O silvestru

 

 


„Třicátý první den měsíce prosince čili staročesky prasince věnuje se k tomu, aby občané bez rozdílu pohlaví užívali radosti života, jako aby jedli přes míru, pili přes míru, milovali přes míru, šplhali se v noci na lucerny, zastavovali kočáry, hulákali, hádali se s policajty, rvali se s policajty i laiky, nadávali si, dělali půlnoční scény a ráno posílali si se zadumanou tváří pro slanečky a sodovou vodu.“

Tohle mně vždycky vykládal strýc farář a dodával: „Milý jinochu! Den třicátého prvního prosince je den ohavností spuštění. Na svátek svatého Silvestra, na den památky muže svatého, dokonalého, dějí se ty orgie! Svatý Silvestr byl, jak ti zajisté dobře(?) známo, papežem. Svatý Silvestr umřel léta Páně 335.“

„Před Kristem, strýčku, nebo po Kristu?“

Ani tato otázka strýce nedopálila a mne nezbavila muk duševních poslouchat život bohabojného stařečka. Dělal, jako by mne neslyšel, a pokračoval: „Svatý Silvestr byl rozený Říman z otce Ruffina. Ve svém mladém věku byl v učení pod knězem Cyrinem, jehož také v učení mravů následoval. V třicátém roce věku svého od papeže Melchiadesa za diákona římské církve byl zvolen, v kteréžto povinnosti všechny ostatní duchovní přestřeloval a tak se dobře choval, že po smrti dotčeného papeže Melchiadesa za císaře Konstantina jednomyslně proti své vůli(?) za papeže prohlášen byl. Císaři Konstantinovi navrhovali kněží, aby očistil se z malomocenství tím, by sobě dával připraviti lázeň z krve malých děti, a tu svatí apoštolově Petr a Pavel po jedné takové lázni se císaři zjevili a přikázali, aby, chce-li býti očištěn od malomocenství, lázně ukrutné z malých dítek zanechal a od Silvestra papeže spasitelným obmytím se obnoviti dal. Císař tak nelenil učiniti a svatého Silvestra k sobě povolal, kterýž císaři po vůli(?) učiniv, s ním do lázní šel a tam křtem svatým očistil. Milý synovce, svatý Silvestr mnohé a užitečné dekrety a ustanovení v církvi boží nařídil: že má křižmo mast od biskupa strojeno býti, že má kněz při křtu vrch hlavy dítěte pomazati. Dále nakázal, aby diákonové v kostele sukní(?) užívali a manipulum pod levou rukou měli. Sobota a neděle aby své jméno držely, aby tedy se sobotě neříkalo neděle a neděli sobota. Aby se potřebným pannám(?) slušné vychování poskytovalo a výběr těch panen aby biskupům přenechán byl. Vidíš! Tak žil svatý Silvestr, a ty mne pumpuješ o deset korun, že prý je zítra Silvestra.“

Z mé strany následovalo vždy ujišťování, že slavím památku svatého Silvestra v úzkém kroužku cudných a hodných přátel, lidí, s kterými se setkávám jednou za rok, a to na ten den, s kterými pak v ušlechťující zábavě . . . Zkrátka: Strýc mně dal deset korun a já šel pumpnout druhého strýce, který byl vyšším státním úředníkem. Tento strýc mně neříkal „milý hochu“ a „drahý jinochu“ jako strýc farář, tento dobrý člověk mě tituloval „neřáde“, „zatracený kluku“ a podobně.

Řeč jeho byla jadrná: „Co, neřáde, Silvestra, jakéhopak Silvestra. Načpak Silvestra, mladíku. K čemu Silvestra, zatracenej kluku? Kdybys radši studoval, kdybys hleděl pílí a učením domoci se - nač ti to vykládat, čeho máš se domoci, to je jako hrachem házet na zeď. Hleď se vzchopit, hled se polepšit, a k tomu nepotřebuješ Silvestra. Povím ti, co máš o Silvestra dělat. Předně hled jít odpůldne do kostela. Tam se vroucně pomodli. Pak si hleď doma zpytovat svědomí, co jsi provedl za celý rok. Nato se navečeř a po večeři přečti si pořádnou knihu. Na Silvestra máš dělat bilanci svého života za rok . . . Čti pořádné knihy . . .“

Od tohoto strýce vypůjčil jsem si pak tolik pořádných knih, za které bych v antikvariátu dostal deset korun.

V nejbližším antikvariátu dostal jsem za ně dvanáct korun. Hnulo se tenkrát ve mně svědomí, abych přebytečné dvě koruny poslal strýci nazpět. Tenkrát jsem byl ještě sentimentální. Zpívalo ve mně mládí, jak praví jeden náš básník. Řada let uplynula od té doby, strýcové se mne zřekli a já se zřekl strýců.

Když je člověk nenapravitelný ničema a horší než ten pověstný lotr, který, považte si, před policejním komisařstvím na Nový rok vykonal malou tělesnou potřebu, jako by chtěl říct: „Vidíte, jak ten rok pěkně počíná!“

Tenkrát když mne strýcové napomínali, abych na Silvestra zpytoval své svědomí, mysleli to vážně a jistě nepovážili, že za pět let teprve začnu o Silvestra rozjímat, co člověk provedl za celý rok.

A tu seznávám, že celý rok jsem vlastně nic neprováděl, že se mnou bylo provozováno. Byl jsem naprosto pasivní. Nejen finančně.

