Politický úspěch vědátora

 

 

I

Profesor Roska zabýval se studiem chordat, typem živočichů bilaterálně symetrických.

Chordata vstupovaly do jeho snů. Viděl ve snu, že mají nervovou soustavu typicky na dorzální straně a jasně pozoroval u všech strunu hřbetní (Chorda dorsalis), ten krásný, chrupavčitý, pevný provazec nad zažívací rourou, který se geneticky zakládá co dorzální část nádherného primitivního entodermu…

A z Chordat nejvíce zajímaly ho Tunicata, formy omezené na moře... A z Tunicat opět nečetná skupina Cyclomiaria, a z této opět rod Doliolum, který má ten nejkomplikovanější vývoj v živočišstvu vůbec, jejž popsali Uljanin a Grobben.

Tento poslední učenec zemřel v blázinci. Dosud se za to mělo, že kdo prostuduje tento nejkomplikovanější vývoj v živočišstvu, vývoj rodu Doliolum, musí se zbláznit, ale profesor Roska popřel toto tvrzení. Celý rok studoval již vývoj rodu Doliolum, přemítaje dnem i nocí, uvažuje, rozbíraje a přitom zachoval si úplnou duševní rovnováhu a ke všemu zúčastňoval se i politického života. Byl předsedou klubu strany inteligence, ve kterém jednatelem byl Ph a MU a JUDr. Závan, který prostudoval v českém, irském a severoamerickém karbonu rod Stegocefali lepospondyli a to Aistopody i Dolichosany. Vydal o něm objemnou knížku pod názvem Reptilia Dolichosana, jak žil... Byl to vědecký nekrolog…

Takových chlapíků měla strana inteligence více. Měla-li na svém programu „mírný pokrok v mezích zákona“, chovala ve svém středu muže, kteří za živý svět by nebouřili lid, nervali se s policajty.

A tato politická strana mírného pokroku v mezích zákona a na bázi inteligence čítala 28 členů. Bylo to snad málo? Nebylo. Znamenalo to nejmíň 28 000 stránek vědy formátu velké osmerky. Každý organizovaný člen této strany vydal nejmíň tisíc stránek vědeckého zkoumání, ať v oboru astronomie či medicíny, práva, přírodozpytu, jazykozpytu.

Ve výboru bylo zastoupeno pět děl z oboru lingvistiky a dvě díla psychologická. Zapisovatel strany vydal pak tři knihy o palmyránském „šinu“, z kteréž písmeny povstala cyrilická nosovka e.

Ale bez odporu nejučenějším z nich byl profesor Roska. Těšil se takové vážnosti jako předseda, že tato strana duševní převahy v národě kandidovala jej při zemských volbách za poslance v jeho rodném městě a okolí.

Provázen zapisovatelem strany, který vzal s sebou několik knih o palmyránském šinu, aby rozdal je vlivným voličům a provázen jednatelem klubu Ph a MU a JUDr. Závanem, který šel s ním jedině ze sobeckých důvodů (ležel totiž onen volební okres v karbonu*), vydal se na své kandidátní turné.

Než odjel, zdálo se mu, že leží na dně moře a že patří do druhu Cyclomyarií a že je velikosti dvou centimetrů. Tvar jeho těla byl soudečkovitý. Ztratil ve snu úplně pohlaví a zdálo se mu, že počíná pučet v nová individua. Tvořil pupeny, které mu rostly na hlavě. Tyto pupeny neměl v kloaku a v jednom z nich rozeznával profesora Richarda Mouchu, zapisovatele strany. A snil dál, jak zapisovatel se počíná opět rozmnožovat dělením Stal se gastozoidou a obstarával výživu celé kolonie budoucích Doliolů.

Pupeny na jeho nose proměňovaly se ve phorosoidy. Konečně se utrhly a žily volně a v jednom z těch individuí rozeznal zcela dobře Ph a MU a JUDr. Zavána.

Pak se probudil vedle své postele na zemi a počal považovat celý sen za dobré znamení. Neznamená-li to rozmnožování sebe samotného ve phorosoidy a gonosoidy vzrůst strany? Naději v úspěch kandidátní cesty?

