Povídka o štěnicích

 

 

Nastalo jaro. Příroda probudila se ze svého spánku a s ní štěnice v celé trestnici. Nejvíce štěnic objevilo se v cele, kde byli političtí vězňové. „Je to prst boží,“ říkali dozorcové vězňů. Bohužel, tento prst boží páchl velmi nepříjemně, když se ho dotkli, měl štít hřbetní podoby srdčité, zadek vejčitý, hnědočervené tělo, malou hlavu a velmi tenký sosák, který vztyčoval, chtěl-li píchnouti.

Na jednoho politického vězně připadalo průměrně pět tisíc štěnic, osm dozorců, jeden vrchní dozorce, jeden oficiál trestnice a jedna sedmina správce trestnice, neboť politických vězňů bylo sedm, štěnic třicet pět tisíc, dozorců 56, sedm vrchních dozorců, sedm oficiálů a jeden správce.

Je-li někdo politickým vězněm, snese dost, ale nakonec přejde i politickému vězni trpělivost a tak se stalo, že političtí vězňové počali si stěžovat.

Dozorci krčili rameny: „Prosím vás, pánové, co byste ještě nechtěli. Nesmíme vám tykat, nesmíme vás políčkovat, nesmíme vás škrtit, máte své prádlo. Máte své knihy, můžete psát, můžete myslit, správce se chová k vám otcovsky. Co si přejete ještě víc. Vždyť štěnice není tak dalece nic zlého. Jsou horší zvířata na tom božím světě než štěnice, kupříkladu lvi a podobně. A že sají krev? Můj bože, každý chce být živ. Je to věcí stvořitele všeho tvorstva, že neudělal štěnice vegetariány. V tom případě by rozkousali erární nábytek a povinností státu by bylo hledět je vyhubit. Ale za daných okolností jest to věc velmi těžká. Pánům zbývá jen sebeochrana. Nesmí se ovšem meze sebeobrany překročit, kupříkladu rozmazávat štěnice po stěnách. Nezbývá nic jiného, než stěžovat si, až přijde vězeňský oficiál na inspekci.

Potom prohlásil vrchní dozorce, že to bude asi marné, pokrčil rameny a vyšel rozčileně z cely.

Když přišel oficiál na inspekci, byl zřejmě zaražen. Co si, proboha, pánové myslí? Jak by to bylo možné, aby ve státní věznici usadily se štěnice? Ne, tomu nemůže věřit. To si páni vsugerovali. Přesvědčit se. Pánové žádají na něm něco, co nespadá do jeho oboru. On je inspektorem jídla a ne štěnic. A jestli padají štěnice se stropů do jídla, netřeba brát věc tak tragicky. Štěnice není předmět, který nelze vylovit. Ale učiní, přestože tento předmět je mu velice vzdáleným, vše, co bude v jeho moci. Dnes pohlíží se přece zcela jinak na politické vězně. Nesmí se jim tykat, nesmí se políčkovat, nesmí se škrtit podle vysokého nařízení z roku 1886. Ale v tomto vysokém nařízení není nic psáno o štěnicích. Nicméně příští týden pošle sem svého kolegu na inspekci, který podobně jako on udělá vše, co bude v jeho moci.

Celý týden vrhaly se štěnice na politické vězně se zdvojnásobenou chutí, jako by věděly, že o nich neděje se zmínka ve vysokém a nejvyšším nařízení z roku 1886. Pak prý zvířata nemají rozumu.

Při příští inspekci zastal druhý oficiál-inspektor politické vězně zasmušile prohledávající slamníky.

„Co to děláte,“ vykřikl vzrušeně, „kdo vám dovolil prohledávat slamníky, což vaše fantasie o štěnicích vnikla až do slamníků? Neděláme pro vás, co můžeme? Nepřišel jsem sám, abych se informoval osobně? Jak to tedy vlastně s těmi štěnicemi je?

