O krásné paní a medvědu ze Začaljanské doliny

 

 

I

Jednoho dne se stalo, že si vláda vzpomněla na královské uherské lesy na Maguře, ke kterým se doposud chovala macešsky.

Myslím, že byli tenkrát ve vrchní správě královských statků sentimentálně naladěni, když se rozhodli, že potřebují ty hvozdy opatrovníka. Proto poslali tam nahoru Ďulu Ragáse, královského myslivce, který doposud hlídal státní revíry v Miškolci.

Seděl právě při víně v kasině a bavil celou společnost vypravováním o svém nejnovějším dobrodružství, které zažil s cikánkami za potokem. Hádaly mu z ruky, že odejde, aby se vícekrát nevrátil. Líčil, že za toto pěkné proroctví dal staré cikánce starý půlzlatník. Zmínil se pak mimochodem, že pak šla s ním jedna mladá cikánka a že se přitom nejednalo o žádné hádání z ruky.

Byl by jistě nastínil dále krásu mladé černooké dívky, kdyby byl pro něj nepřiběhl hajný, že přijel vrchní inspektor správy státních statků a že čeká na něj v myslivně.

Tak se Ďula Ragás dověděl z úst samotného inspektora státních statků, že se jim zželelo opuštěných lesů v Máguře a že jest jmenován královským vrchním myslivcem tam nahoře v Začaljanské dolině. Tázal se ho též, zdali mu stačí dva měsíce na to, aby uvedl zde všechno do pořádku a oženil se.

„Jak to, prosím?“ tázal se polekaný pan Ragás.

„Víte,“ řekl inspektor otcovským hlasem, „nechci vás nijak těšit. Doufám, že máte tolik statečnosti, abyste si beze všech iluzí dobře uvážil svou situaci.“ Mluvil velmi laskavě o tom, jak není naděje, že by se kdy dostal z těch vrchů. Kromě toho třeba vzíti v úvahu, že v tom pralese nenajde se živé ženské duše. Kdo se tam dostane, je odříznut od světa. Státní správa upraví mu tam pěkné, pohodlné sídlo v jednom opuštěném hajduckém srubu, přidá mu k ruce dva hajníky a Začaljanská dolina opět oživne. V létě může chovat ovce a objednávat si knihy. V zimě zapadne všechno sněhem, žije se ze zásob. „V krbu praská oheň,“ pravil poeticky, „a tu vám doporučuji mít na klíně mladou ženušku.“

„Dobře,“ řekl zdrceně pan Ragás, „koho si mám ale vzít?“

„Bohužel, v tom vám poradit nemohu, to je věc čistě soukromá. Ožeňte se, s kým chcete, ale musí to být nějaká statečná žena, poněvadž není vyloučeno, že na vás nepřijdou se starými ručnicemi hajdamáci. V Karpatech už nám zastřelili tři královské myslivce. Ovšem,“ dodal ten utěšitel, „že se to nemusí opakovat v Maguře. Magura nejsou Karpaty. Neznám sice tamější lidi, ale nemusíme hned si o nich myslit to nejhorší. Jste velmi schopný člověk a hodíte se zcela dobře do té divočiny. Představte si, že jsou tam vlci, divoké kočky, rysové, černá zvěř a medvědi. Známe, že se ničeho nebojíte. Dělat nemusíte nic než ty hvozdy opatrovat a to je krásná věc.“

„Představte si,“ pravil pan Ragás, „že by vás tam přeložili, co byste dělal?“

Inspektor rozpačitě řekl, že on je starý člověk a že se pro takové věci nehodí. „Myslím,“ řekl rozčileně, „že bych se zastřelil. Vy jste však mladý muž, který má v těch hvozdech budoucnost. Půjdu k ministrovi vnitra a pojmenujeme vás ředitelem těch lesů. Přidáme vám pět tisíc korun. Musíte být přesvědčen, že bude to idyla. Ožeňte se pěkně a hlavně naučte hrát ty své hajníky šachy. Když v zimě po tři měsíce nemůžete ven pro bílé sněhové hradby, bývá dlouhá chvíle. Také si můžete zaopatřit klavír. Můžete být opilý každý den, ale hlavně ty šachy a manželka. Vezměte si s sebou také karty a za dva měsíce ať jste v Začaljanské dolině.“

