Pan Hykyš

 

 

Pan Hykyš nebyl velký chytrák, ale tolik byl přece rozumný, že to na sobě pozoroval a proto ve společnosti mnoho nemluvil, což vypadalo tak, že je velice rozvážlivý a rozšafný muž.

Pan Hykyš často slyšel o sobě tuto chválu a během času stal se z něho skutečně rozšafný člověk a také se na to oženil.

Dva dny po svatbě doručil mu správce domů bytový seznam. Zprvu činilo mu to velkou radost, poněvadž byl oficielně uznán za přednostu domácnosti, pak uslyšev, že do čtrnácti dnů musí to vyplnit, zvážněl.

„Proč je na to tak dlouhá doba?“ otázal se a dostal za odpověď, že proto, aby si každý to, co má vyplnit, řádně rozmyslel.

To se ho velice nemile dotklo. Odnesl arch do pokoje a posadiv se před něj počal uvažovat, že s tím archem je to patrně ošemetná věc.

Pan Hykyš byl velice řádný člověk a všechny úřední přípisy považoval za posvátné, neboť vše, co bylo ve spojení s úřady, to ctil a toho si vážil. Chápal nyní, že vyplnění bytového seznamu jest velice důležitý krok do života a že nesmí se jen ledabyle odbýt, nýbrž že třeba vzít rozum do hrsti a usilovně přemýšlet, jak by co nejpečlivěji byl arch vyplněn, aby na úřadě nemohli říci: „Ten pan Hykyš to nějak odbyl, to je šlendrián.“

Už neměl ani radost, že je přednostou domácnosti, jeho celou duši vyplnil seznam bytový.

S posvátnou úctou zanesl arch do psacího stolu, rozhodnuv se, že zítra prohlédne důkladně arch a vyplní, co jeho síly stačí. K takové věci musí se člověk náležitě připravit. Hlavně svědomitý musí být. Svědomitost, to jest ta ctnost nejkrásnější, která jest právě vrozena takovým lidem, jakým je pan Hykyš, který celý den se připravoval, jak arch vyplní.

Předně koupil krabici per, pak dvě násadky, patrně kdyby se jedna zlámala. Dal si vyklepat všechny šaty, vyžehlit kalhoty a počal hledat štěnice. Že hledal štěnice, to byl takový logický neúprosný závěr z jeho přemýšlení. Kdyby tak, což ovšem ani není možné, nevyplnil seznamový arch do 14 dnů, jistě že by na něm pan správce domu seděl jako štěnice.

I jal se je hledat, ale ustal od námahy, když shledal, že jeho duševní schopnosti nestačí, aby současně při hledání štěnic také myslel na onen arch. Pan Hykyš se domníval, že musí naň myslet po celý den a jeho žena viděla ho, jak chodí, chodí, hlavu si drží a myslí. Pak odejde k psacímu stolu, vytáhne odtamtud onen seznam bytový a čte:

Povinnost vyplniti tento vzorec ve sloupcích 2 až 9 zakládá se na § 200 zákona ze dne 25. října 1896, z. ř. č. 220, jestliže by někdo odepřel tuto povinnost vyplniti, nebo ji nesprávně vykonal, mohou dle § 247 uloženy býti peněžité pokuty až do 400 K.

Pan Hykyš si to přečte a chodí zas po pokoji a mumlá: „Všechno řádně vyplním, všechno řádně vyplním.“

Ale zčistajasna míjí mu klid, ten jeho rozvážlivý, rozšafný klid a pan Hykyš uhodil pěstí do stolu a vykřikl: „Těch čtyři sta korun ode mne nedostanou.“

Jeho žena vidí, jak se její manžel třese a chvěje. Těší ho starostlivě, ale on ji rozbouřen odstrčí a volá: „Dej mně svatý pokoj, teď se jedná o čtyři sta korun.“

S hrůzou zamyká poznovu nebezpečný tiskopis berního úřadu, seznam bytový, do stolu a cítí potřebu jit ven na vzduch, aby se osvěžil. Ale jaké je to osvěžení, když všude vidí samé domy a každý ten dům připomíná mu nějaký seznam bytový s celou kombinovanou příšernou řadou rubrik.

V restauraci, kam občas večer zašel mezi společnost starších, rozšafných pánů, seděl chvíli jako bez duše a poslouchal mírnou kritiku nějakého veřejného nepořádku v cizině.

