Pokus o obrození

 

 

„Zahálka čertův polštář. Práce člověka šlechtí. Nepřiložíš-li ruky k dílu, samo se neudělá.“

„Má-li jeden člověk tyto krásné vlastnosti a popřála-li mu příroda duši čistou a přístupnou všem vznešeným dojmům, tu upraví si život velmi harmonicky. Nad jeho hlavou vznáší se čestný prapor práce, komu se nelení, tomu se zelení. Jest šťasten, že něco vykonal, klidně si lehne. A jak jest to krásné, když dva mají tytéž zásady, dva přátelé kupříkladu. Jaká to výhoda přátelství, když jeden druhého činem, příkladem povzbuzuje, a když by jeden ochaboval, tu druhý hned by . . .“

Muž ležící na pohovce zívl, což přerušilo proud jeho řeči. Podobné zívnutí, ještě však hlubší, ozvalo se z druhé místnosti naproti, kde ležel jiný mladý člověk na posteli.

Po zívnutí ozvalo se odtamtud vzdychání a nato: „Mně je špatně, kamaráde. Hlava mně třeští, žaludek se se mnou točí a jsem takový malátný. Připadám si jako umírající zápasník s býky. Takhle umírá zápasník s býky? Kdybych alespoň umíral v aréně. Odnes mě do Smíchovské arény.“

Toto naříkání rozléhalo se pěkně zařízeným bytem pana Turecka, kam se vždy na nějaký čas přistěhoval pan Douděra v záchvatech prácechtivých.

Objevil se vždy se stočenými archy bílého papíru ve dveřích.

A tu pan Tureček jen vzdychl a mlčky jal se upravovat hostovi malý stolek ku psaní. A teprve za chvíli nastávala opět výměna názorů a oba shodovali se na tom, že práce jest nejvyšším cílem lidského snažení. Bez práce nejídá nikdo husu s brambůrky a se salátem ani na jaře.

A tak také tomu bylo včera. Včerejšího dne objevil se pan Douděra s tajemným úsměvem ve dveřích, se stočenými archy bílého papíru v ruce. Celé jeho vzezření dělalo dojem, že to „táhl“.

Mlčky se usadil a za chvíli rozhovořil se měkkým hlasem o tom, jak jest to hanebné drahocenný čas tak ničemným způsobem ubíjet v různých radovánkách ceny velmi pochybné.

A opět kladl důraz na slovo práce. Rozplýval se ve výrazech opěvujících práci a jemu přizvukoval pan Tureček, zmiňuje se obratně o mravencích, o včelách, o termitech.

Tak se tito šlechetní mužové bavili až do večera, a když přišla hodina, kdy obyčejně sedávali již v restauraci mezi svými přáteli, tu oba ještě seděli v pokoji a sdělovali si navzájem své názory, týkající se právě restaurační otázky.

„Jisto je,“ řekl pan Tureček, „že nebyli jsme právě vybíravými při volbě svých přátel, a tak se stalo, že mimoděk padli jsme do jakéhosi malströmu, který nás zatahuje do bahna hýření.“

„Máš úplnou pravdu,“ pravil pan Douděra, „kdo jsou, u všech čertů, našimi přáteli? Lidé, kteří prohýří celé noci. Karbaníci a od případu k případu i nemravové. Jak jest to odporné trávit noci v hulákání v různých místnostech, jít z putyky do putyky i sebeelegantnější. Jak jest to hnusné celou řadu hodin, kterých možno použít ku vzdělávání se, ku práci...“

„Nebo k odpočinku,“ dodal pan Tureček. „Ano, k odpočinku, aby člověk druhého dne vstal svěží, čilý a opět chopil se oběma rukama práce, prohýřit, prosedět - Proč se, u všech čertů, nemůžeme již konečně emancipovat od výstřelků bujnosti, proč nezůstaneme doma a nepracujeme. Vždyť myslím, že se nám to již dávno zhnusilo.“

Pan Douděra si utřel nos a pan Tureček řekl rozhodně: „Nepůjdeme už hned tak mezi ně. Není třeba zabřednout ještě víc do toho stálého hýření. Ani dnes naposled tam nepůjdeme. Půjdeme někam jen na chvíli, třeba na koncert, a pak brzo domů, abychom ráno časně vstali a pracovali. Uděláme již radikální konec takovému povalování. Má to vůbec nějaký smysl? U všech kozlů.“

Šli na koncert. Prozatím jen na vojenský do zahradní restaurace, ačkoliv se umluvili, že to tedy jen prozatímně, že příště budou chodit na koncerty jen do Rudolfina. Pili velmi málo, poněvadž stále mluvili o tom, že kdo myslí na práci, nemyslí jen na pití.

Pivo jim příliš nechutnalo, poněvadž si ho zošklivovali mravním poučováním.

