Paragraf 468 tr. zákona

 

 

O půl dvanácté v noci pohybovali se pomalu Sokolskou třídou dva mladí mužové.

Na rohu Vávrovy třídy řekl mladší z nich: „Teď půjdeme do Táborské.“ Po těchto slovech škytl a starší pravil: „Můžeme jít do Táborské.“ Oba škytli a ubírali se dále, přičemž druh druha napomínal: „Ať nespadneš z chodníku!“

Na nároží Táborské třídy zastavili se a mladší prohodil: „Potom mluv s takovou společností o estetice a o estetických citech!“

Starší odpověděl: „Také bych si myslel, že lidé v té hospodě nemohou soudit o estetických citech.“

„Hostinský nám potom už nenalil piva,“ doložil druhý.

„A jen dvě hodiny jsme jim vykládali o estetice,“ pronesl starší, přičemž škytl.

Táborskou třídou rozléhal se nočním tichem hlas mladšího. „Estetika! Takovým lidem vykládat o estetice. Vůbec teď lidé nemají pro estetiku porozumění.“

Podíval se na nedlážděnou třídu: „Ani třídu nevydláždí. Cožpak to neuráží oko?“

„Jako na vsi,“ prohodil druhý opovržlivě.

„Já hájím symetrii ve všem,“ pokračoval mladší, „estetický cit nedá se myslit bez symetrie.“

Rozhlédl se kolem sebe. Stál právě u stromu na chodníku. „Podívej se na ty tyčky kolem stromu,“ řekl, „neuráží to estetický cit? Jedna tyčka delší, druhá kratší. To musí urazit oko.“

„Také si myslím,“ zabručel starší, načež mladší pravil:

„Kde je zde symetrie? Tyčky mají býti v jedné přímce.“ Po těchto slovech přistoupil blíže ke stromu ...

*

Za půl hodiny objevili se tito chodci z Táborské třídy na policejním komisařství v průvodu dvou strážníků.

„Ty kousky tyček položte tamhle do kouta,“ řekl jeden ze strážníků k nadšenci pro estetiku a obrátil se k nadstrážníkovi, který u stolu vedl protokol, ukazuje na něho: „Tento pán byl přistižen právě v okamžiku, když lámal třetí tyčku u stromu. Poněvadž se nemohl řádně legitimovat jako ten druhý pán, předvedli jsme ho na komisařství.“

„A co ten druhý?“ tázal se nadstrážník.

„On má klíče od bytu a od domu, my bydlíme spolu,“ odpověděl mladší z pánů, „tak aby se mi neztratil, jde svědčit. „

„Ten pán může jít domů,“ odvětil nadstrážník a starší odešel. „Vaše jméno?“ započal protokol nadstrážník.

„František Šimák, kandidát inženýrství.“ Když celé nacionále Šimákovo bylo zjištěno, tázal se ho nadstrážník po pohnutkách a důvodech, proč ulamoval konce tyček.

„Z důvodů estetických,“ odpověděl Šimák, „tyčky nestejné délky urážejí oko, a proto urovnával jsem je do stejné délky.“

„Nedělejte si z nás blázny,“ pravil nadstrážník.

„Račte to protokolovat,“ odpověděl Šimák.

„Já se vás na nic neptám,“ odpověděl nadstrážník, „můžete se teď jít domů vyspat.“

František Šimák vyšel ven, a když se rozhlížel po svém spolubydlícím, neviděl ho nikde.

Šimák nemohl jít spát domů, přítel ho zradil, i odstěhoval se nešťastný nadšenec pro estetiku o nejbližším termínu od něho na Vinohrady.

*

Byt našel si u jedné pořádné rodiny a byl jak náleží spokojen. Odpůldne hrával karty se starým pánem a prohrával, poněvadž se stále přehazoval, neboť seděl naproti dceři svého domácího, slečně Martině. Prohrával v kartách a měl štěstí v lásce. Slečna Martina mu přála.

Od události v Táborské třídě uplynul již skoro rok. Šimák na onu noc již úplně zapomněl.

„Dnes požádám o její ruku,“ řekl jednoho dne, „otec mně také přeje, její matka také.“

A toho dne hrál karty roztržitě, velmi roztržitě.

„Nějak to musím říci,“ pomyslil si, „chystám se již dlouho, a dnes to vezmu naráz.“

Slečna Martina, sedící naproti, prohodila: „Za čtrnáct dní mám svátek.“

„Já slečnu překvapím,“ řekl Šimák, „váš svátek jest dnem památným, zejména pro mne, poněvadž ...“

Nadšenou řeč pana Šimáka přerušilo klepání na dvéře a vstoupil listonoš.

„Pan Šimák?“ tázal se listonoš, podávaje mu velkou modrou obálku, „račte to prosím podepsat.“

Šimák podepsal recepis a přijal obálku. Nahoře na obálce stálo: C. k. okresní soud v Praze. Pan František Šimák ... a dole: Věc služební porta prostá. Neukládati u pošty. Nezasílati dále.

„Volají vás asi za svědka,“ podotkl pan Svátek, jeho domácí.

Šimák nedovedl se upamatovati, jak by k té cti přišel; odpověděl: „Nevím.“ A roztrhl obálku.

Slečna Martina naklonila se až k němu. Z obálky vypadla obsílka.

A slečna Martina četla:

Číslo jednací U. III. 261/5 - 6.

