Obtíže se svědkem

 

 

Profesor Višňák myslil vždy neobyčejně logicky. Jednoho dne se mu přihodilo, že přemýšleje právě o tom, co by dělal, kdyby nastalo zemětřesení, vrazil do jedné dámy, která se právě promenovala před kavárnou Unionkou s pánem.

„Vy nešiko!“ pravil k němu manžel té dámy.

Pan profesor Višňák se ani trochu nezarazil. „Opakujte to ještě jednou,“ řekl, „možná že jsem se přeslechl.“

„Pravím vám, že jste nešika.“

„Dobře,“ odpověděl pan profesor, „tvrdíte-li, že jsem nešika, chcete říct, že jsem něco nešikovného provedl. Nešikovnost jest vlastnost opovrženíhodná. Kdo jest v opovržení, na toho se dívají z kopce. Na koho se dívají z kopce, ten jest dole. Pokládáte mne tedy za tvora nižšího stupně kultury, vysmíváte se mé inteligenci. Jsem uražen a důsledek toho žaloba, které bude předcházet zjištění vašeho jména. Kde jest strážník? Vy se mně smějete? Dobrá!“

Za velkého sběhu lidstva a psů, tramvají, ručních vozíků a vozků dal zjistit jméno svého odpůrce a spokojeně usedl večer za psací stůl, napsav si logicky postup zítřejšího konání zcela systematicky:

V sedm hodin opustím postel. V osm se nasnídám. V devět si přečtu noviny. V deset vyjdu z domova do kavárny. Ve čtvrt na jedenáct požádám o schematismus advokátů. V jedenáct vyberu si nejbližšího od kavárny. V jedenáct hodin deset minut zaplatím. V jedenáct hodin jedenáct minut pozdravím a odejdu k advokátovi. Mezi půl dvanáctou až dvanáctou hodinou podám žalobu. Cesta domů, oběd. Spokojenost.

Tak to všechno provedl do důsledků a za týden octl se pan Kadlec, obchodník, na lavici obžalovaných pro urážku na cti, spáchanou výrokem „Vy nešiko“, kterou se cítil uražen pan profesor Višňák.

Obhájce pana Kadlce nabízel smír. Profesor Višňák důsledně odpíral. Měl s sebou výňatky z různých spisů, ve kterých bylo slova „nešiko“ použito k uvedení oslovené osoby ve všeobecný posměch.

„Pane soudce,“ pravil pan profesor, „stačí prohlédnouti si jen dějiny války francouzsko-německé. Po bitvě u Sedanu byl nazván francouzský jenerál Mac-Mahon nešikou. Důsledkem toho bylo postavení onoho jenerála před vojenský soud. Byl odsouzen k smrti a amnestován. Nemluvím však o amnestii, nýbrž jen o trestu smrti zastřelením. Dle toho logicky: Vy nešiko = já vás zastřelím. Pan Kadlec mně vyhrožoval zastřelením. Rozšířil bych tedy rád na něho žalobu pro nebezpečné vyhrožování. Leč k věci. Na stránce 189 v románu Anna Karenina od Tolstého líčen jest tento výjev. Sluha polije polévkou šaty jedné dámě. A co odpoví ona dáma? Vy nešiko! Vše se kolem směje. Sluha jest v opovržení, dáma má šaty zkažené, pláče. Sluha jest vyhozen a stane se z něho sešlé individuum. Přikládám zde vysvědčení lékařské od dr. Pokorného z Hradčan, že sešlým individuem nejsem a že jsem tělesně i duševně zdráv. Leč k věci. Ve Spartě nešiky topili a znamenalo slovo nešika tolik jako kinokefelos - psohlavec, jak zřetelně vidět s poznámek a vysvětlivek profesora Krále k středoškolskému vydání, Iliady. Přikládám svou fotografii a úsudek estéta Martena, který zní: Představený mně panem dr. Pocorným pan profesor Višňák jest zcela správně rostlý, vzhledu inteligentního. Jest to směs barbarské rasy germánské s ušlechtilým typem slovanským.

Leč k věci. Když mně bylo osm let, vyšel jsem si v nových šatičkách ven před dům a u potoka na lávce jsem sklouzl i zachytil se za šatičky o hřebík. Když na můj pokřik přiběhli, řekla mně matka: Ty malý nešiko! Ano: Ty malý nešiko. Byl jsem tím uveden v posměch a děti se mně smály.“

Sotva pronesl tato slova, pan profesor Višňák zbledl. Odmlčel se a pak pronesl pevným hlasem, obraceje se k panu Kadlecovi: „Máte pravdu. Byl-li jsem v osmi letech malým nešikou, tu v osmačtyřiceti musím být logicky velkým nešikou. Beru žalobu nazpátek a prosím vás za odpuštění.“

A spokojeně vyšel ze soudní síně a když přišel domů, napsal si tuto formuli:

8 let = malý nešika 48 let = velký nešika.