„Poslyš,“ řekl tichounce pan Douděra, „což abychom si koupili olejovou rybičku, snad nám bude pivo lépe chutnat.“

Snědli tedy krabičku olejových sardinek, vypili ještě dvě piva a šli domů velmi brzy.

Bylo jim tak blaženě u srdce a stále si říkali, že se energicky vzpamatovali včas. Objevili také několik nových svítilen, kolem kterých dříve chodili již po kolik měsíců, aniž je zpozorovali, poněvadž rozcházeli se, když už nic nesvítilo.

Douděra s nadšením mluvil při té příležitosti něco o přírodě a jak jest to krásné, když střízlivým okem díváme se na přírodní krásy, a Tureček převedl řeč opět na rozkoš z pořádného, pracovitého života. Nežli ulehli, hovořili s nadšením o obrození, o pokroku a o sebepoznání.

Poslední slova Douděrova byla: „Já se obro . . .“ Nedořekl a počal chrápat.

A jak jsme již slyšeli, jakmile se probudili, první jeho slova byla, že zahálka čertův polštář.

Když pak slyšel Turecka stále naříkat: „Mně to mrzí umírat,“ slezl z pohovky a našel ho doopravdy bledého. A jak se tak na něho díval, chytlo ho to taky. Dostal žaludeční křeče, a rychle si zalezl na pohovku, mumlaje cosi o pořádném životě.

Tak je našla jako lazary paní správcová domu, když šla uklízet. Poněvadž projevili názor, že jsou snad otráveni těmi olejovými rybičkami, odběh a, a oni se sázeli, že možná když slyšela o rybičkách, že běží pro zvěrolékaře.

Mýlili se však. Paní správcová domu přivedla mladou ženskou lékařku.

Ta počala nejdřív ohledávat Turečka. Douděra slyšel do vedlejšího pokoje ženský hlas: „To musím vyšetřit,“ a nato hlas Turečkův: „Copak jsem něco ukradl?“ A hned zas nato: „Ale já se setsakramentsky stydím, slečno doktore, mně ještě žádná ženská neohledávala.“

Pak přišla na Douděru a ujistila ho, že jim přijde vypláchnout žaludky.

„Ta obrozovací éra pěkně začíná,“ vzdychal Tureček. „Už dávím potřetí,“ pravil pan Douděra, „ale jest to přece jen lepší, když člověk žije pořádně. Alespoň si odpočineme, a jindy, kdoví jestli bychom ještě byli doma.“

První den obrozovací éry skončil novým proplachováním žaludků obou kandidátů obrození.

Byli tak slabí, že Douděra, když v noci spadl z pohovky, zůstal na zemi ležet až do následujícího dopoledne, kdy ho paní správcová domu vytáhla zas na pohovku.

Tureček pak dal nějak ruku do výše a neměl ani tolik síly, aby ji dal dolů. Musel čekat též na paní správcovou domu, aby mu ji sundala.

Tak to trvalo po celé čtyry dny.

Pátý den mohli již mluvit souvisle a říkali si: „Copak asi dělají naši známí. Ti se diví, jakou děláme dobrotu. Až se uzdravíme, půjdeme se na ně na chvilku podívat. Ale jen na chvilku, na malou chvilku, a pak půjdeme zas domů pilně pracovat, abychom vytrvali v našem dobrém předsevzetí.“

A tak když po týdnu zavítali do středu svých přátel a vítězoslavně sdělovali, že vedli pořádný život a že byli nemocni, tu shledali ne snad projevy soustrasti, ale potupný úsměv na rtech svých přátel, až konečně přítel Ekstein jim řekl: „Vy lumpové, jako bychom vás neznali, copak to bylo za tu dlouhou ženskou, s kterou jste jezdili ve Stromovce v kočáře?“ - „Proboha, kdo vám tohle mohl říct, vždyť my . . .“

„My víme všechno,“ řekl Ekstein, „říkal to tady jeden pán, který vás viděl. Proto tedy jste mezi námi tak dlouho nebyli, to jste prováděli doma pravé orgie.“ A když Tureček s Douděrou se zapřísahali, že leželi jako lazarové doma, opovržlivě řekl Ekstein: „Mně to budete chtít učit znát, vy zhýralci. Však jsme o tom tyhle dny mluvili.“ „Prý jste byli každý den doma namol,“ řekl jiný dobrý přítel, „tak se to povídalo, ostatně je na vás vidět, že jste asi mazali deku ještě včera, vy pokrytci. Nám chcete říkat, že jste byli úplně pořádní a že jste leželi. Styďte se, nemravové.“

Toho večera pili Tureček s Douděrou na vztek, a když opilí leželi v chambru na divanech, řekl přítel Ekstein ukazuje na ně: „Takhle se mně líbí, teď jsou zas z nich alespoň slušní, pořádní lidé.“

 

Digitalizováno