Příhoda Gaia Antonia Trossula

 

 

Gaius Antonius Trossulus byl pověřen významným úkolem. Měl co největší množství lidí přivést pod sekyru katovskou, napsat jejich jména na listiny proskribovaných.

A co měli ti lidé spáchat, aby hlavy jejich věšeli nad brány města Arretia v Etrurii? Zločin ohavný. Crimen laesae majestatis, zločin uražení majestátu, zločin urážky několikrát jasného césara římské říše Tiberia.

Antonius Trossulus byl náčelníkem tajných liktorů, kteří bděli nad pořádkem v říši římské. Byl původně loupežníkem ve Trentanii nad řekou Tifernem, pak dodával ukradená děvčata divokým horským kmenům v Umbrii a provozoval později zlodějství, okrádaje chudé usedlíky v collatiu, 450 stadií od Říma.

Jeho nynější čestný úřad mohl provozovat na základě dobrých zkušeností, neboť jako starý vrah, zloděj a loupežník dovedl se vetřít všude. A proč právě nyní v etruském Arretiu měl započít svou činnost?

Bohové! Kdo z Římanů neví, že „idibus martiis“, v době blízké, zavítá césar Tiberius z Říma do Arretia, aby si vykoupal nohy v řece Arně, tekoucí odtud ve vzdálenosti 50 000 římských kroků? Kdo neví z Římanů, že staví obec arretská slavobrány z Cortony až do Arretia a že otroci pracují i v noci, aby postavili všude vítězné sloupy? Celou Etrurií jde jeden hlas, že bude to stát mnoho peněz a že po slavnostech skončených třeba udělat loupežnou výpravu do Umbrie na uhražení výloh. Ale césar pětkrát jasný buď zdráv!

Nechť vidí, že ho milují potomci Etrusků, když ohně zahoří z pylonů a náčelník arretské městské rady třemi legiemi posádky uvítá Jasného. A pak budou hry v cirku města, kde několik k smrti odsouzených lotrů bude se vraždit navzájem a křičet nahoru ke křeslu césara: „Morituri te salutant! Umírající tě pozdravují!“, a kdo z těch lotrů zůstane naživu, bude pětkrát jasným pardonován. „Salve, caesar!“

A tak bude nyní chodit městem Antonius Trossulus poslouchat hovory Arretských, kteří obdivují slavobrány a sledují se zájmem, jak pokračují jejich stavby. A tu zahovoří k nim Trossulus, náčelník tajných liktorů a běda ničemovi, který řekne, že Tiberius je hlupák. Nemusí ani to říct, může si to jen myslet. Tím svůj osud nezmění. Odevzdán bude do rukou veřejných liktorů, obalen zaživa smůlou a při příjezdu césara za zvuků trub k večeru bude hořet světlým plamenem ku slávě pětkrát jasného, na počest jeho božství, na zhoubu ničemného svého těla.

A může jen říct, že stavění slavobrán je hloupostí. Pak liktorové odevzdají ho sekyrám a bude rozčtvrcen, ničemník na cestě ku Cortoně. A řekne-li, že v lidu je nouze a hlad a že mnoho se vyhází peněz obecních na pomíjející oslavu césara, pak zlosyn ten bude zaživa rozřezán na pahorku ciminském, v době, kdy lid bude radostně volat: „Salve, caesar! Césare, buď zdráv!“

Kolik těch ničemů napíše Trossulus na listinu proskribovaných? To záleží na něm. A proto pojď, Gaie Antonie, ku slavobránám, které staví otroci. Hle, plno lidu sleduje stavby!

A u toho pylonu, na který věší řetězy, pletené z tújí z hor Umberských, stojí podezřelý člověk, který tváří se nespokojeně a jeho tunika je špinavá. Dívá se nějak divně, Antonie Trossule! Dle všeho jest chudobný ničema, který si myslí, kdyby měl tolik peněz, co stojí jeden sloup oslavný, že by si domek vystavil u jezera Trasumenského. Jeho opánky jsou podezřelé! Smí mít někdo, kdo dívá se na stavbu slavobrán ku uvítání césara, roztrhané opánky? Co ten člověk, když mu do nich voda vniká, může myslit? A proto přesvědč se chytře, milý Antonie, co soudí o césarovi a o těch slavobránách chudobně oděný a podezřelý ničema.

