Pan Simeon Vašák a jeho patron

 

 

Pan Simeon Vašak zlobíval se často na své jméno křestní Simeon. Divíval se, jak mohlo napadnout jeho rodičům, aby ho tak dali pokřtít.

„Simeon, Simeon,“ bručel si, „jaké to jméno? Co vykonal ten svatý? Mám asi divného patrona.“

Za doby jeho vzdělávání se ve školách jméno Simeon bylo příčinou četných jeho rvaček. Spolužáci neříkali mu jinak než Simeon.

A když se konečně oženil, místo Simeone říkala mu jeho žena Vašáku! „Simeon, hm, Simeon,“ posmívala se, „a jaké to divné jméno, Simeon. Kdyby jsi se nejmenoval Simeon, měla bych tě ještě radši.“

A když na jeho svátek dne 5. března, před lety na první jeho svátek, který trávil v kruhu manželském, přinesla mu darem korálky vyšívaný sáček na tabák, k nemalé zlosti spatřil, jak červené a zelené korálky tvoří větu: „Svatý Simeone, můj svatý patrone, pros za mne!“

Na jeho nevlídný pohled utěšovala jej paní Vašáková: „Nu mlč, mlč, vždyť to není tak hrozné jméno, ten Simeon!“ Ale povídala to takovým způsobem, že tím jen ještě více pana Vašáka popudila.

Ale také tchán se tomu posmíval: „Krásné jméno, tenhle Simeon, překrásné jméno!“ A chtěl dokonce na zlost jeho, aby také páně Vašákův novorozenec jmenoval se Simeon.

Avšak proti tomu povstal pan Vašák jako jeden muž a opřel se tak rozhodně, že proti obyčeji tentokráte svoji vůli prosadil a syna nedal jmenovati Simeonem.

Tím ovšem příhany svému jménu v rodině nesmyl, ba’ naopak, i dítky jeho později braly je nadarmo a v lehkost uváděly.

*

Když už chodil syn pana Vašáka do školy, přišel jednou pan inspektor na náboženskou hodinu.

„Milé dítky,“ pravil katecheta, „řekněte mně nějaké pěkné jméno křestní.“

Malý Vašák se přihlásil.

„Svatý Simeon,“ pravil za hlučného smíchu žactva.

Tvář páně inspektorova se stáhla nemilým překvapením, pak zbledla a zase zbrunátněla.

„Co - co - ?“ vykřikl: „Má to být úsměšek? Já ti tu bujnost vyženu!“

S pláčem vrátil se pak hoch ze školy.

„Proč pláčeš?“ tázal se ho otec.

Synáček vyprávěl, co se událo: „A když jsem řek, že svatý Simeon, povídal pan inspektor, že jsem moc bujný školák,“ končil své vypravování.

Toto se stalo čtvrtého března a pátého měl pan Vašák svátek.

„Můj svátek vlastně není jako svátek u nás,“ stěžoval si sám k sobě v předvečer svého svátku; kolik let jsem svůj svátek neoslavil jak náleží. Každého jiného patrona oslavují, jen já jsem jako kůl v plotě. Kdopak se ještě na světě jmenuje Simeon? Ale stůj co stůj, letos svůj svátek oslavím.“

„Přijď brzy,“ volala za ním žena, když večer šel jako obyčejně do hostince.

„Je zítra můj svátek,“ pravil pan Vašák.

„Ha, ha, tvůj svátek, svatého Simeona, jen přijď brzy, beztoho bys zapíjel svůj svátek sám!“ volala za ním manželka.

„Když je zítra můj svátek,“ řekl pln roztrpčenosti pan Vašák, „půjdu na plzeňské; kdybych se ku příkladu jmenoval František, co bych našel lidí stejného jména! - Ale Simeon...?“

Sedl si v restauraci k prázdnému stolu, rozjímal o svém zítřejším svátku a pil.

Po nějaké chvíli ke stolu přisedl neznámý pán. „Nebude mně aspoň smutno,“ pravil s plachým výrazem v obličeji, když si přisedl.

