Nová Myšlénka

Humoreska

 

I
PŘED KOUPENÍM NOVÉ MYŠLÉNKY


Pan Papík byl již deset let literárně činným a všechny jeho literární práce, básně prózou i v řeči vázané, ležely nevytištěny doma, neboť v redakcích páni redaktoři vraceli je jeden po druhém, takže zprvu domníval se pan Papík, že jsou proti němu umluveni.

I dal si skvostný pseudonym. Psal se „Jan Papík Kostelnotřímelický“.

Bůh jest svědek, že byl to poetický pseudonym, neboť kdo zná vesnici Kostelní Třímelice, obdivuje se vůni lesů, které tu vísku obklopují, a obdivuje se všemu.

A ráno v lesích okolních je teprve nádherné. Pan Papík chtěl svůj pseudonym ještě zlepšit a psát se „Kostelnotřímelický Ranní“, neučinil však tak, neboť znal jedno perské přísloví, které praví: „Marno jest perly házet hyenám.“

Kostelní Třímelice ho velice zklamaly. Když předložil jednomu panu redaktorovi cyklus básní Stíny lesa, světlo rána, rána stíny, světlo lesa, a pan redaktor, když přečetl dvě, tři, pět, deset, řekl: „Milý příteli, pane Kostelnotřímelický, já jezdím do Kostelních Třímelic a chodím z Říčan přesně do Černého Kostelce, a na mou duši potkat vás v těch lesích, a že píšete, zřít, tak se stane neštěstí.“

Pan Papík se Stíny lesa, světlem rána, rána stíny, světlem lesa putoval do jiné redakce, kde pan redaktor přečetl si jen dvě básně a pak pokynul, aby se posadil.

„Povím vám, pane,“ pravil redaktor, „jednu historickou anekdotu. Král polský, slavný Sobieski, byl kdysi ve společnosti různých cizích vojevůdců, kteří poukazovali na to, že pluky Sobieského jsou tak bídně a mizerně ošaceny. Král Sobieski se usmál a řekl: ,Pánové, mé vojsko má ten divný zvyk, že nešatí se jinými šaty, než které vzalo nepříteli.’ - Pane Kostelnotřímelický, já vám nyní vytýkám, že vaše verše jsou bídné a mizerné. Co vy na to odpovíte? ,Já mám, pane redaktore, divný zvyk, že píši jen verše, které jsem vzal svým nepřátelům, neboť nepřítelem jest u mne každý, kterému jeho básně tisknou . . .‘ “

„Pane Papíku,“ řekl jiný redaktor, když oné sbírky četl první báseň:

Do stínů lesa světlo bije rána,
do světla lesů rána táhnou stíny,
nám perspektivy otvírá se brána,
zaklínujem duši v milé světla klíny,
a rosa lesů noh je našich vana,
a vodní páry, jedovaté blíny,
zpěv ptačí duše naší sladká mana,
můj otec měl kdys v městě obchod s víny,

„pochopuji, pane, úplně, že básníte, když otec váš měl kdys v městě obchod s víny; patrně jste si za mládí mnoho přihýbal ze soudků a nyní se u vás objevuje paralýza.“

„Dodávám,“ pravil pan Papík jinde, nabízeje své básně, „že nemám přitom žádných zištných myšlének, na honorář nereflektuji, poněvadž jsem soukromníkem, pracuji pro blaho lidstva, nezištně, úplně zadarmo.“

„Znáte německy?“ děl na to redaktor. „Znám, vášnosti.“ „K okresnímu sudímu v Bavořích,“ vyprávěl redaktor, „přivedli jednou muže, který neměl pas, ale říkal, že je básníkem. Bylo to za oněch dobrých časů. ,Wovon? Von Danzig! Gendarm, fünfundzwanzig!’ poručil básníkovi stručně vyplatit dobrý bavorský soudce!“

Pan Papík odešel zničeně, tiskna své rukopisy jako malé dítě kocourka, a dole zahrozil směrem k redakci, mumlaje nesrozumitelná slova následujícího obsahu: „Jednou - přijde čas - budete rádi číst - rádi brát mé verše - ale já, já odmítnu - já vás naučím ...“

Šel hrdě potom domů, do svého útulného pokojíčka, který uklízela domovnice Poplová, starší žena, dobrá jako beránek, které pan Papík každého rána, když mu z kavárny přinesla kávu, čítal své verše, neboť pan Papík náležel mezi nejplodnější básníky.

Když nyní přišel domů, sedl si ku psacímu stolku a psal:

Pěst vyzdvižena, bít se hotuji,
nádherný zápas nyní bojuji,
všem za zlost jeden proti všem,
toť Ostrolenka, hrdý těm . . .
Někoho šetřit nenapadá . . ,
vždyť deset let je pěkná řada,
mé verše hromem zadují,
jako že boha miluji . . .

