Podivuhodný příběh Františka Machulky, magistrátního praktikanta

 

 

Abychom předešli všem nedorozuměním a mylným výkladům, prohlašujeme předem: Bude-li v tomto vypravování mluveno o magistrátu, netýče se to rozhodně magistrátu královského hlavního města Prahy. Naopak, vše to, co následuje, stalo se před dávnými a dávnými léty a někde docela jinde...

Až do oné doby, kdy se závažné ty události přihodily, vedl František Machulka, magistrátní praktikant, klidný a spokojený život. Byl od narození tichý a skromný člověk, přičinlivý, uctivý k představeným, zkrátka vzor dobrého úředníka. Uctíval každou autoritu, ať světskou či duchovní, byl nejvýš zdvořilý ke svým kolegům a co hlavního, dovedl si vážiti svého místa.

Není divu: František Machulka vystudoval gymnasium, maturoval s vyznamenáním a dal se zapsati na právnickou fakultu. Studoval po dva roky s prospěchem práva, ale pak poznal, že by neměl peněz na zkoušky a že by nemohl potom sloužili kolik roků u státu zadarmo. Opustil tedy práva a přešel na filosofii. Ale když třetí rok se chýlil ku konci, byly noviny plny výstrah a varování, aby se nikdo nevěnoval filosofii, poněvadž je všecko natřískáno a po dvacet let nebude vyhlídky na místo.

František Machulka byl v koncích. Poněvadž na studium medicíny nebylo pomyšlení, domníval se již, že mu nezbude leč jíti do semináře, když tu v nejvyšší nouzi zjevila se mu záchrana: Jistý uzenář, jehož syna privátně vyučoval za večeře, byl se zatím dostal do sboru obecních starších a zaopatřil ubožákovi místo u magistrátu.

František Machulka stal se magistrátním písařem. Poněvadž měl maturitu, dva roky práv, tři roky filosofie a zkoušku ze státní účtovědy, byl veden jako „kvalifikovaný diurnista s možností postupu“ a obdržel korunu denně.

František Machulka byl v nebi. Častokráte ráno před kanceláří zašel sobě do kostela, děkoval pánubohu a modlil se za svého dobrodince, obecního staršího uzenáře, i za slavný magistrát, který mu dává živobytí.

V úřadě, jak již řečeno, byl jedním z nejspolehlivějších pracovníků. Nelenošil, nemluvil neuctivě o šéfovi, nekupoval si jídlo a pivo k přesnídávce (poněvadž na to neměl) a nikdy neměl žádných „restů“. Soudruzi jeho říkali o něm, že je „šplhal“ a „štrébr“. Ale představení uznávali jeho přičinlivost a ukládali mu trojnásobně práce než jiným.

Leč svědomitost jeho nesla přece ovoce: v uznání zásluh zvýšeno mu po třech letech diurnum o šesták, po dalších třech letech opět o šesták a konečně po nových třech letech o dvacet haléřů. To už se počítalo na koruny. Nadaný čtenář vypočte si lehce, že plat jeho obnášel po devíti letech 1 K 60 h denně čili 48 K měsíčně, což činí ročně 584 K, tj. pět set osmdesát čtyři koruny.

František Machulka byl v sedmém nebi. Nezáviděl nikomu na světě a domníval se, že je malým Rothschildem. A tím zbožněji modlil se každého večera za svého dobrodince, obecního staršího uzenáře, za pana purkmistra a za celou městskou radu. Říkal si v duchu, že teď může snadno čekati - byť to ještě nějakých deset let trvalo, až bude jmenován praktikantem.

Neboť u onoho magistrátu, o němž vypravujeme, byl jen určitý, přesně stanovený počet praktikantů a určitý počet oficiálů, který nesměl býti nikdy překročen. Nikdo nemohl postoupiti, leč by někdo ve vyšší hodnosti umřel, nebo šel do penze. Toto moudré zařízení datovalo se z dávných dob, kdy obec byla ještě skrovná a agenda nepatrná. Město zatím zmohutnělo a agenda vzrostla nesmírně, ale počet úředníků se nerozmnožoval. Přibírali se klidně písaři, kteří měli tak zatarasený postup.

Ale během času postupoval všude pokrok, nová hesla vznikala, vše se organizovalo a nakonec organizovali se i úředníci a písaři. Konšelé byli zasypáváni peticemi a nestačili vyhazovati deputace ze dveří. Vzdorovali dlouho, nakonec však přece povolili a řekli: Pro úředníky se musí něco udělat! (Bylo to před volbami.) A udělali.

