O katolickém tisku

 

 

Poslední dobou utrpěl jsem nenahraditelnou ztrátu. Zemřela mně teta, kterou jsem neznal, ale která patrně mne znala až příliš dobře, a proto mi odkázala pět ročníků časopisu ,,Růže dominikánská“, orgánu to růžencového bratrstva. Jaký účel mohl sledovat ten odkaz? Zajisté že účel polepšující. Neboť v jednom z ročníků těch stojí psáno: „O, kéž tedy nábožného čtenáře časopisu toho pravá svatá a obživující víra k rozjímání povzbudí, tu my se budem dle ducha církve modliti, a ač ještě na světě v prachovém obalu putujeme, stanem se s dokonalou svatou obcí chvalozpěvem. Dle toho horlivě čtemež Růži dominikánskou, a když se v ní náležitě čisti naučíme, naučíme se také dle vyřčení sv. Augustýna náležitě živu býti, a kdo náležitě živu býti umí, utěšeně též umře.“

Ach, dobře, teto! Tys nechtěla, abych umíral neutěšeně! Čtu Růži dominikánskou, zastavuji lidi na ulici a ptám se: ,,Četl jste Růži dominikánskou?“ Do hospody již nechodím a večery trávím nábožným rozjímáním a četbou dobrých časopisů, jako je ,,Sv. Vojtěch“, „Kříž“ a „Marie“, „Sv. Čech“, „Sv. Meč“, „Vlastenec“, „České Květy“3 a jiné.

Čtu všechno! Povídky, básně, říkáníčka, čtu i Rajskou zahrádku. Potoky slzí se mi derou z očí. Čtu v jednom z těch časopisů povídku: Zhovadilec. V jedné obci na Moravě žil lotr, který na Velký pátek chtěl uspořádat vepřové hody. Za tím účelem šel zapíchnout svého vepříka. Když vepříka svazoval, tu dopustil se několikrát zločinu rouhání.

Nebe se ovšem na zhovadilce nemohlo dívat. Trest přišel vzápětí. Zhovadilec vrazil si nůž do srdce, byl na místě mrtev a vepřík vesele utekl na faru.

Co krásy je nahromaděno v jiné povídce: Boží mlýny. Motto: „Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.“ Na střeše kostela pracovali tři pokrývači. Katolík, evangelík a bezvěrec. Stalo se, že najednou Bůh tomu chtěl, aby se zřítili k zemi. A tu se stalo, že bezvěrec zabil; se, evangelík zlámal si nohu a ruku a katolík zůstal úplně bez pohromy. Evangelík, jakmile to uviděl, přestoupil na katolickou víru.

V jiné povídce líčí se, jak blesk udeřil do skupiny dělníků. Kdo z nich byl socialistou, ten byl popálen. „Bohu díky,“ praví spisovatel, „mezi dvaceti byli jen dva socialisti.“ Jak vidět, zde to se socialisty dopadlo ještě dobře. Zle to dopadlo s jedním socialistou na vsi, který šel kolem faráře a nepozdravil ho. Mrtvice učinila konec jeho životu.

Mrtvice, prozřetelnost a blesk. To jsou oblíbené závěry zejména ve Sv. Vojtěchu Nahrazuje to inkvisici. Ale poněvadž církev nechce zůstat pozadu, dal nedávno jeden katolický spisovatel přejeti nevěrce automobilem. Člověk se od takových zajímavých článků nemůže odtrhnout. Čte i úvahy, jako: „Je urážka proroka Eliáše zločinem rušení náboženství ?“ Odpověď lehká. Zajisté. Je to tak logické, že prorok Eliáš stojí za šest měsíců v kriminále. Dříve na to byli medvědi.

Ovšem dlužno konstatovat, že přece jen jsou lidé, kteří přicházejí k náhledu, že dříve vedli hříšný život, a kterým stačí důkaz o zázracích, že ihned vrátí se do lůna církve. Jako v té povídce: „Jak se žid Kraus stal katolíkem“. Tento chlapík nevěřil, až ho přesvědčil farář. „Vy myslíte, že zázraky nejsou, tak se podívejte, pane Krausi,“ řekl farář, „jednou v pátek viděl jsem malého hocha, jak jedl vuřta před jedním domem. To mne ovšem dojalo, že jsem se počal modlit: „Pane bože, ty vidíš tu zhovadilost, jak se jí v pátek maso. Pane bože, dej, ať ten dům na toho ničemu spadne.“ Ale najednou jsem si vzpomněl, že ten ničema je příliš malý, než aby snad věděl, jak strašný hřích páše. Proto jsem se počal modlit ještě vroucněji: „Pane bože, odpusť mu a nedej, aby ten dům na toho malého hříšníka spad!“ A vidíte, pane Krausi, bůh vyslyšel mou modlitbu a ten dům nespadl na toho chlapce. Věříte již v zázraky?“ „Věřím,“ odpověděl zahanbeně Kraus, a netrvalo to dlouho, přestoupil na katolickou víru.

Jak vidíte, stačí podle těch náboženských povídek velice často jen dobré slovo. To slovo napraví i vzbouření. Tak v povídce „Slovo včas“ v Růži dominikánské. Dělníci pracovali na jednom panství za dvacet dva krejcary denně. Najednou jim to bylo málo, vzbouřili se a táhli na majitele panství. Majitel panství ale řekl ke vzbouřencům: „Lidičky, nebijte mě, já vás z toho vyvedu, pojďme na hřbitov.“ Na hřbitově změřil hrob chudého dělníka, který nedávno zemřel. „Lidičky,“ povídá, „ten hrob je půl třetího metru dlouhý, a teď půjdeme k mé hrobce.“ Měří metrem hrob. „Lidičky,“ povídá, „můj hrob je také půl třetího metru dlouhý jako hroby vaše. Jděte tedy klidně domů, neboť vidíte, že po smrti jsme si všichni rovni.“ Dělníci ovšem uposlechli, odprosili majitele panství, pracovali za dvaadvacet krejcarů denně a těšili se na smrt, která vyrovná majetkové protivy.

Jak vidíte, luští katolický tisk tak lacino sociální otázku, že se člověk od těch časopisů odtrhnout nemůže. A maně člověku na mysl se dere čtvero otázek:

I. Což by bylo z pokolení lidského bez katolického tisku?

II. Což již pomocí katolického tisku z něho jest?

III. Co by z něho ještě pomocí katolického tisku býti mohlo?

IV. Co z něho pomocí katolického tisku zajisté ještě bude? Končím básní od knížete z Hohenlohe, duchovního rady biskupství bamberského:

Odpustil jsi hříšné ženě,

slyšels lotra utěšeně,

tak i já se mohu těšiti,

nejsem hoden smilování,

ale račiž pro mé lkáni

věčného mne ohně zbaviti.

Pročítáme-li katolickou četbu, ať v próze, či ve verších, seznáme, že sedmileté dítě dovedlo by redigovat celý katolický tisk.


3) Ne „Květy“ Vladimíra Čecha, ty nečtu, poněvadž do nich nepíše páter Podlaha.