O jednom misionáři

 

 

Náčelník černohorského kmene Aimbouamao, kulhavý Ubereve, seděl za večera, kdy nejvíc štípe moucha tsi, která píchnutím dobytek usmrcuje, před svým palácem slepeným z hlíny a žvýkal pomalu listy stromu neznámého dosud jména, neboť všichni badatelé, kteří ten strom prozkoumali, padli za oběť lidožroutským choutkám kmene Aimbouamao, aniž by vzdělanému světu mohli říct jméno toho stromu, jehož listy obkládal kuchař náčelníka Ubereve roštěnou z ubohých badatelů a učenců.

Kuchař Uberevův jmenoval se Mamtcemcgi, což znamená „Jitřní paprsek“, a tento Jitřní paprsek smažil na rožni nešťastné zajatce bělošské, kterým jeho vladař dával přednost před masem černochů.

Večer byl nádherný. Byl to jeden z večerů v tropech, kdy z pralesů do vesnic nese větřík řvaní divoké zvěře, která než odchází do křovin, aby oddala se klidnému nočnímu spánku, požírá se navzájem.

Z blízkých močálů kroužily jedovaté páry, které u bělochů způsobují záchvat zimnice bahenní a černochy uvádějí do zvláštního stavu opojení.

Dnes nerozčilily tyto páry ani za mák Ubereva. Žvýkal dál pomalu listy a díval se tak smutně, jako by mu nějaký do zlatová upečený cestovatel temnou Afrikou náhle obživl a utekl.

„Musím si udělat pohodlí,“ řekl si po chvilce přemítání, „snad potom přijdu na veselejší myšlenky.“

Po této úvaze o pohodlí svlékl si plavky, které byly jedinou částí jeho garderóby, plavky pruhované barvou černou, bílou a červenou, dědictví to po německém misionáři, který před dobou dešťů podzimních šel hlásat slovo boží. Ubereve žil z něho jen tři dny, neboť chudák byl hubený.

Když si plavky svlékal, tu zasmušil se ještě víc, neboť si vzpomněl na misionáře. Vzápětí uznal za dobré zařvat na kuchaře.

Kuchař připlížil se pozpátku a po čtyřech. Byl kopnut, až odletěl, čímž byl přijat k audienci. Přijal tento důkaz pocty, s mlaskáním vstal a poklonil se: „Přejete si, požehnaný Ubereve, jehož dobrota jest dvakrát dvakrát dvakrát větší než dvakrát dvakrát dvakrát tak veliké jezero Ugreve jako dnes?“

Toto nesrozumitelné přirovnání přijal Ubereve s milostivým pohledem, rázem však se zachmuřil a řekl: „Ten misionář byl dobrý.“

„Z kuchařského stanoviska nikoliv, vaše veličenstvo,“ řekl kuchař, „byl příliš hubený a musel se tukem podlévat, jinak by se byl připálil.“

„Měl maso tak křehké, Mamtcemcgi,“ povzdechl náčelník Aimbouamaův, „zrovna se na jazyku rozplývalo.“

„Kdyby byl tučnější, pak by vaše veličenstvo vidělo, co bych byl udělal. Byl by tisíckrát chutnější než ten anglický cestovatel a stokrát chutnější než onen kupec arabský. Dávám skromný návrh, vaše veličenstvo, chytíme-li příště misionáře, dejme ho důkladně vykrmit!“

„Biskup1 z misionáře je tvůj,“ řekl vlídně Ubereve, a oči náčelníka Aimbouamavů pohlížely s nadějí na kuchaře Mamtcemcgiho.

Byla to velká slavnostní chvíle, když přivedli před Ubereva jednoho krásného dne opět po dlouhém čase chyceného misionáře. Byl to muž v nejlepších letech, vyhublý ale dlouhým strádáním až na kost. Tento misionář znal skupinu afrických jazyků Mba, ku které patřil i jazyk Aimbouamaoů. Byl rozšafný, dovedl s černochy zacházet a jeho jedinou radostí bylo křtít lidi. Tento sport prováděl důsledně. Nelekal se ničeho. Byl to sportovec, který necouvne před žádnou překážkou. Zavazadla jeho byla skromná. Kříž, růženec, bible, Tomáše Kempenského čtvero Knih o následování Krista a Utrpení a životy svatých. Kromě toho mluvnice a slovníky jazyků Mba, lahvička rumu, pár čistých onucí, jeden špinavý kapesník, doporučení biskupa v Kolíně nad Rýnem, pas vidovaný konsulem britským na ostrově Zanzibaru a seznam pokřtěných černochů.