Usoudili moudře, že je přílišný skok z písaře na praktikanta a z praktikanta na oficiála, ježto takový člověk, ohromen nenadálým zvětšením příjmů, nedovede zachovati rovnováhu, i zřídili nový počet různých titulů s různými požitky, aby postup nebyl tak příliš náhlý.

Tak se stalo, že František Machulka, když byl po dalších pět let v spokojenosti požíval svých 1 K 60 h denně, jmenován byl aspirantem. Nebyl již prostým písařem, byl nyní čekatelem místa úřednického. Radost jeho byla nevýslovná. Povýšení toto mělo ovšem také svou stinnou stránku, neboť služné aspirantské obnášelo 500 K a tak musil se zříci 84 K, o něž měl jako písař více. Ale on vyrovnal úbytek lehce tím, že třikráte týdně nesnídal a nevečeřel.

A pracoval tím pilněji v úřadě. Jeho neúmorná píle neušla pozornosti představených a tak po nových pěti letech navrženo proň mimořádné povýšení jako odměna. Poněvadž však z počtu praktikantů nebyl za tu dobu nikdo postoupil, ani neumřel, ani nešel do penze, nemohl se státi skutečným praktikantem, i byl jmenován titulárním praktikantem s požitky aspirantskými. Dosavadní plat byl mu ponechán, ale musel zaplatiti 50 K jmenovací taxy.

Když obdržel jmenovací dekret, myslil v první chvíli, že se zblázní, i musil poprvé vynechati den v úřadě, neboť přikládal si celé dopoledne obklady na hlavu.

Uplynulo sedm let a František Machulka, titulární praktikant, pracoval stále s neúnavnou horlivostí, jsa dáván za příklad méně svědomitým kolegům.

Koncem sedmého roku přihodila se zvláštní událost: Nejstarší oficiál odešel po šedesátileté službě předčasně do penze, nechtěje čekati ještě deset let, až by měl nárok na celé výslužné, následkem čehož se stal oficiálem jeden ze skutečných praktikantů, jemuž tím umožněno bylo oženiti ze se svojí láskou a legitimovati svého nemanželského syna, jenž se právě stavěl k odvodu. A na uprázdněné místo praktikantské jmenován byl náš František Machulka. Služné jeho se ovšem nezměnilo, ale musil zaplatiti 200 K jmenovací taxy, jež se mu blahovolně srážela v měsíčních lhůtách.

Toto časté a rychle se střídající povyšování upevnilo jaksi jeho nervy, takže nemusil si již tentokráte přikládati studené obklady, nicméně jeho radost byla zase bezmezná. Měl nyní již jen 59 praktikantů před sebou, nyní se již dočká touženého oficiálství! A tím horlivěji věnoval se své práci.

Uplynula léta a na Františka Machulku poznovu usmála se Štěstěna: obdržel za bezvadnou třicetiletou službu osobní přídavek ročních 100 K, z nichž pro prvý rok zaplatil toliko 50 K poplatku z vyššího služného.

Když pominuly první záchvaty šílené radosti, počal se považovati za pána a uspořádal si nový rozvrh životní. Nutno doznati, že počínal si přitom trochu lehkomyslně, neboť se rozhodl, že nebude jísti jako doposud každého dne v poledne kávu s chlebem, nýbrž že dvakráte v týdnu dopřeje si v lidové jídelně oběd s moučným příkrmem. Doutník tak zvaný „dlouhý“ musil mu vydržeti celé tři dny, ale on si vypočetl, že od nynějška může kouřiti jeden takový doutník pouze dva dny.

V té době dával si František Machulka pravidelně každé tři roky šíti pár nových bot a každý čtvrtý rok nově šaty. Byl velice dbalý o svůj zevnějšek a to byla jeho jediná slabost. Dodavateli jeho byli dva staří, poctiví a solidní řemeslníci: obuvník Vendelín Brdička a krejčovský mistr Matyáš Cafourek. Každá taková nová objednávka byla pro něho událostí: To byli dva lidé, kteří byli z něho živi, kteří museli ho napřed pozdraviti a kteří mu říkali „vašnosti“ a „ráčíte poroučet“.

Nevynechal také žádné příležitosti, aby oběma nepřipomenul, že jim dává výdělek, že si může poroučeti, zkrátka že je zákazníkem, na něhož dlužno bráti ohled. Kdykoliv si dával bráti míru na boty nebo na šaty, nadmul se vždy a řekl zvysoka: „Ať to zas nezvržou, poslouchají... vědí, co mně s tím vyvedli posledně?“ A když mu počestní mistři výrobek svůj odváděli, nedovedl si nikdy odepříti... - třeba zakázka byla provedena co nejpečlivěji -, aby neřekl: „Ale, ale mistře - voni by měli jít už na penzi... tohle má bejt bota? To je bačkora!... Voni snad jakživ pořádný kopyto neviděli! Podruhý jim takovou zfušovanou práci nevemu, choděj si v tom sám!“ (Byl to dokonalý přízvuk i výrazy jeho představeného, rady Piškota.)

