Neštěstí v Tatrách

 

 

Dodnes ještě není rozhodnuto, komu patří vlastně Štrbské pleso v Tatrách. Zdá se, že to nepadá na váhu, neboť přírodní krásy jsou jaksi mezinárodní a užitek ze Štrbského plesa, toho čarokrásného jezera v Tatranské dolině, mají mezinárodní hoteliéři, kteří dřou turisty. Spor jest veden o tom, zdali patří Haliči, či Uhrám. Obydlené chaty jsou kolem jezera. Na severní straně platí daň do Haliče, na jižní platí daně Uhrám. Jezero nenese užitku. Mohlo klidně ležet mezi oběma královstvími a vítr by stejně klidně čechral jeho modrou hladinu, ale tu vzpomněli si zřízenci panství hraběte Potockého, že budou lovit ve Štrbském plese ryby. Ne-šťastnou náhodou uherská četnická hlídka nadávající na obtížnou pochůzku v krajině tak hornaté osvěžovala se v chladných vlnách jezera. Četníci zuli si boty a úřední své nohy dali líbat hravým vlnkám plesa Štrbského, které vyznačeno na uherských mapách zkomoleně názvem: „Čorda tó.“

A viděli zřízence panství hraběte Potockého zcela rozšafně lovit jezerní pstruhy, kteří jsou větší a chutnější než pstruzi z horských pramenů. Není známo, zdali též nějaké pstruhy žádali na zřízencích hraběte Potockého, jen tolik se zjistilo, že se potom střílelo a že uherské královské úřady vydaly prohlášení, že Štrbské pleso patří Uhrám.

Zcela dle římského práva o získání državy. Kde staří Římané zarazili meč do země, náleželo to Římu. Zde stačilo, když uherská četnická hlídka strčila si nohy do jezera.

Od té doby projížděli se četníci uherští po Štrbském plese a nedívali se jako turisti, jak se Tatry zrcadlí na modrých plochách vod. Lovili si pstruhy sami a čtvrt hodiny od plesa zřídili si něco velmi pěkného. Jakousi chatrč a kolem ní zásoby vyschlé kosodřeviny. A uvnitř bylo ohniště a kotlík, kde pekli si pstruhy. Měli tam také láhve borovičky. Jednoho dne, kde se vzali, tu se vzali, přitáhli až odněkud z polské strany od Zakopaného či až do Magury góralé, horáci s holemi se sekyrkou a s ručnicemi pytláckými a obklíčili zcela tiše bez všech vášnivých projevů provisorní uherské četnické stanoviště za Štrbským plesem a vyzvali je klidně, aby odtud odtáhli na věčné časy, že pleso patří goralům a góralé že patří Haliči.

Mohlo to ještě dopadnout poměrně dobře, kdyby četníci počtem čtyři nebyli vyjednávali o čestný odchod v plné zbrani i se zásobami lahví borovičky, které si nastrkali do plášťů.

Tatranští góralé nejsou žádní andělové, což sami doznávají, a zmínka o tom, že by nezískali ani četnické manlicherovky, ani jejich blůzy, ani pláště, a konečně ani borovičky od Poprádu, je rozzuřila.

Ze čtyř četníků vrátil se do Poprádu na četnické velitelství jen jeden, kterému se podařilo utéct, než ho svlékli úplně, ten měl na sobě služební blůzu a košili.

Ostatní se vrátili tak, jak bůh stvořil Maďary, celí uděšení a zsinalí.

Nato následovalo, že četníci přepadli jednu salaš nad Štrbským plesem a posekali salašníka a chtěli provést nějaké měření, s kterého sešlo, poněvadž na ně s protějšího vrchu stříleli.

Od té doby spory neutuchly a faktum je, že nesmí se nikdo objevit na Štrbském plese, kdo by měl nějaký aparát podobný něčemu, v čem by viděli góralé přístroj na měření.

Ztýrali jednou ku příkladu jednoho anglického turistu, který nesl s sebou do Tater nějaký cestovní patentní samovar.

A lepší poměry nebyly ani na straně uherské. V údolí Poprádu pod Lomnickým štítem, kam se ty spory přenesly, rozehnali sedláci v horách nějakou komisi, chtějící vyšetřit tyto spory.

A situace nijak nebyla utěšenou a tím méně, když konečně zevrubným vyšetřením zeměpisným se zjistilo, že i Lomnický štít a pásmo kosodřeviny pod ním na straně jižní patří Haliči. Za těchto okolností přihodila se inženýru Wiśńowskému z Krakova tato příhoda.

Patřil mezi lidi, kteří lezou v prázdné chvíli po horách. Když jsem s ním posledně tenkráte mluvil, pravil, že před svou smrtí rád by vylezl na Lomnický štít... A to se mu též jako muži, který vždy držel slovo, skutečně podařilo.

