Osudy medvěda od Hamag-Búha

 

 Nahoře nad Nagy-Bányou směrem k horám, obklopujícím celé údolí mladé Tisy, u Hamag-búha, kde leží vesnice Malý Svatý Štěpán, přišli dva četníci na medvěda, silného chlapíka, černé barvy, toho druhu, který budí hrůzu u Marmaroše, kde jsou známá naleziska marmarošských démantů.

Četníci medvěda zastavili a když medvěd podle svého hloupého zvyku chystal se k obraně, zastřelili ho, odřeli z něho kůži, kterou odnesli příštího dne do Nagy-Bányi na královský uherský stoliční úřad, kde jim byla vyplacena odměna 40 korun.

Pamětlivi jsouce nařízení, o kterých mluví zákon o dobytčím moru, nenechali odřený trup ležet v lese, usekali tlapy a takto zohyzdněné, odřené tělo hodili do mladé Tisy. Proud unášel k Nagy-Bányi trup, který v zelenavých vodách Tisy, nežli připlul na Erdód, ztratil úplně vyluhováním barvu krve a jako mrtvola plul k Homoradu.

Homoradští provozují na Tise velký rybolov a měli právě napříč Tisou nataženy sítě, aby zadrželi všechny ryby, které táhnou se Tisou z hor od Lápose, Szalóku a Oláh-Telesce.

Jisto je tolik, že Homoradští žili v nepřátelství s vesničany z Mándoku a tu se stalo, že Štěpán Denke, sedlák z Homoradu, přiběhl od řeky k Šarkádovi, starostovi obce, a řekl mu:

„Milý Šarkáde, udělal jsem Mándockým nepříjemnost. Povolil jsem sítě a pustil jsem na Mándok utopence. Mándočtí vždycky vytahují z vody utopené a mají z toho velká opletání.“

Zamnul si spokojeně ruce, zapálil dýmku a šel zvolna do Mándoku, aby se informoval, jakou nepříjemnost jim způsobil. Po celé cestě, procházeje kukuřičnými poli, vzpomínal s radostí, jaké překvapení vlastně Mándockým uchystal. Zase budou mít potahování s úřady, přijde soudní komise z Satoralja-Ujhely, všichni budou jíst a pít na útraty obce, pak nakonec na svůj náklad budou muset Mándočtí chlapíka pochovat, vystrojit slušný pohřeb a než se to všechno opět rozjede, propijí zase půl obecní sklizně.

Za takových myšlenek došel do Mándoku a šel se podívat k řece. Utopenec byl však rychlejší než Štěpán Denke, dávno již proplul obcí, zachytil se sice u vrb pod mostem, ale obecní strážník odšťouchl jej nohou do proudu, jak se Štěpán Denke ke své lítosti dověděl, když se zastavil u skupiny živě rokujících Mándockých, kterým cosi lhal obecní strážník, že to, co proplulo obcí, mělo dlouhé vlasy.

Zatím trup plul dál na Csájo, kamž doplul v noci a zachytil se o pilíř dřevěného mostu, takže když ráno vyháněli proslulý svůj dobytek na pastvu, nabubřelý trup byl všem viditelný. Byl to obecní pastýř, který byl první, jenž případ hlásil starostovi Alibunárovi.

Starosta měl dobré srdce, s několika sousedy odebrali se k mostu, kde rozbírali celou událost, vyjadřujíce nejrozmanitější domněnky o původu nešťastníka, který pod mostem, obrácen břichem vzhůru, dívá se z vody, jak vypadá obec Csájo. Soucitný starosta byl pro to, aby byl nešťastník z vody vytažen a pohřben se vší poctou. Pan Jenó, statkář, byl však toho názoru, že v tomto případě může se též jednati o vraždu a že by třebas soudní komise dospěla k tomu názoru, že vražda byla spáchána na obecních pozemcích obce Csájo a že by všichni z toho měli veliké opletání a že by eventuelně byli odsouzeni jako nešťastný soused Komád, kterého pověsili v Miregy-Házy, třebas se vymlouval, že není vinen zmizením lesníka Szárvara. Teprve když lesník Szárvar vrátil se z Rumunska, mohl uctít památku nešťastného Komáda tím, že si vzal jeho vdovu, aby tak odčinil křivdu spáchanou justicí na Komádově rodině. Mimochodem podotýkám, že se v celém kraji mluví o tom, že Szárvar ještě za života Kornádova chodil za jeho ženou a že se Komáda nemohl zbaviti jinak, než tímto ušlechtilým způsobem.

O tom všem se debatovalo na mostě v Csájo a zejména byl to sedlák Mada, který vážně žádal, aby byl utopenec vytažen na břeh a aby se to svedlo na Bátora, obecního příslušníka s pěti dětmi, jehož se obec nemohla zbavit. Starosta Alibunár naproti tomu protestoval, aby to všechno bylo svedeno na Bátora, horší než Bátor že je Ádon. Ten že má osm dětí, kdežto Bátor jen pět a je učitel, že jim není třeba vzdělání a zvláště ne od člověka, na němž lpí podezření, že by byl schopen takovéto věci.

Nebyli ještě svorni, jak to vlastně udělají, když vtom uviděli kráčet z habrového lesíka směrem do vsi k mostu četnického strážmistra. Tento přespal noc v blízké vsi Zsadáru a nebyl právě v příliš dobré náladě, poněvadž pěkná krčmářka nechala ho spát v kůlně, kam chodily ovce celou noc lízat sůl, přičemž několikrát olízly také četnického strážmistra.

