Pis’ma v redakciju

Dopisy redakci

 

I

Soudruhu redaktore!

Prosím, abyste ve Vašem váženém listě otiskli toto:

Při budování sovětské republiky je třeba dbát, aby ve všech sovětských institucích byli lidé, kteří si uvědomují své poslání, lidé s čistou minulostí, kteří svými činy nediskreditují republiku.

Všechny nesvědomité pracovníky, kteří ničí vážnost dělnické vlády v očích lidu, je třeba nemilosrdně pranýřovat, vyhnat je z funkcí a potrestat je podle nejpřísnějších měřítek revoluční doby.

Zde je jeden takový škůdce republiky.

Je to občan Kobusov, zplnomocněný vedoucí Polygrafického oddělení v Ufě, který chodí na schůze tiskařů opilý.

13. února občan Kobusov projížděl opilý na saních měsstem a na rohu Spasské a Sibiřské ulice vykřikoval: „Takhle jezdí komisař!“

Vůbec je třeba udělat v Polygrafickém oddělení revizi.

Neznámo jak se tam dostali lidé, kteří nikdy nepatřili mezi přátele dělníků a zvláště ne tiskařů.

Sedí tam občané Milničenko a Subějev, oba bývalí vedoucí v tiskárně - oba vykořisťovatelé.

K tomu všemu už není třeba dalších slov, je třeba se postarat, aby nepřátelé sovětské vlády neměli možnost radovat se z takových lidí, jako je opilý Kobusov, který svým chováním neustále diskredituje sovětské instituce.

Přejímám za svůj dopis plnou odpovědnost a prosím, aby se Revoluční tribunál zabýval Kobusovovou věcí a aby Revoluční výbor odvolal z funkcí občany Milničenka a Subějeva a nahradil je čestnými a nekompromitovanými tiskaři.

Jaroslav Hašek

Pozn. redakce:

Otiskujíc tento dopis, je redakce přesvědčena, že Revoluční výbor vyšetří vznesená obvinění a že, budou-li potvrzena, pádně potrestá ty, kdož diskreditují sovětskou vládu.

[Naš puť - 15. 2. 1919]

II

Soudruhu redaktore!

Prosíme, abyste ve váženém listě Naš puť otiskli tento náš kolektivní dopis:

V 30. čísle listu Naš puť byl uveřejněn dopis soudruha J. Haška, v němž autor - zjevně ne dost obeznámený s místními poměry, nebo prostě špatně informovaný lidmi, kteří prokazují vládě dělníků „medvědí službu“ - mezi jiným poukazuje na to, že v Polygrafickém oddělení sedí „vykořisťovatel“ Subějev, a navrhuje Revolučnímu výboru, aby jej odvolal z funkce.

Za tímto dopisem se skrývá cosi nepochopitelného. Doufáme však, že se to co nejdříve vyjasní a že soudruh Hašek pozná, že všechno, co řekl na adresu s. Subějeva, byl skutečně omyl.

My, dělníci bývalé tiskárny Vostočnaja pečať, kteří jsme pracovali s Z. Subějevem 3-11 let, pokládáme za soudružskou povinnost říci toto:

Soudruh Subějev, který přišel do tiskárny skoro ještě jako chlapec s nejnižším školním vzděláním, který vyrostl mezi námi dělníky ve stejně mizerných podmínkách, který spával ve špinavých a dusných koutech tiskárny, nemohl být nikdy „ vykořisťovatelem“.

Nemluvě o jeho vztahu k práci a k soudruhům v době revoluce, kdy stál v našich řadách a bojoval za zlepšení našeho života - byl s námi vždy zajedno i při krutém režimu „pánů hospodářů“. Ani jeden z nás, dělníků bývalého závodu Vostočnaja pečať, nemůže říci slovo o jeho „vykořisťování“ - a nevýslovně trpce neseme, když to o něm slyšíme od člověka, který ho takřka nezná.

Následují podpisy.

Pozn. redakce:

Otiskujíc tento dopis, pokládá redakce za nutné poznamenat, že „těžiště“ dopisu s. Haška bylo položeno na „komisaře“ Kobusova, který byl po uveřejnění dopisu odvolán z práce v Polygrafickém oddělení.

Redakce se zadostiučiněním konstatuje toto opatření (které se jí mimochodem zdá mírné, vzhledem k tomu, že jde o pána, který opilý vykřikuje po ulicích „Tak jezdí komisař“) a v příštím čísle dá slovo s. Haškovi, čímž celá další polemika skončí.

[Naš puť - 19. 2. 1919]

III

Soudruhu redaktore!

Prosím, abyste ve váženém listě Naš puť otiskli toto: V 33. čísle listu Naš puť je otištěna odpověď dělníků bývalé tiskárny Vostočnaja pečať, v níž je s. Subějev formálně očištěn od označení vykořisťovatel, kterého jsem užil ve svém dopise uveřejněném v 30. čísle tohoto listu.

V prohlášení zaměstnanců bývalé tiskárny Vostočnaja pečať se praví, že je pro ně trpké taková slova slyšet. Dovolte, abych řekl, že onen kolektivní dopis neodpovídá pravdě, neboť umývat mouřenína se nechtělo například také soudruhu Piskunovovi a dalším, kteří občana Subějeva dobře znají a kteří si nepřáli, aby se na schůzi udělal ze Subějeva anděl. Nedá se nic dělat, bude třeba i nadále, speciálně pro bystré hlavy, vykládat, co znamená slovo „vykořisťovatel“.

Je to osoba, která chránila především zájmy podnikatelů a obchodovala cizí prací. Takovými vykořisťovateli nebyli jen sami továrníci, ale i prodavači, vedoucí výroby a další! Je jasné, že kdyby byl občan Subějev hájil pouze zájmy dělníků, dávno by ho byli majitelé vyhodili; to, že měl jen obecnou školu a že přišel do tiskárny ještě jako chlapec, vůbec neznamená, že nemohl být vykořisťovatel. Tvrzení autorů dopisu, že občan Subějev byl sám „vykořisťovaným“ - ve funkci vedoucího, je nepochopitelné. Jak se zdá, pracují v bývalé tiskárně Vostočnaja pečať občané velice mírní, dobří, kteří už na všechno zapomněli a kteří jsou dokonce ochotni říci, že jejich vedoucí bojoval za zlepšení jejich životních podmínek. Podle mne to bylo vždycky věcí odborového svazu typografů a nikdy ne vedoucích výroby. Jak se dívá na občana Subějeva odborový svaz, je vidět z toho, že jeho žádost o přijetí za člena byla na schůzi svazu 10. února zamítnuta a přijat za člena nebyl. Je jasné, že kdyby byl přítelem dělníků, jak se praví v dopise, byl by přijat.

Udivuje, že pro jeho přijetí za člena nehlasovali na schůzi svazu ani ti zástupci tiskárny Vostočnaja pečať, kteří několik dní nato podepsali „dopis redakci“, například Iksanov, který se také postavil za s. Subějeva. To je nepochopitelné. Jaký přítel dělníků je Subějev, o tom svědčí následující: Za demobilizace byl v Ufě nadbytek typografů a komise pro boj s nezaměstnaností se obrátila na všechny tiskárny s nařízením, aby mimořádně vzaly do práce nezaměstnané. Avšak občan Subějev, tento přítel dělníků, odmítl co nejkategoričtěji nezaměstnaným pomoci.

Končím polemiku a žádám znovu Revoluční výbor, aby zbavil Subějeva funkce a na jeho místo postavil dělníka.

[Naš puť - 20. 2. 1919]