Poslední řeč hraběte Czernina...

(úvodník)

 

Poslední řeč hraběte Czernina na zasedání uherské delegace je zajímavá tím, že veřejně ústy hraběte Czernina ozvalo se tu volání Rakouska po míru kvůli ubohým rakouským vojákům.

Dezorganizace ruské fronty způsobila ozvěnu i na druhé straně a kromě toho ruská revoluce vytrvale a neúprosně připravuje národy Rakouska na státní převrat a vnitřní rozklad monarchie.

Ruská revoluce zničila úplně již tak dost slabou autoritu rakouského císaře a každému je jasno, že ani okamžitý mír nemůže pomoci rakouské státní myšlence na nohy, že budova mocnářství je již těmi omlazujícími proudy z Východu tak silně podemleta, že se zřítí neúprosně a na rozvalinách vzniknou skupiny národů úplně svobodných a neodvislých.

Stará firma Austrie je v likvidaci, společníci se rozcházejí a každý se udělá pro sebe. Rakousko mír neslepí. Ještě nedávno v Rakousku válečná hesla vybízela napnouti všechny síly na zdolání odpůrce, a za měsíc hrabě Czernin s licoměrným poukázáním na ubohé rakouské vojáčky volá po míru.

Rozpadnutí se Rakouska není tragédií. Jest to zcela přirozený vývin událostí času dějin i událostí dneška.

Přecpané kapsy válečných lichvářů a spekulantů, justiční hrůzy absolutismu, německo-maďarský dualismus udělaly z Rakouska chorobinec politických invalidů.

Dnes vedle Rakouska vyrůstá československý stát, který bude nejdemokratičtějším státem Evropy.

Vše jde neodvratně kupředu.

Říše, která byla tak předpojatá proti všemu českému, je příliš křehkou, než aby mohla vydržet dva strašné nárazy: válku světovou a ruskou revoluci.

Tisícileté dějiny rakouských národů jsou starší než dějiny sjednoceného císařství rakouského. Zbudování monarchie byl pokus o stát, který se nepodařil vinou vedoucích kruhů, a proto stát zaniká.

Nerozvážné kousky a pověstná dobrodružství, jež Rakousko podnikalo, oslabilo jeho nervy a zničilo je, Rakousko promrhalo život všelijak a libovalo si v silných dráždidlech, jako bylo mučení národů a válka, aby se vytrhlo ze spavosti, v kterouž upadlo.

V chování Rakouska bylo tolik přemrštěného, že to muselo vésti ke katastrofě.

Meč, kterým ovládalo národy, přelomil se mu v rukou.

Rakousko umírá s plným vědomím, že podléhá trestu za svou vychloubavost a zpupnost.

Jde o to, urychlit ten proces. A proto žádnou sentimentalitu!

Podejme si všichni ruce a pojďme na Rakousko!

 
Digitalizováno