Ráno vypil láhev špatného koňaku a v pochmurné náladě vracel se do vsi Csájo. Když přišel na most a spatřil skupinu rozčilených občanů a seznal, o čem rokují, prohlásil, že to, co se zachytlo o pilíř mostu, je prase. Sejmul s ramena pušku, střelil do hmoty pod mostem, právě do nadmutého namodralého břicha, bylo vidět, jak na vlnách přehazujících se přes trup tvoří se bubliny, pomalu se vše potápělo a pak pozorovali, jak dvacet metrů pod mostem pluje tajůplný předmět opět dále.

Od Csája až na Satoralja-Ujhely jest veliká rovina, kde Tisa má ponejprv možnost pomalu a do šířky se roztékat a když někdo loďkou chce jeti z Csájo na Satoralja-Ujhely, trvá to dobré dva dny, aniž by viděl nějakou obec, jen místy vidí, jak stáda, vyhnaná do volné prostory, chodí se k řece napít.

Řeka, jak již řečeno, v tomto celém kraji se rozšiřuje, spousty písečných nánosů pokrývají koryto, tvoříce ostrovy a o jeden takový ostrov uvízl po dlouhé pouti z Nagy-Bányi onen zohavený trup. Byl tam po celý týden, proměnil úplně svou barvu, zezelenal, napřed upadla levá noha zadní, prohnilá kůže z lebky byla odplavena, pak na horách srazily se mraky, veliké deště přihnaly sem spousty vod, ostrůvky mizely v záplavě jeden za druhým a celé velké jezero hnalo se na město Satoralja-Ujhely.

Voda zaplavila tam Szaboleské předměstí, kde stojí soudní budova a trup, prodělavší již hnilobný rozklad, připlaval až na schodiště justičního paláce. Nato voda opadla a s jinými předměty dostal se trup ze schodiště až do sklepa a následujícího dne přinesly noviny v Satoralja-Ujhely článek s nápisem:

Všechno vyjde najevo!

V článku tom bylo promluveno o tom zvláštním zjevu, že žádný zločin nemůže být ukryt a byly osvětleny případy, ve kterých náhoda, čistá, pouhá náhoda přispěla k pomstění zločinu dle zákona. Jak lokální referent onoho časopisu případ vylíčil, zmizel dle četnického raportu před půlrokem jeden obchodník z Dalhy, který jel povozem na Marmaros-Sziget, aby v tamější záložně si uložil dvě třetiny peníze, strženého za les prodaný velké dřevařské firmě v Béregu. Lokální referenti mívají však smůlu, že obyčejně soudní komise dospívá k jinému názoru. V aktech soudu v Satoralja-Ujhely jest toto dobrozdání soudních lékařů:

„Soudní lékaři, upamatováni byvše na svou přísahu, vypovídají souhlasně takto:

Připlavená sem mrtvola (viz akta čís. 8 AB/IX 312) patří osobě mužského pohlaví, jejíž stáří lze odhadnouti na 37 let. Dle tvaru lebky, jak bylo konstatováno při soudní pitvě, jedná se o osobu degenerovanou, mrtvola sama činí dojem zchátralého individua. Zejména nápadny jsou nám vysedlé lícní kosti a nepatrné množství mozku jak velkého, tak i malého v dutině mozkové.

Prohlídkou levé komory srdeční bylo zjištěno, že v tomto případě jde o smrt násilnou, neboť dle polohy koule, vězící v levé komoře srdeční, jest naprosto vyloučeno, že by šlo o sebevraždu, neboť projektil byl vypálen ze vzdálenosti větší 40 m.

Pitvaný byl dále doražen druhou střelnou ranou do břicha, vypálenou z bezprostřední blízkosti a jejíž stopy nacházíme na samotné páteři. Při rozříznutí žaludku bylo konstatováno, že pravděpodobně jde tu o člověka duševně chorého, který utekl do lesa a tam se živil kořínky a různými travinami, kromě toho však bylo nalezeno v žaludku několik chuchvalců králičí srsti, takže jest pravděpodobno, že pitvaný v nepříčetnosti pojídal králíky zaživa i s kůží.

Soudní lékaři po zralém uvážení všech okolností upozorňují dále, že mrtvole byly končetiny osekány krátce po smrti, neboť v jednom případě, kdy jedná se o pravou ruku, byly znát v tuku morkovém známky vniknutí vzduchu do dřeně kostní, což by v tom případě, kdyby ono zohavení stalo se zaživa, mělo za následek vniknutí vzduchu do plic, tzv. embolii plicní.“

Bylo tedy zavedeno vyšetřování a nešťastný medvěd byl pohřben na útraty města Satoralja-Ujhely. Pohřbu zúčastnilo se celé město, ba dokonce vystoupil i řečník, který nad otevřeným hrobem kladl důraz na to, že onen nešťastník stal se obětí třídní nenávisti. A nad hrobem medvěda roste dnes smuteční vrba, která svými větvemi rozpíná se dojemně nad rovem toho pronásledovaného tvora, kterému poslední ránu zasadili soudní lékaři ze Szabolecse, nazvavše ho degenerovaným člověkem. A vždy jednou za rok nějaká citlivá duše položí na hrob věnec se stuhou v barvě červené, bílé a zelené.