Vmísil se do toho: „Ano, zde ti dají alternativu, vyplníš, nebo nevyplníš. Pakli ne, nebo máš-li něco nesprávného, dostaneš čtyři sta korun pokuty.“

Rozšafní páni, aniž by věděli, oč jde, kývali hlavou. Panu Hykyšovi se líbilo velice to slovo alternativa, neboť si cenil cizích slov a proto, vyjda z restaurace, po cestě k domovu si opakoval, maje svěšenou hlavu: „Ano, to je alternativa, a jaká alternativa.“

Noc měl velice neklidnou. Zdálo se mu o seznamu bytovém, který měl vyplnit ihned. Stáli nad ním dva dragouni s vytasenými šavlemi a pak tam byl také pro všechny případy kněz se svátostmi umírajících. A když si přichystal pero a chtěl již počít arch vyplňovat, tu mu vždy ujel pod pérem a byl opět prázdný. Ti dragouni řvali a umíráček zvonil pod psacím stolem.

Probudil se celý vyjevený a již neusnul.

Právě tak vyjevený snad jako té noci přišel ke mně návštěvou, abych mu poradil, co má v té věci dělat. Bylo to právě třetí den, kdy mu správce domu doručil onen arch. Přišel velice vyděšený a smutný.

„Třetí den již na ten seznám se dívám a ne a ne přijít na okamžik, abych se odvážil to napsat a vyplnit. Sednu si k tomu seznamu bytovému, ruce se mně třesou, vidím samé 400, 400, vjede do mne najednou úzkost a den ode dne je to horší a já se z toho nevymotám. Tam stojí kupříkladu v těch pokynech, jak vyplniti jednotlivé rubriky, udat počet nezletilých dítek, nejméně kupříkladu čtyři. Já jsem nedávno ženat, dítka nemám, jak mohu napsat čtyři děti. Dále tam stojí, že mám napsat i snachu. Kde ji seberu, kristepane.

Pan Hykyš vypadal utrápeně, ale mně ho nebylo pranic líto. Byl to starý lichvář a má známost s ním datovala se také od takového jednoho obchodního styku. Proč přišel právě ke mně si stěžovat, dodnes nevím.

„Saprment,“ řekl jsem, „podívejte se, že čím dále to oddalujete, tím se uvrhujete do většího nebezpečí. Zbývá vám ještě jedenáct dní a nevím, jestli si za tak krátkou dobu všechno důkladně rozvážíte, co máte napsat. Vy si, milý pane, hrajete s ohněm.“

Kýval hlavou velice smutně.

Pokračoval jsem: „Vaše údaje musí být pravdivé, ale kdo vám kupříkladu uvěří, že se skutečně jmenujete Hykyš. Napíšete to správně do rubriky »Jméno« veškerých obyvatelů bytu svrchu naznačeného, ale na úřadě tomu nemusí věřit. Až dostanou váš seznam bytový, třebas se to jméno stane jim nápadné a vy budete mít ostudu. Nikdo vám nakonec neuvěří, že jste Hykyš, budou vás vláčet k výslechům a to je hanba, veliká hanba, pane Hykyši. A což jestli kupříkladu vy sám se mýlíte a nejmenujete se Hykyš, třebas váš otec anebo děd se jmenoval jinak a oni vám to zapřeli a ani na smrtelné posteli vám nesvěřili tajemství, jak se vlastně jmenujete, co bude pak. Jaká nová ostuda. A budou pátrat a řekněme, že vypátrají, že se jmenujete Fiala.“

„Ježíšmarjá,“ vzdychl pan Hykyš. „Co teď?“

„Co teď? Měl jste tedy vyplnit vlastně jméno obyvatele jménem Fiala a Hykyše napsat jako spolubydlícího. A potom, kdo vám uvěří, že nemáte v bytě vnuky, rodiče, tchána, tchýni, zetě a snachu a strýce, tety, synovce, neteře. Uděláte nejlépe, když to všechno oběháte a všude ať se ti dotyční příbuzní podepíší, že u vás nebydlí, jinak jste ztracen. Proslýchá se, že kromě čtyř set korun pokuty každého vypoví ještě z Prahy. A ještě na jedno vás upozorňuji, a to je nejdůležitější. Nezapomeňte udat na minutu přesně hodinu svého narození.“

Poděkoval mně co nejsrdečněji a viděl jsem, když jsem za ním vyhlédl oknem, jak se potácí po ulici.

Pak jsem ho potkal na ulici za čtrnáct dní. Tvářil se spokojeně. „Už to mám s krku,“ volal hlasitě mně vstříc, „dal jsem si svůj seznam bytový vyplnit dvěma advokáty.“