Nový rok

 

 

1. Přibývá dne o 1 hodinu 6 minut, čili:

2. Na Nový rok o slepičí krok.

3. Novoroční noc tichá a jasná znamená dobrý rok.

4. Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou jistě jen zlo.

5. Potká-li člověk na Nový rok jeptišku, má ji přeskočit, jinak zláme si v květnu nohu.

6. Když kolem Nového roku prší, poletuje o velikonocích sníh.

7. Když na Nový rok aspoň tolik slunce zasvítí, co by vozka bičem mrsknul, bude srpen jasný a pohodlný.

8. Má-li kdo zlou tchyni, pomodli se před obědem za ni otčenáš pozpátku a na jaře tchyně začne chřadnout.

9. Je-li na Nový rok hezky, budou také pěkné žně.

10. Kolikrát na Nový rok zívneš, tolik dětí se ti do roka narodí.

11. Obědvá-li u tebe na Nový rok policajt, znamená to postup ve službě.

12. Jak se daří o Nový rok, takový jest rok celý.

13. U Tábora chodí na Nový rok babka s děckem na rukou a vřeští. Lid tamější vysvětluje to tak: Když se Kristus Pán narodil, chtěl ho čert také vidět, i proměnil se v babu a díval se naň skulinou.

14. Nechceš-li, aby ti slepice zanášely, udělej z provazu neb z řetězu na Nový rok kolo a nasyp na ně slepicím zrní.

15. Máš-li lehkomyslnou ženu, můžeš, jsi-li žárlivý, též tohoto prostředku použít.

16. Bouchá-li děvče na Nový rok dveřmi, rodiče dočkají se na ní hanby v příštím roku.

17. Topíš-li se na Nový rok, přijdeš do nebe.

18. Potká-li nějaký panovník na Nový rok biskupa, nemusí mít strach o svůj život.

19. A konečně. Třpytí-li se v novoroční noc hvězdy, narodí se mnoho dobytka.

Ty drahý, milý Nový roku! Jak vidět, jsi obklopen poetickými proroctvími, lidová pranostika hádá dle tebe na všemožné věci a naši sedláci neměli nic jiného na práci než kombinovat, jak utvoří se budoucnost, když na ten den bude pěkně, když bude pršet, sněžit, vítr foukat atd.

Nový rok byl u nich pojmem velmi složitým a zatím nyní definice, co jest to ten Nový rok, jest velmi jednoduchou.

Jest to první den každého nastávajícího roku, to jest podle nynějšího občanského kalendáře den 1. ledna.

Lidstvo již ode dávných dob žilo nepřetržitě. Dělilo čas. Vynalezlo roky. Pojem velmi důležitý, kterým historikům byla ulehčena práce. Léta Páně toho a toho byla bitva tam a tam. Léta Páně toho a toho padlo v té bitvě tolik a tolik tisíc lidí. Léta Páně toho a toho vraždili se tam a tam. Lidé vynalezli léta, lidé vynalezli Pána, a lidé vynalezli léta Páně.

A byli to prvně kněží, kteří ohlašovali Nový rok. Ovšemže Nový rok, než občanský kalendář přesně určil jeho dobu na 1. leden, prodělal celou řadu změn. U Židů byl Nový rok první den měsíce tišri (naše září). Tu kněží troubili do světa s výše chrámu stříbrnými troubami od svítání až do západu slunce.

Ve starém Římě počínal rok prvním březnem. Staří Římané obětovali bohu Janusovi, který měl dvě hlavy, neboť i u bohů platí: „Dobře zpředu i zezadu oči míti.“

Stateční Římané posílali si na ten den navzájem novoroční dárky (strenae), jako otroky a otrokyně, slony a podobně. Též blahopřáli si navzájem, což udrželo se později v křesťanských dobách. Šťastný a veselý Nový rok! To dodnes slyšíte a čtete v novinách. Pokud se týče dávání novoročních dárků, zvyk ten uchoval se ve Francii (étrennes) a též u nás.

V Rakousku jest kupř. zvykem překvapovat občany na Nový rok malými dárky. Letos jest to kupř. zvýšení poštovních a telegrafních poplatků, kteréž nabudou platnosti dne 16. ledna 1907. Místní dopisy musí býti frankovány napříště 10 hal. místo šesti. Sazba pneumatických poštovních lístků a pneumatických zálepek zvýšena o 5 hal. V oboru telegrafování byl zaveden blanketový poplatek 2 hal. a zrušena snížená taxa za telegramy místní a stanoví se obnosem 6 hal. za slovo. Poplatek za obchodní telefony ve Vídni obnáší dle množství rozhovorů 300, 400 až 500 K, za telefony bytové 240 K. Poštovní poukázky stojí o 1 hal. více a za zálepky a pásky bude se vybírati 1 hal., jako náhrada výrobního nákladu. Rakousko-uherské mocnářství přeje všem svým spoluobčanům šťastný a veselý nový rok 1907!

