Příhoda starosty Tomáše

Črta z ruských hranic

 

Všichni sedláci z Bosotówa byli již podloudníky, až na starostu Tomáše. Chalupy, pole, louky, drůbež a dobytek ve chlévě náležel inženýrovi Dobskému z Krakova, který se židem Baremem před lety uzavřel výhodnou smlouvu na okrádání hloupých sedláků.

Dobrý Barem prodával kořalku a nikdy nechtěl peníze. Když pak sedláci propili veškerý majetek, předal svůj dluh inženýrovi, který pak od sedláků vybíral poplatek, za který oni mohli nadále bydlet ve svých chalupách v Bosotówě.

Zatím co ženy pracovaly na polích, sedláci sháněli potřebný obnos na kořalku a nájem podloudnictvím, neboť je z Bosotówa jen čtvrt hodiny do „królewstva“, jak říkají ruskému Polsku, a vystoupí-li kdo na vršek nad vsí, vidí zřetelně, jak na silnici končí černožluté sloupy a objevují se sloupy ruské, červená se střecha „komory“ a zelenají se placaté čepice ruských jízdních i pěších pohraničních stráží.

A za noci slyšet rány z ruských vendlovek, které platí podloudníkům...

Kdo přejde první „posty“, nemá ještě vyhráno. Od „komory“ až na Měchów, kde obyčejně podloudníci kramářům prodávají pronesené zboží, stojí ještě druhý „post“ a na silnici a po stezkách obchází plno ruských četníků v bílých kalhotách.

Vyjde z Bosotówa podloudník v noci, zamíří úvalem do lesa, který se točí kolem „komory“ a silnice k Měchówu, a nevrátí se ...

Vypravuje se, že v Měchówě a ve Vielu mají na hřbitově zvláštní oddělení, kam pohřbívají ruské úřady jen sedláky-podloudníky.

Ale nutnost je nutnost. Pít se chce, jíst také, nájem musí se platit panu Dobskému, který má tak hrozný hlas, když láteří, zcela jiný než když v Krakově zpívá ve společnosti pěkným tenorem: „Ještě Polska nezhynula, dokud my žijeme ...

A Barem je též zlý, ačkoliv má jinak dobré srdce, neb svěřuje sedlákům pytle kávy na úvěr, aby je pronesli do „królewstva“, a je vždy velmi nešťastný, když se nějaký sedlák nevrátí.

Tu si rve z hlavy vlasy, běhá po krčmě a nadává: „Ten osel se dal zastřelit, hlupák, a já mu svěřil 50 kg kávy...“

Jednou šel do „królewstva“ s kávou sedlák Marjan se svým synem, a třetí den se vrátili k Baremovi se zprávou, že je chytili na druhém „postu“ a syna že mu zastřelili.

Tu zabědoval Barem a křičel: „A což káva, chlope, co se stalo s kávou? „

„Utekl jsem šťastně, velkomožný pane!“ Tu Barem dal pít Marjanovi, přijav peníze za kávu, a vzdychl: „Škoda chlapce, byl velmi čilý...“

Od té doby si Marjana vážil, a teprve když Marjana v „królewstvu“ zmrzačili, vyhnal ho z chalupy pomocí pana Dobského. Jaká také práce s kulhavým podloudníkem?

Tak žili v této vsi, obklopené březovými a akátovými háji, opíjeli se ve dne a v noci vydávali svůj život všanc.

Nejdéle vydržel ze všech starosta Tomáš, poněvadž byl nejmohovitější, a proto také starostou.

Během času propil i on celé hospodářství a dluh převzal od Barema pan Dobski.

A starosta Tomáš jednoho dne ocitl se před dvojí možností. Buď se ženou a dětmi vystěhovat se z chalupy, nebo stát se podloudníkem.

Moudře zvolil poslední, neboť mohl se nadále opíjet, a tak jednoho večera ponejprv stal se podloudníkem.

