Pražská Komuna

 

 

Královské hlavní město Praha rozkládá se po obou březích Vltavy. Zástupcové těchto obou břehů jsou v přiměřeném počtu zastoupeni v rozhodování o osudech poplatnictva na pražské radnici, milují pivo, víno a holky, o jmeninách Jeho Veličenstva chodí do kostela. Tři z nich šňupají, dvacet jich má umělé zuby, pět má břišní kýlu, tři jsou od neštovic, přes polovic jich chodí den co den ku Flekům, mají manželky, syny, milenky, po případě i vnuky, někteří jsou také veterány, mnozí ostrostřelci, část jich hraje maxla, někteří čapary nebo jednadvacet, občas si hodí ferbla a všichni mají na svých visitkách vytištěno: „Městský radní“.

Ostatní obyvatelstvo města Prahy jsou lidé druhu podřízenějšího, mají o mnohem menší cenu nežli páni radní a rozdělují se na tři druhy lidí. Na chátru, která nemá na radnici strejčka, na lidi, kteří jsou ve vyjednávání, aby na radnici strejčka měli, a konečně na pány, kteří na radnici strejčka mají. Tento poslední druh dělí se opět na ty, kteří mají na radnici strýčka skutečného, pokrevního příbuzného, a na strýčka, čili strejčka, původu více méně vzdáleného, kterýžto původ jest zahalen závojem záhad.

Až do nedávná domnívali se někteří, že ten závoj záhad jmenuje se peníze, ale od té doby, co vyskytl se případ s láhvemi burgundského vína, původ těch strejčků zůstává stejně záhadným. V ústním podání koloval kdysi Prahou recept, jak lze si získat na radnici „strejčka“. Člověk předně vypátrá, má-li pan radní služku, pak pátrá, zdali ta služka má v Praze nějakého příbuzného, když se to dozví, vypátrá, jaké příbuzné má v Praze ten příbuzný té služky. Pak pod nějakou záminkou seznámí se s příbuzným příbuzných služky pana radního a požádá ho, aby ho seznámil se svými příbuznými. Když se tak stalo, počne je podplácet penězi, potravinami, lístky do divadla, v nejhorším případě dobrou knihou. Jejich prostřednictvím seznámí se se služkou pana radního a za přiměřenou odměnu získá si od ní informaci o panu radním. Získav ty informace napíše panu radnímu následující anonymní dopis: „Vašnosti! Dovoluji si Vám oznámit, že pan (a nyní jmenuje sebe) ví dopodrobna o každém Vašem hnutí. (A nyní vypočte, co se dozvěděl na pana radního.) Poněvadž pak dotyčný hodlá Vás navštívit v jisté delikátní záležitosti a Vás uplatit, dovoluji si upozornit Vašnostu na hrozící nebezpečí“ atd.

Když tento dopis odešle, čeká dva dny a pak pana radního navštíví. A jakmile od něho odchází, nepatří již mezi chátru, ale mezi pány, kteří mají na radnici strejčka.

Už je tomu hezky dávno, stal se v Praze tento případ. Jeden člověk chtěl dostat syna k magistrátu.

Navštívil tedy pana radního svého okresu a povídá: „Vašnosti! Rád bych viděl, aby můj syn byl na radnici.“

„Já bych také rád viděl,“ odpověděl radní. Tak ten otec položil dvě desítky na stůl. Radní se dívá, dívá a povídá: „Já nic nevidím.“ Vytáhne otec nové dvě desítky. Radní hledí a hledí a povídá: „Já ještě nic nevidím.“ Tak dlouho neviděl, až byla stovka na stole. Nato řekl: „Já bych zítra také rád viděl!“ A viděl zítra novou stovku a ten občan za čtrnáct dní viděl svého syna u magistrátu. Z toho je vidět, jaký vliv má zrak v obci.

Hlavou obce pražské je pan starosta Groš. Tento pán, nevím z jaké příčiny, cítí se být uraženým větou: Za časů krále Holce byla za groš ovce.

Nosí zlatý řetěz primátorský na krku, je primátorem a pije pivo primátora. Když Pařížan škytne, tu říká: Aha, pan Groš v Praze myslí na Francii.

Jest to postava majestátní, ale přece ne tak atletická jako bývalý starosta Prahy pan Srb. Ten vypadal tak majestátně, že prý málem slavný zápasník Lurich byl by mu poslal vyzvání k řeckořímskému zápasu.

Pan Srb sám o sobě tvrdíval, že je nejhezčím starostou v Evropě. Zúčastnil se také slavnosti v Kreščaku ve Francii spolu s městským radním, bývalým poslancem Březnovským.

Pan Březnovský je znamenitý muž. Je rukavičkář, nemá rád židy, musí interpelovat největší hloupost, musí způsobně jíst, zanáší se poslední dobou úmyslem udělat v Praze pogrom a jezdívá často do Francie. Umí také dokonale francouzsky, že je-li ve Francii, mluví česky a ukazuje prsty a je-li v Cechách, mluví francouzsky, pronášeje s oblibou jediné slovo tohoto jazyku: „Mordie!“

Po panu starostovi těší se největší úctě a vážnosti v Praze pohodný čili antoušek.

Rozdíl mezi ním a starostou je ten, že pan starosta utrácí peníze a pan pohodný psy i peníze.

Vážnost tohoto muže stoupá s kontumací, kdežto za kontumace klesá vždy v Praze vážnost starosty.

