Před podáním žádosti o pensi

 

 

Profesor přírodopisu Votruba potkal svou bývalou žačku u z lycea, slečnu Hansgirkovou. Nebyl nijak potěšen tím shledáním, neboť Hansgirková nijak v přírodopise neprospívala. V zoologii nerozeznávala, čím se liší slon africký od indického, v nerostopise místo osmistěn důsledně říkala osmistup. Neprojevovala také žádného zájmu o prvoky a nižší organismy a když jednou v laboratoři ji vyzval, aby ukázala ve svých poznámkách, zdali správně opsala z tabule chemickou značku sulfokyanidu draselnatého, našel k svému úžasu, jak si poznamenala:

Karel s H, Richard s H.

Měla totiž s Karlem schůzku ve tři, s Richardem v pět hodin.

Konečně se vypátralo, že proto nemohla zúčastniti se služeb božích jedné neděle, poněvadž účinkovala na jednom divokém kabaretu, zpívajíc různé šansony pod pseudonymem Lili Witti.

To byla hrozná rána pro lyceum. Při výslechu v ředitelně tvářila se tak nevinně prostopášně, když jí bylo řečeno, že měla příliš krátké sukénky pro žačku vyššího oddělení.

Na vyzvání zazpívala jeden z šansonů. Výsledek byl méně půvabný než rozkošnické pohyby žačky sexty B. Katecheta omdlel a převrhl inkoust na pana ředitele. Byla to smutná konference.

Profesor Votruba hlasoval pro vyloučení oběma rukama.

Jen jeden mladý suplent pokusil se něco žvanit o mladistvé nerozvážnosti, ale místo nerozvážnost užil slova rozpuk. Pak podepsal ortel též.

Rozsudek o vyloučení přijala Hansgirková s neobyčejným klidem. Ve dveřích vyplázla jazyk na vážné pedagogy a když volné sdružení kabaretních umělců pořádalo nejbližší představení, tu na plakátech stálo: Mezi jinými vystoupí Lili Witti-Hansgirková, bývalá žačka dívčího lycea.

Na představení dostavili se mladší členové sboru profesorského a dostali se kvůli tomu do disciplinárního vyšetřování, poněvadž porušili vážnost ústavu. Nebylo sice z toho nic, ale profesor češtiny, který z dlouhé chvíle překládal úryvky z indických básníků, zanechal toho a počal skládat v hodinách češtiny šansony, když rozdělil žákyním školní práce k vypracování.

Veršovalo se mu to hezky při pohledu na tolik usměvavých dívčích tváří, pracujících strašně nedbale na lícni Význam řemesel v Čechách ve středověku.

Uplynula již hezká doba od vyloučení Hansgirkové a přestávalo se o ní mluvit, neboť to byla již hotová věc, že z Hansgirkové se stala známá kabaretní umělkyně.

„To je divná věc,“ říkával jen někdy ředitel, „že se stala tak známou, vždyť neznala aorist, ani jednoho nepravidelného řeckého slovesa.“

A profesor Votruba obyčejně dodával: „A afrického slona také nerozeznala od indického.“

A nyní se s ní setkal ve voze elektrické dráhy. Posadila se beze všeho k němu a podala mu svou malou ručku, tak malinkou, že si profesor Votruba pomyslil: „S takovouhle jemnou ručkou by se nějak dělaly mikroskopické preparáty.“ Zdálo se mu také, že zjev té elegantní dámy působí mezi obecenstvem senzaci. Jakýsi příjemný parfém rozléval se z jejích šatů, vůně jemné delikátní voňavky.

„Aha,“ pomyslil si pan profesor, „voňavky jsou látky, jež působíce v naše ústrojí čichová, vzbuzují příjemný pocit. Dělí se na přirozené a umělé. Přirozené mohou být původu rostlinného nebo zvířecího.“

Zatímco švitořila, všiml si její kožišin na krku. „Vypadá to,“ řekl si v duchu, „jako nepravý bobr. Možná, že je to z nějakého vačnatého savce. Nemýlím-li se, bude to z drápoše. Jaképak je jeho vědecké jméno.“

„Phascolomys,“ pronesl hlasitě k své hezké sousedce, která stále opakovala: „Ach, to je krásná náhoda, tak dlouho jsme se neviděli. A co vlastně děláte?“

„Phascolomys,“ odpověděl, „pardon, chtěl jsem říct, že neustále mám mnoho starostí se svými žačkami. Vaše spolužačka, slečna Mašínová, supluje u nás. Udělala velmi krásnou disertační práci o tasemnici.“