Toho dne měl jeho hajný zlou vojnu. Pan Ragás křičel, že všechno postřílí, jeho, sebe, celý Miškolec. Pak odběhl do kasina, kde u lahví heďaljského samotoku seděli až do čtyř hodin v noci. Po čtvrté hodině přitáhli pak páni z kasina před miškolskou radnici a jednohlasně vykřikli: „Dejte ženu panu Ragásovi!“

Notář odvlékl si pana Ragáse domů a objímaje ho na chodbě, citlivě řekl: „Bratře Ďulo, víš co, já ti dám svou sestřenici Zošku. To děvče se nikoho nebojí. Jednou na Rábě vytáhla z vody tonoucího zákopníka. Ani bys nevěřil, že je tak statečná. Ona ti má modré oči, víš, takové komické a to je švanda.“

Dal se do smíchu a ještě na posteli smál se a říkal: „Bratře Ďulo, ona ti má takové komické modré oči, to ti je legrace a na Rábě vytáhla zákopníka, to ti je švanda. A hezká je. To je, švagře, legrace.“

Když pak druhého dne uviděl v Rimavské Sobotě, kam zajeli, pan Ragás ty modré komické oči slečny Zošky, počal je mít rád.

Za týden nato šel s ní alejí vrb u Rimavy říčky a počal rozhovor o tom, že jaktěživ neviděl tak vysokou, pěknou kukuřici jako letos. Pak mluvil něco o hruškách, o moruších a ukončil to radikálně slovy: „Dovolte, slečno Zoško, nešlo by to nějak udělat, abych si vás mohl vzít za ženu?“

„Počkejte, já si to promyslím.“ Obešli celou Rimavskou Sobotu a když tak šli mlčky přes hodinu, slečna Zoška se zastavila a řekla: „Myslím, že to půjde.“

„To jsem rád,“ zvolal pan Ragás a za dva měsíce v Začaljanské dolině seděla mu ona na klíně u krbu zcela v intencích pana inspektora správy královských statků.

Za čtvrt roku nato počala se paní Zoška nudit a vzpomínala na jasné, světlé roviny u Rimavy, ozářené žhavým sluncem, které zlatí zrna kukuřice.

II

Začaljanská dolina nebyla tak liduprázdná a pustá. Na druhém jejím konci udil ovčí sýr nad ohništěm Ondřej Taraščuk, zatímco před jeho sroubenou chatrčí provaloval se líně velký černý ochočený medvěd Míša.

Nebyl Míša odtud z Magury a mohl by vyprávět o sobě pravou odyseu. Narodil se pod Popadijí v Lesních Karpatech, v těch velkých, divokých a čarokrásných lesích, kde je za nocí slyšet tajemné houkání a kde není silnic, není cest. Jednoho dne si vyšla s ním matka na procházku a potkala jednoho z těch divokých synů Lesních Karpat. Medvíděti bylo osm měsíců a byl to již krásný mladík. Setkání to mělo za následek, že medvídě osiřelo, neboť onen muž zabil mu matku tesákem.

Podařilo se mu utéci a prožilo pak zlou zimu v nejsevernější části Lesních Karpat. Uznalo za dobré odebrat se o kus dál s nadějí, že v jiných lesích bude to lepší.

Proběhlo i Spišskou stolicí, Tornu i Abau, protlouklo se i gemerskými lesy, potloukalo se i po Tatrách a přešlo do Magury.

Jednoho dne slezlo z hor do Začaljanské doliny a v noci oblehlo košiár s ovcemi i chatrč Taraščukovu s nejasnou nadějí, že se dostane na jeho ovce. Usnulo slabostí v strašném mrazu a tak je ztuhlé našel Ondřej Taraščuk. Odnesl je do jizby k ohništi a vyšel ven, aby si nabrousil na kamenu nůž, hodlaje medvídě stáhnout.

Jaké bylo jeho překvapení, když se vrátil a černý velký kotouč chlupů najednou se počal protahovat. Pak vstalo a batolilo se kolem ohniště a přátelsky mručelo. Když očichalo všechno, sedlo si vedle překvapeného Ondřeje a směšně se na něho dívalo.