„Mně je víc smutno než tobě,“ myslel“si pan Vašák, „ačkoliv vyhlížíš velmi ztrápeně.“

Společník pana Vašáka u stolu pil, a čím víc pil, tím vyhlížel víc a víc smutně.

Tak seděli naproti sobě a nemluvili po celou téměř hodinu.

„Já tě bavit nebudu,“ myslel si pan Vašák, pochutnávaje si na pivu. „Musím sám sobě dostačit, poněvadž se jmenuji Simeon.“

Smutný pán vytáhl šátek z kapsy a utřel si slzu.

„Plač si,“ bručel k sobě pan Vašák, „aspoň vidím, že jsou ještě smutnější lidé než já, Simeon Vašák.“

Konečně za půl hodiny po vytažení šátku z kapsy prohodil smutný pán: „Věřte, že mně je k pláči.“

Pan Vašák odpověděl: „Bože, příčin k pláči je plno. Tuze moc je příčin k pláči!“

„Děti musí pykat za hříchy svých rodičů,“ pronesl smutný pán zdrceně.

„Ba musí,“ odvětil pan Vašák neméně zarmouceně.

Zase chvíli vzdychali a pili.

„Pokřtili mne na jméno Simeon,“ vyhrkl pojednou smutný pán. Hned po těchto slovech pan Vašák vyskočil, vrazil do stolu, až sklenice povalil, a s výkřikem: „Já taky Simeon - já taky - - !“ vrhl se na neznámého, objal jej, div ho neudusil, a líbal, což neznámý neméně vřele opětoval. Notnou chvíli leželi si tak v náručí a jen se líbali.

Pak se posadili těsně k sobě jako milenci, pili na bratrství a vypravovali si různé ty obtíže, jež jim jméno Simeon připravuje.

„Považ si jen, bratříčku, vždyť i děti ve škole se tomu jménu posmívají!“ stěžoval si neznámý. „Já jsem totiž školním inspektorem. Právě včera přijdu do školy a tážu se žáků na některé hezké jméno křestní. A tu - jen si považ -jeden dareba za řehotu celé školy povídá: Simeon! Můžeš si pomysli ti, jak mne ten posměch zabolel!“

Pan Vašák jen vyvalil oči, zabručel a notně si přihnul na zlost. Avšak pan inspektor jej ukonejšil slovy: ,,Ale to nevadí, bratříčku, nedělej si z toho nic!“

A zase se objali a pak pili a pili.

O tomto podivném výstupu neznámých hostí ještě potom mnohá léta vypravoval hostinský svým hostům, jak jednou někdy v březnu přišel napřed jeden pán a pil. Pak přišel druhý pán, který si sedl naproti prvému a pil. Oba pili a nemluvili celou hodinu ani slova. Pak prohodili několik vět a po těch několika větách ten první pán objal druhého přes stůl, až zvrhl sklenice. Políbili se a objali ještě jednou a ten druhý pán řekl: „Dnes všechno platím.“ „Nikoliv,“ řekl ten první pán, „dnes platím já všechno.“ Pak řekli prý jemu: „My jsme Simeonové.“

Pak ti Simeonové hrozně pili. A jedli stále. Pětkrát večeřeli v přestávkách. Nakonec o půlnoci objednali si ke všemu ještě šampaňské. Vypili ho také hojnost. A když ve dvě hodiny jim hostinský řekl: „Pánové, musím zavírat,“ odpověděli: „Tak půjdeme jinam. Znám jednu vinárnu,“ pravil druhý z pánů, „tam je otevřeno až do rána.“

„Půjdu tam s tebou,“ odpověděl první.

*

Pan Simeon Vašák přišel domů zabílený, prováděje po schodech křivky o půl osmé hodině ranní.

