Poslední Štychovec

Romaneto

 

Roku 2425 pojala smělá francouzská inženýrská firma Galoirenova myšlénku pokusit se vykopat zakopané a ztracené milióny na místě, kde ještě před padesáti lety ležely zříceniny reprezentačního domu v Praze.

Tato firma byla známou tím, že podařilo se jí vyzvednout potopený válečný poklad španělské vlády, který ležel v kanálu La Manche v hloubi 700 metrů pod hladinou moře již od sedmnáctého století.

Byla to firma neúnavná, mající v čele nejlepší inženýry pětadvacátého století a nejlepší dějepisce, kteří neměli nic jiného na práci, než vyhledat ve starých knihách, časopisech a jiných písemných památkách nějaké podrobnosti o jakýchkoliv potopených i zakopaných pokladech.

Není tomu dávno, asi tak roku 2422, podařilo se přece dvěma nejlepším inženýrům této společnosti vykopati ztracené a do země zakopané milióny Panamského průplavu, ačkoliv málem by bývalo došlo kvůli tomu k válce s Amerikou.

Po šťastném ukončení této aféry obrátil se zřetel společnosti na Prahu, neboť historik a pateronásobný doktor Morseaux, pracující pro společnost, prohlásil, že dočetl se ve starých spisech, jak více než před pěti sty lety, asi kolem roku 1909, chtějí-li snad inženýři společnosti podrobnější datum vědět, byly zde zakopány milióny peněz.

„Byl to zvyk,“ praví dějepisec Morseaux ve své obšírné zprávě na ředitelství společnosti, „tak podivný, že nenajdeme snad příkladu v dějinách střední Evropy té doby. Jakmile totiž se v Praze něco stavělo nákladem obce, tu do základů i pod stavbu vsunuli bedny s milióny, jak asi pravděpodobně soudím. Ty milióny byly zakopány a zazděny, jak ukazují zprávy z té doby. Nemohu říci, zdali byl s milióny zazděn i starosta obce. Myslím však, že tento zvyk pominul v střední Evropě již v století šestnáctém.

Domnívám se právem, že ani při stavbě reprezentačního domu v Praze nebyl do základů zazděn starosta Prahy, nýbrž jen milióny. Zdali mezi oněmi milióny obecních peněz byly zazděny i peníze pana starosty, nemohu říci. Domnívám se však, že nikoliv: Jisto tedy je, že po všeobecné katastrofě, která před dvěma sty léty stihla střední Evropu při pokusu jednoho potomka anarchisty Vohryzka vyhodit zeměkouli do povětří, byl zničen a zřícen rozpadávající se již dávno reprezentační dům. Před padesáti lety pak bylo dílo zhouby dokončeno.

Mohu říci, že s poměrně malým nákladem poskytnuta je ct. společnosti možnost dokopati se a vynésti na světlo zakopané milióny v reprezentačním domě. Přikládám účet za své zkoumání a znamenám se ve vší úctě. Dr. Morseaux.“

Inženýři Monplante a Vallot byli poté zanedlouho vysláni do Prahy, aby tam prozkoumali na místě bývalého reprezentačního domu půdu, učinili výpočty a sehnali pracovní síly.

Za dva měsíce objevil se pak na místě sám majitel firmy inženýr Galoirene a za jeho dozoru počalo se s pátráním po ztracených miliónech. Byly to pěkné věci. Ačkoliv pronikli, pracujíce neúnavně dnem i nocí, do veliké hloubky, nenašli v rumu a smetí, které zbylo na místě reprezentačního domu, jen několik starých střevíců a jeden velmi poškozený starý obraz, který dle mínění znalců ležel v zemi již několik set let. A poněvadž na obraze scházela hlava, byli kulturní historikové toho mínění, že obraz představuje podobiznu nějakého starého městského radního. Později, za týden, když odkryli vrchní vrstvu, počínajíce si velmi opatrně, aby snad zakopané milióny nepoškodili, přišli na jakousi rouru, kterou znalci prohlásili za rouru klozetní.

Uplynuly pak dva až tři dny, kdy objevila se nová roura klozetního vedení.

Dalšího dne nebylo nalezeno ničeho než kus papíru. Znalci prohlásili, že je stejně starý jako roury onoho prastarého klozetu.

Inženýři Galoirene, Monplante a Villot neztráceli však naději. Povzbuzovali a napomínali, dbajíce zejména toho, aby jim byl ohlášen okamžitě jakýkoliv případ, kdyby odkopávací stroj pomocí fonetické desky hlásal nějakou dutinu pod odkopávanou vrstvou.

„Jisté je, přátelé,“ pravil inženýr Galoirene ku svým společníkům, „že si tenkrát dali záležet, aby ony milióny zakopali a zazdili do pořádné hloubky, by je hned tak někdo nenašel.“

Čtrnáctého dne hlásili lidé pracující u odkopávacího stroje, že stroj hlásí dutinu 25 cm ve hloubi ve vzdálenosti jednoho metru směrem přesně východním.

