Nešťastný gondolier Vittore

Benátská vzpomínka

 

Gondoliér Vittore stal na gondole u Ponte di Rialto, přepažující v těch místech Velký kanál, a čekal na cizince. Bylo to k večeru. Aby přilákal nějakého na svou loďku, zpíval tím měkkým nářečím gondoliérů:

Caro fio, puto mio,
ve potè, licar i dei, se xè bei,
no xè per mi...

„Milý synáčku, hezká osobičko, poslyš slovo: svou ruku polib si sám. Jsi jistě dosti hezký, ale ne pro mne ...“

Pozoroval jsem ho hodnou dobu od Ponte di Rialto a viděl, že žádný z cizinců nedá se zlákat zpěvem na jeho gondolu.

Pokračoval tedy silnějším hlasem:

Via! sclargemose,
Destachemose,
E passemola cosi!

„Vzhůru, my se rozloučíme, jeden druhému se vyhnem. Každý žij tak pro sebe!“

Nemělo to žádného účinku na kolemjdoucí cizince, kteří spěchali k Svatému Salvátoru. Vyzpíval již celou řadu písní, zpíval již smutné písně, pak bylo slyšet, že proklíná, a za chvíli nato slyšel jsem, jak překvapeně vykřikl: „Madonna mia!“ To jsem stál před ním a tázal se, za jakou cenu by mne dovezl do molo Riva degli Schiavoni, pod dožecí palác

Pět lir. pane,“ pravil s nestydatostí gondoliérů. Dám liru,“ odvětil jsem klidně. Postavil se do gondole a počal zpívat:

Caro fio, puto mio,
ve potè, licar i dei, se xè bei,
no xè per mi...

„Liru,“ přerušil jsem ho, „jinak, destachemose, jeden druhému se vyhnem, milý Vittore!“

Vittore jevil překvapení. „Signor, cizinec, mne zná?“

„Znám, vždyť jsem byl při tom, když vás hodila ta hezká žena předevčírem pod Svatým Silvestrem blíže ,Domo Tupolo’ do Velkého kanálu. Vy se nestydíte být shozen od ženy do Velkého kanálu? Pojedeme tedy za liru a při plavbě povíte mně něco víc o celé věci.“

„Aspoň dvě liry, signore cizince.“

„Liru padesát, Vittore.“

„Madonna mia, tedy platí!“

Jeli jsme tedy po Canalazzo, jak říkají Benátčané, tou tři tisíce osm set metrů dlouhou vodní promenádou, vodní ulicí paláců, jichž dnes ještě třicet architektonicky znamenitých vysílá do Velkého kanálu své sloupy, obarvené podle barev ve znacích patricijských rodů.

Za sebou zanechali jsme Ponte di Rialto, až do novověku jediný kamenný most přes Canale Grande, z něhož špína zrovna kapala.

Naproti stála budova finanční intendantury a na druhé straně Palazzo Manin, nyní národní banka, kteréžto dvě budovy, kromě slavné historické minulosti, víže ještě jedna páska. Totiž úplný nedostatek peněz!

Palazzo Grimani! Naproti němu letěl předevčírem do Velkého kanálu gondoliér Vittore, shozen do něho vlastní ženou.

Sám začal o tom hovor. „Madonna mia,“ pravil, když jsme na druhém břehu viděli Domo Tupolo, „tam mne vlastní žena Marta hodila do vody. Truchlivá historie, pane!

Pomodlím se k svaté Panně a pak vám budu vypravovat.“

Vytáhl z kapsy růženec a modlil se k Madonně. Gondola proplétala se mezi loďkami, kolem zpívali gondoliéři a vody Velkého kanálu páchly hanebně. Ženy vylévaly z pobřeží špínu do vody. Leklé ryby a mrtvá kočka, kterou proud unášel stále za námi, doplňovaly pohled na Canalazzo. Nebylo v tom zcela nic poetického. V některých oknech paláců sušili prádlo a na pobřežních ulicích okouněli špinaví žebráci, kteří se nechovali nijak slušně. Jednomu’dokonce překážely jen rozbité kalhoty z námořnické uniformy, aby si neudělal úplné pohodlí a nevykřikoval neslušná slova do Kanálu úplně nahý.

