Pohádka o tragickém konci jednoho pořádného ministra

 

 

Jsem si toho vědom, že jakmile rakouský c. k. státní zástupce přečte nadpis této mé pohádky, svraští přísně čelo a řekne:

- To slovo „pořádného“ bych vlastně měl zkonfiskovat, poněvadž se tím v lidu Rakousko-Uherska vzbuzuje víra, že by mohli být na světě nepořádní ministři. Ale zkonfiskuji-li to, bude z toho interpelace, budou se ptát c. k. ministra, zdali je to urážka říci o ministrovi, že je pořádný...

Vím, chápu, že to je příležitost svůdná, ale nic naplat. Pan státní zástupce může chránit nejvýš rakouské ministry, ale nikoho více. A mé vypravování nehraje se v Rakousku, nehraje se vůbec v žádné zemi známé, týká se říše bájí, proto jsem mu dal také název pohádka.

Ale abych tedy začal vypravovat. Byl jednou jeden král a ten měl ministra, člověka poctivého, pořádného, ale že by byl nějakým světlem světa, dosud o něm ještě nikdo netvrdil. Také se nelišil z počátku nijak ode všech svých předchůdců. Radoval se neobyčejně z toho, že se stal Excelencí, přijímal gratulace, pyšnil se a byl šťasten.

Ale netrvalo to ani měsíc a sekční přednostové, kteří chodili Jeho excelenci referovat, vypravovali si neuvěřitelné věci. Pan ministr podávané mu zprávy sotva poslouchá, sedí celé hodiny u psacího stolu a dívá se zamyšleně do dáli. Přitom že je stále podivnější a podivnější.

Co se pozorovalo v úřadě, neušlo ani rodině páně ministrově. Ale na všechny otázky, co mu je, zdali je churav, má-li nějakou starost, odpovídal vyhýbavě, nebo neodpovídal vůbec. Až jednoho dne, kdy byl veselejší nežli kdykoliv jindy, když vycházel po snídani z jídelny, pronesl pro Její Excelenci hrůzyplné slovo:

„Jdu dnes dopoledne ke králi, podal jsem žádost za propuštěnou.“

Paní ministrová omdlela zlostí. A než se vzpamatovala, byl pan ministr již pryč z domova a u krále.

„Pane králi,“ pravil, „prosím abych byl z důležitých důvodů zproštěn úřadu ministra.“

„Člověče,“ pravil král, „zbláznil jsi se? Cožpak jsi někdy slyšel, aby někdo podával demisi beze všeho důvodu?“

„Nečiním to bez důvodu, pane králi, jenom prosím, abych Ti nemusil ten důvod sdělit. Bylo by mi to příliš za těžko, ba styděl bych se.“

„Prosím tě,“ tázal se král, „co jsi to vlastně provedl? Poroučím ti, abys mi své důvody řekl a to okamžitě.“

„Dobře, pane králi,“ řekl ministr stísněně, „poroučíš-li to, musím to říci.“ A tichým hlasem dodal: „Prosím, abych byl zproštěn úřadu ministra, poněvadž jsem úplně neschopen ho zastávat.“ Pak sklonil hlavu a pokorně čekal na hromobití, které se snese na jeho hlavu.

Ale když konečně pozvedl oči, poněvadž král mlčel, spatřil ke svému úžasu, že se král směje, jako se ještě nikdy nesmál. Ministr díval se na něho s největším podivením. „Jsem tedy propuštěn, pane králi?“ tázal se nesměle.

„Tebe, tebe, že bych měl propustit?“ pravil král. „Protože jsi neschopen ke svému úřadu? Člověče, to bych musil propustit skoro všecky své úředníky, co jich mám. A co se týče ministrů, víš-li pak, že ty jsi vůbec první pořádný ministr, kterého jsem kdy měl? A víš proč? Byl jsi upřímný. Dobrá, budu jím tedy také. Co se pamatuji, neměl jsem ještě vůbec schopného ministra. Ale žádný se k tomu nepřizná, ačkoliv to věděl nejen on sám, nýbrž i celé království. A teď ty přijdeš a žádáš proto za propuštěnou. Ctí tě to a já mám radost. Jsi prvním pořádným ministrem, kterého mám. Každý jiný zakrýval svou neschopnost neuvěřitelnou spoustou řečí a frází a hleděl, aby vládl co nejdéle. Kdežto ty! A takový klenot bych si měl nechat ujít? Ani mne nenapadne! Ty zůstaneš ministrem, můj drahý, zůstaneš a budeš sloužit dál, do roztrhání ! Rozumíš?“

A ministr musil poslechnout.

Když odpoledníky přinesly zprávu, že demise páně ministrova nebude přijata, paní ministrová si hluboce oddychla a dala rozkaz, aby na večer připravili Jeho Excelenci jídla, která nejraději.

Ale to všecko neúčinkovalo. Pan ministr byl zamyšlenější a smutnější nežli kdy před tím. Také nebylo divu. Celá otázka jeho ministerstva počala před ním vyrůstat do neslýchaných rozměrů v otázku svědomí. Pan ministr počal totiž uvažovat takto: Jestliže podám ještě jednou demisi, je to podle výroku samého krále pokus připravit zemi o prvního pořádného ministra, kterého měla a takový pokus je vlastně zradou, ba velezradou. Ale nepodám-li demisi, ačkoliv vím, že jsem k ministerskému úřadu neschopen, nu, není-li tohle velezrada, pak ať mne na mou duši vezme čert! Dopouštím se tedy velezrady, ať dělám, co dělám. A to je k zoufání. Jedním slovem patřím do kriminálu a zatím sedím tady, dávám si dělat komplimenty, lidé mi říkají Excelence, mně, velezrádci! A nevím, co si počít.

Její Excelence počítala na to, že když král nepřijal demisi jejího chotě, může počítat na plnou ministerskou pensi a snad i zvláštní hmotné uznání pana krále. Ale když pan ministr začal znova jí vykládat své pochybnosti a rozpaky, pokoušela se o ni mrtvice.

Jako si nevěděl rady její muž, tak byla se svou moudrostí v koncích také ona. Co dělat? Konečně jí napadlo: K čemu vlastně jsou na světě psychiatři? A tahle myšlenka ji zachránila. Ano, psychiatři musí pomoci. Podle všeho není její muž normální! Chudák! Utrpěl z těžkých starostí vládních duševní poruchu! Pak byla zachráněna ministerská pense, zajištěna vděčnost pana krále, slovem vše!

A tak bylo svoláno konsilium prvních psychiatrů říše. Její Excelence napjatě čekala, co se bude dít a jak věc dopadne. Dopadla dobře.

„Není tedy opravdu normální?“ tázala se.

Lékaři pokrčili rameny. „Jako člověk mohl by a musil by být považován za normálního, Excelence. Ale jako ministr je skutečně nenormální.“

„A je to prokázáno?“

„Jak by nebylo? Cožpak již byl někdy na světě sebehloupější ministr, který by se považoval za neschopna ke svému úřadu?“ odpověděli lékaři jednohlasně.

Pan ministr skončil tedy v blázinci. Tak tragický osud stihl prvního pořádného ministra v království za sedmi horami a sedmi řekami.