Že jsou jich tisíce. Nu, pánové snad několik jich sleví. Ostatně ještě jsem neslyšel, že by štěnice někoho snědly. V tom ohledu buďte beze strachu. Jste všichni silni, zdraví. Vida, to je ta celá chyba. Dostáváte stravu, která vám tvoří krev. Stáváte se krevnatými a tím je dráždíte. Tak aspoň já na to pohlížím. Kdybyste dostávali kroupy s hrachem, jistě by se vám štěnice vyhýbaly. Ale političtí vězňové dnes jsou pány. Musejí dostávat lepší stravu. Kde to bylo dřív. Vždyť vám není, pánové, tak zle. Nesmí se vám tykat, a ať vám někdo vyrazí zuby, jako se stávalo dřív. Ať vám dnes vymrskají. To by se měli. Dřív politický vězeň dostal pohlavek, až se mu zajiskřilo v očích, a ještě pak, když si stěžoval, dostal okovy, jestli je už dřív nenosil. Také časem se stávalo, že vězně utloukli. Ať z vás pánové někoho teď utlučou. Vidíte, jak se časy mění, díky nejvyššímu nařízení ze dne 15. června roku 1886. Co vám ty štěnice tolik překážejí?

Ostatně udělám pro vás, co budu moci. Napište si písemnou žádost na správu trestnice. Za týden si pro ni přijdu.“

Během týdnu rozmohly se štěnice úžasnou měrou v cele. Štěnicí mámy dotýkaly se svými tykadly svých malých štěniček a sdělovaly jim, že v nejvyšším nařízení z roku 1886 neděje se o nich zmínka. Z roku 1886 a ze dne 15. května. Nezapomeňte na toto datum, předrahé dětičky.

Za týden obdržel správce následující písemnou žádost politických vězňů:

Slavné správě trestnice!

Dovolujeme si podati tímto uctivou žádost, aby slavná správa trestnice dala vyčistit naši celu č. 8, ve které nacházejí se v době, kdy tyto řádky píšeme, nepřehledné spousty štěnic. Doufáme, že slavná správa vezme laskavě na vědomí naši žádost a postará se o odstranění tohoto nešvaru.
(Podpisy.)

Správce hluboce se zamyslil. Spadají vůbec štěnice do oboru jeho působnosti? Má se přece starat o vězně, a jestli štěnice chtějí dobrovolně sdílet celu s vězni, může on proti tomu něco namítat? Ostatně ponejprv za dlouholeté působnosti někdo si v trestnici stěžuje na štěnice. Co si počít v tomto případě? Povídá o tom něco vězeňský řád pro správce trestnic? Po delším uvažování odňal správce politickým vězňům nějaké výhody a odeslal na ministerstvo spravedlnosti následující:

Vysoké ministerstvo spravedlnosti!

Podepsaná správa trestnice oznamuje, že v cele číslo 8 pro politické vězně rozmohla se měrou velikou štěnice obecná, neboli stínka (Alánthia lectulásia), a žádá tímto vysoké ministerstvo spravedlnosti o vyjádření, co činiti pro budoucnost v podobném případě.

Za měsíc došlo následující vyřízení:

Podepsané ministerstvo spravedlnosti po bedlivé úvaze usneslo se rozeslati anketu a zároveň svolati do říšského města sjezd právníků, který by porokoval o této důležité otázce. Zároveň přikládáme oběžník a zašlete týž neprodleně po jeho vyplnění na ministerstvo spravedlnosti.

Oběžník

„Kolik vajíček soudíte, že snese průměrem jedna štěnice za normálních okolností ve vaší trestnici? Za jak dlouho dospívají štěnice ve vaší trestnici? Jaký vliv mají štěnice na polepšení trestanců? Mezi kolikátou hodinou přepadávají štěnice nejvíce trestance ve vaší trestnici. Vliv půstu u jednotlivých trestanců na poměry štěnic. Jak se chovají mladiství trestanci vůči štěnicím? Byly zjištěny ve vaší trestnici případy mučení březích štěnic? Jak si v tom případě počínala duchovní správa trestnice?“

Otázky tyto nechť správa vaší trestnice vyšetří a béře za ně úplnou zodpovědnost. Dáno v ministerstvu spravedlnosti d
ne ...

*

Za půl roku byli političtí vězňové kost a kůže, tak je štěnice ujídaly, ale prospěly lidskosti měrou netušenou. Ministerstvo spravedlnosti svolalo do říšského hlavního města anketu o ochraně štěnic v trestnicích za přítomnosti šlechty, biskupů a znamenitých právníků celé říše.