Podivuhodné příhody hraběte Hudrymudrydesa

 

 

Jednoho krásného dne probudil se hrabě Hudrymudrydes v náladě velice mrzuté. Již i z oken svého tichého paláce viděl ohromné zástupy lidí; kam oko jeho sahalo, všude černalo se lidských postav, což jej velice znepokojovalo, neboť věděl, že tito lidé nesbírají horlivě pro arcibratrstvo svatého Michaela, aniž posílají peníze do Říma svatému otci.

Hrabě Hudrymudrydes stával se nervosním, neboť oči jeho byly zvyklé viděti pouze skvělá procesí s vlajícími korouhvemi, jen sem tam by připustil nějaký katolický sjezd, ale tihle lidé, kteří byli shromážděni na ulici, neměli bohužel pražádného smyslu ani pro procesí, ani pro sjezdy. Hrabě Hudrymudrydes odhadl, že zástupy jich jsou ohromné a že duch je ovládající je něco jiného, nežli čemu dosud zvykl; nebyli to ani šafáři, ani lokajové, ani poklasní, ani správcové, ani jiná jeho čeládka, která třásla se strachy, jakmile se milostivý pán podíval na někoho nemilostivě okem ozbrojeným monoklem.

Kdekoliv vystoupil, všady viděl před sebou hřbety ohnuté v pravém úhlu a byl přesvědčen, že jakmile uráčí si říci ,,Meine Herren“, že skloní se ony ohnuté hřbety ještě níže. Ale tihle lidé tam dole měli opravdu rovné hřbety. Toho pan hrabě nesnesl.

Jeho mysl zalétala do minulosti, viděl, jaké to byly zlaté časy, kdy předkové jeho hodovali jako Sardanapalové a nemusili se při tom starati, kdo to zaplatí. Tam dole plahočil se na polích zemědělský otrok, na nějž v případu potřeby se poslalo několik karabáčníků a drábů, a peníze tu byly nejpohodlnějším způsobem pod sluncem. Nyní stalo se opatřování peněz i pro vznešeného pána poněkud složitým úkolem; ti bankéři jsou tak mazaní a pan hrabě viděl, že mnohý jeho kolega, s nímž za mladých let říkali si: frère et cochon!, dnes je chudák na mizině a žije jenom z toho, co vypumpuje na svých spolubratřích. Tedy už ani sláva, ani moc, ani vznešenost není bez kazů a poskvrny, pomalu již ani počestní měšťáci nebudou jmenovati šlechtice čestnými měšťany.

Pan hrabě však náhle vzpomněl si na podivnou historii, kterou kdesi slyšel. Prý jakýsi šlechtic dal se v době válečných strastí nabalzamovati v hypnotickém spánku a tak přežil několik století v stavu ztrnulosti, až pak v době míru probudil se zase k lepšímu, pravého šlechtice hodnějšímu životu. Hm, tento nápad nebyl by tak zlý. On, hrabě Hudrymudrydes, dal by se rád nabalzamovati, aby přečkal tuto dobu, kde povážlivě viklá se úcta před šlechtickými privilejemi, a povstal by zase v oné krásné době v budoucnosti, kdy zástupy nadšeného katolického lidu pohrnou se ulicemi místo těchto postav, které nic dobrého pro práva a výsady šlechty neznamenají. Potom pojede on, všemocný hrabě Hudrymudrydes v průvodu všemožných hodnostářů, bude přijímati hold nesčíslných zástupů a osloví všecky, jak nejlíbezněji dovede: Meine Herren ... - a hromový potlesk zaburácí celým veleměstem, z úst statisíců bude provoláváno jeho jméno a družičky budou mu házeti květiny.

Pan hrabě přímo zažral se do této myšlenky.