V době kontumace nemluví se o starostovi, ale o pohodném, na čemž má také vliv lidovější zaměstnání pana antouška, který nevstupuje do svého úřadu nikdy slavnostními bohoslužbami v Týně jako pan starosta při nastolení.

Oba však, antoušek i pan starosta, skládají přísahu, že budou dbát o čest obce a hájit zájmy samosprávy.

Pan starosta hájí zájmy samosprávy za mizerných dvanáct tisíc korun ročně, kdežto antoušek to dělá laciněji a o hodně laciněji.

Celá samospráva pečuje o mnohé důležité otázky velkoměstské s nevídanou péčí, o čemž svědčí to, že velkoměstský ráz Prahy den ode dne stoupá. Bohužel jsou lidé, kteří pojem „velkoměstský ráz Prahy“ zaměňují úplně se slovem „zlodějna“. Klub „Za starou Prahu“ ústy svého řečníka dr. Luboše Jeřábka chová se mnohem slušněji a je mu nesmírně líto páté čtvrti, t. j. Židů.

Jsou v Praze lidé, kteří dílem z neznalosti věcí, dílem ze závisti poukazují na různé komise pro onu velkoměstskou otázku Prahy. Těchto komisí je tolik, že členové jejich sami neví, do které patří, nejraději proto hlásí se všichni do komise pro pivovarskou otázku Prahy a jejich podivné zadumané postavy je vidět dnem i nocí potloukat se kolem měšťanského pivovaru v Holešovicích. Komisí zmocňuje se časem strach, že by se svou prací byly brzy hotovy, a proto v úctyhodné snaze, aby svým potomkům a potomkům těch potomků zanechaly též něco, provedením čehož by oni získali podobné slávy jako jejich praotcové z komisí, postupují tak pomalu, že otázka pitné vody pro Prahu bude dle výpočtu známého statistika skončena a rozluštěna za 289 let, 11 měsíců, 13 dní, 8 hodin a 9 vteřin, tedy roku 2197 budeme mít v Praze určitě pitnou vodu. Do té doby bude se rozvážet pitná voda po ulicích pražských v typických vozech za poetického troubení hú, hú, hú.

Tyto vozy dodávají milého, středověkého rázu pražským ulicím a upomínají líbezně na poslední korunovaci krále českého Ferdinanda Dobrotivého, kdy se v podobných vozech rozváželo pivo po Praze blaženému davu. V tomto případě mohou mít radost nejen „Klub za starou Prahu“, nýbrž i všichni státoprávníci, kterým tato památka jest rozhodně milejší nežli královský reskript.

Praha jest vůbec blažené město. Budeme mít representační dům města Prahy za mizerných pár milionů korun. Tím bude chudině rázem odpomoženo, neboť jest podán návrh, aby do základů tohoto representačního domu zazděli všechny chudáky budoucí velké Prahy. Tento ďábelský návrh mohl se rozhodně zrodit jedině v hlavě nějakého Práska, kterýžto člověk je jediný nespokojenec z pražské komuny, nadává ostatním obecním starším formou málo slušnou, jako: „Každej takovej chlap by zasloužil pár facek!“ A proč? Proč ten muž, který vydává „Poplatníka“, jest takovým nepřítelem toho pražského hospodářství? Snad ho mrzí, že se nestal starostou? Ale neměl by aspoň stále mluvit na pražské radnici o nepotismu. Zeptejte se poloviny obecních starších pražských, zdali ví, co je to nepotismus. Každý řekne, že to je hloupost, poněvadž je to cize slovo, a jako vlastenci mu nerozumějí, proto p. Prášek říká nepotismu také „zlodějna“, kteréžto slovo je tu po druhé a jest v Praze užívané již od dob starosty velkého sokola a krasavce dr. Podlipného.

Pokud se týče veřejného zdravotnictví, kdo si nezláme nohu při stálých opravách dlažeb, ten nebude počínaje rokem 1908 přijat za příslušníka obce pražské. V ohledu zdravotnictví mile budoucí pokolení bude překvapeno pouličními plivátky, do kterých bude se plivat za určitý poplatek ve prospěch vystavení chrámu Páně na Maninách.

Pomalu nás předčí každé město, pokud se týče poměrného počtu humánních ústavů, jako jsou veřejné čítárny a ohřívárny. V Praze máme jen jednu pěknou ohřívárnu pro chudinu, a to je Fišpanka, čili městské vězení. Také dobrou ohřívárnou je svatý Bartoloměj, městský chudobinec, kam bohužel poslední dobou přijde jen ten, kdo se vykáže, že měl při nejmenším tatínka pražským starostou.

O pražskou chudinu je postaráno způsobem vymykajícím se všemu pomyšlení o dobrotě zástupců naší obecní samosprávy. Nejzáslužnějším činem poslední doby bylo to, že pražská městská rada podělila chudé školní dítky volnými vstupenkami do českých jeslí, kde ty chudé dětičky viděly oslátko, panenku Marii, svatého Josefa, tři krále a Jezulátko a několik městských radních.

Tuto dobu tisíce chudých otců v Praze žehná obecní samosprávě, žehná magistrátu a má radost, že patří k těm několika statisícům lidí, nad kterými drží ruce starosta měst pražských, spolu s celým sborem obecních starších ...

Buď pozdravena pražská komuna s panem starostou Grošem v čele!