Ondřej Taraščuk dal se do smíchu nad tak komickým hostem a hodil mu jednu placku z otrub a poplácal hosta po zádech. Medvídě placku snědlo, snědlo i druhou a zcela podomácku počalo si upravovat u ohniště svůj kožich. Pak si lehlo k nohám Ondřejovým a usnulo jako nejspravedlivější tvor v největším bezpečí.

A Ondřej Taraščuk se smál, až to bylo slyšet do Začaljanské doliny. Od té doby byli ti dva přáteli. Rozumělo, že mu v delším kázání navrhuje, aby se chovalo slušně a vystříhalo se všeho, co by mohlo zkalit jejich přátelský poměr.

Taraščuk měl také nejasné vědomí, že je křesťan, aspoň mu tak říkal jeho otec, kterého pochoval na jednom vršku a na hrob snesl pracně přes léto mohylu. Vzal tedy jednoho dne, když sněhy roztály, medvídě a odnesl je k začaljanskému potoku, kde je pokřtil, při čemž se modlil: „Nejslavnější velkomožný Bože! Prosím tě o to, abys vzal na vědomí, že se tento macek jmenuje Míša a prosím tě, aby se mně vydařil ku tvé i mé spokojenosti.“

Míša se mu také vydařil. Chodil za ním jako pes, potloukal se volně v okolí a nepůsobil mu žádných starostí. Živil se čistě jen stravou rostlinnou, až na nějakého toho divokého králíka.

Vždy ráno upravoval si toaletu a pak se šel se svým přítelem podívat do košiaru na ovce. S těmi žil v přátelském poměru. Někdy se křížkoval s Ondřejem a tak prožívali oba v pralese nejpěknější chvíle. Chodíval s ním i na lov a tak se jednoho dne stalo, že v lese pod Zubrinou potkali jednoho hajníka pana Ragáse, Vazilu, Slováka ze Spiše.

Vazila toho dne přiběhl k srubu pana Ďuly Ragáse a vpadl do pokoje, kde u klavíru zpívala paní Zoška jednu ze smutných romancí z doby krále Matyáše. Vrchní královský myslivec šel na obchůzku k řece Popradu a mladá paní byla sama s nejasnými tužbami a touhami v této samotě. Představte si, že již pětkrát zívla.

„Velkomožná paní,“ zvolal uděšeně Vazila, „medvěd a muž.“ Pak se posilnil douškem pálenky z čutory a rozhovořil se o svém podivném setkání.

Paní Zoška vstala a řekla jen: „Pojď mně ukázat, kde jsou.“

A toho dne uviděl Ondřej Taraščuk poprvé ve svém životě modré oči. Nerozuměl, co mu povídala, usmíval se rozpačitě, když hladila medvěda. Pak řekl večer k Míšovi: „Že se ti, Míšo, líbily modré oči velkomožné paní?“

Paní Zoška naproti tomu si večer řekla: „Nagyon szép, opravdu krásný člověk.“

Kdyby byl mlčel, nemuselo se stát, že jednoho dne řekl podivným hlasem pan Ragás k paní Zošce: „Dnes, má drahá, jdu na medvěda.“ Když se za dlouhé čtyry hodiny vrátil, řekl k ní velmi vlídně, že jednoho zastřelil a druhý že mu utekl. Bylo to pravda. Míša utekl do vrchů Magury. Za několik dní nato nevrátil se pan Ďula Ragás ze své obchůzky již do svého srubu. Zmizel beze stopy navždy.

Když jsem jednou přišel pod Dobšinu, ukazoval mně pan Mikleš, známý po celém kraji, že zabil již tucet medvědů, velkou čerstvou kožešinu medvědí.

„To mně, prosím, vysvětlete,“ řekl, „když jsem tohoto medvěda vyvrhl, našel jsem v jeho žaludku zlatý kroužek, patrně snubní, ve kterém bylo vyryto: Zoška 19 8./VII. 09.“

III

Začaljanská dolina nebyla opravdu tak nudná. Paní Zoška shledávala, že se v ní žije dokonce příjemně a že ti dva sousedé jsou roztomilí. Začaljanská dolina byla tichá a mlčenlivá.

Vazila si mohl z toho vzít příklad a nemusil by dnes říkat: „Ach vy má prokletá ústa, ty můj ničemný jazyku. Proč jsem já všechno vyžvanil panu Ragásovi?“