Obětní svíce

Črta z Haliče

 

Starého starostu pochovali na vesnický hřbitov pod modříny, ženy a děti šly domů do chalup a sedláci šli k strýci Šimonovi do krčmy.

„Šimone,“ křičel jeden ze sedláků, když se posadili k rozřezaným stolům, „och, Šimone, dones k obveselení.“

Sedlák utřel si oči rukávem kontuše a vzdychl, obraceje se k ostatním: „Och, nemáme už starosty.“

„Smrt rozdílu nedělá,“ promluvil šedivý Stanko, „bere starosty i nestarosty.“

„Ba, smrt si nevybírá,“ ozval se Zęb, „upije se člověk, spadne s vozu, kola přejedou mu přes prsa a konec.“

„Ten cikán mu to dobře prorokoval,“ pravil’ Stanko, „to už je řada let. Přijde cikán do vsi a nebožtík starosta jde právě od Šimona. ,A co ty, chlape, se směješ,’ povídá starosta cikánovi a dal cikána zavřít. .Trochu mu namrskejte,’ poručil mně a nebožtíku Chochliczovi. Trochu jsme cikána zmrskali a cikán potom povídá: ,Váš starosta se upije nebo v opilosti zabije.’ A hle, po letech vrací se starosta z města. Napil se křesťansky, spadne s vozu, vůz ho přejede a nemáme starosty.“

„Nu, Šimone, napij se s námi,“ křičel Zęb, „takového starosty škoda.“

„Och, škoda ho,“ řekl Šimon, když se napil, „pamatujete se, jak loni zavřel ty dva tuláky do prázdného chléva a tři dny jim nedal co jíst? ,Nu,’ smál se jim, když prosili, aby jim nedal zahynouti hladem, ,nu, chlapci, vidíte, že se zde v horách špatně žebrá.’

Čtvrtého dne je pustil a dal jim každému po krajíci chleba. ,Šimone,’ povídá, ,ti chlapci běželi. Nu, já jim tento . . . Ať pracují.’ “

„A stařičké žebráky pohostil,“ ozval se Zeb. „Přišel stařičký žebrák. ,Odkud jsi, brachu?’ ,Od tam.’ ,A tvůj otec?’ ,Mrtev, pane.’ ‚Těžkou máš svízel,’ řekl nato starosta, a třebas týden žebráka starce hostil.“

„To vím,“ pravil Šimon, „seděl starosta zde, popíjel a přijde stařičký žebrák. ,Pij se mnou, bratře,’ vyzval žebráka. A žebrák pije, a když se opil, starosta rozkázal: ,Ulož ho někde poctivě, Šimone.’ “

„Pijme na jeho památku,“ vyzýval sedlák Michal, „na čestnou památku!“

Když se všichni napili, promluvil šedivý Stanko: „Tak si vzpomínám, než jel nešťastně do města, ten večer předtím, sedí starosta před domem. ,Ty, Stanko, brachu,’ řekl mně, když se k němu posadím na lavici, ,podej mně ruku.’ Podám mu ruku a on nato: ,Hleď, brachu, člověk nikdy neví, kdy opustí ves, jak říká pan plebán ze Stroze, vyjde ze vsi a neví, zdali se vrátí. A tak má člověk stále strach. Každý člověk, Stanko, to víš sám o sobě, je hříšný člověk, a tu si myslím, že kdyby na odpuštění mých hříchů hořela v kapličce svatého Josefa u lesa velká svíce, že by nebeský otec řekl mně po smrti: »Počkáš tak dlouho v očistci, dokud ta svíce neshoří, a pak se dostaneš do nebe.« Tak na to myslím poslední dobou, a zdálo se mně včera, že svatý Josef ke mně řek:

‚Brachu, brachu, ať je ta svíce hodně velká.’

‚Pojedeš do města,’ myslím si, ,a koupíš sám velkou svíci; a tu třebas bys víc pil, peníze probil a svíci nekoupil.’

‚Brachu, Stanku,’ řekl nebožtík starosta, ještě dnes ho vidím: .Brachu, Stanku, buď tak laskav, dám ti peníze na svíci a po mé smrti kup svíci a dej ji k sv. Josefu do kapličky, ať hoří na odpuštění hříchů. Och, jsem hříšný člověk.’ “

Šedivý Stanko se napil, utřel si slzu, která mu při řeči vytryskla z očí, a pokračoval: „Dal mně peníze a řekl: ,Vidíš, brachu Stanko, zde máš tři rýnské; to bude pěkná svíce, a jak bude hořet, zatím co se budu trápit v očistci, a až dohoří, řeknete: »Hle, náš starosta je již v nebeském království.« A musí to být tlustá svíce, neboť hříchů mých je plno. Ať se trochu potrápím. Nu, vidíš, tři rýnské držíš pěkně v hrsti a po smrti koupíš svíci. Zapálíš v kapli, a až půjdete do lesa, pokřižujte se a řeknete: ,Dej mu Pán věčnou slávu, mnoho zhřešil, ale Bůh jest milosrdný.’ To povídal den před svou smrtí nebožtík starosta, a dnes se nenadál, že ho pochováme pod modříny. Chudák nebožtík.“