„Proboha,“ naříkala žena, když vpadl do bytu, „ať tě nevidí hoch, co si pomyslí, jakého má tátu.“

„Jakého má tttátttu?“ odpověděl rozveselený pán, „za ttá-tu má Si-si-me-on-na Va-va-šá-šáka-ka.“

Pan Vašák spal až do čtyř hodin odpoledne, pak se oblekl a šel se podívat do salónu.

Ze salónu bylo slyšet hlas jeho synka.

„Stará se bude stydět teď dělat rámus,“ pomyslil si a vstoupil do salónu.

V salóně byl jeho tchán, tchyně, jeho paní a synáček. Všichni šli naproti vcházejícímu a jeden přes druhého přál panu Vašákovi šťastný a veselý svátek.

„Milý zeti,“ pravil tchán, „dlouho nevěděl jsem, co bych ti měl dát k svátku, až teprve dnes (na dnes položil důraz) přišla ke mně dcera před polednem. Máš, jak jsem slyšel, rád staré knihy, a proto k dnešním tvým slavným („slavným“ řekl opět s důrazem), k dnešním slavným jmeninám přijmi tento dárek. Jest to památka, těžce se s ní loučím, ale doufám, že ti způsobí radost.“

Tchán šel ke stolu, vzal s něho tlustou knihu v kožené vazbě s přezkami a podal ji panu Vašákovi.

Pan Vašák otevřel knihu a četl:

Vitae Sanctorum, to jest Životové Skutkové, Mučedlnictví, smrt a památka Nejpřednějších Svatých atd. W Praze, Impressi Universitatis Carolo-Ferdinandae v koleji Tovaryšstwa Pána Ježíše u Swatého Klimenta blíž Mostu. Dokonáno dne 4. Června léta P. 1742.

Pan Vašák vzdychl a položil knihu na stůl. „Děkuji vřele,“ řekl.

„A abys, drahý muži,“ pravila jeho paní, „seznal knihu a její obsah, přečtu ti stať pojednávající o tvém patronu Simeonovi.“

S povzdechem se pan Vašák posadil a paní otevřela starou knihu, tištěnou švabachem, a četla:

„Život svatého Simeona, poustevníka, příjmím Stylity. Umřel okolo léta Páně 460.

Chtěje svatého Simeona největší předivné skutky vyprávěti, počnu od toho...

,,To nemusím číst,“ pravila paní a četla dál: „Simeon od rodičů svých k tomu nařízen byl, aby stáda pásl. V kteréžto povinnosti pro veliký sníh jednoho času ovce nemoha na pastvu vyhnati, do jednoho kostela šel, a uslyšev tam hlas, že blahoslavení jsou, kteří pláčí a kvílejí, kteří se pak smějí, že bídní jsou, bez meškání do nejbližšího kláštera vstoupil a tam dvě léta v mrskání svých nahých beder přebýval... Když jiní pili a jedli, on přes celý týden žádného pokrmu do svých úst nepřijímal, a tři léta napořád přivřený přebýval...

Pak do úzkého domečku vstoupil, čtyřicet dní postiti se chtěje, a Basusa, nad kněžími muže ustanoveného, aby k nim dohlídal, prosil, by ho zazdil.

„Polož, otče, tu deset chlebů a lahvici vody, a když pocejtím,“ řek, „hlad, tu požívati budu toho chleba.“

Basus ochotně tak učinil, a když po čtyřiceti dnech do domku vstoupil, nalezl deset chlebů celých a plnou lahvici vody a Simeona čilého, postícího se...“

„Vidíš, takový byl tvůj patron,“ pravil tchán k panu Vašákovi.

„Milý tatínku,“ řekl pan Vašák hlasitě, probouzeje se z dřímoty, „až budete chtít jít na dobré plzeňské, já vám povím o jednom hostinci.“

A co bylo dál? Krátká odpověď:

Příklad svatého patrona neměl na pana Vašáka pražádného vlivu a rodinný pokyn v tom směru vyzněl tedy naplano. Naopak, veškery úsměšky rodiny teď nechával pan Vašák nepovšimnuty. Vždyť našel soudruha - druhého Simeona!