Napadá mě moudrá věta: „Jednotlivec je částí celku.“ Dobře. Celek by byl dle toho také pasivní.

Měl jsem mizerný byt a zlého kvartýrského. A měl celek také mizerný byt a špatného bytného?

V takovém případě šlo by to dál a dál. Úvahy o jednotlivci a celku byly by velmi nechutné, stejně jako úvahy o kvartýrských a bytech. Máte kupříkladu ruské byty a ruského pana domácího. Když je ruskému panu domácímu nájemník nepohodlný, dá ho prostě buď pověsit, nebo zastřelit a před popravou dá nájemníka mučit, aby se dozvěděl, kdo ještě myslí o něm, že je holomek. Za posledního roku dal ten domácí pán popravit různým způsobem na 32 000 svých nájemníků.

Letošní rok je vůbec bohatý na podobné události. Domovníku ruského domácího pána panu Stolypinu vyhodili do povětří vilu.

Na Rusi se vůbec letošního roku pořádalo mnoho komedií a ohňostrojů.

Hrála se komedie o krátkém jednání pod jménem „duma“; byly pořádány ohňostroje, které u nás se nepořádají o svatém Janě na Vltavě. Místo raket lítali do povětří jenerálové, náčelníci policie, státní úředníci a hodnostáři. Říkalo se o nich, že nemají ani hlavy, ani paty.

Ve Španělsku zatím vystoupili s teorií, že se králové nesmí ženit. Skončilo to dosti šťastně. Do světa se rozletěla zpráva: „Mladí snoubenci měnili spodní prádlo...“

Pak se zase říkalo, že se ruský car ztratil po povstání v Kronštadtu. Ukázalo se to být vylhaným. Když námořníky popravili, vrátil se s čistým svědomím. Nastala doba pogromů. Vojsko, kozáci a policie bavili se tím, že uřezávali hlavy židovskému obyvatelstvu. Car byl na svém místě.

Jsou to divná silvestrovská rozjímání, zcela jiná, než mně odporučovali moji dobří strýcové - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Silvestr v Čechách. Dnes slaví Silvestra ve znamení všeobecného tajného a přímého práva hlasovacího. Páni poslanci loučí se s mandáty a lidé, neposlanci, těší se na dvacet korun diety a na slevu na drahách.

Profesor Zenger předpověděl zemětřesení a vláda předpovídá slušnější parlament. Dne 28. a 29. prosince zasedal zemský sněm. Předseda přál šťastný a veselý nový rok. Taková přání bývají velmi důležitá. Sněm Království českého! Království české! Radikálové tento rok vystoupili s důležitým požadavkem. Hrad královský má patřit zase zemi. Bude-li patřit, nevím, ale tolik je jisto, že dne 9. prosince t. r. ponejprv v dějinách slyšel Hrad královský „Pryč s tyrany a zrádci všemi . . .“

Lampiónový prosincový průvod katolíků a hold občanu Skrbenskému. Proč si ho nenechali až na Silvestra. Bylo by to přiléhavější, když svatý Silvestr byl tak hodný člověk. A 9. prosince bylo svaté Leokádie, památka panny a mučednice, která trpěla léta Páně 302, jsouc od krvežíznivých Daciových drabantů v Toletu z vysoké městské věže po hlavě dolů vržena.

Na tuto zajímavou okolnost nevzpomněl si „Čech“, jinak by byl přirovnal množství, které zpívalo „Rudý prapor“ a „Tisíckrát pozdravujeme tebe, ó milostpane ze Hříště“, k Daciovým drabantům.

Zato my známe podobné Daciovy drabanty. Význam slova drabant (trapant) je ten, že mužové mající moc, bohatství a slávu obklopovali se družinou lidí, která je měla chránit či přispívat k jich slávě, jako drabanti boha Jupitera. Ze slova drabant vzniklo časem slovo dráb. A na základě tohoto filologického výzkumu můžeme říci, že bůh Jupiter byl obklopen družinou drábů stejně jako průvod katolických spolků družinou drabantů. Jak vidět, je podobné zařízení velmi staré - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Letošního roku jako jiná léta objevily se články v novinách. Známky blížící se zimy. Při jenerální prohlídce bylo zatčeno v policejním obvodu pražském 176 lidí bez přístřeší. Co udělali ti lidé? Mnoho! Neměli kde spát. Bylo by to veselé, kdyby ti všichni, kteří byli zatčeni v Praze za posledních deset let, že neměli kde spát, objevili se v noci na Silvestra na ulici. Jak by ještě víc oživly ulice a co boháčů, kteří jezdí o Silvestra kočáry po Praze, by rázem z opilosti vystřízlivělo . . . Silvestrovská rozjímání . . .

Letos ponejprv v Praze ohlásí se půlnoc silvestrovská ranou z děla. Je to mimořádné vydání ministerstva vojenství. Věc nesmírně důležitá a pokroková. Chuďasovi je sice jedno, zdali přichází nový rok, plný další bídy, tiše či za výstřelu z děla, ale doufejme, že bude podán návrh, aby vzhledem k tomuto mimořádnému vydání byly daně zvýšeny.

Půlnoční výstřel z děla! Kdo nebude opilý a bude mít hodinky, natáhne si je, aby věděl, že dvanáctá padla. Dvanáctá padla, kamarádi! Šťastný nový rok!