„Ona byla také vždy hubená,“ nedbale prohodila slečna Hansgirková, „a co dělá pan profesor Koutner? Slyšela jsem, že se zbláznil.“

„Pan kolega se pouze přepracoval,“ rychle řekl profesor Votruba. „Chtěl jsem s ním zabít Mendělejeva.“

Naproti němu sedící nějaký pán se uděšeně na něho podíval. „Ano,“ pokračoval, „chtěli jsme zabít spolu Mendělejevovu soustavu na základě nejnovějšího pátrání o vizmutu. Přiznávám, že jsme byli na omylu. Vizmut zůstane vizmutem. Jaká jest jeho značka, slečno?“

„Stále táž nedbalost,“ vzdychl, když slečna neodpovídala a jen se usmívala, „usmíváte se bez příčiny. Chemická značka je Bi. Jaképak znáte sloučeniny vizmutu? Ach, pardon, odpusťte, stále jsem myšlenkou u svých žákyň.“

„To je od vás hezké,“ pravila, přimhuřujíc oči, což se zdálo být trochu podivným panu profesorovi, ale nepůsobilo to nemile na něho.

„Mám vůbec teď mnoho starostí,“ řekl dívaje se na ni nějak přátelsky, „zabývám se strnulým stavem některých druhů zvířat. Jak je vám, známo, slečno, žáby upadají v zimní spánek, z kterého se probouzejí, když je jim dána možnost opět se volně pohybovat. Podařilo se mně však zabránit ropuše po dva roky, aby se ze svého spánku neprobrala. Loni, když jsem byl v Egyptě na studijní cestě po stopách málo známého hlodavce tarpíka egyptského, náhodou přišel jsem k tomu, když byl otvírán nějaký hrob v jedné pyramidě. Z hrobu vyskočila žába, znám mnoho druhů egyptských žab a tu mně napadlo, zdali snad to není jedna z těch biblických žab, které za Josefa Egyptského sužovaly Egypt. Možná též, že by ta žába mohla být ještě starší. Snad z doby prvních faraónů, když vlezla do hrobky v pyramidě a po tisíce let byla ve stavu strnulosti, podobajícím se tolik spánku. Žába 4000 až 6000 let stará.“

Kolem se dali do smíchu.

„Můžeme vystoupit, slečno,“ řekl v rozpacích, „kam račte?“

Když vystoupili z vozu, mínila slečna Hansgirková, že bude nejlépe, když zajdou někam na večeři. Pravila to s takovým milým úsměvem, že profesor Votruba navrhl plzeňskou restauraci, kam kdysi chodíval z mládí, kdy býval ještě suplentem.

Když seděl s elegantní dámou za stolem restaurace, chvíli mlčky hleděl před sebe a pak, jako hnán nějakou výčitkou svědomí, rozhovořil se o tom, že dříve dělali děla z Uchatiova kovu. „Osm procent cínu, něco manganu a ostatní měď, slečno,“ započal přátelský rozhovor. „Pevnost kovu byla 98,75 kg na čtvereční milimetr, tažnost 2,5 procent.“

Pak přišla telecí ledvina s bramborami.

„Hleďte, slečno,“ pravil, dívaje se na ni neobyčejné přátelsky, „v Jižní Americe místo bramborů používají domorodci k telecí ledvině jedlé hlízy rostliny zvané ulloco nebo melluco, patřící do čeledi Portulacaeae.“ A zapíjeje plzeňským dodal: „Vy jste byla velmi slabá v rostlinopise. Jaká škoda.“

Řekl to tak měkce a smutně a podíval se na ni tak bolestně, že nebylo pochyby, jak to dopadne, že je totiž nyní řada na jeho bývalé žačce, aby ho hleděla obveselit.

Práce té se ujala se starou praxí. Pak šli do kabaretu. K ránu způsobil pan profesor v kabaretní vinárně velikou výtržnost. Ohrožoval tam holí jednoho pána, který se ukázal být přítelem slečny Lili Witti-Hansgirkové. Křičel přitom: „Ztraťte se, pane, to je má bývalá žačka, já jsem profesor Josef Votruba.“

Pak upadl do stavu úplné strnulosti, kterou si tak chválil u žab.

Ráno, když se pozdě probudil, zmeškav vyučování, rozpomněl se na vše a podal žádost do penze, když byl před tím rozhodujícím okamžikem zažil podivuhodné dobrodružství s žačkou, kterou vyloučil z ústavu.