V krčmě se napil, přijal od Barema pytel s kávou a od ostatních poučení, kudy má jít, aby šel bezpečně.

Zwarka vykládal: „Dáš se od kříže do lesa na stezku a půjdeš tak dlouho, až přijdeš k velké borovici. Hle, od borovice běží dvě cesty, jedna dolů a druhá nahoru. Dolů nechoď, tam stojí hlídky. Dáš se nahoru a půjdeš mezi břízky. Les je tam rozdělen. Na jedné straně samé břízky a smrky. Půjdeš březovým hájem, až přijdeš na silnici. Tam uvidíš sloup, na kterém je obrázek. Obrázek se točí ke smrkovému lesíku, půjdeš tím isměrem, stále lesem, a k ránu obejdeš druhý „post“, který stojí u potoka. Vylezeš na konec a uvidíš Měchów, jak tam říkají. Je dvě versty odtamtud vzdálen. Moskalské četníky vidíš z daleka a můžeš se vyhnout.

V Měchówě, řekl Barem, půjdeš na náměstí a uprostřed prodává čaj žena Chereova, k té půjdeš a řekneš, že tě Barem posílá. Dovede tě do Chereova domu a tam kávu složíš. Dostaneš sto rublů a půjdeš nazpátek, jak jsi přišel. Kdyby tě pak četník chytil a chtěl „pašport“, vykoupíš se, ale víc těm psům nedej než rubl. Nyní jdi s bohem!“

Naložil mu na záda pytel a starosta chtěl se rozloučit se ženou. Pomodlil se pod svatými obrázky, požehnal se tuctem křížů, pokropil svěcenou vodou a vydal se na cestu.

Byla tma. Šel úvozem, blátivou cestou ke kříži k lesu a dle rady stezkou do lesa, až přišel k borovici.

V duši mu bylo nezvykle úzko. Každý šumot v lese ho polekal. Zastavil se vždy a ani nedýchaje snažil se zrakem proniknout lesní čerň ...

Dole viděl, že cesta se točí a sklání, opatrně tedy stoupal nahoru, dávaje pozor, aby příliš hlučně nepostupoval kupředu.

Uslyšel náhle kdesi hovor, i zastavil se. Hovor umlkl a starosta Tomáš stoupal dál, naslouchaje bedlivě.

Hledal břízy, podle kterých se měl řídit. Našel je a pomalu kráčel mechem a travou. Najednou těsně vedle něho zachytil ho někdo za krk a vykřikl: „Stoj! Stoj!“

A pak tiše zašeptal cosi, z čehož vyrozuměl, že neznámý žádá na něm rubl a pak že ho pustí.

„Niemam,“ zabědoval Tomáš cítě, že jest ztracen, neb poznal placatou čepici ruské pohraniční stráže.

Voják rýpl ho do žaludku a opakoval ještě jednou svoji žádost. Když pak Tomáš opětně zavrtěl hlavou, že nemá, sňal pušku s ramene a vystřelil do vzduchu, dvakráte za sebou. Signál o posilu zaburácel nočním tichem a zdáli ozval se výstřel.

Voják držel Tomáše za krk a poličkoval. Ozval se dupot koně a kroky těžkých bot, a již přišla posila. Jeden jízdní a dva pěší, kterým voják hlásil, že chytil podloudníka.

Zapírat nebylo možno, neb usvědčoval ho pytel. Vzali Tomáše mezi sebe, a poněvadž kráčel pomalu se svým břemenem, kopali ho a šťouchali.

Jízdní hlídka šlehala ho přes hlavu krátkým bičem a ostatní tloukli ho pažbou křičíce: Skoreje, skoreje!

Za týrání a nadávek vedli ho na „komoru“ smějíce se: „Dám ti kávu, holoubku! Rodiny, holoubku, sotva uvidíš! Na komoru! psí synu...“ Náčelník „komory“ Michajlovič hrál právě karty s podnáčelníkem Josefovičem, když hlídka přivedla Tomáše do strážnice.