Vittore dokončil večerní modlitbu, zaklel, poněvadž nějaký opilý gondoliér málem by byl zubatým předkem své gondoly vrazil do naší, a počal vykládat:

„Byl-li signor na ostrově San Michele, tu ví, že po smrti přijdu, jako každý Benátčan, na ten ostrov, a neví-li, že tam je hřbitov Benátčanů, dovezl bych ho naň za tři liry. Když tedy signor ví, že na San Michele je hřbitov, povím mu, co neví. Jestli signora po hřbitově provázel starý Bartolomeo, tu signor měl si odplivnout, neboť má žena Marta je dcerou průvodčího cizinců po ostrově, starého Bartolomea. S Martou jsme se znali již dávno. Jezdívala na molo Riva degli Schiavoni kupovat melouny a fíky, ze kterých dělával Bartolomeo, bůh mu to nemůže odpustit, nápoj. Nakládal je do vína. Hle, teď jedeme kolem Palazzo Contarini delle Figuře, Palazzo Balbi, Palazzo Foscari. Ten nápoj (tamhle je Palazzo Giustiniani) převařoval a byl tak silný, že deseti litry opil jednou celou rodinu Nazoniů, která jela tam pochovat starého Nazoniho. Jednou vezl jsem cizince k němu a tu mne pozval na lahvici. Povídáme, povídáme a já najednou se počnu vychloubat, že celý ostrov La Giudecca obepluji pětkrát. Vsadili jsme se. Napravo máme palác Rezzonico, naproti Palazzo Grassi, Palazzo Contarini Corfu. A víte, oč jsme se vsadili? Já dal do sázky svou gondolu a starý Bartolomeo svou dceru Martu. Hned jsme šli do Capella Emilia a tam před sochou sv. Antonia poprosili jsme světce o požehnání naší sázky. Ty fíky ve víně naložené dělají divy, signore. Nalevo je pod řetězovým mostem Akademie, pak palazzo Manzoni, pane, a naproti mostu Palazzo, dříve zvané Cavalli, nyní Franchetti. Signore! Já pětkrát obeplul La Giudecca, pětkrát proplul Traghetto per Chioggia, ne na gondole, pane, tak sázka nebyla, ploval jsem jako ryba, ploval, jako když se koupají cizinci na ostrově Lido. A bohužel jsem se neutopil, madonna mia!“

Byl zřejmě pohnut a zahrozil směrem k ostrovu San Michele.

„Signore, já vyhrál Martu, ale já ji nechtěl. V těch dobách gondoliér vydělával peníze, a proto Marta chtěla mne. A vidíte, pane, svatý Antonio chtěl, abych si ji vzal. Přišel mne navštívit. Na Spigia di Santa Marta popíjíme jednou do rána v osterii (krčmě) bratrance Massariho, a tam, co je Punta di Santa Maria, lehnu si na nábřeží, abych se prospal. A kdo nepřišel ke mně ve snu! Sv. Antonio! ,Pil jsi,’ pravil ten světec, ,na Spigia di Santa Marta, tak si musíš vzít Martu, jinak má socha zmizí z chrámu Santa Maria della Pieta, a víš, co to znamená pro Benátčany? Mor!’ - Signore cizince, vy na mém místě byste též neudělal nic jiného, než vzal si Martu. A vidíte! Tři dny po svatbě, když jsem jí nakoupil šperky a dal peníze, prodala šperky a peníze dala praseti Magnenovi, aby si ten mohl koupit gondolu. - Nalevo je, pane, Palazzo Corner della Cà Grande, nyní prefektura, a dále, naproti prefektuře, myslím, že vidíte dobře, signore, Palazzo Dario. - To prase, Magneno, stalo se milencem mé ženy. Vozíval ji po gondole, koupené za mé peníze. Přišlo mně to laciněji, poněvadž jí kupoval teď šperky on. Nakonec opustila Magnena a chodil za ní Jacopo Sovino. - Jestli, pane, budete chtít si koupit laciné mosaiky, vidíte nalevo vedle Grand-hótelu Salviatiho skladiště mosaik. - Marta namluvila si tedy Sovina, a poněvadž já i její bývalý milovník Magneno byli jsme trochu pohoršeni, že veřejně se dala od něho obejmout, šli jsme vyhledat Sovina a požádat ho za vysvětlení. Zprvu myslil, že ho jdeme probodnout, a pak teprve, když jsme mu řekli, aby schoval nůž, požádal nás za odpuštění. Domníval se prý, že Marta nemá ani muže, ani milovníka. Pozval nás na láhev vína a častoval nás tak dlouho „Slzami Krista Pána“, až jsme mu odpustili. - Naproti tomu parníku zde stojí chrám San Gregorio, pane, a pod ním je právě ta krčma, kde jsme Sovinovi odpustili. - Myslil jsem, že budu nyní aspoň trochu šťasten, neboť má-li Benátčanka jednoho milovníka, pane, není to tak špatné - ale Marta, signore, jich měla za tři neděle o tři víc než tucet, madonna mia.“

