Při posledním fejetonu….1)

 

 

Při posledním fejetonu stala se malá nehoda panu censorovi. Zkonfiskoval konec života svatého Speciosa a skonání svatého Proba, biskupa reatinského. O úmrtí těchto dvou svatých nalezl jsem prameny velmi ušlechtilé, a to čerpal jsem takřka doslovně z knihy papeže svatého Řehoře (rozmluva čtvrtá a třetí), jak Speciosus umřel pokojně při jídle a jak pro Proba přišli si svatý Iuvenalis a Elesterius mučedníci, když on s nějakým pacholíčkem na posteli umírající ležel. Kam to u nás došlo v Rakousku, že konfiskují se výňatky z knih, které napsali takoví svatí jako sv. Řehoř, papež, muž zajisté mravů bezúhonných. Kam to s námi došlo, ptám se ještě jednou, když už dle mínění pana censora i svatý papež Řehoř dopouští se rušení náboženství a tiskem zlehčuje učení církve svaté.

Koho se teď v Rakousku budeme držeti, když nám svaté konfiskují. Věříme rádi, že to pan censor udělal nerad, že nevěděl, jak svatí umírají, a proto jsme mu tou radou, aby si zaopatřil „Vitae sanctorum“, to jest „životové, skutkové, mučedlnictví, smrt a památka nejpřednějších svatých a světic božích ze všech národů, stavů, řádů i časů, na všechny dny dvanácti měsíců přes celý rok pěkně spořádaná a rozdělená, předně od ctihodného kněze Vavřince Suria Kartuziana v jazyku latinském kniha ta složena, pak od velebného pátera Albrechta Chanovského z tovaryšstva Pána Ježíše na česko přeložena a před 275 lety nákladem urozeného a statečného rytíře pana Krištofa Chanovského z Dlouhé Vsi, pána na Svíraticích, Chanovicích a Oujezdci, Jeho Mil. císařského rady a purkrabího kraje hradeckého vydaná“.

Vaše milosti, nebožtíku urozený pane císařský rado a purkrabí! Zajisté, že neráčili jste si myslet, že věrný katolický občan, jako je pan censor, za 275 let bude z vaší knihy některé, jako já cituje svatého Řehoře, konfiskovat kousky. „Kam se vrhnout, kam se vrhnout,“ volal kdysi jeden známý člověk, když viděl, že jeho podrážky u bot jsou ve špatném stavu, a podobně i my voláme: „Kam se vrhnout, pane censore, když nám konfiskujete smrt a památky svatých, jedinou věc kromě královského pražského hradu, která nám po předcích zbyla. Upozorňuji vás, pane censore, na jednu věc. Kniha, ze které o svatých čerpáno, je v oslí kůži vázána. Mějte proto alespoň k té oslí kůži trochu slitování a dovolte nám laskavě konstatovat, že dne 20. března, co dobrý katolík, jako vy, slaví památku svatého Kudberta, který vychladl okolo léta Páně 688 a byl biskupem Lindisfarnenských. Byl to muž dobrý a hodný, který vypudil zlé duchy z ostrova Lindisfarnenského a namísto nich povolal mnichy a vystavěl kostel. Jinak byl jako obyvatel Británie, klidný člověk. Tykal si se svatým Trumvinem a plavíval se s ním po řece Alně. Podle zprávy svatého Bedy žil tak střídmě, že by se jistě podivil, kolik piva se dnes vypije na svátek jeho předchůdce, ze dne 19. března, kdy slavíme sv. Josefa. Kdo to byl sv. Josef, poví nám nejstručněji breviář sv. Bernarda: ,,Kdo jaký člověk svatý Josef byl, může se snadně porozuměti, poněvadž od Boha tak poctěn byl, že otcem božím ho nazývali a věřili.“

To jest přece dosti jasné. Jazykozpytci praví, že slovo Josef hebrejské znamená rozšíření a rozmnožení.

Tomuto jménu dělal hanbu ten první Josef ze Starého zákona, Josef patriarcha, který se vůbec nechtěl rozmnožovat, o čemž drasticky hovoří případ jeho s paní Putifarkou.

