Používejte trestanců k polním pracem

 

 

Velkostatkář Peřina předplácel již po deset roků Venkov, byl členem sdružení zemědělců a dostal na hospodářské výstavě dvě ceny. Kdo ho navštívil, ten jasně vyciťoval, že to myslí Peřina co nejupřímněji se stranou agrární. Nad hnojištěm na dvoře měl malou dřevěnou chaloupku, která uvnitř byla polepena význačnými hesly z agrárního Cepu. Kdo si sedl nad vyřezaný otvor a měl dost času, ten viděl, jak se rozhlížel, celý program strany. Peřina ho také tu pročetl již bezpočtukráte s jemnou melancholií. Naproti na dveřích, které držel tento agrárník pevnou rukou za špagát, četl: „Agrárníci, pozor! Ten, kdo přičiní se o otevření hranic, toho vyloučíme z národa.“ A po stranách se černala pevná věta: „Jen ten národ bude silný, který vymýtí ze svých řad slintavku, ozhřivku a kulhavku.“

A po všech stěnách kolem dokola v tomto veselém, šťastném domečku nad hnojem, obklopeném švitořením husí a bezstarostným chrochtáním prasat, kam oko dohlédlo, všude nalepený Cep vítězně rozšiřoval hesla zemědělská. Matka země zde mluvila k Peřinovi za každého jeho zasedání v malé, blažené prostoře.

Okénkem viděl vzadu chlévy. Bučení božího dobytečka sladce znělo celým statkem a teplá vůně hnoje kroužila láskyplně nad rozlehlým dvorem. A v té vůni vyrostl Peřina, ta vůně mu byla vším. Byla mu hudbou, literaturou, uměním, byla mu náboženstvím, a stala se mu i politikou. Objímala ho vůně hnoje, hladila ho, laskala a často bylo vidět Peřinu, jak chodí po dvoře a rozšiřuje nozdry a větří.

Peřina čichal hnůj. A pak se sebral, zapálil si dýmku a šel do hospody na schůzi agrárníků.

Staral se o všechny otázky a nebylo v celém kraji člověka s takovou vyřídilkou. Jeho život byl by jistě býval nejšťastnější, nejblaženější, kdyby bylo nebylo otázky zemědělských dělníků.

Ti mu pili krev a poslední dobou mu nikdo nechtěl dělat na statku za korunu denně kromě stravy.

Peřina obrátil se s dotazem na redakci Venkova a dostal tuto odpověď v listárně redakce: „Peřina, velkostatkář, Mirovice nad Kačabou. Ministerstvo spravedlnosti rozhodlo na zakročení klubu agrárních poslanců výnosem ze dne 13. října t. r. č. 91896-II.-abc, že může být těžších trestanců použito k zemědělským pracem za náhradu 82 h a úplné stravy vězeňské ve smyslu § 318 tr. ř. zajeden den pracovní pro jednoho trestance a 16 h za jeden den pro jednoho dozorce. Žádosti o vyslání trestníků na práci polní dlužno podati na nejbližší trestnici s přesně udaným počtem požadovaných. Současně třeba k žádosti připojit lékařské vysvědčení, výkaz o majetkových poměrech a vysvědčení zachovalosti. Jízdné dlužno zapraviti předem.“

A tak si Peřina zažádal o 20 trestanců do Kartouz. „Podepsaný prosí uctivě o bezodkladné zapůjčení 20 trestníků.“ Do žádosti napsal též, že potřebuje dobré pracovníky, že na minulost nekouká, ale že myslí, že by snad slavná správa mohla mu vyjít vstříc a snížit mu cenu. Ze se spokojí třebas s matkobijci, otcovrahy, loupežnými vrahy a žháři a že myslí, že vrahové budou rozhodně lacinější.

Tak poslali mu výkvět trestnice, asi patnáct loupežníků, ostatních pět bylo vrahy různého druhu. Nejhodnější z těch dvaceti vypálil celou vesnici.

Peřina byl spokojen a trestanci také. Byli na čerstvém vzduchu a nová práce jim šla pěkně od ruky. Jeden loupežný vrah, když po dlouhých letech zas dával obilí na vůz, tak plakal. Peřina jim dal též kořalku, neboť byli rozhodně lacinější než zemědělští dělníci.

Pochvaloval si to v hospodě: „A vidíte, sousedé, to jsou moc hodní lidé, ti mí trestanci, a pracanti. Největší pracant je ten, co byl třikrát odsouzen k smrti provazem. Ten kosí až jedna radost. Tihle zemědělští dělníci, ti podělkáři, to byli zlodějové. Jeden z nich, sousedé, věřte mně, že nelhu, jako že je pánbůh nade mnou, ukradl mi osmnáct bramborů, když vybíral brambory. A jeden si jedenáct jich nacpal do holinek a ještě říkal: ,Na mou duši, pantáto, já nevím, jak se mně tam dostaly.’ Je to banda, člověk se jich musel bát, ale teď jsem spokojen. Ti moji trestanci jsou moc hodní a pořádní lidé.“

A vykládal to všude po okolí ve vesnicích, jací jsou to pořádní lidé. „Takoví hodní, pracovití, moc dobří a poctiví,“ vyprávěl v neděli v Čimicích sedlákům, „kdepak ti zemědělští dělníci, to byli raubíři, jeden měl v holinkách jedenáct brambor a jeden po kapsách osmnáct a jeden ...“

Přerušil ho vtom vyděšený křik ve dveřích: „Je tam pantáta?“ a do hospody vrazil celý uřícený jeho čeledín Matěj, oči jako na stopkách, udýchaný a ten křičel: „Pantáto, hoříme! Vyrabovali nás!“

Klesl na zem, když mu dali napít piva, přišel k sobě a jektal: „Páni trestanci nás vyrabovali, odpůldne chtěli kořalku, a když ji nedostali, tak se vzbouřili, pobili prasata, krávy, zapálili, všechno vykradli, vyrabovali, jednoho dozorce hodili do ohně a utekli.“

*

Nedávno jsem viděl Peřinu. Sedává u božích muk, prsty mele mlýnek a blbě se dívá tím směrem, kde stával jeho statek, přičemž si šeptá: „Moji zlatí trestanečkové, mí zlatí kluci ...“