Praktikant Žemla

 

 

Jakmile se dostal Jan Žemla do státního úřadu, bylo jeho nejvroucnějším přáním zavděčit se panu presidentovi.
Je-li člověk mladý a nadaný, těžko prorazí ve státních úřadech. Jaký tedy div, že praktikant Žemla s hrůzou seznával, že doposud nezískal si přízně pana presidenta.
A přece chtěl být Jan Žemla užitečným státu, který ho živil dvaašedesáti korunami měsíčně. Jako dobrý člověk nereptal.
Tak přešly dva roky a neměl již daleko do skutečného praktikanta. Ta doba těch dalších dvou let uplyne a bude pak skutečným praktikantem. Pak bude mít jen padesát korun měsíčně, tedy o dvanáct korun míň než má jako „neskutečný praktikant“, ale zato titul „skutečného praktikanta“, čímž bude mít zajištěnu, bude-li se dobře chovat, naději na stálé postavení. A zas bude „skutečným praktikantem“ pět let a dveře ráje najednou se mu otevrou. Bude přísahat! Složí služební přísahu a bude skutečným praktikantem prvého stupně pod přísahou.
A hravě pak již uplynou další tři roky.
V té době stane se skutečným praktikantem prvého stupně pod přísahou s nárokem na čtvrtletní výpověď. Během dalších dvou let bude nedefinitivním aspirantem, čekatelem na místo skutečného aspiranta.
Pak bude mu právě tolik let, kdy normálnímu člověku začnou se kazit zuby moudrosti.
Pak ... Pak už jeho fantazie neměla brzdy. Volně v myšlenkách přebíhal všemi stupni hodnostních tříd.
„Pane Žemlo,“ řekl oficiál Makula, „vy se jen díváte do stropu. Díváte se, díváte, jako byste byl panem presidentem.“
A toho dne napsal si praktikant Žemla do černé své knihy první poznámku: „Oficiál Makula vykládal o panu presidentovi, že nic jiného nedělá, než se kouká do stropu.“
Nebyl to špatný nápad s tou jeho černou knihou. Ačkoliv Žemla byl trpělivý člověk, přece uznával, že by mohly být ještě jiné cesty ke konečnému jmenování definitivním aspirantem s výpovědí čtvrtletní.
Stát je živitelem. Ale když se podíváme do takového úřadu, shledáme, že právě živení a kojení lidé nejvíce nadávají na živitele, na stát a jeho zástupce v úřadě.
Za jednoho dne, kdy právě Jan Žemla přemýšlel o té vzpurné povaze podřízených, vznikla v jeho poctivé duši myšlenka založit černou knihu, knihu o hříších personálu, knihu, kde by se zaznamenávaly všechny zlé činy a skutky jeho kolegů z úřadu, všechny špatné posunky, myšlenky a pohyby, všechno to, co lze definovat vzpourou, tajným jednáním, zlehčujícím pana presidenta, představitele, jeho živitele i živitele všech těch, kteří zákeřným způsobem píseň nezpívají, čí chleba jídají.
Bude tam všechno napsáno. Všichni praktikanti, sluhové, aspiranti, definitivní i nedefinitivní, adjunkti, oficiálové budou tam mít svou rubriku.
Jaktěživ nedal si praktikant Žemla tolik záležet na jakékoliv práci jako na pečlivém provedení těchto rubrik ve své černé knize.
A „první poznámku do ní napsal, jak již bylo řečeno:
Jméno: Oficiál Makula. 14. března. Co provedl: Vykládal o panu presidentovi, že nic jiného nedělá, než se kouká do stropu. Jaký dojem činilo to na ostatní personál? Špatný, všichni se smáli, jedině nedefinitivní praktikant Jan Žemla se nesmál.
„Počkej, příteli Makulo!“ myslí si Žemla, „to máš za to, že kouříš a mně nedovolíš kouřit veřejně.“
A v černé knize rostly utěšeně poznámky, které vrhaly prašpatné světlo na úřední disciplínu:
Skutečný praktikant Jurajda s kvartální výpovědí řekl dne 21. března: „Tady aby se člověk zbláznil.“ Všichni s tím souhlasili, jedině Žemla odešel ven na chodbu.
