Pan Florentin contra Chocholka

 

 

Pan Florentin byl třídní profesor a Chocholka byl primán. Pan Florentin byl Chocholkův třídní profesor a profesorem latiny, kdežto Chocholka s latinou ukrutně zápasil a latina byla mu nejen španělskou vesnicí, ale španělskými botami, užívanými v dobách inkvizice ku slávě boží. Ale také se pan Florentin dívával opovržlivě na ten vyjevený obličej primána Chocholky, který se klepal po celou hodinu latiny, takže proklepal v pravém slova smyslu první i druhou deklinaci a když přišly doby, kdy nastala deklinace třetí, Chocholkovo klepání změnilo se v pravidelnou zimnici. A pak Chocholka, kdykoliv se profesor Florentin na něho podíval, pozvedl své vyjevené oči ku stropu a počal se hlásit, že prosí, aby mohl jít ven.

Podobně chodíval ven, kdykoliv měla přijít na něho řada při vyvolávání. A když přišly školní práce, tu Chocholka úzkostlivě se třásl pomyšlením, jak vlastně tu školní práci z latiny přečká.

Byla první školní práce latinská a tu Chocholka, když po modlitbě rozdány byly sešity s připomenutím, že se opisovat nesmí, že když se najdou podobné chyby, tu ti, jejichž chyby budou stejné, že dostanou zcela nedostatečně, tu Chocholka vzal péro do ruky a opisoval třesoucí rukou z tabule věty, které má přeložit do latiny, s tou jedinou myšlénkou, aby se povedly chyby odlišné od chyb jeho souseda, jinak že dostane zcela nedostatečně a bude ztracen. Psal si první slovo nanečisto a úkradkem nahlédl vedle k sousedovi Baťkovi, který byl znám tím, že není také žádné světlo. Ten pohled do sousedovy práce přesvědčil ho úplně, že jsou i s Baťkem ztraceni. Neboť Batěk počal to právě tak překládat jako on. Chocholka se lekl a jeho uslzený zrak ze smutného obrazu na zříceniny Tróje na stěně svezl se na spásný klíč od záchodu. A jako v dobách helénské kultury hledali pronásledovaní zločinci bezpečné útočiště v azylech, tak Chocholka pádil s klíčem na záchod, opustiv klasickou vzdělanost, která zářila ze školní tabule větami: Stůl není ani vysoký, ani široký. Pata je část těla, pěšák je vojín. Matka není sestra. V Římě bylo mnoho domů. V zahradě jsou stromy - a podobné pravdy. To vše za sebou zanechal a jeho jedinou myšlénkou bylo, tam na záchodě, v tom úkrytu, v tom azylu všech uštvaných primánů, setrvati až do konce hodiny, aby zaskvěla se jeho písemní práce čistotou a prázdnotou, ve které nelze najít žádných chyb proti gramatice ani duchu jazyka latinského. A když bude tázán zapomnětlivým třídním profesorem, proč to nepřeložil, tu odpoví pevným hlasem: „Já byl prosím po celou hodinu na záchodě.“ A nebudou-li mu to věřit, povede je sem a zde uvidí na prkně napsáno: „Václav Chocholka, I.a, 16.XI.“ A napsal to markantními rysy na stěnu a seděl tu v té malé, zazávorované prostoře ne sice úplně klidně, ale již s jistým vstupem do rezignovanosti.

Někdo běžel po chodbě a zabouchav na dvéře zvolal: „Chocholko, máš dělat.“

„Nemůžu,“ ozvala se odpověď Chocholkova na vzkaz pana profesora Florentina, zatímco posel Čtrnáctý ubíhal nazpět, by nezmeškal kompozici, seděl zas dál Chocholka velice vážně u vědomí, že tím slovem „nemůžu“ postavil se proti autoritě svého třídního profesora.

Boj byl vypovězen.

Za pět minut klusal posel Čtrnáctý opětně k poslednímu útočišti primána Chocholky a zabouchav zase na dvéře, vyřizoval: „Máš ale už doopravdy dělat“

„Nemůžu,“ odpověděl poznovu Chocholka, tentokrát tak hrdě, jak odpověděl Leonidas u Thermopyl perským poslům.

Zas nastal klid na ponuré chodbě gymnázia, kde každý krok mocně se rozléhal. Chocholka počítal vteřiny, minuty a napočítal pomalu již šest set, což znamenalo přibližně asi deset minut od posledního vzkazu pana profesora Florentina.

Pak ozvaly se pádné kroky a mocné zabouchání poděsilo Chocholku. „Chocholko, polezte už ven, vždyť neuděláte kompozici.“ Byl to hlas třídního profesora Florentina, hlas přísný a hrozivý, hlas ukrutníka, žíznícího po nevinné dětské krvi primánů.

„Nemůžu, pane profesore,“ zazněl hlas Chocholkův, třaslavý a skromný.

„Poroučím vám, abyste vylez!“

Krutý zápas rozvířil se v duši Chocholkově a vzpoura zvítězila. „Já prosím nemůžu!“ řekl hlasem již pevným.

„Tedy nechcete vylézt?“

„Nemůžu, prosím.“

Pan Florentin běžel do ředitelny. „Pane řediteli, jeden žák, jménem Chocholka, při první písemné práci tráví vyměřený čas na záchodě a zdráhá se jej opustit.“

Ředitel vstal, oči jeho zaplály hněvem nad tou zpustlostí a oba vážně kráčeli k útočišti Chocholky.

První zaklepal pan Florentin: „Chocholko, pamatujte se, je tu pan ředitel, vylezte ze záchodu.“

„Poslyšte, vylezte ven,“ ozval se ředitel, „nevzpírejte se, bude vás to mrzet, kdepak bydlíte?“

„Vojenská ulice číslo pět, pane řediteli. Matka jeho posluhuje,“ zmínil se třídní profesor.

„Tak vidíte, Chocholko,“ jal se domlouvat ředitel, „matka vaše posluhuje a vy, místo abyste jí udělal, té zubožené matce, radost krásnou známkou z latinské kompozice, sedíte na záchodě a nehýbáte se, není vám líto vaší matičky? Ale copak, jaké dlouhé řeči, poroučím vám, abyste vylezl a vrátil se ku své povinnosti.“

„Nemůžu, ještě nemůžu.“

„Nedělejte si z nás blázny, budete zapsán do třídní knihy.“

„Nemůžu.“

„Bude vám snížena známka z mravů!“

„Nemůžu.“

„Budete vyloučen z gymnázia!“

„Nemůžu.“

Jest těžko rozuměti duši davu! Panu profesorovi zablýskly oči a pan ředitel zařičel jako rozdrážděný jelen a oba páni spojenými silami vrhli se na dvéře záchodu. Byl to hrozný útok a Chocholka, slyše jejich úsilí dostat se dovnitř, opřel se vší silou o dvéře, aby se bránil. Ale úsilí jeho bylo marné. Pan Florentin s panem ředitelem mocně zvenčí útočili svými těly na dvéře pevnosti, které povolily, a oni vlámali se dovnitř.

Ale pevnost byla prázdná. Chocholka, aby nepadl živý do jich rukou a nemusel dělat kompozici, když uslyšel praskot dveří, střemhlav vrhl se do záchodu.

„Je to pro něho lepší,“ řekl profesor Florentin, „beztoho by měl v kompozici hromadu hrubých chyb.“

Ale ředitel zvolal do oné jámy, která pohltila statečného obránce: „Chocholko, máte šestihodinový karcer!“