„Měla Giovanniho, Antonia, Floriana, Girolama, měla Bajamontea, Alessandra, Pietra, Guglielma, namluvila si Giorgiona, Leonarda, a milovala Paola, přísahala lásku Cataneovi a dala si ráno dostaveníčko s Tintorettem v obecných zahradách. Dovezl ji tam milovník bárkář Olivolo a večer sešla se téhož dne s Nicolou Ghettelem. - Řekněte mně, koho jsem měl zabít z těch lidí? Bylo jich pomalu tolik, jako ryb v lagunách. - A nakonec jsem se do své ženy sám zamiloval a složil na ni píseň, kterou jsem zpíval v gondole:

Vu xè cara Marta mia,
carissima, cara mia!

(Vy jste, milá Marto má, nejmilejší milá má.) - A vidíte, signore cizince, ti chlapi si to zakázali, abych zpíval o Martě. Navedla je Marta, která nesnesla, aby její vlastní muž zpíval o ní, že je jeho milá. - Za půl roku, kdybych byl chtěl zabít jejího milovníka, byl bych musil pobít všechny gondoliéry.“

Vepluli jsme do kanálu Svatého Marka.

„Madonna mia,“ pokračoval Vittore, „za ten rok utekla mně s tolika, že si jejich jména nepamatuji, a v celém kalendáři není tolik svatých mužských jmen, kolik lidí si ona namlouvala. - Nu, a předevčírem jsem ji potkal pod Svatým Silvestrem, blíže ,Domo Tupolo’. Celý rok jsem s ní nemluvil, celý rok u mne nebyla, a víte, pane, já ji měl stále víc a víc radši. Jdu tedy k ní a pravím: ,Marto, mohla by ses stydět a jednou konečně se vrátit k svému muži.’ Nešťastnou náhodou řekl jsem to tak hlasitě, že to mohly slyšet ženy, co prodávají melouny, citrony, pomeranče, fíky a polentu.

‚Nevíš,’ pravila celá zahanbená Marta, ,že muž nesmí ženě před ženami vytýkat její milovníky?’

O tomto zařízení jsem nevěděl, pane, a proto jsem řekl: Styď se!’ Sotva jsem to dořekl, chytila mne - je po otci silná jako parník - a už jsem letěl do Canalazzo, madonna mia. - Hle, již jsme na molo Riva degli Schiavoni, signore, přidejte laskavě půl liry.“

Pohnut neštěstím jeho přidal jsem mu půl liry a stiskl ruku.

„Pane!“ volal za mnou gondoliér na břeh, „budete-li chtít někam jet, nezapomeňte na nešťastného Vittora pod Pontem di Rialto.“

Odcházel jsem. Za mnou zněl zpěv Vittorův, který lákal cizince na svou gondolu:

Caro fio, puto mio,
ve potě, licar i dei, se xě bei,
no xě per mi...

A za chvíli slyšel jsem:

Vu xě cara Marta mia,
carissima, cara mia!

Dal jsem se do smíchu nad neštěstím gondoliéra Vittora ...