„Počkejte, já na vás vyzraji. Tam, kde jsem byl dříve pánem, jste mi poradili, bych se dal naložit do špiritusu. A já vás poslechnu, holoto, abyste viděli, poslechnu! Dám se naložit, ovšem ne do špiritusu, neboť špiritus značí latinsky „ducha“, jehož jsem rozhodným nepřítelem. Dám se jen konservovat, ano, konservovat se dám svému geniálnímu doktoru Knödlovi, který mne uspí a nabalzamuje, abych za pár století zase vstal zmlazený a silný, rozdrtil vás všecky a zacpal vám vaše zlolajná ústa, aby vám zašla navždy chuť k něčemu jinému nežli k robotě na lánech milostivé vrchnosti.“

Geniální kousek hraběte Hudrymudrydesa byl uskutečněn. Pan hrabě pro svět umřel a pohřben jest. Několik klerikálních listů napsalo dojemné nekrology, kde vyslovována domněnka, že jeho osvícenosti puklo srdce hořem, když nemohl již zaujmouti svoje křeslo ve sněmovně a klidně se tam vyspati, pročež odebral se jinam k spánku věčnému. Ale nikdo na světě nevěděl, že pan hrabě není mrtev a že kdyby mohl, smál by se pod kůží, jaký vtip provedl svým přátelům a ctitelům z arcibratrstva, jaký zármutek měl pan pokladník petrského haléře v Římě, když místo milého jména štědrého a neúnavného sběratele Hudrymudrydesa cizí jméno stálo na výkazech sbírek do Říma, které se povážlivě tenčily. Pan hrabě odpočíval zatím klidně v pokoji, kterýžto pokoj měl geniálním uměním doktora Knödla zajištěný na dvě století, aniž by musil čichati v tmavé bedně naftalín. V jednom z odlehlých kabinetů paláce hraběcího nalézal se skleněný zvon, v lidové mluvě obyčejně zvaný „glásšturc“, a pod ním pan hrabě, podoben navlas voskové figuře z panoptika.

Zatím kročeje dějin duněly světem, ale pan hrabě hověl si ve svém nezrušitelném klidu - leč i jemu udeřila hodina vysvobození. Doktor Knodl byl sice filosof, který někdy se zálibou dokazoval naprostou zbytečnost šlechty, a snad také osobně věřil, že beze šlechty by stejně žito zrálo, děti se rodily a staří lidé mřeli, ale když viděl ctihodné měšťany, jak jsou na šlechtický erb posedlí a celí blažení, mohou-li se jen dotknouti lemu hraběcího fraku, pomyslil si, že snad přec je šlechta k něčemu dobrá a že už kvůli těm dobrým lidem, kteří rádi řvou „hrom a peklo“ a ještě raději líbají šlechtické ruce, musí býti zachována.

Tak minula dvě století, všecko v komnatě zplesnivělo, jen starý hrabě nezplesnivěl. Jednoho krásného dne povstal, protáhl se, jen to ruplo, zívl na celé kolo a již opouštěl svoje skleněné vězení a ubíral se vážným krokem již ze zvyku na staré svoje místo ve sněmovně, jako by ani nebylo dvěstěletého spánku. Kdepak, pan hrabě a zaspat vývoj!

Ale zdálo se, že pan hrabě tenkráte opravdu hodně zaspal. Nepoznával již města, nepoznával lidí; či lépe řečeno, nemohl ani věřiti, že osoby, jež potkával, jsou opravdu lidé. Chtěl zkusiti svoji aristokratickou převahu nad těmi nevšímavými tvory, proto zastavil nejbližšího velmi slušně a malebně oděného občana, představil se mu jako hrabě Hudrymudrydes a žádal ho, by dovedl jej na Pětikostelní plácek. Díval se přitom ostře monoklem na neznámého občana, očekávaje s bezpečností, že překvapený muž honem skloní záda v onom známém úhlu, v němž uklánějí se vlastenečtí výboři, když očekávají nějaký řád. Leč k nemalému úžasu jeho osvícenosti záda onoho občana zůstala rovná, a panu hraběti zdálo se pouze, že v tváři toho člověka postřehl velmi soucitný výraz.

Avšak muž ten jinak velmi ochotně vyhověl a vedl jeho hraběcí osvícenost krásnými zahradami, z nichž nořily se sem tam vlídné a malebné domy.