„Tak to je úvod,“ pravil vznešeně, „úvod ku sbírce mých básní, které vydám svým vlastním nákladem. Ať mě to stojí pár stovek. Dám tisknout plakáty, dám inzeráty: ,Čtěte výbor básní Jana Papíka Kostelnotřímelického‘.“

Otevřel stolek a vybíral rukopisy. Pěkně by se vyjímalo, kdyby některé byly svázány praménky jeho dlouhých vlasů, vytrhaných při hledání rýmů, ale bohužel pan Papík byl holohlavý. Z těch jeho návštěv všemožných redakcí vypadaly mu roztrpčením vlasy.

„Dám dva úvody,“ pravil k sobě, „ten v řeči vázané a druhý jako báseň v próze.“

I psal: Jako když Lotos šumí nad řekou Indem Svatým, tak tiše v Den Veliký a Mocný otevřel dvéře své duše. On bez Otcovského Políbení Velkých Nadějí, On mlhavý v svém Cítění a pln světlého života, který zahřmí mocnými Údery zlatého srdce. A bral se po cestě Rudých Červánků, jež vpíjely se v nervy bušících Spánků Smrti. A šel v místa slavná, v životní procházky mužů kritiků. Šel a pěl Radost v temné prostory šedých domů redakčních. A oni Silní vrhli pohled nenávisti na něho. I zapěli mu píseň ve svých slujích a odmítnutých radostech Jeho. A Pohádkou o Buzduganu svištícím tíhou Strastí lámali mu srdce, ti Velicí a Hrdí. A píseň jim zapěl Nenávisti, píseň slavných Bojů, on odmítnutých duší Kníže . . .

Dopsav, srovnával své rukopisy a vybíral nejlepší ze svých sbírek: Stíny lesa, světlo rána, rána stíny, světlo lesa. Pohádka o šťovíku. Napadli dráteníci. Milování, milování, milování. Dům můj padl ohňům lásky v popel. Ze všech těch sbírek vybral po deseti. Pak vybral z Historických písní: „Král anglický Jindřich VIII. zbavuje se svých žen rukou katovskou“ a za protějšek svou báseň v próze: „Láďa mé lásky katankou“. Z Nábožných písní (neboť byl kdysi stoupencem katolické moderny) vybral: „Balada o ohavné smrti nevěrce“. „Mystérium chleba a vína“. Ze satirických básni vyňal: „Zbitý redaktor“. „Redaktor na kůlu“. „Redakce lidožroutů“ a „Košíkáři“, kterážto báseň vtipně líčila, jak odmítnutí literáti redaktory v redakčním koši máchají ve Vltavě.

Pak přidal cyklus Dnes, zejtra, popozejtří, včera a předevčírem. Kolo, koule, krychle, hrana. A pro širší publikum vlasteneckou báseň „Jsem agrárník, mám pole, role a přáteli mně šlechta je ...“

Když vše uspořádal, dal do desek a vydal se na pouť po tiskárnách . . . Přišel na Vinohrady a tu před jedním knihkupectvím povšiml si za výkladní skříní dopisu s podobiznou, který zněl:

„. . . Trpěl jsem nervózou a někdy „zanášel jsem se i myšlénkou ženu svou zavraždit, jak ona sama může dosvědčit. Když však objednal jsem si knihu Nová Myšlénka a řídil se podle ní, nervóza mne přešla ...“

A vedle toho byl plakát: Čtěte Novou Myšlénku, žádejte za prospekt! -

Pan Jan Papík Kostelnotřímelický vešel dovnitř a žádal o prospekt. Když prospekt přečetl, okamžitě koupil si první díl Nové Myšlénky a do tiskárny nešel. . .


II
NOVÁ MYŠLÉNKA (NEW THOUGHT)

Co je to Nová Myšlénka? Nová Myšlénka je výbornou myšlénkou, jak lze novým způsobem z lidí získat kapitál, o čemž vydavatelstvo Nové Myšlénky mlčí z důvodů pochopitelných. Je to (I. díl) asi šedesátistránková knížka, pojednávající nevědeckým způsobem o magnetismu osobním. Nová Myšlénka přišla k nám z Ameriky, kde mají patrně tolik magnetismu osobního, že chtějí ho trochu přenechat Starému světu.

Nová Myšlénka pojednává o pěstění osobního magnetismu, praví, že kdo jedná dle ní, vycvičí se tak, že každému bude imponovat, každého že si nakloní, každému že bude sympatickým. Člověk dá za tu knížku 60 kr., ale za těch šedesát krejcarů získá tolik sympatií, že může se stát třebas ministerským předsedou nebo vládním radou, jenerálem, a to všechno jen za šedesát krejcarů a za trochu té píle, kterou člověk věnuje cvičení očí dle návodu v knížce. Jeho zrak získá takové milé ostrosti, že kouzlu jeho zraku podlehne každý a každá, od obyčejného nádeníka až po muže postavené na nejvyšších místech.