To bylo jeho jediné potěšení - zahrát si tak na chvíli na pána - potěšení, na něž se vždy dlouho napřed těšil a dlouho potom vzpomínal.

Léta míjela tak beze změny pomalým stejnoměrným chodem, čas od času dával si František Machulka ušít boty nebo oblek, přičemž uvedený výstup vždy věrně se opakoval, až jednoho dne -

- Ano, jednoho krásného dne byly volby do obecního zastupitelstva. Obrovské, řvavé plakáty na rozích, bouřlivé voličské schůze, kompromis radniční kliky s živnostenskou opozicí - a z volebního osudí vyšli náhodou jako novopečení členové městské rady obuvník Vendelín Brdička a krejčí Matyáš Cafourek, dodavatelé magistrátního praktikanta Františka Machulky!

On, který se o politiku nestaral, dozvěděl se o tom ráno v trafice, když si kupoval své „dlouhé“, jež muselo mu vydržeti dva dny a přečetl při té příležitosti vždy polovic úředního krejcarového plátku.

Zprvu nedojmula jej zpráva ta tak příliš, neboť měl před sebou celodenní kancelářskou práci a tu přirozeně nebylo času na lehkomyslné uvažování, jímž by okrádal magistrát. Zapomněl dokonce během denního shonu na tuto novinu a teprve po večeři, když se chystal na lože, přišlo mu to na mysl. Zouval si právě boty a pozoruje smutnýma očima jich zchátralý, popraskaný zevnějšek, připomenul si, že bude nutno poříditi si nová perka. A tehdy teprve pochopil dosah celé té události.

Ustrašená myšlenka proběhla mu hlavou, jak si mám dát dělat boty u Brdičky, když je to nyní městský rada, můj chlebodárce? Co si počnu? A co s oblekem? Kalhoty jsou dole otrhány a potřebují na zadku záplatu. Jak s tím mám přijít k Cafourkovi, když je od včerejška obecním starším, moje nadřízená vrchnost?

Pokoušela se o něho zimnice, až posléze, ohromen neslýchanou tou historii, rozhodl se odložiti úvahy až na zítřek. Ale neusnul dlouho té noci a chvílemi naskakovala mu husí kůže po těle.

Když se ráno obouval, vrátily se ponuré myšlenky poznovu. Děsil se věcí budoucích a nevěděl si rady. V úřadě přistihl se několikrát při zamyšlení, udělal kaňku na bm. přípis re! XXVIII a zkazil jeden blanket s hlavičkou v ceně 0,7 h, což pohnulo pana radu k jemné výtce: „Sakra, Machulko, musej dávat trochu pozor! Takhle by přivedli obec na mizinu!“

Zpitoměl tím více. Na oběd neměl pomyšlení a myšlenky jeho točily se stále v bludném kole: Co mám dělat, ježíšmarjá! Cožpak si mohu dát podrazit boty k městskému radovi? Nebude to pokládat za smrtelnou urážku od takového mizerného praktikanta? A jak ho mám, propánaboha, oslovit?

Kombinoval si v hlavě všemožné tituly a tím více se mu pletly myšlenky:

„Slovutný pane rado, račtež mi dáti blahosklonně příštipek na botu!“

„Vaše blahorodí pane rado, dovoluji si co nejzdvořileji prositi, abyste si neobtěžoval vysaditi mi zadnici na kalhotách.“

„Velevážený pane rado, dovoluji si kojiti se nadějí, že mi v obvyklé blahovůli ráčíte podraziti moje ponížená perka!“ - Bude to tak dobře? Nevyrazí mnou dvéře? A což jestli se spletu, nedej pánbůh a řeknu městskému radovi jako dříve: „Poslouchají, pane mistr...“ anebo „voni kašpare“?! Já se z toho zblázním! - Což abych šel jinam? Ale vždyť mně nikdo nebude šít boty a šaty na měsíční splátky po koruně! Neřkuli aby mně dával příštipky nebo záplaty! A nakonec by se snad pan městský rada a pan obecní starší urazili, že si u nich nedávám dělat, a to by teprve bylo strašné!