„Jsou to vily bohatých měšťanů nebo šlechtické?“ tázal se hrabě průvodčího.

„Milý příteli,“ pravil muž, „je viděti, že jste přišel z daleka, zpozoroval jsem na první pohled, že jste cizincem. Jsou to naše slavné továrny s nejkratší dobou pracovní a s největší výkonností v oboru užitečných vynálezů. Dělníci pracující na příklad na zúrodňování polí dle nového systému pracují tři hodiny denně, což stačí, by země nabyla dostatečné plodnosti“--

„Co tomu řeknou vaši šafáři, správcové, hospodářští řiditelé? Probůh, co je napadá takhle ty chlapy šetřit? A co tomu řekne pan hrabě, že tak ničemně hospodaříte? Ne? Kde potom máme vzít na příspěvky do našeho arcibratrstva? Co pošleme do Říma, když nás ta čeládka tak nestydatě okrádá?“ horlil hrabě.

„Nemáme hrabat, a jak se všelijaké ty tituly starého otroctví nazývaly, milý občane. Není mi také známo, že by ještě někde se podobný řád udržoval,“ pravil muž klidně.

,,A peněz do Říma přece dávno neposíláme. Jsou tam, pokud vím, krásná musea, ale žádný -“

Pan hrabě skočil zděšen průvodčímu do řeči: ,,A což žádný hrabě Hudrymudrydes neposílá petrského haléře? Tak daleko došla nevěra a zkáza mravní?“

„Nevíme dnes ani, co je to vlastně hrabě, a neslyšel jsem nikdy jména Hudrymudrydes,“ pravil průvodčí klidně. „Byli ovšem, jak dějiny vypravují, kdysi ještě as přede dvěma stoletími jacísi ubožáci, kteří domnívali se, že jsou zrozeni jen k tomu, by tisíce jiných lidí na ně pracovalo, a také chovali se dle toho. Ale my již dávno z toho vyrostli.“

Mrákoty obestřely pana hraběte. Kde se to, probůh, octl?

„Naštěstí přišli i oni nešťastníci, zvaní vůbec aristokraté, přece znenáhla k rozumu. Nahlédli leckde přece, že je nespravedlivé a přímo šílené žádati pro sebe tolik, z čeho tisíce poctivých rodin může býti živo. Z některých stali se umělci, z jiných dobří pracovníci v různých oborech a jsou přitom docela šťastni a spokojeni, nepotřebujíce koní, psů, honů a podobných kratochvílí. Pouze několik posledních mohykánů bylo stiženo nevyléčitelnou utkvělou představou, že na základě jakýchsi starých privilejí mají právo na obrovské lány země, a nutili lidi, aby za ně pracovali. Co jsme měli s těmi chuďasy dělat?“

„Hrozno, neuvěřitelno!“ jektal hrabě.

„Ledacos zdá se neuvěřitelno, příteli,“ pravil muž. „Když před třemi sty lety jednalo se v Americe o zrušení otroctví, říkali tehdy lidé také, že je nemožné. A přece se tak stalo brzy. A také tak bylo s námezdním otroctvím. Nic nebylo platno, lidé zmoudřeli. A nakonec pro ony ubožáky, trpící utkvělou představou, musili jsme zřídit zvláštní asyl.“

„A kde je ten asyl?“ vyrazil ze sebe hrabě. „Je mi vás líto, dobrý muži, máte zajisté v onom asylu nějakého příbuzného. Utěšte se, jsou svěřeni péči dobrých psychiatrů a zacházíme s nimi co nejslušněji. Pouze budova je trochu nedostatečná, byl to bývalý mrtvý dům privilegovaného -“

Dále hrabě Hudrymudrydes neposlouchal. Prudké duševní pohnutí, ohromný převrat, který netušil ani on, ani dr. Knodl, působily naň tak hrozně, že tajemným uměním doktorovým konservovaný hrabě rozpadl se před očima svého průvodčího na prášek, právě když vcházeli na Pětikostělní náměstí.