Němečtí astronomové

 

 

Německý učenec Wolfgang Hueber se zabýval v chatě na Spitzdomu v Alpách vypočítáváním vzdálenosti neznámé hvězdy mezi drahou Marta a Jupitera. Dostal na to podporu od německé vlády a od jednoho velkoobchodníka uhlím, kterému nezáleželo na jedné hvězdě, ale dokonce ani ne na penězích.

Wolfgang Hueber chtěl posílit německou vědu. Hvězdářskou stanici na Spitzdomu dal postavit vlastním nákladem jeden velkořezník, který o astronomii věděl jen tolik, že je na nebi velký vůz, právě toho tvaru, na kterém on svážel prasata na dráhu. Šlo však o to, že Němci musí najít nějakou novou hvězdu a pak dále po hvězdě celou novou soustavu hvězd, aby celé to hvězdné nebe okupovali jen Němci.

Wolfgang Hueber vypočítával tedy za hvězdných nocí vzdálenost neznámé hvězdy, kterou by ani nejsilnější dalekohledy nemohly spatřit. Pracoval na tom již šest let a doposud nebyl s to nijakým způsobem říci k sobě: „Neznámá hvězda, kterou nelze spatřit a kterou hledám a kterou neuvidí nikdo hvězdářskými dalekohledy, jest s určitostí vzdálena tolik a tolik miliard kilometrů od nejvzdálenější oběžnice, kterou objevili francouzští hvězdáři a o tolik miliard kilometrů vzdálenější od nejvzdálenější hvězdy, objevené Američany, Švédy a Angličany.“

Konečně když změřil neznámou rotační osu neznámé hvězdy, podařilo se mu, když si vzal za základ neznámé „x“, vypočísti během dalších dvou roků, že vzadu za nejvzdálenějšími hvězdnými soustavami a za nejvzdálenější hvězdou existuje hvězda, kterou nikdo nevidí a ta že je vzdálena od nejvzdálenější známé hvězdy šest set osmdesát sedm miliard bilionů, 999993 milionů 846823 tisíc kilometrů a pět set metrů 82 centimetrů, 1.348956732246 milimetrů.

Ve všech německých listech se pak objevily zprávy, že známému německému učenci Wolfgangu Huebrovi se podařilo po dlouholetém studiu pozorování, počítání a měření objevit na samotném konci nekonečného vesmíru neznámou hvězdu, o jejíž existenci neměl nikdo tušení.

Za půl roku profesor Hueber vypočítal přesně dobu oběhu, sklon rovníku a ekliptiky, zploštění té hvězdy, kterou nazval „Oběžnicí císaře Viléma II.“. Jméno Viléma II. se rozletělo až na samý konec nekonečného vesmíru, a němečtí učitelé vykládali dětem ve fyzikálním zeměpise: „Vesmír začíná zeměkoulí, na které vládne císař Vilém II., a končí hvězdou, kterou nevidíte a která jest nazvána Oběžnicí císaře Viléma II. a k té hvězdě na konci vesmíru zaléhá německý hlahol a zpěv. Ano, milé dítky: Deutschland über alles!“

Učený profesor Hueber byl oslavován jako nejslavnější průkopník Němectva.

Bohužel, měl však nepřítele. Ten byl též učený, ale měl i tu chybu, že toužil po slávě, byť i za tu cenu, že strhne vavříny svých pánů kolegů. Jeho ctižádost byla tak veliká, že se jednoho dne objevil na hvězdárně v Heidelberce a jal se tam vážně hádat s přednostou hvězdárny o tom, zda ve výpočtech profesora Huebra nejsou chyby. Pravil, že nepochybuje o existenci „Oběžnice císaře Viléma II.“, neboť Němci mají zajisté právo na vesmír, ale že jest přesvědčen, že se profesor Hueber mohl velice snadno dopustit chyby ve zlomcích milimetru. Kdo je astronom, ví, co to znamená. Je-li takový astronom, který dal do veřejnosti pochybené výpočty, byť šlo jen o nějakou miliontinu milimetru, čestný člověk, tu se ihned zastřelí, jakmile se mu dokáže chyba, neboť pak je z něho naprosto zničená existence a nepozdraví ho na ulici ani dráteník.

Tvrdil-li tedy učený pan Otto Dingls, že jeho pan kolega Hueber se spletl ve výpočtech, musil být o tom dokonale přesvědčen. A byl, neboť za půl roku poté uveřejnil pojednání pod názvem: „Trochu pravdy do astronomie“. Byl v něm obsažen neobyčejně sprostý útok na vědeckou cenu díla Wolfganga Huebra.

Cituji doslovně tuto sprostotu: „Profesor Wolfgang Hueber se zmýlil o 0.00003205109812 milimetru, jak dokáži v nejbližší době svými výpočty. Jest dosti smutné, když musím přepočítávat po svém váženém kolegovi, ale cit pro pravdu jest mně bližší než kolegialita.“

Toto sprosťáctví vzbudilo v astronomických kruzích velké vzrušení. Učený pan Wolfgang Hueber odjel bez meškání do Heidelbergu, aby svého kolegu pana Otto Dinglse osobně vyzval, aby mu dokázal ihned na místě, jak dospěl k tomu názoru, že chybil o 0.00003205109812 milimetru.

Němci takové věci nejraději vyřizují v restauraci při pivě. Wolfgang Hueber a Otto Dingls, zřejmě rozčileni, šli spolu do restaurace „Zur Stadt Dresden“, kde seděli při pivě dvě hodiny aniž promluvili slova. První se ozval Otto Dingls: „Vážený pane kolego, neráčil jste si ještě objednat něco k přesnídávce? Mohu vás ubezpečit, že je zde výborná kuchyně. Mohu vám objednat beefsteak?“

„Prosím, pane kolego!“

Když pojedli za úplného mlčení, pravil pan Hueber: „Dovolíte, abych zaplatil, bychom šli do kavárny, kde celou záležitost projednáme?“

„Prosím, pane kolego!“

„Budu tedy počítat: Máme dva beefsteaky po M 1.30. Dvakrát M 1.30 se rovná M 3.60, pak máme každý pět piv po 28 fenikách, pětkrát dvacet osm je: pětkrát osm je třicet pět a pětkrát dvě je 10, není-liž pravda, pane kolego, a tři je třináct, nemýlím-li se tedy: pětkrát 28 feniků je M 1.35. Račte to přepočítat.“

Pan Dingls vzal tužku a psal: „Dva beefsteaky po M 1.30 rovná se dvakrát 0 rovná se 0, dvakrát tři je pět, dvakrát 1 jsou 2: tedy M 2.50 a nikoliv M 3.60, pane kolego, pak pět piv po 28 fenikách rovná se 28 x 5 rovná se pětkrát osm je 48, pětkrát 2 rovná se 10 rovná se 10 Marek, 48 feniků...“

Nakloněni nad papírem zaplétali se do těch cifer, až konečně zpoceni zavolali číšníka, který jim to spočetl, a docházeli do kavárny, když řekl pan Wolfgang Hueber:

„A já vám nyní dokážu, že jste vy chybil při mé hvězdě o těch 0.00003205109812 milimetru.“

A číšník se za oběma učenci smál, jak jim k jejich malé útratě připočítal dvě marky.