Paní Putifarka byla ženská, která toho dobrého člověka chtěla svésti k nepravosti. Manžel nebyl doma, a tak ho měl Josef zastávat. Naštěstí včas vzpomněl si, že jeho jméno znamená rozmnožování, lekl se toho a vzal roha. Při útěku nechal kus haveloku v jejích rukou. A nyní nechrne mluvit paní Putifarku: Když se pan manžel domů navrátil, tu shledal svou paní zamlklou. „Co je ti?“ Žádná odpověď. „Co se ti stalo, drahoušku?“ Paní Putifarka propukne v pláč: „On mne chtěl znásilnit.“ „Kdo?“ leká se manžel. I přinese Putifarka kousek látky. „Toť z Josefova haveloku,“ volá roztrpčeně manžel, „nedávno jsem mu ho daroval. Hada hřál jsem na svých prsou a havelok hadovi dal.“ A ubohý Josef putuje do basy. Jaký krásný kus divadelní by mohl z toho udělat pan Rožek. Daleko lepší než Podzimní svítání. Máj by ho mohl dát zahrát anonymně, po případě ve prospěch zkažených mladíků, kteří by nikdy nenechali haveloky v rukou paní Putifarek.

Jinak byl ten biblický Josef chytrý chlapík. Vykládal sny, možná také staré egyptské karty, a dopracoval to tak daleko, že se stal z otroka místokrálem, odpustil svým bratřím, kteří ho prodali. Mohamedáni ho ctí a říkají mu Josef, s kterýmžto jménem můžete se setkat často v románech dr. Maye. Zasluhují často hrdiny v té ušlechtilé četbě, kde krev se leje proudy lidská i zvířecí.

Sv. Josef z Nového zákona byl také milý člověk. „Poznal Pannu Marii matkou býti Pána svého,“ praví v témž breviáři k jeho charakteristice sv. Bernard. Jinak se o něm praví, že byl truhlářem, a na ostrově Maltě ukazují židli v gotickém slohu, kterou zrobil sv. Josef. Tím jest najisto dokázáno, že gotický sloh znali již kolik století předtím, než myslí i ti nejznamenitější znalci umění.

Jako pěstoun Páně dbal pečlivě o jeho vychování, a když se jednou Ježíšek ztratil, velice se nad tím mrzel. Čest budiž jeho památce. Zachránil ho před holomky Herodesovými a utekl s ním až do Egypta.

Ty pěkné skutky ovšem věrným křesťanům nevadí, aby pitkou neslavili jeho svátek. Každý třetí človíček se jmenuje Josef a každá pátá Josefína. Jména ta vyskytují se i v panovnických rodinách, jež svědčí píseň: „Za císařovny Josefíny dělali jsme hauptškandál atd.“

Den před svatým Josefem vyhrávají tu a tam zámožnějším občanům. Chudák se může jmenovat třeba desetkrát Josef, a na jeho svátek mu nikdo nezahraje kromě jeho zaměstnavatele.

V Praze je po celý týden tak zvaná svatojosefská pouť. Až jednou po dlouhém čase bude historie psát o nás, vyjádří jistě svůj podiv nad hloupostí těch lidí, kteří slavili své jmeniny, pořádali josefské zábavy a veliké poutě. Tyhle josefské zábavy a vyhrávání lidem, kteří se Josefy jmenují, bude jedním dokumentem lidské pošetilosti a ti rozumnější, kteří po nás přijdou, lehce nahromadí důkazy o ní. Bez mozku nemůže myšlénka existovat, a kdyby věda přesně nemluvila o složení lidského mozku, tu by se člověk musel ptát:

„Z čeho se skládá mozek těch, kteří si dají na svůj svátek vyhrávat a kteří si navzájem blahopřejí, že ve stáří šesti dní dostali na křtu jméno to a to?“

*

Dnes je tomu 187 let, kdy zemřel Izák Newton, původce nové nauky o pohybu těles nebeských. Nad čím dnes se nikdo nepozastaví, tenkrát tomu nevěřili. Newton, předloživ vzdělanému světu svou nauku o pohybu těles nebeských, byl zahrnut posměchem. Učenci odmítali jeho nauku a za 187 let jejich nástupci nemluví o něm jinak než jako o geniálním učenci. A tu člověku napadá věnování učeného Eugena Nussa k jeho jedné knize: „Věnováno duchu učenců diplomovaných, patentovaných, vyznamenaných řády, zdobených a pohřbených, kteří odmítli a popřeli kroužení Země, meteority, galvanism, oběh krve, očkování, vlny světelné, hromosvod, daquereotypii, páru, šroub, parníky, železnice, osvětlování plynem, magnetismus i vše ostatní.“

A jako s vědou, má se to tak se vším, pane censore...

1) Je to vlastně vzpomínka z minula.