„Pamatujte, že jste devatenáctý kandidát,“ pravil jizlivě jednatel strany, když vstupovali do vlaku. Zabýval se totiž také studiem rodu Chordata, živočichů bilaterálně symetrických a nepřál profesorovi Roskovi jeho vědeckou slávu.

II

Bylo to pravdou, že v onom okresu vystupovalo devatenáct kandidátů. Samostatných bylo devět, ostatní náleželi k politickým stranám a nadávali si vzájemně. Zdálo se, že právě ti největší vyvrhelové lidstva se tu sešli, aby se ucházeli o přízeň voličů.

Psali navzájem o sobě, že zabili dědečka vlastního, připravili svou vlastní matku o život a podobné hezké věci, které jsou s to, aby se jim člověk vyhnul na dvacet kroků.

Oni však se jim nevyhýbali, ti jejich voličové, naopak, poslouchali je s otevřenými ústy, jak líčí své zkušenosti, naděje do budoucnosti a podobné věci, hrnuli se do jejich schůzí s odhodlaností spartánskou, aby je vyslechli. A oni mluvili k nim, jak se budou mít dobře, jak právě oni jen jsou s to je zachránit, je povznést.

Když profesor Roska s jednatelem, s učeným panem Závanem přišli do tohoto okresu, byly již voličské schůze v nejlepším proudu a voličstvo bylo již skutečně dychtivo, co vlastně jim slíbí nový, devatenáctý kandidát. A on jim slíbil ne snad politickou neodvislost, zákony na ochranu majetku, blahobyt, zámožnost jako ostatní, ani jim nesliboval pravý zemský ráj jako ti všichni, slíbil jim prostě, pln důvěry ve svůj úspěch, živočichy bilaterálně symetrické.

Jeho řeč byla skvělým polemickým turnajem se všemi jeho odpůrci, neboť dostavilo se všech 18 protikandidátů. Nelze ani dodnes ještě náležitě oceniti onu nejkrásnější řeč, která kdy byla pronesena při volební schůzi ve střední Evropě. Nebyla to řeč, která snad poutá demagogickým přednesem, který strhuje davy. Nebyla to také řeč vášnivého odpůrce, ani řeč zchytralého politika. Klidnými, přesvědčujícími slovy dokázal ctěnému posluchačstvu, že všichni prvoci mají nervovou soustavu typicky na dorzální straně. A když konečně přeběhl v řeči velice plynné a jasné ku oné velké skupině živočichů zvaných Chordata a když nastínil markantními rysy svým voličům prapodivnou genezi rozplozování se těchto živočichů a když konečně pronesl, že ať si říká kdo chce co chce, že jest jen jediné faktum, že Tunicata a Doliolum z těchto mikroskopických stvořeníček mají nejkomplikovanější vývoj v tvorstvu vůbec, tu neosmělil se nikdo z odpůrců přítomných vykřiknouti „oho!“.

A když pak prohlásil, že už ani mikroskop nestačí, aby prozkoumal, mají-li tito kloaky či nemají, ozvalo se sálem jednohlasně: „Hanba mikroskopům!“

„A co vláda?“ vykřikl jakýsi ramenatý muž v blůze.

„Vláda, ctění pánové,“ pronesl profesor Roska, „nestará se nijak ani o Chordata, ani o Tunicata, ani o Doliolum, neboť právě vláda jest to, která na mikroskopy, dovážené k nám z ciziny, uvalila čtyřicetiprocentní clo.“

Nepopsatelné vzrušení zmocnilo se posluchačů, když uslyšeli tato mužná slova a další řečníci nemohli nic učiniti, než opakovat v jiné sice formě, ale přece v hlavních rysech jen to, co řekl pan Roska, že se totiž nic vláda nestará o blahobyt lidu.

Jeho schůze byly velice četně navštěvovány a profesor Roska byl zvolen poslancem.

Optal jsem se jednoho z jeho voličů, proč ho vlastně zvolili a tu on řekl: „Ale když on mluvil samé takové nesmysly.“