„Pozor, přátelé,“ volal inženýr Galoirene, „tam jsou milióny!“ A nebyly. Zato však učiněn byl důležitý objev. Nalezen byl tento lístek: „Jdu se oběsit do sklepa, přijď za mnou, milá ženo!“

„Tomu nerozumím!“ zvolal inženýr Monplante.

„Nezdržujte se,“ křičel Villot, „tentokráte stroj hlásí dutinu směrem západním a... Nedořekl, neboť se počal řítit dolů.

„Sklepení!“ vykřikl radostně Galoirene, „tam jsou jistě milióny!“

„Nezabil jste se?“ volal dolů Monplante.

„Nezabil, ale našel jsem dle všeho zkamenělé oběšence, sklep je velmi rozsáhlý, odsud vidím jen tři mrtvoly...“

Za chvíli ozářilo pronikavé světlo rádiové lampy rozsáhlou prostoru. Inženýři spustili se dovnitř. Tam bylo vidět v oslňujícím světle pět mrtvol, visících na řetězích. Jeden starší, vznešeně vypadající, pak vedle něho mladší s licousy po stranách ve fraku a kolem tři mladí hoši s vytahanýma ušima a s vyjevenou tváří.

A starší, vznešeně vypadající, měl na kabátě cedulku, která zůstala tak, jak si ji před smrtí ubožák na kabát připevnil. Na tabulce stálo:

Poslední Štychovec a poplatník města Prahy.

Mrtvoly ty při bližším ohledání byly zkamenělé vlivem vápenatých látek, které prosakovaly tímto sklepem. Vzadu bylo několik sudů. Na jednom z těch sudů byla zápisní kniha s nápisem Zpověď posledního Štychovce a několik poznámek.

Když bylo inženýrům později přetlumočeno, co ty poznámky obsahovaly, inženýry polily slzy. Stáli zde před tragickým zakončením života prvního a posledního restauratéra v reprezentačním domě. Zpověď nebožákova zněla:

„Narodil jsem se za posledního kompromisu strany mladočeské a staročeské. Žel Bohu, že jsem uviděl světlo denní. V ruce tvé poroučím, Bože, duši svou i těchto nebožáků, neboť restauratér z reprezentačního domu oběsil svého vrchního číšníka, své tři pikoly a nakonec sebe.

Pocházím přímo z dobré pražské měšťanské rodiny a můj otec získal si při stavění reprezentačního domu o tento dům neobyčejných zásluh a přitom mu i jinak štěstí přálo. Stal se zámožným a zemřel, zanechav mne samotného. Až kdysi bude známo o mně, že jsem pověsil sebe, vrchního i své pikoly, pomodlete se každý za nás tichou modlitbu. Ach Bože! Bože!

Ujal jsem se jmění otcovského a stal se také městským radou a stavěl jsem s obcí dál reprezentační dům. Mezitím, jako již před mým narozením, byly neustále zvyšovány obecní přirážky a obyvatelstvo bylo již zpola ochuzeno. Mé jmění vzrůstalo. Bohužel, podařilo se mi také stát se po dostavění reprezentačního domu prvním restauratérem v této nové budově. Ach Bože, Bože! Obyvatelstvo bylo tak ochuzeno obecními přirážkami za těch padesát let, co se reprezentační dům stavěl, že do restaurace vůbec nepáchla ani živá noha, kromě městských radních, obecních starších a pana starosty. A tito pili kvůli reprezentaci na dluh. Celé své jmění věnoval jsem na vnitřní zařízení a roční činži.

Můj Bože! A na reprezentace v reprezentačním domě. Otče nebeský! Reprezentační restauratér, reprezentační restaurace v reprezentačním domě! Kriste Pane Ježíši! Dnešním dnem utratil jsem poslední peníz, který mně zbyl ze jmění nastřádaného mnou a mým otcem v dobách, kdy se ještě reprezentační dům stavěl. A nikdo z poplatníků, kteří zchudli, než byl reprezentační dům vystavěn, sem nepřišel. Můj Bože nebeský! Opil jsem vrchního i pikoly a oběsil je ve sklepu. A sám se pověsím na řetězu také. V ruce tvé poroučí, ó Pane, poslední Štychovec duši svou i duši vrchního a svých pikolů. Dej, Bože, abych se na nebi shledal s duší starosty p. Groše, mého prastrýce!

Inženýři Galoirene, Villot a Monplante, když zvěděli obsah zpovědi nešťastníkovy, zaslzeli.

Miliónů nenašli ani za dva měsíce, i odjeli nazpět do Francie.

A za nimi letěl vzduchem bílý stín posledního Štychovce a oběšeného vrchního i oběšených pikolů s utrápeným výrazem.

Věci takové jsou v romanetu dovoleny a odporučuje se o nich hluboce nepřemítat.