Některé záhady pravěku

 

 

Kdo by neznal pohádku o jednorožci, pohádku, kterou sdělovala jedna generace druhé a která zejména u Tunguzů a u loveckých nárůdků Sibiře tak přesně mluví o onom zvířeti, že popis jeho úplně se shoduje s vykopaným pravěkým obrem, s největším nosorožcem světa, s černým jednorožcem, zvaným vědecky Elasmotherium. Lidstvo jest starší, než si myslíme, ono mohlo vidět tohoto obra, dřív než zmizel s povrchu, a zachovalo ho v báji, stejně jako v pověstech indiánských zachová se vzpomínka na bizona amerického, který zmizel před našimi zraky z mnohých krajin a snad vůbec vyhyne navždy.

Jest podivuhodné, jak pohádky tradicionelně zachovaly památku na tvory, kteří se nikdy nevrátí a které lidstvo již nikdy živé neuzří.

Pohádky o saních a o dracích! A žili přece tací tvorové, obrovští ještěři, které tedy lidstvo vidělo, když zachovalo na ně vzpomínku, nejasnou sice, ale kterou fantasie tisíciletých generací proměnila na tvory sršící oheň a síru.

Phenacodus, Dinotherium, Elasmotherium, Sivatherium a Glyptodon.

Co všechno značí těch několik slov, vynalezených moder nimi lidmi! A lidstvo na ně zapomnělo v pohádkách, a přece je vidělo v době diluvia a setkává se s jejich potomky podnes, s dětmi těch pravěkých rodičů, s tvory proměněnými, menšími, slabšími, s degenerovanými potomky hrdin doby diluviální. Phenacodus, velký praotec našich koní, Dinotherium, praotec slonů s kly zahnutými dolů, Elasmotherium, praotec nosorožců, Sivatherium, praotec žiraf. Všichni ti zmizeli navždy i s Glyptodontam, obrovským praotcem dnešních pásovců. Tak právě vyhynula jiná řada zvířat, na které památku zanechalo lidstvo v jeskyních žijící v neumělých kresbách vrytých do skal, vyřezávaných do parohů sobů a do kostí jiných zvířat. Tyto památky hovoří k nám velice významně o tom, jak v té době, kdy objevují se výkresy mamutů, lidstvo probouzelo se ze sna a uvědomovalo si zjevy kolem něho se nacházející. Zoolog Vilém Bölsche praví, že to bylo příliš pozdě. Celé zvířecí světy vyhynuly, než lidé počali chápat okolí, a teprve nyní snažíme se odkryti ono neznámé, které přešlo kolem pravěkých lidí, aby zaniklo v zemi, která však na štěstí v mnohých případech stala se ochránkyní, pravým musejním strážcem těchto pokladů pro vědu, nechavši zkamenět zbytky těchto pohádkovitých tvorů.

A nyní snažíme se rozluštit vědecké hádanky, které v dobách pravěkých prvotním lidem hádankou nebyly, které byly tak jasné a viditelné, přes které však lidstvo přešlo jako v živém snu, který se po probuzení zapomíná a z něhož jen nejasně se pamatujeme na něco, co se v něm odehrávalo. Příliš pozdě vyspělo lidstvo kulturně.

Všechny ty kultury nejsou tak staré proti stáří lidstva. Co by všechno byl viděl kulturní člověk v pravěku!

Jak krásně bychom nyní znali vše, kdyby v té době lidstvo chápalo, co se kolem něho děje. To nelze nahradit ničím. V lidském vědění zůstanou velké mezery, nesmírné neznalosti vyhynutých světů, přes to, že věda usilovně snaží se je rozluštit. Přišla věda příliš pozdě!