Sluha Karas 21. března řekl polohlasitě: „Aby zde sloužil mezek.“ Kdyby to byli ostatní slyšeli, dělalo by to špatný dojem a mnozí by se smáli. Praktikant Žemla napomenul však sluhu Karasa: „Vždyť nemáte ještě definitivu, pamatujte, co mluvíte.“
Dne 22. března řekl aspirant Klučina: „Pan president je kráva!“ Všichni s tím souhlasili, jen praktikant Žemla neřekl ani slova a hleděl si své práce.
Téhož dne vrchní oficiál Heller mluvil neuctivě o choti pana presidenta: „Viděl jsem tu ochechuli v automobilu s naším starým. Ten by byl rád, kdyby to řidič pustil někam do rybníka. Pak by se s řidičem jistě zachránil.“ Dojem to dělalo na Jana Žemlu, stále nedefinitivního praktikanta, hrozný. Nejvíce se smál sluha Bílek akoncipista Biner. Oficiál Makula pravil: „Dejte pokoj, já už se nemůžu smát.“
23. března. Hovořili mezi sebou praktikanti Kander a Šeba. Šeba hlasitě pronesl několik slov, která zlehčila celý úřední systém. Bylo to něco tak hrozného, že stále nedefinitivní praktikant Jan Žemla zacpal si uši, aby neslyšel tato slova: „Ve státním úřadě mačkají páni ze člověka mladá léta a pak než se dopracuje kýžené mety.“ „Máte pravdu,“ řekl na to praktikant Kander. „Zde člověka neumějí než využitkovat, a zatím jsou oslové.“ Po těchto slovech praktikant Jan Žemla zakašlal a ozval se: „Zde je horko!“ Na to řekli oba hlasitě: „Však by zasloužil pan president, aby se mu důkladně zatopilo.“
24. března. Tohoto dne pohádal se praktikant Žemla s jedním člověkem z úřadu. Ten člověk je pouhý sluha, má dvě děti a nemá definitivu, a přesto dovolil si říci následující: „Pan president myslí, že spolkl celou učenost, zatím však je kus trouby. Poslal mne dnes pro pražský salám a neví, že jedl od Karabce.“ Když pak se stále nedefinitivní praktikant Jan Žemla tázal, co znamená slovo Karabec, bylo mu řečeno, že jest to přepychový koňský lahůdkářský uzenářský krám. Okamžitě vyšel Jan Žemla z kancelářské místnosti, aby neslyšel všeobecného výbuchu smíchu. Za dveřmi slyšel nejvíce se smát adjunkta Klazara, který volal: „Chlap neví, co svačí!“
25. března. Oficiál Peška dělal špatné vtipy a opičil se po panu presidentovi, přičemž napodobil ho skutky i mluvou. Dělal takovou směšnou figuru a říkal: „É, é, é, meine Herren, ja, ja, ja, páni, mně češí, že pracovat, ja, ja, ja, é, é, é, být tüchtig a práci jako dračit!“ Po těchto slovech nastalo všeobecné veselí, kterého se nedefinitivní praktikant Žemla nezúčastnil, poněvadž pilně toho dne, jako vždy jindy, hleděl si odevzdané práce, by s ní byl zavčas hotov a neměl žádných „restů“, jako mají jiní páni z toho oddělení, kteří přicházejí do úřadu přímo z nočních kaváren a jiných místností, kde jistě neslyší poctivého slova.
26. března. Tohoto dne přišel do kanceláře k nám vrchní oficiál Koudelka z čís. 5 a řekl k našemu vrchnímu oficiálovi hlasitě, takže jsme to všichni slyšeli: „Je to přece pravda! Pan president vydržuje si tu slečnu. Včera jsem se náhodou s nimi setkal, když lezli do kočáru. Kdyby se to rozneslo, mohl by být z toho velký skandál. Usmíval se na ni jako filištín ...“
Druhého dne praktikant Žemla upustil svoji černou knihu v kanceláři pana presidenta ...

* * *

„Pan Žemla k panu presidentovi,“ Ozval se u telefonu hlas z kanceláře pana presidenta dvě hodiny po tom.
Rozradostněný Žemla přiběhl celý udýchán. Konečně! Odměna, postup.
„Pane Žemlo!“ řekl pan president, „všechno je hezké, až na to poslední! Člověče! Tohle vy děláte v úředních hodinách? Jste propuštěn ze státní služby. Všechno je hezké, až to poslední! Vy jste se, člověče, připravil o kariéru. Tohle psát místo úředních spisů. Chlape, už ať jste venku ...!“