o týrání koní v lomech, v cihelnách, na staveništích nebo v dolech. O tom všem vydrží hovořiti od rána do večera, to všechno náležitě snaží se objasniti. A co z toho má? Oteklou tvář a zmlácená záda. Dopáleně hleděl oknem fiakru a přemýšlel, že by měl dostat záslužný kříž nebo místodržitelské uznání, jak si již dávno přál a které mu má vymoci jeho přítel, místodržitelský rada.

Potom si vzpomněl, že snad fiakrista mlátí do koní; zazvonil tedy a řekl mu, aby koně nešvihal a jel pomalu.

Vůz pohyboval se tedy jen pomalu kupředu a předseda spolku probíral se v duchu celým svým plodným životem. Zatím co prokurista řídí mu zdárně jeho velkoobchod kávou a jmění se množí, stará se on neúnavně o dobro němé tváře. Chodí na trhy a prohlíží, zdali drůbež není snad v pytlích nebo v koších stěsnána do vozů. Kupuje kuřata, která jsou svázána surově, že se jim poutka zařezávají; osobně jim poutka přeřezává a dá kuřata donést domů, aby je opatrně podřezali a usmažili k obědu. Nato učiní udání na obchodníka drůbeží, darebák má z toho nepříjemnosti a on jde dál. Leží-li pes zapražený do vozíku a nemá pod sebou hadru, poohlédne se po strážníkovi. Strážník přijde, zapíše si jméno majitele psího potahu, on sám zapíše si také adresu a učiní udání. Potom jde se podívat k jatkám, zdali vedou řezníci dobytek slušně na porážku. I tam občas zavolá strážníka, a tak podaří se mu denně přivést do nepříjemností a do pokuty mnoho lidí dle toho, jak mu štěstí přeje. O tom jako by na místodržitelství nevěděli! Není-li strážník nablízku, poznamená z tabulky na povozu sám adresu firmy a příležitostně se pak představí šéfovi a řekne: „Dovolte, upozorňuji vás na trestuhodné chování vašeho kočího. Bije koně obrácenou násadou biče, což jest proti místodržitelskému výnosu ze dne 10. prosince 1891 č. 116 251. Divím se, že máte takového člověka ve službě.“

Někde mu, pravda, okáží dvéře, jinde však poznamenají stížnost a pohrozí kočímu. Tak mu ubíhá den po dni v plodné práci, až přijde na takového vyvrhele lidské společnosti. Byla to ale facka! A k tomu před strážníkem! Kde jen vzal ten lotr odvahu? A to obecenstvo! Ti diváci! Hájí člověk místodržitelské nařízení z 10. prosince 1891 č. 116 251, a oni tě řežou a dloubají pod lopatky ...

Pan A. Mathes vystoupil z kočáru, zaplatil fiakristovi a pravil mu, že svévolné týrání zvířat vůbec je trestné. Nato odešel do bytu, silný v duši a statečný jako mučedníci.

Manželku upokojil, že lékař ve zpuchlé tváři neshledal nic nebezpečného. Žádný zub mu neschází, nač tedy tolik nářku? Konal svou povinnost jako předseda spolku proti týrání zvířat, má také modřiny, ale za několik dní může zas vyjiti na ulici.

Odpoledne přišel na návštěvu jeho přítel místodržitelský rada. Pan A. Mathes seděl na pohovce se zavázanou tváří. Místodržitelský rada se zarazil. „Ve spolkové povinnosti,“ řekl vážně pan A. Mathes. „Ti surovci!“ zvolal host chápaje bez posunku, „mám však pro tebe radostnou novinu: Zítra nebo pozítří obdržíš písemné uznání místodržitelské za svou víceletou činnost na ochranu zvířat.“

Pan A. Mathes povstal. Slza zatřpytila se v jeho oku a on stiskl příteli vřele ruce. Stál právě naproti zrcadlu, kde rýsovala se jeho opuchlá tvář.

„Dnes je můj nejkrásnější den v životě,“ pravil se zřejmým pohnutím. A to byla také pravda. Měl sice oteklou tvář, ale za to také místodržitelské uznání.