Rozhodně tedy nemáme typy původní! Zvířena dneška je dokonale proměněna a jedinou živoucí bezprostřední památkou na tvory dávno vyhynulé jest řada zvířat nacházejících se ve tvarech přechodných. Tak v prvé řadě jsou to zvířata z řádu ptakořitních (Monotremata). Tito jsou v mnohém směru velmi blízkými prarodičům savců. Zvířat těch jsou jen tři druhy, žijící v podivuhodné zemi, v Austrálii a na Novém Zélandě. Ptakopysk, ježura ostnitá a ježura štětinatá, toť jsou všichni zbylí členové těchto zajímavých zvířat. Savci, kladoucí vejce se zárodkem již vyvinutým, z něhož vyklubavší se mládě kojí, savci, jichž ústroje pohlavní a močové spojeny jsou v jedné kloace, kam ústí také orgány trávící. Toť přece záhada vědecká vyššího řádu. Mylně domnívali se přírodozpytci, že jsou zvířata ta přechodním druhem mezi savci a ptáky. Vždyť nejsou z obratlovců jen ptáci jedinými zvířaty, která kladou vejce. Jsou tu plazi, kteří mají taktéž kloaku. Jsou však jiné okolnosti, které potvrzují, že jest zde jednati s pravěkým přechodním tvarem mezi savci a plazy. Pozorujme na příklad, jak praví dr. Th. Arldt, teplotu těchto zvířat. Obnáší u ptakořitných savců 20 až 29 stupňů. Naproti tomu u savců na vyšším stupni vývoje 37 stupňů, u vačnatých 34 až 36 stupňů. U ptáků však teplota tělesná obnáší 41 stupeň. Vidíme tedy, že s teplotou tělesnou 20 stupňů blíží se rozhodně ku studenokrevným zvířatům než ku ptákům. Pokud se týče kostry, podobá se kostra ptakořitních savců značně kostře plazů. K tomu druží se též důvody vývoje zvířat řádu ptakořitních. Ptáky nemůžeme rozhodně počítat „k nejstaršímu stupni vývoje obratlovců, o čemž praví již výše zmíněný dr. Th. Arldt:

„Ptáci vyvinovali se současně se savci a jsou dokonce mladší než tito. Jich nejstarší známý druh z pravěku, v Solenhofenu nalezený prapták archaeopteryx, nacházel se v oněch vrstvách, ve kterých nalézáme tvary jemu se podobající z třídy plazů, a to druh dinosauria, kteří jako klokani poskakovali na silně vyvinutých zadních nohách. Opatřena byla křídly tato pozemní dráčata, ale mechanismus jejich letu lišil se od letu ptáků. U těchto zvířat nacházela se létající blána, pokrytá koží, napjatá mezi nesmírně prodlouženým malíčkem a tělem, kdežto u ptáků v té době podporoval křídla palec a prostřední prst, kdežto malíček úplně zakrněl. Řád ptáků nemůžeme nikdy považovati za přímé potomky savců, a stejně nemůžeme proto mezi nimi hledati přechodné tvary, stejně jako nenalezneme přechod mezi pavouky a hmyzem, mezi koněm a skotem. Teprve mezi prarodiči těchto zvířat byla úzká příbuznost. Můžeme tedy ptakořitní zvířata považovati za nejstarší stupeň vývoje savců, z nichž vyvinuli se savci vačnatí. Ptakořitní zachovali se jen na pevnině australské, která záhy se od ostatní pevniny odloučila, a zůstali až na naše časy, což jest pro vědu velmi významné, poněvadž až do jich objevení byla věda odkázána na fosilní zbytky. Vidíme, že tato záhadná zvířata sice kojí mládata, ale nemají vůbec vyvinuty struky, takže mláďata jen olizují mléko, prýštící ze žláz, které opatřeny jsou dírkovanou koží. Dnešní ptakořitní savci jsou již úplně vyvinutí. Nelze se domnívat, že jsouce přechodním tvarem, během času vyvinou se dále. Příroda učinila z nich určitou formu.“

Ptakořitní savci patří mezi jednu ze záhad pravěku, která jasně a živě jest zrakům našim přístupna.

Žijí v krajinách, kde stromovité kapradiny bují jako v době pravěku.

V tomto případě věda nepřišla pozdě. Savci ptakořitní objevili se našim zrakům jako podivuhodné tvary z dob dávno minulých, prošlých bez bližších vzpomínek pravěkých lidí, kteří na to hleděli jako ve snu, nechápajíce ničeho z toho, co kolem nich se dělo v té době dětství lidstva.