„Co?“ křičel rozzuřeně, neboť prohrával, když mu hlásili, že chytili podloudníka, „cože, odvážil se pronášet do carstva?“

Přiskočil k Tomášovi a udeřil ho pěstí do obličeje. „Poznáš komoru, bestie, dobře ji poznáš! Hle; Josefoviči,“ obrátil se na podnáčelníka. „Hle, jak se blbě tváří! Udeř ho také, udeř!“

Tomášovi vytryskla krev z nosu. „Položte darebáka na lavici,“ křičel Michajlovič, „na lavici s ním a nahajkami do chlapa, řežte ho, bijte ho!“

Vojáci uposlechli okamžitě rozkazu a připevnili Tomáše řemínky na lavici.

„Je připraven, Vaše prevochoditělstvo,“ řekl poníženě vůdce postu, „kolik ran poroučíte?“

„Podle libosti, hoši,“ odpověděl Michajlovič, „ať chlap pozná, co to znamená carstvo!“

Vojáci s nahajkami přiskočili a bili Tomáše, který řval bolestí.

„Je ti sladko mezi Moskaly, co?“ smál se Michajlovič, a obraceje se k Josifovičovi, řekl, míchaje karty: „Je třeba znovu rozdávat, chlap nám zkazil hru.“

„Teče mu krev z uší, vaše blahorodí, hlásil voják, „máme již přestat?“ „Bijte jen dál do podloudníka, není pravoslavný!“ Tomáš přestal křičet. „Co to, že nekřičí?“ tázal se podnáčelník. „Omdlel, vaše blahorodí!“

„Dobrá,“ poroučel náčelník komory, aniž se vytrhoval od karet, „polejte ho vodou a někam zavřete a ráno ho odveďte do Měchówa, do ťurmy.“

Polili ho, odnesli a zavřeli v jakési kůlně, kde starosta Tomáš přišel k sobě, a za velkých bolestí problouznil celou noc.

Ráno přišli pro něho, aby ho odvedli do Měchówa, a tu shledali, že nemůže chodit.

Naložili ho tedy na žebřinový vůz a jeli.

Na cestě jim několikrát omdlel, a když kopáním přišel k sobě, volal vždy ženu a žida Barema.

Pak se díval tupě před sebe na pruhy lesů, pole a dědiny. Neslyšel již harašení vozů, ani nadávek vojáků - ohluchl.

V Měchówě ho snesli s vozu a vedli, bručíce nad tím, že ho musí podpírat, k správci věznice, který poručil, aby Tomáše někam zavřeli.

Dozorce vězňů strčil Tomáše do tmavé díry, kde na pryčnách ležel starý tulák, opilý a veselý ... Tomáš zůstal ležet u dveří, kam padl, a když zarachotil zámek, slezl tulák s pryčny a přiblížil se k starostovi.

„Opil jsi se,“ smál se tulák, „ba opil, ležíš. Život je veselý a vodka dobrá. Eh povídám, vodka je veselá, napiješ se a ležíš. Povídej něco!“ ,

Tomáš se díval tupě kolem. „Nevíš, kde jsi? - v ťurmě jsi, zbili tě brachu?“

Starosta neodpovídal, jen jeho oči kroutily se tak nějak podivně, až starý tulák se zachvěl a řekl: „Moc jsi pil, příliš mnoho. Jenom velcí páni smí se dnes opít.“

Tulák se položil vedle Tomáše a zpíval chraplavým hlasem tuláckou píseň: „Czemu tesknic za chatą, czy nie lepiej za kratą nam . . . Mamy pokoj ksiąžęcy, parę dzieszek nic więcej - nic.“

Zpíval chraplavě, až spokojeně usnul vedle starosty Tomáše, který mezi zpěvem umřel.

Barem přišel o sto rublů.