Lezl tam s ním nahoru od Štrbského plesa jeden cizí turista odněkud od królewstva, nikoliv tedy z „Galicijny“, dr. Gróbla.

Shledáme, že byl to obětavý muž. Vypravoval také, že pan inženýr Wiśńowski byl po celé cestě velice veselý a že mu pod samotným Lomnickým štítem ve výši 2200 m vyprávěl nějakou anekdotu, kterou však on, dr. Gróbla, již zapomněl pro vzrušující události, které potom následovaly.

Na Lomnickém štítě, na který se šťastně vydrápali, vykládal mu, přivázav se ke skalisku na provaz, a vyzvav ho, aby též tak učinil, aby nespadl, jinou anekdotu, kterou též ovšem dr. Gróbla již zapomněl.

Když pak sestupovali dolů a byli asi 20 metrů nad hustým lesíkem kosodřeviny, tu pan inženýr chtěl vyprávět novou anekdotu, ale sklouzl při ní a spadl dolů.

Událo se to tak rychle, že neměl dr. Gróbla času ho zachytit, aby doposlechl anekdotu, a vzpamatoval se teprv, když zezdola z kosodřeviny ozval se hlas pana inženýra: „Haló, pane kolego, já jsem živ.“

Dalším voláním bylo zjištěno, že pan inženýr Wiśńowski jest zdráv až na malé oděrky a na to, že jak padal do kosodřeviny, byly na něm roztrhány šaty, že však jest zaklíněn do spleti kosodřeviny a že se nemůže hnout. Že jest třeba doběhnout pro pomoc.

Dr Gróbla běžel tedy s vrchu dolů, a poněvadž se s té strany, kde byly propasti, k němu naprosto nemohl dostat, přiběhl na Štrbské pleso do uherské četnické stanice, kde byl odkázán, aby co nejdříve, poněvadž rychlá pomoc jest nezbytnou, doběhl na uherské četnické velitelství do Poprádu Najal tedy vůz a pozdě večer přijel do Poprádu, kde mu na četnickém velitelství řekli, že už je pozdě, poněvadž velitel četníků je u večeře, a bez jeho rozkazu že se nemůže nic dělat.

Jinak se k němu chovali roztomile, ba velmi roztomile, ale on tím sám byl vinen, že ho nakonec zavřeli do separace, poněvadž mluvil neustále o samé rychlé pomoci a chtěl tím obtěžovat i četnického král. uher. velitele u večeře.

Když ho všoupli za okované dveře, křičel: „Co jest to?“

S roztomilým úsměvem volali za ním četníci, že to znamená „Éjeli szállást“, t. j. nocleh.

Byl tam také doopravdy i do rána, a když kolem desáté hodiny ranní přišel četnický velitel, ujistil ho, že opravdu se nedalo prozatím nic dělat.

„Hleďte,“ pravil, „bylo by to úplně zbytečné. Váš přítel v kosodřevině nezmrzne, neboť noci máme neobyčejně teplé. Nyní se zařídí rychlá pomocná výprava, když víte, kam asi spadl.“ Dal si přinést mapu okolí, a když mu dr. Gróbla ukázal, kde se neštěstí přihodilo, vstal četnický velitel a řekl ledově: „Doopravdy se však nedá nic dělat. Váš přítel spadl na polskou stranu, neboť ještě ten kousek kosodřevinového háje patří Haliči. Kdyby byl spadl o 30 metrů dál, byl by spadl na uherskou stranu a pak ...,“ položil si ruku na srdce, „pak bychom mu už vyrazili na pomoc a vy, příteli, uděláte nejlépe, když nebudete protestovat, když vás teď povedou za obvod našeho magyarkiraly města Poprádu.“ Odpůldne byl dr. Gróbla zas na Štrbě a povozem po Viktorinině silnici dorazil do Zakopaného, kde bylo zjištěno na četnické stanici, že doopravdy inženýr Wiśńowski je v kosodřevině na polské straně. Záchranná výprava byla do večera sestavena a vyrazila ze Zakopaného.

Druhý den odpůldne dorazila na místo neštěstí.

V kosodřevině našli nějaké hadry a klobouk a něco, co se podobalo aspoň částečně botám.

Vůdce výpravy goral Kárala, starý zkušený muž, když podíval se na zem kolem, smekl čapku z ovčí kůže, sáhl si na pobitý pás a klekl na zem, při čemž se pokřižoval: „Pomodleme se hoši, tady byl medvěd ...“

Když dr. Gróbla vypravuje o té své příhodě, jest zřejmě rozechvěn a nakonec zakoktá lítostivě:

„A tu třetí anekdotu nedokončil...“