Šedivý Stanko utřel si druhou slzu, vytáhl z opasku tři zlaté a položil je na stůl a promluvil: „Blýskáte se vesele, a až půjdu do města, koupím za vás svíci, velkou svíci. Och, chudáku, starosto, když jsi šetřil na rýnské, nepomyslil jsi, jak brzo bude za tebe hořet svíce u sv. Josefa.“

„Nu, měl z čeho šetřit,“ prohodil Zeb, „to víme všichni. Daně, chudák, vybíral, platili jsme, a když si vzpomněl, daně propil a do města peníze nedones. A když nes peníze, jistě je všechny nedal.“

„Sám říkal o sobě,“ promluvil Maciech, ,jsem hříšný člověk, není dne, abych nezhřešil.’ Jako když říkal, že se postará, aby mně syna neodvedli. ,Bude tě to stát peníze,’ řekl, ,já už nějak s pány velkomožnými při odvodu promluvím.’ Dal jsem mu pár rýnských. A syn dosluhuje dnes u hulánů třetí rok. Taký byl, chudák, nebožtík. Peníze schoval a pak lehko mu dávat tři rýnské na svíci.“

„I časem si leccos vypůjčil,“ ozval se mladý Chochlicz. „Tak přišel jednou ke mně. ,Půjč mně, hochu, rýnský.’ Rýnský jsem mu půjčil. ,Nu, starosto,’ povídám jednou, ‚kdypak mně vrátíš rýnský?’ - ,Eh, chlapče,’ odpověděl starosta, ,mně jsi nic nepůjčil.’ - ,Ale, starosto, pamatuj se!’ - ,Nu, proč bych lhal,’ odpoví starosta, ,byl jsem dobrý s tvým otcem, odpouštím ti, hochu, ten žert.’„

Zęb zadíval se žádostivě na tři rýnské, ležící na stole, a pravil: „Někdy se mně také na nebožtíkovi starostovi nelíbilo, že, chudák, vypůjčí si dnes, a zítra jako kdyby zapomenul. Tak jednou půjčil jsem mu také rýnský, a když jsem jej upomenul, řekl starosta: ,Nevím, brachu, věru nevím, myslím, že jsi mně nic nepůjčil.’„

„Jsme všichni hříšní lidé,“ řekl sedlák v kontuši, „a starosta dobře říkal, že je hříšný, nu, myslím, abychom mu odpustili ...“

„Ale to povídám,“ ozval se mladý Chochlicz, „nebožtík starosta na daních nám ubíral, vypůjčil se a nezaplatil. I když třebas mu nějaké domácí potřeby došly, přišel, zase si vypůjčil, a upomínej ho. A pak po smrti svíce mu kupuj, zač, povídám . . .?“ Zęb podíval se opět žádostivě na peníze, ležící před šedivým Stankou, a řekl: „Nu, zač, zač? Všichni víme, zač. Dobře jsi řekl, Chochliczi, na daních ubral, peníze nesplácel, vypůjčil se, neoplatil. Nu.“

Zeb položil ruku na peníze. „Nu, Stanko, myslím, že netřeba kupovat svíce pro nebožtíka za tři rýnské.“

Šedivý Stanko vzdychl: „Nebožtík, dej mu bůh nebeskou slávu, také jednou vypůjčil si rýnský ode mne, propil a nesplatil. Bůh je milosrdný ...“

Stanko vzdychl po druhé: „Bůh hříšným odpouští dle milosrdenství. Nač platit svíce? Byl sice nebožtík hříšný člověk, ale ...?“

Šedivý Stanko se zamlčel a dokončil: „Ale rýnský třebas i po smrti čestně splatil.“

Starý Stanko zastrčil jeden zlatník ze tří za opasek a řekl: „A po právu zde máš, Chochliczi, rýnský, i ty, Zębe.“

A dodnes je v kapličce sv. Josefa, patrona nebožtíka starosty, temno. Nesvítí tam žádná velká svíce za duši hříšného starosty. Temno v kapličce hodí se dobře k tichu lesa, které přerušeno bývá jen tehdy, když mladý Chochlicz, Zeb nebo šedivý Stanko, vracející se z krčmy otce Šimona, zastaví se před kapličkou, pokřižují se a zašeptají: „Och, starosto, bůh je milosrdný, i bez svíce otevrou ti bránu nebeskou, a pak se přimluv za hříšné lidi . . .

Za tři psí syny ...“