Člověk imponuje, člověk vítězí a to jest ten osobní magnetismus a návod, jak ho vypěstovat, toť z Ameriky přišlá Nová Myšlénka.

Pan Jan Papík Kostelnotřímelický děkoval té šťastné náhodě, která vedla ho kolem knihkupectví.

Nyní nemusí dát svým nákladem tisknout skvostný výbor svých básní. Nyní prostě vycvičí svůj osobní magnetismus, navštíví nějakého nakladatele, svým zrakem mu bude imponovat, přinutí svým magnetismem, že nakladatel s největší radostí jeho dílo naloží.

Osobním magnetismem bude působit na kritiky, kritikové dílo jeho pochválí. Osobním magnetismem uplatní svůj talent, což nestojí v předmluvě Nové Myšlénky: „Divíte se, že lidé, kteří nemají tolik talentu jako vy, mnohem dále to přivedli ve společnosti, v úřadě a jinde? Odpověď leží nasnadě. Proto dále to přivedli, že vy svůj magnetismus osobní nedovedli jste náležitě uplatnit.“

Pan Papík četl bystře ve svém pokoji a studoval ohnivě Novou Myšlénku:

„Jak lehce lze vypěstovat magnetismus svůj? Jak lehce . . . Stačí k tomu umývadlo. Do umývadla dá se teplá voda. Do té teplé vody ponoří se hlava a oči se otevrou ve vodě na pět vteřin. Pak se člověk z umývadla vynoří, ucpe levou nosní dírku a na pět vteřin vdechne do sebe pravou nosní dírkou vzduch. Pak zadrží na pět vteřin dech a nato ucpe pravou nosní dírku prstem a vydechne vzduch levou dírkou. To děláte za den pětkrát, později díváte se ve vodě již deset vteřin, deset vteřin vdechujete dech, deset vteřin zadržujete vzduch v plicích a vydechujete. Když pak zrak váš má dostatečnou dávku osobního magnetismu, pamatujte si, že když s někým mluvíte, musíte se mu dívat přímo a velmi pevně do očí, asi tak jako krotitel se dívá na tygra a jiné šelmy. Pronesete větu a zamlčíte se, díváte se však stále tomu, s kým mluvíte, do očí. Pak zas pronesete větu a pořád na něho hledíte. Když se otočí, tak ho musíte obejít, aby přece zraky vaše se setkaly. Takovým způsobem získáte sympatii, imponujete a můžete toho, s kým mluvíte, otočit kolem prstu ...“

Pan Papík luskl prsty a šel k domovnici, rozkazuje jí, aby mu přinesla do umývadla teplou vodu.

Když teplá voda byla v umývadle, pravil pan Papík k domovnici :

„Paní Poplová, konečně po desíti letech dostaví se u mne úspěch.“

„Milostpán našel nevěstu?“ „Ale, Poplová, literární úspěch.“

„Ráčejí odpustit, já jsem hloupá ženská.“

„Poplová, podívejte se, co nyní budu dělat.“

Pan Papík Kostelnotřímelický ponořil svou talentovanou hlavu do umývadla a otevřel na pět vteřin oči a vynořil se. Pak pravil, zacpávaje si nosní levou dírku: „Počítejte, Poplová, do pěti.“ „Jedna, dvě, tři, čtyři, pět!“ Pak zadržel na pět vteřin dle návodu dech, ucpal si pravou dírku nosní a levou vydechl.

Paní Poplová dala se do smíchu: „Milostpán ráčí být dneska nějak veselej a žertovnej.“

„Poplová, to není k smíchu, to je vážná věc,“ pravil pan Papík, utíraje si obličej ručníkem, „ode dneška ať máte stále teplou vodu doma. Pětkrát za den ji přinesete. Ráno v osm a v deset hodin, v poledne, v pět a večer v sedm hodin. Tak a teď se postavte přede mne.

Když paní Poplová se postavila před pana Papíka, díval se jí upřeně do očí, až tato vyhrkla ze sebe: „Milostpane, voni se koukají jako sv. Alžběta u Mikuláše, ať jde člověk, kam chce, v kostele pořád se tak na vás dívá.“

Pan Papík neřekl ani slova, jen stále upřeně se jí díval do očí, až paní Poplová pronesla prosebně: „Milostpane ...“

Zas nic, zraky jeho se vbodávaly jí do očí. „Milostpane, jsou tak laskav, na mě už jdou mdloby ...“

„Tak vidíte,“ usmál se pan Papík, odvraceje se konečně, „úspěch se dostaví. Úspěch všude, milá matko, a nezapomeňte v sedm hodin mně přinést opět teplou vodu...,“ a luskl prsty . . .