Šaty jeho byly rozbité, kalhoty prokousané od termitů, neměl vesty a jeho kabát podobal se rozstřílenému praporu. Zatím co se dělili o jeho dva domorodé sluhy, pravil misionář vlídně se usmívaje k Uberevemu: „Mějž zalíbení v nejsvětější Trojici.“

Ubereve hleděl na zajatce labužnicky a nechal ho mluvit. Jaký je pěkný, a což až bude vykrmen. Jaký bude chutný ten německý misionář. Zatím misionář mluvil dál v této choulostivé situaci: ,,Připomínejž často sobě: Nebývá nasyceno oko hleděním, aniž ucho slyšením naplněno bylo. Přičiň se tedy, bys odvrátil srdce své od milování věcí tělesných a sebe povznesl k věcem neviditelným.“

Ubereve ale neodvrátil oka od misionáře, který byl pro něho onou věcí tělesnou. Ať mluví dál! Budeme ho hezky krmit masem antilop a kaší z gizboabů.

„Marnost jest vezdejší život na mysli míti, k věcem pak budoucím nepřihlédati. Marnost jest tělesným žádostem po vůli býti a po věcech dychtiti, pro kteréž pak těžký trest musí být snášen,“ bylo dál slyšet kázání chyceného misionáře.

Ubereve viděl v duchu, jak vykrmený misionář má kypré tvary. Poplácal vlídně zajatce po zádech a poručil, aby ho svékli a odvedli do jeho paláce, kde bude krmen do té doby, dokud o jeho konečném osudu nerozhodne umění kuchařské pana Mamtcemcgiho.

Náčelník Ubereve trávil nyní celé dny u misionáře, který vůčihledě se spravoval. Sluha boží považoval vlídné přijetí za prst Páně, aby nyní snažil se všemožně přivést pohanského hostitele do lůna církve. Proto celé dny kázal náčelníku, který na něm v pravém slova smyslu mohl oči nechat.

„V tomto životě, milý synu,“ káže německý misionář, „nikdo není před pokušením bezpečen.“ „Jak mu sílí stehna,“ myslí si v duchu Ubereve a praví k misionáři: „Otoč se, miláčku...“

Misionář vůčihledě sílí. Antilopí maso mu svědčí, i kaše z gizboabů a přitom uvádí Ubereva do křesťanství.

„Synu, opusť sebe samého a najdeš mne. Pravý prospěch člověka záleží v sebezapření. Synu! Častokráte se člověk pro věc, kterou žádá, náramně pachtí; když ji ale obdržel, jinak o ní smýšleti počíná dle Hospodina, tyť vždycky jsi tentýž a na věky zůstáváš!“

Ubereve plácá misionáře po zádech. Jaká to bude roštěná! Misionář mluví o pohanech, kteří budou se v pekle smažit.

„I misionáři přicházejí do pekla?“ ptá se se zanícením, slyše o smažení Ubereve.

„Nikoliv, můj synu, sluhové boží přijdou do nebe, kde budou se radovat spolu s těmi, které obrátili na víru Kristovu.“

A misionář napije se mléka divokých koz, které ho činí tak pěkně masitým, a pokračuje ve vypočítávání výhod, jež mají pokřtění.

„Pokřtěnému,“ praví, „vše se zdaří, co podniká, dej se pokřtít, milý synu.“

Kývá souhlasně Ubereve. Jak už hezky ten Němčík sesílil, už není ho víc třeba krmit!

„A až tě pokřtím, pak hostinou oslavíme tvůj křest, milý synu Ubereve.“

Zas kývá hlavou Ubereve a usmívá se labužnicky. Dá se pokřtít a oslaví svůj křest hostinou...

*

A za tři dny první křesťanský náčelník kmene Aimbouamao, kulhavý Ubereve, slavil svůj křest, při kterém hostil nejlepší svého kmene roštěnou z misionáře, který ho před čtyřmi hodinami pokřtil.

„Tohle křesťanství jest dobrá věc,“ poznanenal kuchař Mamtcemcgi, pochutnávaje si na slíbeném biskupovi z misionáře ...

„Ano,“ řekli plnými ústy nejlepší z kmene Aimbouamao.

1) Biskup, církevní hodnostář, a jinak jako u husy ona část těla, kde končí kříž.