Nový rok prvním březnem počínal též v Republice benátské, kteráž užívala ho až do svého pádu roku 1797.

V Pise začínali rok 25. březnem až do roku 1749. Velikonocemi začínali ve Francii od století dvanáctého až do roku 1563. A poněvadž velikonoce počínají různě pětatřicetkrát za jedno století, mívali Nový rok v různém čase a nakonec si to tak důkladně spletli, že roku 1495 slavili Nový rok dvakrát.

V Dánsku byli chytřejší. Tam si našli jednoho svatého, a to Tiburtia, dne 11. srpna. Toho se drželi až do roku 1559, slavíce tak najednou svého světce i Nový rok.

V říši byzantské měli napřed také potíže s Novým rokem, až konečně jeden císař pod velkými tresty nařídil, že se má Nový rok slavit dnem 1. září. Podle starých kronik vyskytl se tam jeden člověk, který veřejně prohlašoval, že je to nesmysl. Muž tento, jménem Antakus, byl trápen, žalářován tak dlouho, až uznal státní Nový rok.

Za doby Karlovců ve francké říši slavili Nový rok dne 25. prosince. A byl to Karel Veliký, který mimořádným a slavným způsobem oslavoval jeden Nový rok. Dal k větší cti a slávě boží upálit na Nový rok několik desítek Saracénů. Římský juliánský kalendář neurčil nic přesného a přes celý středověk hádali se kněží evropských zemí o Nový rok, až papež ŘehořXIII. ve svých opravách ustanovil i. leden za počátek roku.

Tento začátek nebyl však všude pevně dodržován, časem ustupoval libovůli panovníků, až objevil se opět ve století šestnáctém a sedmnáctém.

Nový rok je tedy výmyslem církve, respektive náš Nový rok.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Šťastný a veselý nový rok! Ráno se člověk probudí a slyší tiché klepání na dveře. Vchází domovník. Celý rok člověka pomlouval, celý rok se hádal, totiž s takovou partají, jako jsem já, a teď úlisně podává mně s úsměvem kousek tuhého papíru, na kterém je zlatými písmenami psáno: „Šťastný a veselý nový rok přeje domovník.“ Domovník stoje čeká.

Počkej, chlape! Jdu vážně k němu, stisknu mu ruku a řeknu srdečně: „Já vám přeji nápodobně šťastný a veselý nový rok!“

Chlapík zdrceně odchází a venku řekne: ,,To je ale špína!“

V kavárně přiblíží se k vám tiše jako kočka číšník.

Celý rok vám nenosil noviny, které jste si přál, po celý rok míval jste s ním boje o kousek cukru, a teď je u vás a důvěrně podává vám kalendářík a říká: „Vinšuju šťastný a veselý nový rok!“

Přejete mu jako domovníku a dodáváte: ,,A teď mně přineste Omladinu.“

„Dal ti něco?“ táže se v zákulisí kavárny číšníka jeho kolega.

„Pah, místo koruny mně přál veselý nový rok.“

stok, všichni nastavují ruce. Šťastný nový rok!

Mráz vám běží po zádech! Zástupy gratulantů rostou, tísní se na vás a nakonec vás rozeberou, ten vám svleče kabát, ten boty, onen kalhoty a všechno s přáním šťastného a veselého nového roku.

Tomuhle se říká sen novoroční noci.

Na ulici zastavují se lidé, smekají a tisknou si ruce. Veselý nový rok. Třebas ten člověk, kterému je přáno, neví, co bude zítra jíst, odpovídá s úsměvem: „Děkuji, děkuji, já vám přeji také.“

Po ulicích vidíte lidi s kalendáři visacími podpaždí. Spěchají domů, aby pověsili kalendáře na zeď.

V novinách objevují se novoroční povídky, novoroční gratulace a úvahy o tom, jak bylo loni pěkně.

Policejní strážníci mají vyleštěné knoflíky na uniformách. U místodržitele ohlašuje se příjezd hodnostářů, kteří jdou gratulovat.

V rodinách připravuje se sváteční oběd a čtou se poštovní knížky a fejetony o Novém roku z novin.

Tisíce lidí tváří se spokojeně.

Ale tisíce a tisíce lidí i. ledna roku 1907 hledí do budoucnosti s jinými pocity než vypasení měšťáci. Pro ty tisíce existuje jen jeden Nový rok, od kterého se bude pak počítat čas.

A ten Nový rok znamená den, kdy vymizí všechny tyto hloupé hříčky, kdy zchátralé řády se zřítí ...

A to bude slavná novoroční remunerace lidstva! ...