Po odchodu udivené domovnice napsal následující báseň, kterou připsal nakladatelstvu Nové Myšlénky:


Ó, Nová Myšlénko, v tmu duší záříš, planeš,
co ujařmený lehneš, volný jak pták ráno vstaneš,
lei hrdě do světa, pryč pouta prokletá.

Mé Já se budí, vzkříšení den pěji,
ó, Nová Myšlénko, ty čaroději!
Buď požehnána, zdravena a ctěna,
buď rozšířena, lidstvem všude ctěna.

Lei hrdě do kraje, nechť zvučí šalmaje.
Ó, Nová Myšlénko, ty Mesiáši, meteore,
a splavně duše naší úctyhodný bystrý vore!
Sviť pochodní dál na pochod,

a šťasten bude lidský rod . . .

Za čtyry dni, když vyšel po obvyklém poledním cvičení svých očí pan Papík na procházku a šel kolem hokynářského krámu, dole slyšel z něho: „A, pan Vočičko, jde ...“ Nevěnoval tomu pozornosti, neboť jak mohl si domyslit, že jest to jeho přezdívka . . ?

Bohužel byla. Paní Poplová již po tři dny rozšiřovala podivné pověsti o chování pana Papíka Kostelnotřímelického. Té dobré ženě nešlo na mysl, proč pan Papík ponořuje hlavu do teplé vody, proč se ve vodě kouká, proč zacpává si střídavě nosní dírky, proč tak divně vydechuje a proč ke všemu koulí očima a konečně proč si ji vyvolil za zrcadlo, eventuelně její oči, do kterých se vždy dívá. Kdyby bylo jí dvacet let, neříkala by nic, ale takhle odvrhla úplně myšlenku, že by se byl pan Papík zamiloval, do ní, do třiašedesátileté babky.

Upozornila tedy napřed služky v domě na jeho divné chování, které postaraly se, aby přezdívka „očičko“ rozšířila se do sousedstva.

A konečně jednomyslně uznali, že pan Papík „vrtá“.

Toho dne večer pan Papík díval se přes půl hodiny domovnici do očí, až na tu přišly mrákoty.

Z toho soudil, že jeho osobní magnetismus je již tak vycvičen, že směle může nakladateli nabídnout svůj výbor básní.

*

„Ctěný pane,“ řekl druhého dne v pracovně jednoho nakladatele, „mé jméno jest Jan Papík Kostelnotřímelický.“

Za těchto slov přistoupil k nakladateli a díval se mu upřeně do očí.

Nakladatel sklopil oči. „Račte se mně dívat přímo do očí,“ vybízel pan Papík, „já přicházím vás požádat, abyste vydal výbor mých prací.“

„Pane, dovolte.“ - „Přicházím vás vybídnout, abyste vydal mé básně.“

Vyvalil na nakladatele oči, ano vyvalil, toť to pravé slovo, a čím dále tím více těsněji pokládal se na nakladatele.

Nakladatel počal blednout a ustupoval dozadu. „Vydáte, není-liž pravda,“ mluvil pan Papík, kouleje očima, „vydáte, není-liž pravda? Dívejte se mně do očí! Vydáte je, vydáte!“

Tlačil se na nakladatele, který ustupuje padl na pohovku, i lehl si pan Papík Kostelnotřímelický na něho, upíral příšerně oči, pan nakladatel zřel jeho rozšířenou pupilu a nabrav dechu zařval: „Pane Krátký, pane Kolísko, pane Majer, honem, ale honem!

Z komptoáru přiběhl pan Krátký, pan Majer a pan Kolísko, pokladní knihou omráčili pana Papíka Kostelnotřímelického a vyprostili uctivě svého šéfa z nemilé situace.

Pak vzkřísili omráčeného a odevzdali přivolané stráži, která odváděla pana Papíka Kostelnotřímelického na strážnici, kde chtěl ovšem bez výsledku působit na komisaře svým osobním magnetismem, podobně jako později na pány doktory z psychiatrické kliniky.

Když však pana Papíka Kostelnotřímelického zavřeli do blázince po delším zkoumání jeho duševního stavu a jeho básní, odůvodnili přec výrok jednoho geniálního učence, že geniálnost úzce souvisí se šílenstvím, a musím podotknout, že úspěch přec se dostavil, když kdysi improvizoval bláznům:

Ó Nová Myšlénko, ó Nová Myšlénko, ó Nová Myšlénko!
Však jednou přece tě ocení, na sebe vezmeš velení.
Ó Nová Myšlénko!