Od stupňů trůnu až na obálku

 

 

 I

Když dal císař František Josef do novin inzerát, že vypovídá válku Srbsku a kterýž dal také uveřejnit a nalepit po všech nárožích, ve kterémž inzeráte nabízel svou zodpovědnost se zárukou před Všemohoucím, spoléhal na „svoje národy“, kteří se budou předplácet na válku za cenu jednoty a věrnosti.

Nabízeje svou patentovanou válku národům, jistě musel mít na mysli národ usazený ve čtyřiceti chalupách směrem jižním od silnice spojující Krásnou Horu přes Březinku a Poděbaby s Německým Brodem. Území tohoto věrného lidu nazývá se Lhotou Hurtovou, kde v roce 1915 byly správa obecné školy, místní školní rada i obecní úřad hotovy k největším obětem pro čest, velikost a moc trůnu habsburského a přemýšlely na nejbližší příležitost, vzdáti horoucí projev své loajality za všech čtyřicet čísel. Ať císař pán ve svém těžkém boji ví, že není samoten, že daleko od zoologické zahrady v Schönbrunně, tam někde až za Poděbaby, pod silnicí, myslí na něho obecní úřad a místní školní rada, podle nařízení c. k. místodržitelství ze dne 6. září 1914, kterým se nařizovalo posílat holdy ke stupním trůnu.

Až do 1. května 1915 neměla Lhota Hurtova příležitost uvésti projevy své loajality ve známost na stupních trůnu. Jednou jedině byla k tomu příležitost, a to 2. prosince 1914. Noviny tam přišly, ale až druhý den, a současně tam už někdo z Německého Brodu přinesl zprávu, že Bělehrad není dobyt, což potvrdila též třetí den zpráva z hlavního štábu, že udatné vojsko rakouské vniklo sice hluboko do Bělehradu, ale následkem změněného válečného plánu nesmělo využitkovati svých teritoriálních úspěchů a vyklidilo zabrané bělehradské území a odebralo se do připravených dřívějších pozic. Potom nastaly události, které hluboce otřásly Lhotou Hurtovou. Padl Lvov, vzdal se Přemysl a Rusové se převalili do Uher. Marně se tedy říkalo ve škole, že až bude nějaká větší akce, že se bude holdovat, ale prozatím z toho sešlo, alespoň to nedopadlo tak, jako v jedné věrně katolicko-monarchistické obci v Orlických horách, kde starosta slyšel, že padl Přemysl, dal vyvěsit prapory a poslal místodržitelství holdovací telegram. Marně se u soudu vymlouval, že myslel, že padl do „našich“ ruk. Dostal za tento projev holdu dvanáct let a vůbec od té doby, jak vyšel s holdovacím projevem z domu, aby ho odevzdal na nejbližší četnickou stanici, se se svojí rodinou nesešel, poněvadž černici vzali ho hned s sebou k soudu. Dobře, že se ještě před tím holdem nasnídal.

Ve Lhotě Hurtově čekali dál, že Rusové pořád nechtěli z Uher, takže se už začali kolísat v důvěře ve válečné štěstí stařičkého pitomečka mocnáře.

Prvého května 1915 zahájena byla rakousko-uherská válečná ofenzíva a Rusové odešli až k Bugu. Když Rusové ustupovali i v Polsku, bylo ve Lhotě Hurtově přemýšleno, že přece teď už by snad mohl přijít čas poslat nějaký holdovací projev, aby císař pán na Dunaji dostal vědomost, že tam někde za Poděbaby u Německého Brodu drží s ním Lhota Hurtova a raduje se z haličských úspěchů podle nařízení c. k. místodržitelství ze dne 6. září 1914, kterým se nařizuje holdovat atd.

Tedy 22. června 1915 Rusové opustili Lvov a po zprávě o tomto úspěchu rakouských zbraní rozpředla se v místní školní radě debata, jestli je to trvající úspěch, předpokládající, že by hold k trůnu nezdál se být paskvilem na vznešenou loajalitu zástupců čtyřiceti chalup podle nařízení c. k. místodržitelství atd ...

Jeden z přítomných si odplivl a zasykl mezi zuby nahlas: „Vono se řekne semenec.“

Pan učitel Komárek prohlásil, že když se štěstí válečné zdánlivě obrátilo, každá ukvapenost že by vlastně mohla porušit vážnost holdovacího projevu. Musí se vyčkat, až padnou Černovice.