Přistoupil k němu s úsměvem Gaius Antonius Trossulus, šlápl mu na nohu a řekl vlídně: „Ó odpusť, příteli!“

„Odpouštím, příteli. Ó příteli, jak vysoké jsou tyto sloupy!“

„Vysoké, vysoké, můj milý.“ Neznámý se usmál a přistoupil blíže ku Trossulovi: „Lidu, myslím, to není jedno, příteli!“

Vidíš, Trossule, dobře jsi hádal. Hle, velezrádce stojí před tebou: „Myslíš tedy, že to lidu není jedno, já myslím, že také ne...“

„A proč myslíš, že ne, vždyť césar...“

„Nu césar, jak to myslíš... Tak jsou vysoké ty sloupy a mohly by být vyšší...“

„Aha,“ pomyslil si Trossulus, „ty se nechceš dát chytit, uvidíme.“

„Césarovi, myslíš, že je to jedno? Či myslíš, že je to lidu jedno?“

Neznámému zasvítily divně oči: „Lidu? Nu, stojí to peníze, či myslíš, že to peníze nestojí?“

„Stojí to mnoho peněz, otroci také nejsou zadarmo,“ odvětil Trossulus, chovaje naději, že se dá chytit. Kolem nich stavěli se lidé.

„Sloupy jsou pěkné,“ pravil neznámý, „či myslíš, že nejsou pro pětkrát jasného dost pěkné?“

„Pětkrát jasný bude mít radost z těch pěkných sloupů, a lid...“

„A co myslíš, příteli, že lid? Lid také, neboť lid miluje césara.“

„Proč se směješ?“

„Nu, myslím na césara, jaký to člověk.“

Trossulus dal se též do smíchu: „Cheche, césar, jaký to pětkrát jasný člověk.“

„Proč by nemohl být jasný?“ tázal se s úsměvem neznámý, sleduje dychtivě každé slovo Gaia Antonia.

„Nu myslím, že slunce je také jasné, ale že césar je ještě jasnější.“

Neznámý zakašlal: „Slunce a césar, oba dva nás hřejí...“

Trossulus zavrtěl hlavou a pomyslil si: „Ten ničema nedá se chytit.“ A proto přistoupil těsně k neznámému a zašeptal mu do ucha: „Nemyslíš, že ten lid, co staví slavobrány, i césar Tiberius, který jimi projede, jsou blázni?“

„Když ty to myslíš, tak ano,“ zašeptal mu do ucha s radostí neznámý a vykřikl: „Liktorové! Pojďte, liktorové!“

„Liktorové!“ vykřikl současně Trossulus, „pojďte, liktorové!“

Jeden držel druhého za krk a oba křičeli: „Ty jsi spáchal crimen laesae majestatis, tys urazil pětkrát jasného!“

„Já ne, ty nevíš, kdo jsem!“

„Já teprve ne, ty nevíš, kdo jsem já!“

A liktorové již běží.

„Tenhle řekl,“ křičel Trossulus, „že césar i lid jsou blázni!“

„Tenhle budiž proklet!“ křičel neznámý, „řekl, že lid i s césarem jsou blázni!“

„Já jsem Gaius Antonius Trossulus, náčelník tajných liktorů arretských, co jsi ty, velezrádče?“

„Já jsem Marcius Julius Placentius, náčelník tajných římských liktorů...“

Ale bylo již pozdě představovat se navzájem! Běda těm, kteří spáchají crimen laesae majestatis, kteří urazí pětkrát jasného césara Tiberia a jeho majestát!

Gaius Antonius Trossulus byl rozčtvrcen na cestě ku Cortoně a Marcius Julius Placentius zaživa rozřezán na pahorku ciminském v té době, kdy pětkrát jasný Tiberius vjížděl do města potomků Etrusků a lid volal mu hřímavé: „Salve, caesar, Césare, buď zdráv!“

A když večer o tom povídali pětkrát jasnému, smál se tomu dlouho do noci...

Buď zdráv, césare!