Obeslání obviněného

Pan František Šimák na Král. Vinohradech. K hlavnímu líčení pro obvinění veřej, žalobce pro přest. § 468. z. tr., které jest na Vás vzneseno, obesíláte se na den30. ledna 19 .. dopoledne na 91/2 hodinu před tento okresní soud do jednací síně čís. 21, II. posch.

C. k. okresní soud pro přestupky v Praze,

oddělení III.


„Bože!“ vykřikla slečna Martina a ponořila svou tvářinku do kapesního šátku a plakala.

Pan Svátek vykřikl: „Copak je?“, a nežli se překvapený Šimák vzpamatoval, přečetl si pan Svátek celou obsílku.

„Co to značí, pane, pane,“ vyrážel ze sebe pan Svátek, „vy před soudem, vy, pane, vy se nehanbíte, vy, vy, vy, pro §468 z. tr. Opusťte nás, pane!“

„Nevím věru, oč se jedná, nějaká mýlka, rozhodně mýlka, odpovídal ulekaně Šimák.

„A vaše úplná adresa, pane, vy blednete, vy, vy, vy,“ vyrážel ze sebe zlostně pan Svátek, „vy jste zbledl jako křída. Opusťte nás, opusťte, odejděte! Ano, odejděte!“

Šimák úplně zdrcen šel s modrou obálkou do svého pokoje, a když vstoupil do pokoje, mrštil jí o zem a vykřikl: „Na mou duši, že se nepamatuji, co bych byl vyvedl. A zrovna je to za čtrnáct dní, na den sv. Martiny!“

*

O hodinu později přišel do jedné z pražských čítáren starší pán, který vypadal velmi rozčileně a rychle šel ke stolku knihovníkovu.

„Prosím, pane, nemáte zde trestní zákoník?“ tázal se knihovníka hlasitě.

„Jen tiše, pane, čtenáře to ruší,“ pravil knihovník, načež rozčilený pán řekl: „Buďte tak laskav, půjčte mi trestní zákoník, závisí na tom štěstí mé jediné dcery.“

Knihovník zavrtěl hlavou, dal rozčilenému pánovi žádanku na vypůjčení knihy k vyplnění.

Rozčilený pán spletl žádanku. Napsal do rubriky: Název knihy: Josef Svátek a do rubriky: Jméno čtenáře: trestní zákoník.

Knihovník zavrtěl hlavou a přinesl panu Svátkovi vyžádanou knihu.

Pan Svátek sedl si ke stolu a probíral rychle paragrafy. §468! Konečně našel a četl: „Zlomyslné poškození cizího majetku“.

Pan Svátek přečetl ještě jednou, zdali se nemýlí, a pak s povzdechem položil knihu před knihovníka a chtěl se odebrati pryč.

„Kde mám klobouk?“ tázal se, když se rozhlížel po věšácích.

„Máte ho na hlavě,“ odpověděl knihovník.

Pan Svátek rozpačitě vyběhl z čítárny.

František Šimák v této době šel se projít na čerstvý vzduch.

„Já nic nevyved,“ přemýšlel, „patrně se zde stala mýlka. A takový následek. Dnes chtěl jsem požádat o ruku slečny Martiny. Byli mně všichni nakloněni. A teď ten konec.“

Když se František Šimák vrátil domů z procházky, našel za dveřmi svého pokoje zastrčený list, který když otevřel, četl:

Informoval jsem se o § 468, za který jste žalován. Víte, pane, zajisté dobře, že pod ten paragraf spadá zlomyslné poškození cizího majetku. Důvěřovali jsme vám všichni, byli jsme vám nakloněni, čehož nyní všichni litujeme, já, má paní i dcera Martina. Vám jsme svěřili pokoj, vám, který jste žalován pro poškození cizího majetku. Uznáte sám, že člověku, který jest žalován pro § 468 tr. zák., nemůžeme více svěřit svůj byt a nábytek. Doufáme, že uznáte tuto okamžitou výpověď z bytu.

Josef Svátek

Ještě téhož dne odstěhoval se Šimák do Karlina.

*

Na den sv. Martiny objevil se Šimák v druhém poschodí přestupkového soudu před dveřmi čís. 21.

O půl desáté zavolali ho dovnitř a po zjištění nacionále pravil soudce: „Tak, pane Šimáku, jste obviněn, že před rokem ulámal jste o půl dvanácté hodině v noci v Táborské třídě konce dvou tyček u stromu a způsobil hospodářské správě města škodu 2 K. Přestupek jest promlčen, ale není promlčen nárok města na způsobenou škodu. Chcete zaplatit dobrovolně ty 2 K, neboť ulámané tyčky musily být nahrazeny novými?“

„S největší radostí,“ pravil Šimák a zaplatil 2 K na účet hospodářské správy města.

„Kdo by si pomyslil, že je to pro ty tyčky,“ řekl k sobě, když skákal po schodech, „teď půjdu k panu Svátkovi a vše mu vysvětlím. Dnes je svátek slečny Martiny.“

A když rozveselen vyšel ze soudu na Ovocný trh, spatřil, jak naproti na chodníku ostentativně prochází se slečna Martina, zavěšena důvěrně pod paží mladého muže, jenž nebyl nikdo jiný než ten jeho starší společník, který v oné noci, plné estetického rozumování, stál u něho, když on přestupoval § 468 ...