Proti tomu ohradil se správce školy. Chtěje vyjádřit určitou myšlenku, neřekl však něco jiného nežli: „Utíkají-li lidé 0 Božím těle před deštěm od oltářů, utíkati budou ve žních od mandelů.“

Celková nálada byla však pro vyčkání a četnický strážmistr z Poděbab udělal už zasmušilý obličej, když potkal někoho ze Lhoty Hurtovy.

Noviny bombardovaly čtenáře zprávami o nových vítězstvích, o nových porážkách Rusů v Haliči, takže konečně musela Lhota Hurtova přistoupiti 15. července 1915 k holdovacímu projevu ku příležitosti znovudobytí Lvova 22. června 1915. Bylo to opožděné, ale jisté.

Poněvadž pošta přinášející Národní politiku přicházela až v pět hodin, bylo usneseno čekati na zprávy z bojiště. Čert nikdy nespí a může být, že Rusové jsou opět zase ve Lvově.

V novinách však stálo, že Rusové vyklízejí Černovice, proto bylo usneseno, aby byl přijat holdovací připiš na místodržitelství Království českého, sestavený již čtrnáct dní předtím panem učitelem Josefem Komárkem:

Vaše Excelencí!

Statečná a obětavým nadšením naplněná branná moc Ra-kousko-Uherska, v jichž řadách prolévají svou krev synové Lhoty Hurtové, vrátila hlavní město Haličského království naší říši.

Na dnešní schůzi obecního zastupitelstva spojené se schůzí místní školní rady vítáme dojati slavné činy naší slavné armády, která ukázala, že čest a vážnost Našeho Mocnářství jest nezničitelnou, když všichni národové v neochvějné věrnosti seřadili se kolem trůnu Jeho Veličenstva.

Prosíme Vaši Excelenci, aby ráčila tento projev loajality uvésti ve známost na stupních trůnu.

Ve Lhotě Hurtově 15. července 1915.

Za správce školy:

Tringler František, říd. uč. Josef Komárek, učitel

Josef Moravec

Jan Kučera, předseda Josef Drahozal Beránek Frant.

Josef Moravec Josef Čapek

František Moravec

II

Hold šel po instanci. Tedy obecní úřad poslal ho napřed na okresní hejtmanství do Německého Brodu s novým přípisem, aby okresní hejtmanství tento hold Lhoty Hurtové poslalo do Prahy na místodržitelství.

Panu učitelovi Komárkovi se zdálo, že dostal komturský kříž k Rytířskému řádu císaře Františka Josefa a jeden z podepsaných Moravců zapamatoval si z toho jenom: „Prosíme Vaši Excelenci, aby ráčila tento projev naší loajality uvésti ve známost na stupních trůnu“, a představoval si to v duchu tak, že císař pán sedí na trůně, najednou někdo zaklepá, vejde pan místodržitel, poklekne na kolena a předčítá císaři pánu dopis ze Lhoty Hurtové.

Zatím oficiál okresního hejtmanství podal došlý hold kancelistovi a řekl mu: „Byli někdy ve Lhotě Hurtové? Nechodějí tam a škole se vyhnou! Podívají se, co nám ti blázni z obecního úřadu poslali opožděně a místo Bělehradu. Dají na to římskou šestku a podací číslo a pošlou to dál.“

III

Tak šel hold ke stupňům trůnu na místodržitelství, na číslo 16, kde se holdy prozkoumávaly, jestli neobsahují něčeho velezrádného. Tam na to úředník připsal „Nicht gefährlich“ a šlo to do oddělení 26, kde úřadující síla napsala přes hold Lhoty Hurtové došlé jednací číslo archívní 7682 a Lhota Hurtova šla do registratury a odtud do archívu, kde odpočívala až do doby, kdy byla nouze o papír a místodržitelství rozesílalo ze svého archívu archy s holdovacími projevy ke státním úřadům, kde z nich dělali obálky na úřední spisy-

Po převratu dál se využitkuje tento cenný obálkový materiál, takže podobných obálek s holdovacími projevy užívá dnes brigádní soud v Liberci.

Dokument sám dostal se mi do ruky se starým papírem, byv použit jako obálka.

Jest to jistě výstražný případ pro všechny ty, kteří chtěli uvádět své projevy loajality ve známost na stupních trůnu prostřednictvím c. k. místodržitelství, když je nouze o papír. Podobné holdovací projevy visely, rozřezané na čtvrtky, i na záchodech c. k. místodržitelství.