Perevorot v Germanii

Bavarija sovetskoj respublikoj

Převrat v Německu
/Bavorsko sovětskou republikou/


V hlavním městě Bavorska Mnichově zavraždila kontrarevoluce vůdce bavorského proletariátu Kurta Eisnera.

Tato událost uspíšila převrat v jižním Německu.

26. února uveřejnil bavorský sovět vojenských, dělnických a rolnických delegátů návrh ústavy bavorské sovětské republiky. Sověty byly prohlášeny za orgány moci. Pravidelné vojsko bylo rozpuštěno a místo něj se na obranu proletářské revoluce vytvořila z členů rolnických, nádenických a dělnických svazů Rudá armáda.

Eisner padl za oběť kontrarevoluci, ale jeho krev je rudým praporem, který zazářil ještě jasněji.

Proletariat na německém jihu dlouho váhal, ale nakonec se po celém Bavorsku rozlehlo volání: „Pryč s bídou! Pryč s otroctvím!“

Všichni socialisté přijali heslo diktatury proletariátu.

V Bavorsku už neexistují sociální kompromisníci. Jihoněmecká republika padla. Zde je provolání bavorského sovětu dělnických a rolnických delegátů z 24. února:

„Představitelé feudálního militarismu se dopustili hnusné vraždy na vůdci bavorské revoluce Kurtu Eisnerovi. Bavorský Proletariat povstal jako jeden muž k obraně revoluce. Jednotná fronta bavorských socialistů vyhlásila uskutečnění velikého cíle lidstva - diktaturu proletariátu - a apeluje na Proletariat celého světa, aby ji podporoval v těžkém boji!“

Toto provolání hovoří jasně o jednotné frontě bavorských socialistů, kteří vyhlásili diktaturu proletariátu a kteří poznali, v čem spočívá nebezpečí pro revoluci.

Kurt Eisner je mrtev, avšak na jeho hrobě povstal ozbrojený lid a vytvořil sovětskou republiku.

Bavorský Proletariat ukázal proletariátu v celém Německu, jak je třeba jednat. Vymýtil kontrarevoluci do kořene, rozrazil řetězy, na nichž ho drželo bavorské ústavodárné shromáždění.

Události šly velmi rychle kupředu.

18. února zavraždila kontrarevoluce Kurta Eisnera. Už 20. února ozbrojený lid rozehnal v Mnichově ústavodárné shromáždění. Zmocnil se Augsburgu a dalších měst. Rudým bavorským vojákům pomáhají všude odbory. Jsou zatýkáni všichni kontrarevolucionáři, mezi nimi známý hrabě Toring, profesor von Bissing a bývalý ministr války Kress von Kressenstein.

A už 26. února blahopřeje bavorský Proletariat Německu k bavorské sovětské republice.

Nyní k významu převratu pro Německo a pro celou západní Evropu.

Za prvé vidíme, že události v Bavorsku vyvolaly na jiných místech Německa takovou odezvu, kterou nelze označit za pouhou demonstraci.

Jde o skutečné revoluční hnutí, o druhou bitvu mezi Scheidemannovou vládou a spartakovci, o tendenci k všeobecnému převratu.

V Hamburku, Altoně, Wandsbergu, Ischpě a v Düsseldorfu nasadili spartakovci těžké dělostřelectvo.

Nařizuje-li francouzský generál Foche Scheidemannovi, aby okamžitě odzbrojil spartakovce v těch oblastech Německa, které Francouzi okupují, pak to jasně svědčí o tom, že francouzští vojáci nechtějí bojovat proti spartakovcům a že ve Francii také není všechno v pořádku.

V uhelných dolech Porúří a ve Výmaru vypukla generální stávka. Stávkují milióny dělníků. Všichni sledují jediný cíl: svrhnout Scheidemannovu vládu a zřídit sovětskou republiku jako v Bavorsku.

V Sasku se už spartakovci chopili moci na mnoha místech, například v Plauen a Vogtländu. V Dráždanech a Lipsku obsadili vzbouření spartakovští vojáci nádraží.

Revoluční vlna se zdvihá v Eberfeldu.

V Hannoveru přestalo existovat vládní vojsko.

Vezměte si do ruky mapu Německa a přesvědčíte se, že revoluce je všude.

Září z Bavorska na německou republiku jako sluneční paprsky z mlhy.

Rudé paprsky dopadly už na sever, západ i východ. Není města, v němž by nebylo nebo se nepřipravovalo povstání. Není oblasti, v níž by se lid nechystal k boji.

Plane Meklenbursko, Sasko, Slezsko, Hannover, Prusko, Výmar i Bádensko.

A to už není to, co jsme byli zvyklí číst v novinách: „Velké dělnické nepokoje.“

Hovoří pušky a kulomety spartakovců.

Je to pohřební pochod pro Eberta, Noska a Scheidemanna.

Za druhé vidíme, že převrat v Bavorsku vyvolal v samotné renegátské vládě cosi, čemu se říká vládní krize. Sám Scheidemann přiznal, že systém sovětů by mohl být v lecčems dobrý, že však jako celostátní organizace není pro Německo vhodný, neboť by konec konců přivodil pád vlády.

Toho se ovšem chytrák Scheidemann bojí. V sovětském Německu nebude vláda, nebudou tam Scheidemannové, Noskové a Ebertové.

Bude tam jediná diktatura, diktatura proletariátu.

Scheidemann a spol. oklamali dělnický a rolnický sovět v Německu a se zděšením teď hledí na německý jih - na rudé Bavorsko, kterému připadla šťastná úloha svrhnout jako první v Německu okovy kompromisnické politiky zrádců proletariátu a osvobodit se od vlády zemského sněmu.

To, co vybojoval bavorský Proletariat, se teď upevnilo a rozšířilo po celém Německu.

Představitel německé kompromisnické vlády Ebert naivně prohlásil, že nechápe, oč v současných událostech v Německu vlastně jde.

Jemu i jeho přátelům to už vysvětlí bodáky ozbrojeného proletariátu, rudý revoluční požár, který se z Bavorska rozlévá po celé zemi.

Den kruté odplaty za Karla Liebknechta a Rosu Luxemburgovou se blíží. V Bavorsku už s vrahy Kurta Eisnera skoncovali.

A tito vrazi cestou na popraviště už s sebou vzali Scheidemanna, Noska, Eberta a ostatní zrádcovskou sebranku nejen z Německa, ale z celé západní Evropy.