Od té chvíle neopustily zádumčivé ty myšlenky nešťastného Františka Machulku, i zmocňovala se ho trudomyslnost. Jako fixní idea maniaka pronásledovala ho dnem i nocí ponurá představa příštipkovaných bot a záplatovaných spodků.

Čas prchal, ale jeho stav se nezlepšil. Naopak, upadal tím hlouběji ve svou zádumčivost. Veta bylo po jeho pilné a pozorné práci, jež vždy kladena za vzor ostatním. Mařil čas dlouhým přemýšlením s očima vytřeštěnýma do prázdna, dělal kaňky na důležité listiny a kazil drahé blankety. A současně stával se jeho zevnějšek strašně nedbalým. Poněvadž se stále nedovedl rozhodnouti, co má učinit a jeho jediný šat nebyl opraven, rozpraskaly mu boty docela a chodil již po vlastních šlapadlech, kalhoty se prošoupaly a na loktech zely mu díry, jež nadarmo snažil se neuměle zakrýti barevnou bavlnou.

To konečně pohnulo jeho šéfa, pana radu Piškota, že si jej zavolal do svého pokoje a zde mu vážně domlouval: „Poslechnou, Machulko, co to s nima vlastně je? Já jsem z nich celej hloupej, vždyť voni bejvali takovej vzornej ouředník! A to nemluvím ani vo jejich práci, která nestojí teďkon ani za dva krejcary, - ale řeknou mi aspoň, jak to vyhlížej? Dyť je z nich jedna hrůza, dyť voni mně připadaj jako nějakej raubrhauptman, dyž udělá bankrot! Kampak dávaj všecky ty peníze, že si nemůžou pořídit solidní oblek? Svobodnej člověk a takový příjmy! Copak si vydržujou baletku?

Ale František Machulka neodpovídal a vypukl v hysterický pláč.

Pan rada udiven zavolal si potom nejstaršího oficiála, jenž měl jaksi dozor nad celým personálem oddělení, a sdělil mu své obavy: „Nezdá se jim, že to jde s tím Machulkou ňák zatraceně dolů? Já jsem ho teď otcovsky napomenul a von mi tu začal brečet jako melancholická koza. Ten chlap musí bejt alkoholik, von se nejspíš tajně vožírá! Nezbejvá nic než ho dát do penze!“

„Poníženě prosím, pane rada,“ řekl nejstarší oficiál, „on není definitivní, on slouží teprv třicet let a nemá nároku na penzi!“

„Tím líp, aspoň obec ušetři,“ řekl pan rada a propustil ho milostivě.

Ale nedošlo k tomu. Téhož dne odbývalo se na radnici důležité zasedání obecního zastupitelstva, v němž mimo jiné projednáván byl návrh na zřízení jisté instituce za účelem šíření umělecké výchovy v lidu. Mezi jinými řečníky přihlásil se také ke slovu novopečený městský radní mistr Brdička a započal takto svou panenskou řeč: „Pánové, já nejsem žádný řečník, ale poctivý živnostník, já si nebudu vymejšlet žádné květnaté vejrazy - já to zkrátka plácnu, jak si to myslím. ( Výborně! ) A tak si teda myslím, pánové, že jako... tento... my jsme byli bez těch novot živi (Výborně! )... a naši tatíci byli bez nich taky živi (Výborně!)... a tak můžou bejt naše děti bez nich taky dobře živy (Výborně! )... A dluhů máme beztak plnou... nechci se ani vyjádřit (Bouřlivý souhlas) ... a tak myslím, nač vyhazovat ještě peníze...“

A vtom za napjaté pozornosti, s níž tato řeč byla sledována, ozval se z přeplněné galerie drsný pokřik, jenž rázem učinil konec výmluvnosti hodného mistra:

„Voni kašgare, tohle má být bota?... Voni jakživ pořádný kopyto neviděli!... Já jim to hodím na hlavu...!“ A současně jakýs člověk hodil rozbitou botu dolů na ohromeného řečníka a počal na sobě trhati oděv. Byl to nešťastný magistrátní praktikant František Machulka, který se zbláznil.

Zasedání bylo přerušeno. Vyvedli ubožáka ven a za chvíli odváželi jej do bláznice, z něhož se již nevrátil.

A tam žije František Machulka na útraty obce, která přece na něm neušetřila, jak se pan rada Piškot těšil. Je to tichý blázen, neškodný, který každému na potkání hluboce se uklání a promlouvá prosebným tónem: „Vaše slovutnosti, blahorodý pane rado, dovoluji si co nejuctivěji prositi, abyste si neobtěžoval vysaditi mi poníženou zadnici na kalhotách...“